De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken

698694 0
01 augustus 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 01 Augustus. De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken. Geraadpleegd op 18 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/j09w08xh1p/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Dertiende Jaar. Nr 31.. Prijs per nummer : 5 centiemen. DE BEIAARD KATHOLIEK WEEKBLAD 1 ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR : Voor het Blnnenland : fr. 2.50, vooroD betaalbaar. Men sclirijft In : TRAPSTRAAT, 23, en op aile postbureelen van het land. Voor het Buitenland : 5 frank, voorop betaalbaar. Brleven en raededeellngen, de redactle betreffende, vrachtvrij te zenden TRAPSTRAAT, 23, SOTTEGEM, ten laatste den donderdag avond. Van leder boek dat ons gezonden wordt geven wlj melding. DRUKKERS-UITGEVERS G. EYLENBOSCH & FR. DUPON OPVOLGERS VAN L. VEKEMAN Trapstràat, 23, SOTTEGEM, 23, Trapstraat, Telefoon SG-11. Het recht aankondlgingen of artlkels te welgeren 1s voorbehouden. De niet Ingelaschte handschrlften worden niet terug gegeven. Ongeteekende brleven worden Blet aan-veerd. BERICHTEN EN AANKONDIQINQEN l Aankondlgingen: 15 centŒW1 per regel. Berlchten : 30 cent"®' per regel» Rechterlljke eerherstelllng : I frank pej regel. Prijsvermindering vr dlkwflls herhaald* aankondlgingen. 'tNieuwsvandsWeel OORLOG iusschen Oostenrijk en Servis In de Iaalste dagen was over ganscl dewereld aller nandachl met spannin, gcvesligd op liet gtschil Iusschen Ser vie en Ooslehrijk-IIongarië. Ken der grooiste oorzaken daarvai is de afschuwelijke moord op dej Jtroonprins van Oos'enrijk. aartsher tog Franz-Ferdinand en zijne vrouw den 28 Juni le Serajevo gepleegd. In stilte heeft de oostenrijksche over heid hrft onderzoek voortgezet over dl scbelmstuk. Meer en meer hewijzei ■heeft het gekregen dat dien prinsen moord in Servie aangc-lcgd en voorbe reid werd, zelfs door servisehe ambte naren en officieren. — waarvan som miga in zake van laffe en vreeselijki koningsmoord, drcevige bewijzen ge geven hebben. Binst dat deze bewijzen alzoo opeen geslapeld werden, en in Oostenrijk di verbiltering kwamen vermeerderen gingen de servisehe bladen voort 0{ de ongehoorJsIe wijze tegen Oost?m-ijl le schrijvn, en de inwoners van Bos liiie-Herzegowina, die van servischer toorsprong zijn, op te jagen en op ti maken. De oos tenrij k'seh é bladen ant woordden natuurlijlc en zegden : 4Dal kan alzoo niet blijven dnren; Servie op die wijze aan onze grens voorl-doende, is een gedurig gevaar voor de veiligheid en de rust in ons land. » Dat en was nog niet al. De bladen uit andere landen trokken parlij. Hel groot half-ambte'ijk blad van Du.tsch-land, de « Kolnisehe Zeitung », zei : « Servie moet weten dat Oostenrijk nie! alleen staat. » Van eenen anderen kanl sclireven russische bladen : « Oos'en rijk moet niet vergeten dat Rusland zoo gemakkelijk Servie niet zou laten verpletteren. » Daar is het groot gevaar : cen gewa J»end geseliil tusschen Oostenrijk Jeu Servie, zou misschien bij die twee landen niet beperkt blijven. En dan?... Men schrikt en beeît als men op de gevolgen peist... Europa, trouwens, is tegenwoordig in twee kampen ver deeld : hier Rusland, Frankrijk en Engeland, daar : Oostenrijk, Duitsch-land, Italie. En van als de eenc mogendheid te wapen snelt. maakt de andere zich gereed om ook te velde le trekken.... Ja, God bespare en beware er ons van!... Want men weet niet hoe hel dan oek aan ons kanlje zou kunnen 'komen ! In aile geval, de ton is ontsteken en achleruigaan kon Oostenrijk niet meer DE OOSTENRIJKSCHE EISCUEX. Donderdag avond heeft de gezant van Oostenrijk te Belgrado, lioofds'.ad van Servie, aan de servisehe regeering eene zeer krachtige nota overhandigd. Daarin slaat er dat Servie in 1907 beloofde de inlijving van Bosnie bij Oostenrijk te eerbiedigen ; maar dat hel deze belofte niet gehouden heeft; dat Oostenrijk zijn geduld verloren heeft en eischt dat men in Servie zou ophouden de aangehechte bevolking tegen Oostenrijk op te jagen. Ingevolge eischte Oos'.enrijk : 1 Dat de servisehe regeering van zondag reeds in«,het Ôtaatablad oeno vorklaring ko a af-kondigen waarji zij deze vijandichap jegens Oostenqjk afkeurt. Dnarin zou de servisehe regeering ook horen spijt. moeten botuiçen dat servisehe officieren en ainbtenaxen in die pro-paganda tegen Oostenrijk meedoen, en dat zll atrenge maatrogola zal nemen tegen deze olficieren. Deze verklaring zou in eene dagorde aan het leger moeten he.haald worden; 2. De servisehe regeering zal aile geschriften moeten verbieden waarin de onschendbaarlieid van Oosterijksch grondgebied aangerand wordt : 3. De maatschappij . Narodina O'brana» uf-sohaffen die gestichi is orn Oostenrijk te bena-deoligen;4. In het onderwijs aile aanvaJlen tegen Oostenrijk verbieden; 5. Uit den dienst weg/.onden de officieren en ambtenaren die in de propaganda tegen Oos-tunrijk betrokken zijn ; 6. Aan Oostenrijk toelaten in S?rvië zalve mee te hel pan om de laangeklaagJe bawe-ging te demp^n ; 7. Een rechterlijk onderzoek inetellen over den moord van den nar'.ahertog en zijne vrouw; 8. Ken officier on een bijzondere doen nan-houden die pjrsoonlijk in do moord betrokkea feijn; 9. Beletlen dat er nog bomrnen na&r Oostenrijk zouden gezonden worden; 10'. Uitleg geven over lliet gezegde van zokere ambtenaren ; 11. I>e oostonrijksche regeering van de u'.t-vosring dezer nuiatregelen verwittigen. Deiarenlx>ven beschuldigt de nota uitdrukke-lijk zekere servisehe officieren en ambtenaren in den moord van 28 Juni gehoipen te hebben.door ophitsirig en voorbereiding. Ooslcnrijk eischte antwoord in de 48 uren. De Gostenrijksche nota was zeer haiM en spaart de servisehe leergevoeligheid niet. ?t Is eene oprechte akte van eere-boet en eene belofte van beternis dat Oostenrijk. van Servie eischt. 1IET ANTWOORD VAN SERVIE. Zaterdag, een weinig voor C nre, werd het antwoord, te Belgrado, aan den gezant van Postenrijk bestold. De servisehe regeering nanvaardt : • 1. In, het Staaublad de verklaring af I l kondigen door Ooslenrijk geëischt, waarb de werking die in Servie tegen Oostenrij bostaat afgekeurd wordt ; 2. Jîen dagorde in denzelfden zin aan h( leger te richten; 3. De servisehe maatschappijen te ontbiade , en te verbieden die tegon Oaitenrijk werker j 4. De wet op do drukpers te veranderei om do aanvallen tegen Oostenrijk te kuune bcletten ; 6. Uit het servisch leger en bestuur we l te zenden de officieren en ambtenaren te - wiens laste het zou bewezen zijn dat z in eene werking tegen Oostenrijk gemengd ziji j Maar op dit punt ann\-aartlt Servië n:et da Oostenrijkseho ambtenaren aan het onderzoe ^ zouden deelnomen ; G. De servisehe regeering vraagt dat Oos tenrijk zou uitleggen in welke mate de Ooster rijksclie ambtenaren in het onderzoek zoi den moeten deelnemen, over den moord va den kroonprins van Oostenrijk en zijne vrouv t Op dit laatste punt wil Servië onkel aanvaai ) den wat overeenkomt met het wederlandsc _ reeht en de betrekkingen van goede gebuui zaamheid (!!!) Af&reuk der dipl. betrekkingen. Dit antwoord werd onvoldoende geoordeeh î door Oostenrijk. En onmiddelijk verliel d • oostenrijksche gezant Belgrado met geheel lie personeel van het gezantschap, de zorg de . verdediging van de belangen der oostenrijkcr , in Ser\ië aan den duitschen gezant latendc Ook de gezant van Servië verliet Oosten ^ rijk- De erfprins van Servië, in naam van ziji • vader den koning, die afAvezig is, heeft bevo /en het servisch leger op oorlogsvoet te bren gen. De sehatkist en de handvesten zijn uit di lioofdstad Belgrado gevlucht. Het hof en he bestuur hebben ook de stad verlaten. Bel grado, moet men weten, ligt dicht de oosten rijksche gi-ens. De oostenrijksche regeering bevool een< troepen-mobiliseering. In do verschillige hoofdsteden der grool( landen hadden zaterdag en zondag bij een komsten plaats tusschen de afgezanten de] mogendheden. De heilige Vader heeft eenen brief geschre ven aan den grijzen keizer van Oostenrijk hem sineekende al te doen wat mogelijk iï in het voordeel van de vrede. BETOOGINGEtf. Te Weenen, te Budapest, hebben duizender menschen in de straten betoogingen gehouden tegen Servië. Te Parijs hebben servisehe studenten hel gezantschap van Oostenrijk beleedigd. Op de «Place de la Concorde hadden eenige samenscholingen plaats. Men riep « Leve Frankrijk! Leve het leger! Leve Rus land!» Zij werden door de agenten uiteen-gedreven. Een groep betoogers richtte zich naar het gezantschap van Duitschland, ondei den kreet van « Naar Berlijn! » — gelijk ir 1870. Zondag avond hadden te Berlijn betoogin-gen plaats ter eere van Oostenrijk. DE OORLOGSVERKEARING. Dinsdag kondigde eene bijzondere uitgavc van het « Staatsblad » den voîgenden teksl der officieete oorlogsverklaring van Oosten-rijk-Hongariô aan Servië af: De koninklijke regeering van Servië niel voldoende geantwoord hebbend op de note welke hiaar den 23 Juli 1914 besteld werd door den minisler van Oostenrijk-Hongarië. bevindt zich de keizerlijke en koninklijke regeering in de noodwendigheid 'zelve te voor-zien in de vrijwaring van iiare recliten en belangen, en te dien einde de macht der wapens aan te wenden. Oostenrijk-Hongarië acht zich dus van dil oogenblik af in staat van oorlog.met Servië (Get.) De minister van buitenlandschc zaken van Oostenrijk-Hongarië Graaf BERCHTOLD. Hel gerucht verspreidde zich ]:ij'sne! van stad naar dorp over geheel Belgi? Op zeker oogenblik werd er gevreesc dat Rusland onmiddelijk Servie te] zij de ging s la an. En ons minislerie beraamde reedf de maatregelen om de klassen van 1910 1911 en 1912 binnen te ix>epen. Maar in den avond kwam een snel scluift toe van Rusland, hetwelk alf volgt luidde : OFFICIEEÎ.E RISSïSCnE NOTA. « De talrijke vaderlandslievende betoogin-gen die zich in de laatste dagen hebben voorgedaan, zoowel in de lioofdstad als in andere steden, bewijzen dat de vredelievendc en slerke politiek van het gouvernement een gupsiigen weerklank onder 't volk heeft gevon-den. Het gouvernement hoopt nochtans dal deze uiklrukking der vo'ksgevoelens niet zul-len aanzien worden aïs gericht tegen de mogendheden met dewelke Rusland in vrede leelt en wenschl onafgebroken te blijven leven, liet gouvernement zal waken over de waar-eîjgheid en de belangen van Rusland. » Deze nota geeft dus bijna de zêkerheid dat Rusland niet handelend zal optreden en dan is er veel hoop dat de oorlog zich tusschen Oostenrijk en Servië zou beperken. In België. Dit nieuws deed den angst vermin deren, en het ministerie nain liet vol-gend besluit : De troepen, die z'.ch bereid maakten naai 't kamp te gaan zullen in hunne bezetting-stad blijven; de solelaten blijven lot nadei bevel in hunne kazernen en voor de krijgs-oversten wordt een telegram in gereedlieicl gehouden, die de halve mobiliseering —welke do grooie mobiliseering vooraf gaat — be-veelt.Eens dit telegram ontvangen, roepen de korpso\ ersten al de manschappen met ver-lof dadelijk binnen en worden de reserve-officieren verzocht hun korps te vervoegen. Denzelfden dag vervoegen het voetvolk en de artillerie hunne dépôts waar de oorlogs- knapzak der drie jongste milicieklassen .9 reed ligt. 'I De regimentscholen der voetvolkrëgin k ten vervolgen den staf van hun korps. krijgsschooi, kadeltenscholen en pupil scholen blijven geopend, in afwachiing dal n ontbonden worden. De kommissarissen der remon4e zet( u dadelijk en gaan over tôt den aankoop m schatting met redit van aankoop van de pi den die aangeboden of opgeëischt wor ? voor het leger op den provianddienst. f.1 Insgelijks worden de rijwielen geschat ; recht van aankoop. ( In de krijgsdepots wordt inmiddels aile? k orde gcbracht om de andere militieklas te ontvangen, die Ln geval van mobiliseei - zouden binnen geroepen worden. De regimenten en brigaden aldus sam " gebracht zijnde, blijven in hunne bezettii 1 stad die zij niet dan op hooger bevel van • algcmeenen staf mogen veriaten, noch 2 aan geen troepenbeweging deelnemen. Dit ailes wordt slechls in de ure des vaars beslist, docli sinds zondag blijven beveltelegrammen gereed^ om op de ee: noodsein verzonden te worden. ' 1>E MOS1LISAT1F,. t Woensebg is eene gedeeltelijke mobilis r in het zuiden en het zuid-oosten van R s land begonnen. Dal is geenszins eene afbr . van betrekkingen tusschen Oostenrijk en B . land, en men hoopt nog altijd dat de e of andere europ.esche mogendheid erin i lukken zal den oorlog te doen ophouden. Uit Givet werd gemeld, dat belangrijke deelingen fransche troepen, daar in den c trek samengetrokkcn worden. Yerder op naar de grens van Luxembur^ er ook veel troepenbeweging. Dinsdag zijn zeven bijzondere trein allen opgepropt met soldaten uit Charlev naar de richting der Fransch-Duitsche gr gezonden. Groote afdeelingen artillerie worden in < omtrek van Verdun samengebracht. DE REEGISCI5E VOORZORGE: Woensdag mor^end werd een nieuwe i nisterraad gehouden in het ministerie \ oorlog. Nadien had M. de Broqueville een la durig onderhoud met M. de Selliers de ranville, algemeene ovei-ste van den staf verscheîdene andere legeroverslen. De stafoverste verklaarde, dat het hoo noodig zou zijn, drie klassen binnen te r pen, ten einde ook voor ons legei? een effekl te bereiken van 4."0 man per bataljon en z< doende eene mogeîijke mobilisatie te ver makkclijken. Ingevolge besloot M. de Broqueville, onm delijk de klassen van 1910, 1911 en 1912 b nen le roepen. Inte^gendeel worden de ja lijksche legeroefeningen welke dit jaar mo ten plaats hebben van 31 Oogst tôt 7 Septe ber afgeschaft. Ten einde te inaken, <dat de dienst onbele merd kan gedaan worden, heeft de minis van spoorwegen, telegraaf, telefoon en pos rijen, een bevel uitgevaardigd, waarbij £ post, telefoon en telegraafbureelen zone moeten openblijvcn. Ook in het departem van spoorwegen zijn bijzondere maatrege genomen . Al de Belgische forlen zijn sinds woensc morgend voorzien van het proviand, wa over zij bij oorlogstijd moeten beschikken Het oordeel derPers De lîladcn beoordeelen den oor'og verschillendcn zin. Er zijn er die { neigd zijn Oostenrijk ongelijk te ge\ omdat, zeggen ze, Servië op ailes toej wat door Ooslenrijk was gsvraagd. Oostenrij le bescliouwt hel servis antwoord als onaanneembaar, ome dit antwoord blijldbaar doortrokken van eer geest van 'kwade tro^iw onoprechtheid, waaruit blijkt dat S< vië geenszins een einde wil stellen a de anti-Oostenrijlcsclie beweging ' Bosnie en Servië. De servisehe regeering heeft ove : gens ljeseft dat haar antwoord niet as , neembaar was, daar zij aan het s liarer noia voorstelt toevlucht te nem . tôt het sctieidsgerecht. Bovendien, uren reeds v6ûr de ov< handiging van het antwoord op de 0< lenrijksche nota, was het bevel tôt mo! lisatie gegeven. Zeker is 't, dat het voor ons, Belge zoo ver van het oorlogstooneel verv» derd, moeilijk is te oordeelen overee zoo i ngewikkelde zaak. En daarom is 't wijslijk het voor tegen, lietwelk dagen iang nog zal vo< gebracht worden, te wegen. Tegen i< raoe'.en wij, Belgen, ons inachtneme menig liberaal en sociaiistisch bl trekt openlijk te velde tegen Oostenri 'Wat hun aanvoert, 't is gemakkel: in Jiunne bladen te vinden : 't is h haat tegen Oostem-ijk omdat het e land is waar de tatholieke godsdier in eere is; den godsdiensc zelf zull ze verantwoordelijk stellen voor d oorlog, alhcewel ze weten dat de pa geen gelegenheicl voorbij laat gaan c . den vrede aan te prediken en te 1 werken. Maar 't zijn diezelfde bladi die aan den paus aile gezag onlzs gen, die dan den godsdienst aanvall en komen vertellen dat, zoo er ge katholiek geloof ware, de oorlogen zt den uitgeroeid worden! lloe kinderachtig dom! Eene andere overweging geldt: Mee al wat uit fransche en engelsche br verkondigd wordt, is vijandiggezind a Oostenrijk uit reden der verbinten der Engelsche en Eransche natie n Rusland, dat Servië genegen is en v< dacht wordt deze aan te stoken tog Oostenrijk1. l t _. .; ge- Lanjs waar zal de oorlog beginne pn_ Zal het Oos'.enrijksch-Hongaarsch jje ger naar Belgrado oprukken, ofwel : cn_ het den weg nemen naar Mitritza, 't zij te zeggen in die stroke gronds, wel voor den Balkaanschen oorlog Ser ;len sclieidde van Monténégro en die lar of de vallei van Vardar, den weg op; 1!lr- naar Stdonika? Moest Ocstenrijk < plaats veroveren, ze zou zich een v met vve° van belang geven L de iigeesche zee. in Van dit optreden zal het ook afhr SCI, gen of Kusland en andere slaten on; ing dig zullen blijven toezien naar 1 oorlogstooneel. en- ^ îgs- S Een en ander ge- Gedenkteekca VERSPEYEX Zondag is op den koer van 't lokaa.1 a :ste ^eu Kûtuolieken Kring, te Gent, het gedei teelcen onthuld, dat bij nationale inscurijv: werd aangelegd ter eere van graaf Will Verapeyen, die meer dan eene halve ec lang do algemeene bewonderde en tere< itie vereerde hoofdopsteller van den «Bienpubli us- iâ geweest. ?uk 1°n 10.30 ure werd in de S. Michielskc us_ eene -plechtige mis gecelebreerd ter naj lie c^l0^tcnis .vau <^en uitstekenden en voorbe di<pn christene die tôt leus genomen lia 8e" « De Kerk beminnen en haar goed diener Eene groote menigte woonde dezen dienst ï af- op 't nooçkoor hadden, buiten de leden c m- achtbare ïamilie Vers[x)yen, nog plaats ; uomen : talrijke geestelijke en wereldlijke ov r js heden. Mot de « S. Jozef3 Fanfare » aan 't hoo en wer^en vervolgena de deelnemers naar d 'lie Katholieken Kring geleid, waar de inhuldigi ^ plaatfl had van don gedenksteen, waarop ?ns welgolukte .beeltenis \iui den diepbetreurd afgestorvene prijkt, met het opschrift : «ï len Katholiek België aan Willem Verspeyen». > woord werd gevoerd door M. Siffer, volksv tegenwoordiger en door M. de Kerchove, vo< f. ait ter van den Katholieken Kring. M. Jo; ._ Verapeyen, zichtbaar ontroerd, bedankto i mens de familie. Yan wege den Katholiek an Schoolpenninç werd eene lcroon aan den v< van den gedenksteen geleid. Pe onthulli ng- werd door eene geestdriftige ovatie begro Io- De naam m Willem Verspeyen zal o en n°g vereeuwigd worden door het sticht eener katholieke echool. Dat is do schoons hulde die men aan zijne nagedachtenis k brengen, daar hij, na de Kerk, de volkssch( . " het meeste beminde. îet x). De opening «1er Jaeht nadert. je- Het .jaar belooft redelijk te zijn. De lax tijdige koude heeft gescliaad aan den gre jj. van het wild en zelfs konijnen- en haze . kweeksel vernield; het getal echter ni veel verminderd. Yoor de fezanten werd I ir" broeien in Met vertraagd, maar dat in Ju es- [a welgelukt. m-v De patrijzen verminderen hoe langer h meer. Het ware goed, deze jacht voor e m- jaar te verbieden. 1er COXGO-BEEG1E. te- Sedert eenige dagen is België xechtstreo lie met Congo verbonden, bij middel van e lag telegrafischen kabel. De telegrammen, c >n[ van Antwerpen naar Banana verzonden wc en den, zullen dus voortaan niet meer lan Fransch-Congo of langs Angola moeten g . stuurd worden. iaS De ('Congoboot « Albertville » ia maand; morgend, ten 8.30 ure, met 119 paesagiers a-boord, de haven van Antwerpen binnengevare De overvaart was allerbest afgeloopen en a boord was ailes goed. Do passagiers vertell ( dat er oproer broeit bij de inboorlingen vj i • Kasaï. Een agent der Kasaïmaatschnppij, Romedenne, werd door de inboorlingen aang in vallen. M. Eomedenne heeft een der muitt fe- neergeschotén ; daarop hebben de anderen < en vlucht genomen. f r In Sankuru, te Kolé, hebben de inboc ,£ lingen ook den post aangevallen. Een blanl< M. Tripet, schoot twee negers neer. De Kasr Cil maatschappij is mot do overheid overeeng komen om eene afdeeling der openbare mac *s ter plaats te sturen. en Het Oostendsch bloenienfeest. De stad Oostende is op weg om een smaa vol initiatief te verwezenlijken waarvan v; nu af mag gezegd worden dat de bij val z ln durend wezen : het komt er op aan een Oc tendsch Bloemenfeest in te ricliten. Natuu lijk heeft dat ontworp niet het minst a n_ oogwit de glorierrjke zuster, met naam i . Gentsche . Bloemenfeeeten te evonaren; ma de inrichters ervan koesteren desniettemin i Cil lioop tôt een belangwekkenden uitslag te g raken. Laat ons, voor alsnu, vaststellen dat h Oostendsch Bloemenfeest van 22 tôt 30 Oog )S- aanstaande zal plaats grijpen, in de prachtvol M- hoven der Koninkliike G-aanderijen. Het wor ingericht door toedoen van de maatschapj ,n " De Vereenigde Hofbouwers der Kust », ond> • . ' do bescherming het gemeentebesiuur « J met do officieele onderstouning der regeerinj tlC de heeron Delbeke en Demeyer^, hofbouwraad heeren van den Staat, maken ovorigens de gj-j uit van het inrichtingskomiteit, waar t< andere al de in 't zicht zijnde porsonen vî j ~ den Jiofbouwstand ook vo®rkomen. îtS Ziecîaar, ongetwijfeld oen in de beste voo n : waarden ondernomen poging, die elkeens goei keuiûng afdwingt. I LANDBOUW. en A-B-C der bemestingsleer. LSt Tengevolge der landbouwartikelen welke m en, of meer ïegelmatig in oils btad verschijne komen ons, vanwege belangstellende lezei vragen toe over de beteekenis, de samenst€ ling en de waarde van de meest gebruik un meststoffen. Wij voldoen gaarne aan die vragen en gev< ,jj daarom heden eenige voorname en onmisba | ' princiepen van levensleer, om in een volger S" artikel ,■eenige wenken te bespreken over (. en meststoffen. en Evenals al wat loeft heeft de plant, voeds u_ noodig om te groeien en te bloeien. Bawell zijn die voedstoffen? Wij hebben daarvo enkel de samenstelling der plant te ondd zoeken. St- Yerbranden wij daarom een stroohalmpj Q,n een stukje hout of iets dereeliiks. Een de verbrandt en vervliegt in de iucht onder vor ^ \-an rook. Een ander déel is onverbrandba; 1 s en blijft over onder vorm van asch. let Het verbrandbaar deel bestaat uit watt koolstof en stikstof. Wij hebben enkel m ' n dit Jaatste af te rekenen. In de asch vinden de scheikundigen een tie tal verschillige stoffen waaronder fosfoorzui o n? potascli en lcalk, de voomaamste zijn en allee , de aandacht des landbouwers verdienen. te- Wij moeten dus bij de bemestincr vooral vie tal stoffen teruggeven : stikstof. fosfoorzuur, p< js tasch en kaïk. Die vier stoffen in den gron Ke brengen, heet men eene volledige bemtstin geven. Do stikstof is noodzakelijk voor het bevoj LgS deren van den wasdom, om eeno goede e ;nt weligo igroeikracht te vorzekeren. De overig e drie bevorderen ook wel de goede ontwikkelin . der plant, Jinaar geven tevens strafte en kloekti ■"" verhaasten het rijpen en o. a. potascli beguns Op ti^t de zetmeel en de suikervorming. Men beeldo zich nu niet in dat men zo maar stikstof, fosfoorzuur en potasch met d .. liand kan grijpen en in den grond brengei Neen; die stoffen moeten met andei tet elementen verbonden zijn, zooals suiker i de beeten zit. 't Is aldus dat men stikstc kan geven onder verschillige vormen o. a. i zwavelzuren ammoniak, eene meststof die i het land zelve vervaardigd wordt, uit he > ammoniak dat uit de eteenkolon afgezonder • wordt bij het beroiden van lichtgas. Zwave] zuur ammoniak bevat gemiddeld van 20 to 20.5 p. h. ammoniakalo stikstof. an Het fosfoorzuur kan men geven onder vorc ik- van superfosfaat of staalslakken. ng _ Wat nu de potasch aangaat, seJert ettelijk ïm jaren komen al do potaschmesten uit Duitscl land, van Stassfurt on omstreken. Daar vind 'ht men in mijnen rqke p>otaschbcddingen waarva o}> komt kaïniet en de gezuiverde potasolizoutej als chloor potasch, zwavelzure potasch, en: !rk In kaïniet zit 12.5 t. h. potasch; in chlooi potasch • en zwavelzure potasch gemiddel< ®1~ 50 )t. h. potasch. Kalk is genoegzaam gekend 1 : .WILLIAM. . ! » c « FERZIKEM », Mijne welbeminde vrienden lezers, terwij en het nu tocli een beetje slecht weer is, groet il u op mijn duizend gemakken! Er en is im en mers niets dat presseert, en 't en deugt waar ;et lijk voor niets anders danom op uwe stokkei et te gaan zitten. Aan 't haantje van den torei ir- zie ik dat 't zou kunnen beleren, en al monkei >r- en al pronken weg, weer goed worden. Hc :ef zou toch wel mogen! Eerst en vooral vooi den oogst, maar dan ook voor de prachtigi ^ feesten van Lede, die zondag beginnen. Wan Qa go moet weten, als de menschen jaren lanj hun dovoiren hebben gedaan voor 't wel ok gelukken der jubelfeesten, dat 't verdrietif en is als 't weere niet mee en wilt, en al uv te werk en al uw plannen doet in duigen val ^ len. Hopen wij dat O. L. Vrouw van Led< ,oi daar zal voor zorgen. ZONDAG, feestdag van O. L". Yrouw-ter Engelen, de vermaarde aflaat van Portiun tt- cula, te verdienen in de Franciskaansche ker ken. Men viert dien dag sint Stephanus paus, die vermoord \vierd terwij 1 hij mû et deed^ en ook den heiligen kerkleeraar Alfon nj sus. stichter der orde van den Allerheiligster Verlosser of Redemptoristen. do MAANDAG, feestdag ider vinding van sin m Stefanus' Overblijfselen, onder keizer Hono rius. Men bracht ze met groote plechtigheic naar Roomen, en tôt- aandenken dier heuge les lijke gebeurtenissen werd een jaarlijkschc sn feestdag ingesteld. Maandag viert men oofe ie sint Aspren, die door Sint Pieter genezen r- zijnde van eene ziekte, zich bekeerde, ge-os doopt en later bisschop wierd. DIXSDAG, feestdag van den heiligen Do-minicus, den ieverigen bestrijder der kelterij lu der Albigezen; stichter van het orde dei n. Predikheeren, en vurige verspreider der gods-ixx vrucht van den heiligen Rozenkrans. 3n W OE.VSDAG, feestdag van O. L. Vrouw ui ter Sneeuw, bijzonder feestdag van 't kapel-leke-Schreiboom te Gent en van 't kapelleke-ter-Muren te Erembodegem-bij-Aalst. De [e brusselsche kantwerksters stelden in den goe-den ouden tijd de wil heid van hun werk r. onder de bescherming van O. L. Vrouw ter e, Sneeuw. .ï- DO\DERDAG, feestdag der Transfigu-e- ratie of gedaanteverandering Onzes Heeren lfc op den berg Thabor. 't Moest wel schoonc zijn 'lijk Onze Heer zich daar vertoonde, aan-gezien sint Pieter daar zou willen drij tenten kr opslaan hebben om er blijven te wonen. Wat m zal 't dan in den hemel zijn, menschen, waar wij tien Heer hopen te aanschouwen in al ®" den glans zijner heerlijkheid I J"" VRI.IDAG, dag van devotie tôt het heilig ie llcrte van Jezus, en feestdag van den heiligen ^ Cajestanus van Thiena. Hij sticlitte de orde le der Theatinen en stierf in 1547 te Napels. o- 't Is dien dag ook dat men den feestdag viert van den heiligen martelaar Donatus, et aanroepen tegen donder en bliksem. ^ ZATERDAG, feestdag van den heiligen V: Cjriacus, gemarteld voor 't geloove onder - keizer Diocletiaan omdat hij aan christene >r slaven eten gebraent had. Men vierl dien dag ;n sint Marinus de Oude, marlelaar, die aan r; eenen hoogen boom werd opgehangen. s- ZIE MENSCHEN, WAAR 'T HERTE el VOL VAN IS, daar spreekt den mond vanl -11 Iedereen heeft gesticht geweest over de M schoone bedevaart naar O. L. Vr. van Lede r_ van den lande van Sottegem, op heilig Sakra-j. mentsdag. Meer dan 700 man per Kamiel-spcciaal ! Als wij daar op pelzen, dan moeten wij nog een woord zeggen over de grootsche plechtigheden welke zondag en zondag en acht dagen te Lede gaan plaats hebben: De plechtige kroning van 't mirakuleus beeld der Moeder Gods, pontificale mis en 's nain middags een weergalooze historische stoet. In dien stoet worden verbeeld de zeven smer-ten van Maria. Ge zult mij zeggen dat heb-" ben wij ai gezien te Rrugge en elders... 1 Niks van! liiks van! Te Lede gaan er rond de ,n 1000 personen zijn voor de verbeelding der •e VII Weeôn en de verheerlijking van O. L. Vr. id De wagens en de kostumen al wat kostelijk U- is... en ailes gemaakt door het Damencomi-teit van Lede. En dan de grootsche betooging si ter eere van het heilig Sakrament, waar ai :e wat deftig is in 't land van Aalst gaat deel aan nemen! 't Is kanunnik Van den Gheyn van Gent die het plan der feesten heeft op-e gevat en dat is genoeg gezeid om den goeden eî uitslag dier grootsche plechligheden te verni zekeren. Uit gansch den lande van Soltegem *r zullen de talrijke vrienden van O. L. Vrouw van Lede aan die feesten deelnemen, en aan r> O. L. Vr. en aan O. L. Heer in 't heilig Sa- krament gaan openbare hulde bewijzen. n_ El, GE MOET TOCH DUBBEL STEEN-r EZEL ZIJN en effenaf van de zaken nikske n kennen, om zulke dommigheden te durven schrijven. Luistert, menschen: Dinsdag over r acht dagen was 't te Brussel Te Deum ter £ gelegenheid der verjaring der troonbeklim-ming van Leopold I. Aan de Consecratie speelt 't orkest de Brabançonne! 1k heb altijd .. gemeend dat de Consecratie plaats had in de u mis, maar eene Consecratie in het Te Deum, e wie heeft dan nog van zijn leven gehoord! S En wie dat zulke czelarijen schreef dat was de grrroote liberale gazet de « Etoile Belge ». Dat ze liever een jaar of twee naar de leering ga, in plaats v.an over den godsdienst en e zijne plechtigheden alzoo den hoogvogei te , willen afschieten. e NIETS IS ZOO FIJN GESPONNE,N OF; i HET KOMT EENS TER ZONNEN, zegt f de duitschman. Dat is 't geval geweest een 'i dezer dagen voor de moord, over eenige J jaren gepleegd op de kleine Jeanne Van ^ Calck, wier lijk men ontdekt had in den Zwaluwenstraat te Brussel. Wij hebben in t den tijd over dat wreed geval gesproken. Hewel, na jaren en jaren vruchteloos gezocht x te hebben naar den dader van die ijsselijke misdaad, had de politie het moeten opgeven. e En nu, onlangs overleed in den omtrek van - Tervueren een persoon, die alvorens te ster-q ven heeft verklaard, dat hij dien moord had 1 gepleegd. Aai, wat moet die mensch wroe-. ging en knsginggehad hebben in zijn gemoedl _ Aïs hij zich dan maar rechtzinnig gebiecht en 1 bekeerd heeft! Immers voor aile zonden is er vergiffenis als er berouw bij is. MET AFGRIJZEN HEBBEN WIJ U" DE LAFFE BEELDSTORMERIJ GEMELD welke den 14 Juli laatst te Thielt heeft plaats gehad waar leelijke schurken een Kristus-, beeld hebben verbrijzeld en mishandeld. Zondag nu heeft de Thieltsche bevolking eens I getoond wat zij' over dat vandalenwerk denkt. ; Duizenden geloovigen waren opgekomen om ■ deel te nemen aan de plechtige eerherstelling. ■ Meer dan 12.000 menschen gingen in den l stoet, waar het Kristusbeeld gedragen wierd i door 16 jonge tuniers van de congregatie. Al t de congregatiën en societeiten der stad, de i geestelijkheid, de paters, en de priesters van • t omliggende, 't was er al. Na een openbaar : kruisgebed op d'Hulsl, is die eindelooze stoet L naar de paterskerk getrokken waar pater ; Celestinus, in den naam van al het volk, ver- • giffenis vroeg aan O. L. Heer voor de heilig-; schenders. Die aandoenlijke plechtigheid werd ' gesloten in de kerk van Sint Pieters. De da- ■ ders zijn nog niet gekend maar men heeft ; zware vermoedens. Ze moesten 't volk van Thielt over zulke gasten eens meester laten: . ze zouden een slecht kwartier beleven! AI HEERE TOCH, HEBBEN ZE NU NOG NIET GESOl'PEERD VAN DAT , VLIEGEN?! Peist, te Juvisy sur-Orge, boven ; Parijs, was maandag luitenant Valency met ■ zijne vliegmachien opgestegen en klom ge-i zwind gelijk 'nen leeuwerik de hoogte in waar hij geruimen tijd in sierlijke kringen en tuimelperten bleef heen en weer zweven. Maar op eens werd zijn toestel uit het even-wicht geslingerd en plofte van 250 meters hoogte ten gronde 'lijk 'nen steen. Officier Valency werd den ruggraat gebroken en heef het lichaam door gekwetst. Hij was zoo dood als 'nen pier. En niettegenstaande al die mal-heuren wordt er gevlogen effenaf om dood. ONLANGS KONDIGDEN WIJ AAN DAT DE OORLOG verklaard was tegen meester Van de Velde, zinspelende op de werken van den oogst deze week, uit hoofde van den regen, was 't wapenstilstand voor de pikkers, maar nu komen de koeriers daar af met serieus nieuws dat de oorlog verklaard is tusschen Oostenrijk-Hongarië en Servië. Heel Europa is in roering! Moest het oorlog worden, de Iiandel zou lijden en de werkmen-schen zouden 't ook moeten wat smaller aanleggen. Al de nijverheden, handschoenen, bloemekens, enz. beginnen reeds te slabak-ken. Wat er in de lucht hangt wreten wij niet, maar 't en is toch niet op nieten dat de heilige Kerk ons doet bidden in de Litanie van aile Heiligen: « Van pest, hongersnood en oorlog, bevrijd ons Heer! » WEL, WAT RASPAILJE VAN VREEMD VOLK nestelt hier toch in Brussel ! Verleden jaar was er eene dubbele moord, gevolgd vaii diefstal, Ledreven te Gladbach, door een duitscher van 24 jaar oud... kadé was ginder verdwrenen en was zich, onder 'nen valschen naam, te Brussel komen vestigen op een zol-derkamer der Miniemenstraat. Met twee andere du'.tîchers, eenen (ranschman en eenen belg richtte hij eene bende kwaaddoeners in die zich weldra berucht maakte door nachtelijke diefstallen, onder andere in den eigendom van baron de Kerchove d'Exaerde, senator. Maar zie, de brusselsche politie die nog al een fijne snuffelmachien heeft, had be-merkt dat er van die gestolene voorwerpen le koop stonden bij eenen antikair en de heer Geroms, officier van politie, heeft de vijf kwaaddoeners ontdekt! Een van die kalan-ten had vijf jaar bak te doen, en 't kwam dan uit dat 't niemand anders was dan de dader van den dubbelen moord van Gladbach.A MA Y ! A MA Y ! WAT DROEVE MAREN LIT TERVUEREN! Een tram en een autotaxi op elkander gebotst. In den auto zaten de eclitgenoten Charlier, beenhouwers, met hun zooiilje van 12 jaar en nog een neefje. De auto werd omgeworpen en de vier personen die er in zaten op den grond gesmeten. Ze werden allen nog al erg gekwetst: alleen de autovoerder bekwam geen letsel. Na in het lokaal « De Vier Armen » door dokter Van Espen verzorgd te zijn geweest, zijn zij met het ambulancierijtuig van den tram naar hunne woning overgebracht. ALLO, MENSCHEN, 'T IS GEDOON ZEIE 'T IS UITGESPROOKE ! Die lek-kere Wilmart met zijne aanhangers, die zoo-veel menschen in het pallot gehoipen heeft met zijn kloddenmarkt van Gent-Ter-neuzen, zijn veroordeeld, d'eene min, d'ander meer, in proportie van hunne schurkerij. Maar wat dat aile menschen te verre gaat dat is dat die fameuze Madame Caillaux, die in Parijs den directeur van den « Fig.aro »'dood-gescholen heeft, vrij gesproken is! Ze mocht zij wel zeggen: « Er is geene justicie meer in Frankrijk! » 't En heeft er maar tusschen gowaaid of de jury heeft haar een kompli-inent gemaakt voor de moord die zij be-dreef! Wie heeft er nu toch ooit zulke toeren weten gebeuren? jj

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken behorende tot de categorie Christendemocratische pers. Uitgegeven in Zottegem van 1902 tot 2005.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie