De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken

1557 0
29 augustus 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 29 Augustus. De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken. Geraadpleegd op 14 augustus 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/7h1dj59f6f/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Dertiende Jaar. — Nr 35. Prijs per nummer : 5 centiemen Zaterdag, 29 Augusti 1914. DE BEIAARD Weepl» * ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR : ^ Voor het Binnenland : fr. 2.509 voorop * betaalbaar. Men schrijft in : TRAPSTRAAT, 23, en op aile postbureelen van het iand. Voor het Buitenland : 5 frank, voorop betaalbaar. Brleven en mededeellngen, de redactle betreffende, vrachtvrlj te zenden TRAPSTRAAT, 23, SOTTEGEM, ten laatste den donderdag avond. Van leder boek dat ons gezonden wordt geven wij meldlng. DRUKKERS-UITGEVERS G. EYLENBOSCH & FR. DUPON OPVOLOERS VAN L. VEKEMAN Trapstraat, 23, SOTTEGEM, 23, Trapstraat, Telefoon SG-11. Het recht aankondlglngen of artlkels te welgeren ls voorbehouden. De niet ingelaschte handschriften worden nlet terug gegeven. Ongeteekende brteven worden nlet aan-veerd. BERICHTEN en AANKONDIOINOEN l Aankondlglngen: 15 cent™*" per regel. Berlchten : 30 centme" per regel. Rechterlljke eerherstelllng : I frank ptr regel. Prljsvermlnderlng vr dlkwljls herhial4« aankondlglngen. De Oorlog —o— Laal ons niet kleinzielig 'zijn! Wczen wij moedig, zelfs wanneer het nood lot tegen ons schijnl met den vijand îa.u: te spannen. Blijvcn wij deftig in het aan sehijn van den vreemdeling : mocien w: eenen oogenblik bukkên voor de oyçrmach tocli mogen de overweldigers in ons geo vuigen troep hazen ontmoclcn. Kalin nioc-len wij blijven en vastbc raden. Viamingen zijn wij en trouw geheeht na onzen Belgischen landaard, aan ons Yadei land, tôt in het graf! Onze jongens te Lnik, Viamingen e: \Valen, armen en rijken, kalholieken en on geloovigen, hebben de wereld verstomd doo hunnen hcldcnmoed; allen hebben geledei en geslreden. bezield met de heilige lief.l Voor het Yaderland. ' Wat vragen de Komng, de Minislcrs, d Siïîatoren, de Volksvertegenwoordigers. d Eurgers, de Boeren. de Werkgcvcrs, J Werklieden, wat vragen wij aliéné Enk< en olleen een vreedzaam onafhankelijk lan deken te blijven, dat aan het gansche wereld rond toi toonbeeld van vrije démocratie kai dienen. Van 1P30 lot 1011. hebben de Bclgen zicl waardig getoond van het bezit hunner vrij heid. Iieden zijn wij door het ontza.glijk stc gevaarte bedreigd, dat ooit mensehelijl brein uitdenken kon. De legerbenden sneven, Ons volk zal niet vergaan ! Ons volk zal niet vergaan, ons Belgî. zal blijven, en al moest onze gansche boden met pinnen overstroomd zijn, wij zullei blijven tôt in het diepste van ons hart Belgen! Belgen tôt in bel graf! In deze droeve tijdcn, zon men cerde gc-neigd zijn 1e weenen. Maar weemoed i bijna even slccht als hoogmoed; daaron beuren wij elkander op; dit is immers ee] der beste vormen der weldadigheid, die i 't bereik ligt van al!e rechtaardige mensohen harten hoog dus, medeburgers! 187ÔT914. Ilet gedeelte van het strijdterrein tuî schen Frankrijk en Duitschland en de cLr tums der bejde oorîogen hebben zoovec overeenkomst met elkander. dat men nie kan nalaten eene vergelijking te make tusschen den eenen strijd en den anderer Onvennijdelijk zal men, wanneer men li( gedenkboek van den oorlog van 1S7.0 oper slaat, eene menigte namen van steden e slagvelden te lezen krijgen. die wij nu wee herhaaldelijk zullen ontmoclen. En wellicht za! men. de toestanden ne gaande, in de beide oorlogen, vcle punie van overeenkomst vinden — den strijd i Beigië ter zij latende, wel te verstaan. lie oorlogsvcrklaring had plaats rond hel zelfde tijdstip. Pruisen. dat zieh lang voorbereid had, ko met de hulp van Duitschland mecr (L» 800.00C man en 1400 kanonnen in 't vcl brengen. De Duitsche légers stonden onder streng tucht en aile diensten waren op voorbec dige wijzc gercgcld. Frankrijk daarenlcgcn was niet gereed. Ile kon nauwelijks 300.000 man met 7S0 kai nonen en 244 milraillcusen mobilisecren. De tucht, door den heerschcnden démo gpnischen geest ondennijnd, was erg vci zwakt, de staf liet te wenschen en het krijgï plan miste cenheid. De Franschen, die meenden eenen invi in Pruisen te doen, moesten den invaf i Frankrijk bevecbten. Dr.n volgdc eene reeks vclds'agen : ce •2Augustus Saarbrucken ; den CReichsnofei waar Mac-Mahon met 40,000 man den scho van 00,000 vijanden moest doorctaan. Ma< Mahon trok achteruit op Ghàlons met de keizer. I ' ' 1 ( : Denzelfden dag verloor gcncraal Frossar met de 28,000 man van Bazainc den sla van Forbach, waar Stcinmctz de Pruisc laanvoerde. Den 16. onbeslisten slag te Forbach, wai de Franschen en Pruisen elk ongcvc< 10.500 man vcrloren. Den 18, slag van Gravelolte, waar 1<"0,0C Franschen en 230,000 Duitschers tegenovt elkander stonden en waar de Fransche 15,000 en de Duitschers 20,000 man ve loren. Den 1 September streed Mac-Mahon m 120.000 man, 320 kanonnen en 70 mitrai leusen, tegen den koninklijken prins va Pruisen en den prins van Saksen, die ovi 250,000 man en SCO vuurmonden beschiktc Mac-Mahon werd gekwelst en vervange door gcncraal Ducrot en vervolgens dot generaal de Wimpfcn. Ilurine operalies ni 1cn cenheid en het Fransche leger wei vernietigd en keizer Napoléon verloor kro, en scepter. ♦ Nog enkele dagen en Sedan vcrjaart. Wat zal deze keizer op dieu dag nog ve liezen, buiten ailes wat hij reeds verloor? En wat zal Duitschland nog valiez na dien verjaardag? Metz? Slraalsburg? Wie weet! DE DUITSCHERS TE BRUSSEL Degenen die de uren hebben bijgewoon die de intrede der Duitschers in onze lioof stad voorafgingen, zijn het eens om te beke nen dat deze wel de meest tragieke war in hun leven. Fcn hunner verhaalde zelfs : 1k :,eb i reeds vele emoties gekend, maar deze was wel de sterkste in mijn leven. » Gedurende geheel den donderdag morgen was het in de straten van Brussel een h een en weer loopen van menschen met onge-rust gelaat. Rond den middag liepen vele rcchtcrii;ke i bcambten door de straten. Zij gingen de - koîfie- en restauratiehouders verwittigen dat j zij de gaanpaden moesten vrijmakcn, voor :, den doorloeht der Duitschers. Allen slolen ri hunne deuren. Langs den kant der Leuvensehe pou-t, - was de beweging enorm. De trams k \amcn met voile ladingen reizigers aan, die meldden i i dat de Duitschers in aantocht waren. Intusschentijd gaven de overheden hunne laatste bevelen. i Policie-officieren verwiltigden de nog in - de stad verblijvende burgerwaçhten, dat zij r moesten ontwapcncn en hun burgerpakie aan-i trekken. - Burgcmeester Max was het met de militaire overheden volkomcn cens om de paci- i • ficatie van Brussel te eischen. In den namiddag ging burgcmeester Max ' de Duitsche troepen te gemoet tôt aan de 1 Nationale Schielbaan op den steenwcg die - ntar Lcuven leidt. Hij ontmoette er het - 26e huzaren en het 10e uhlanen en ging de i stad Brussel overgeven. Wat later reden Duitscîie officieren per i auto naar het stadhuis langs de Groote , - Markt. Intusschentijd trokken afdeelingen ruit? ij ^ op verschillige plaatsen door de stad. ] De statiënen de telegraaf waren geslo'on. Aan de schielbaan namen de uhlanen en 1 huzaren wat rust. lerwijl zij wat aten en - dronken. Zij gedroegen cr zieh deftig en be- ( » taalden ailes met klinkende munt. ) Eenige officieren gingen naar de Natio- . : nale Bank om er de kas aan te slaan. Deze ( was echter naar Antwerpen gezonden en in ' ' de kas was geenen rooden duit te vinden. , : De duitsche generaal-bevelhcbbcr deed de i voJgende proklamatic aanpiakken, opgesi-'d . i vin 't fransch : 1 « De duitsche troepen moeten heden en , ' volgende dagen Brussel doortrekken en ioor de omstandigheden zijn zij gcnoodzaakt aan de stad logement, voedsel en kleeding te vragen. Aile levering van koopwaren woccit , geregeld door het gemeentcbestuur. » ik verwachl dat ailes op regel ma tige ,[ manier zal geschieden en vooral dat geen ,t enkele aanslag zal geplcegd worden tep,cii ;1 de vciligheid der troepen en dat de gevergde | leveringen zoo spoedig mogelijk zullen ge-.( sehieden. In dit geval gcef ik de verzekering van 1 het behoud der stad en de vciligheid der r inwoncrs. > Nochtans moct ik u verwittigen dat, in gcval van aanslagen tegen de so'daten, *jrnn-1 den of ontploffing van allen aard, ik mij ^ ger.oozdzcakt zal zien slrcnge maatregelen te nemen. » Geteekend: Generaal-bcvelhcbber der Korp-sen. Sixt von Arnim. 1 Msnifestder fr. reyeering j De intrede ,der Duitschers te Brussel, is voorzeker voor de Belgen eene zwarc beproe-e viug. Aile Franschen zijn er ook diep ge-voelig aan. De regeering der republiek houdl cr aan te ^ verklaren, dat het lijden van Beîgië len •'olle door ons gedeeld wordt. Den dag dat de 'Belgische bodem door de Duitsche soldaten werd belreden, en dat Belgisch bloed vergoten werd om hun den doorloeht te bclellen, werd er tusschen de twee landen een onverbreekbarc band ge-slotcn en hunne belangen zijn voortaari (1 dezelfde. Frankrijk is beslolen ailes le doen om het tl grondgebied van zijnen bondgenoot van den , vijand te verlossen. k De Republiek vcrklaart dat zij haren plicht slechts dan als vervuld zal aanzien, wan-neer er geen enkele Duitsehcr in Bclgic meer zal overblijven. d Het was, om krijgskundige redencn niet mogelijk, eerder samen met het Belgisch ^ leger tegen den vijand op te rukken, voor de verdediging van het land. docli de ver-r bintenissen die wij aangcgaan hebben, zijn des te plcchtiger. Onze medewerking zal des te doellreffender zijn, en met de meeslekrachl-0 dadigheid doorgedreven worden. ,r De terugtrekking van het Belg'seh leger n onder de bescherming der kanonnen van r_ Antwerpen was voorzien, en vermindert in geen opzicht zijne waarde of zijnc onoe-2{ twistbare macht. j. Wanneer het oogenblik zal gekomen zijn. n zal het Belgisch lcget* aan de zij de slaan .r der Fransche slrijdmachten, met dewelke de ! omstandigheden hetzelve zoo nauw' en broe-n dcrlijk hebben vereenigd. (Geleckend) Doumergue, minister van builenlandsche zaken. d n IV VLAA\DE«LV. Hel grootste deel van hel vijandelijk leger, na donderdag Brussel te hebben bezet, heeft r" zieh vrijdag en zaterdag in aile richtingen •• verspreid en onder meer in Oost- enWcst-^ Vlaanderen. Hot gros van het duilsch leger trok zuid-waarts en een ander deel in de richting van Ninove, Oudenaarde en Kortrijk en • zoo voort naar de fransche grenzen. d, Door Sotlegem en door bijna al de ge-d- meenlen van den omlrek, trokken duitsche n- ruiters, huzaren en uhlanen, in kleinegroe-m pen voorbij, die den weg naar Oudenaarde namen. In den omtrek van Mechelen was vrijdag-namiddag duitsch paardevolk gezien. Men is ze gaan opzccken met milrailleuze autorno-bielen. Er werd in geschoten. Ze waren met vijftig ; de meesten bleven dood en de overige, 10 man en een officier, werden als krijgsge-vangen naar Anlwerpen gevoerd. IX ZUID-BEIJGIE. De Duitschers hadden zaterdag Alaiv ii cz-Eçaussines, Famillereux, Gcuv, Pont-i-Celles, enz., bezet. Te Jemappcs hielden zij een trein tegen 3n verbrandden de brieven. De Fransche troepen, samen met de En-ïelschen, rukten langs Moeskrocn en Tem-jleuve vooruit. Zondag werd eene belangrijke ifdceling Algeriaansehe saplïis gezien te Viseau. Te Lutlre deden de Fransche soldaten 3ene brug springen. Te Charleroi hadden zij 2en groot gelai kanonnen en mitraille'i zen ^pgesteld. Om een denkbceld te hebben van de En-jelsche-Fransehe legermacht, weze het genoeg, c zeggen. dat in de grensgemeente lari^s vaar deze lcgerafdeeling in Be'giS kwam, Icze afdeeling ruim acht uren noodig had om voorbij te trekken. 2>e oiiémoetiii^' der fransche en (luitsclic voorposti'n. Zaterdag, rond 7 1/2 ure 's morgens, verd te Kortrijk de aantocht der fransche ;oorpostcn aangekondigd. In twee vcrschillende richtingcn begon-îen ze de opzoekingen. Van 10 ure 's morgens lot 4 ure 's namiddags bleek i-li.es .Tuchleloos. Geen Duitschcr konden ze in t zicht krijgen, alhoewel ze langs aile kanten jesignaleerd waren. De Duitschcrs kwamen zoo rond 5 ure lit de richting van Ingelmunstcr op den »rooten steenwcg van Brugge naar Kortrijk langerend, met 't gedaeht van langs daar 1 )innen te komen. Gekomen aan de herberg « De Samen-comsl botslen de Duitschers op eene pa-rouille fransche jagers te paard, die van Ducrne kwamen. De uhlanen waren als van d'hand Gods ^eslagen. Wat! Sedert vier dagen zoo een \angename wandeling door de vruchtbare ?n rijlce streken van Vlaanderen doen en :laar al met eens voor fransetie ruiters staan. Dat was voorzeker 't minste van hun gc-lacht.Toen de eerste oogenblikken van verstom-tning voorbij waren, slocgen al de Duitschers op de vluchl. De eenen langs hier, de mderen langs daar. Vier ervan, nagezet ioor een achttal franschen, vluchtlen al over îet Groeningerveld, door de Wandelingstraat. ! angs de kerk der Palcrs Passionné ten. De , franschen ztilen lien op de hielen. Eens . voorbij de kerk losten de franschen eenige togels. Aan het hof van den hcer Sobrie, gemeen-Lcraadslid, waren de vier uhlanen al met l'ens verdwenen. De franschen deden op-ioekingen en vonden er drij van in eene iiepe gracht. Een ervan was dood, een .weede, die een schot in de bil had ontvan-jen, had zieh een revolvcrkogel onder den un ingejaagd, waardoor de lielft van zijn ^ezicht weggerukt was. Een derde, die geen .elsel bekomen had, gaf zieh zonder verweer >vcr en werd krijgsgevangen gemaakt. Ondcrlusschen hadden de overige fransche ruiters de andere Duitschers aehtervolgd en crijgsgevangen genomen. De Franschen, die iilerst welgezind waren, trokken allen, uit verschillige richtingen komende, naar het stadhuis, waar de gemeenteoverheid zieh be-/ond. Nu en dan werd nog een krijgsgevan-^ene aangebracht, aismede de aangeslagen paarden. Er waren in 't geheel der tien paarden, Lien krijgsgevangcncn en drij dooden. Een idilaan werd iminers door de franschen te Lendelede doodgesehoten. Onder de krijgsgevangenen bevond zieh sen duitsche reserve-officier, graaf von Scliwerin, van Maagdenburg. Op den koer van het stadhuis werden de gekwetsten, vvant een drijtal duitschcrs werden gewond, verzorgd, waarna de fransche met hunne krijgsgevangenen opirokken, de ^ Marseillaise" zingende en luidruchtig toegejuiciil door de duizendcn enduizenden toegesnelde personen. Van den officier kon men niets te weet komen. Alleen vroeg hij aan den hcer volks-vcrtegenwoordiger Peel zijne familie te willen verwittigen. De gewone soldaten, waarmede langs vcrscheidene kanten een praatje kon aangevangen worden, verzekerden dat de oorlog door het duitsche volk niet gewil-l wordt en dat de simpele soldaten alleen rnar-cheercn onder de bedreiging met den revolver van de officieren. Ze meenen allen dat ze voor den kop zullen geschoten worden. Een duilseh-sprekende aanwezige steîde lien gerust. In de zakken van den uhlaan, die zieh zelfmocrdde, werd een nolaboekje gevonden waarin aanteekeningen vastgesteld werden van don( 1 tôt 5 Oogst. Den eersten Oogst stipte hij aan dat hij was gemobiliseerd geweest, en eene geest-driflige aanspraak aanhoord had, vôôr het verlrek naar zijne bestemming, van den commandant. Den vijfden Augustus had hij aangeteekend, dat ze (de Duitschers) een geweldige tegenstand hadden ontmoet van-wege de Belgen om over de Maas te geraken. In ;t bezit der krijgsgevangenen en der ge-sneuvelden werden veel kogels gevondm, wat aantoont dat ze goed van schietvoorraad voorzien zijn. Toen de duitschers verras t werden, was er geen enkele, die aanlegde om weerstand te bieden, maar allen slocgen seffens op de vlucht. Langs vcrscheidene kanten werden later in den avond nog duitsche voorposten opge-merkt.Zondag, van in den vroegen morgen, werden langs hier en daar schoten gehoord. De eenen beweerden dat het voorlkwam van ^ kanons, wen cle anderen staancle hielden dat het de bruggen waren, die men deed springen. Veldslagen aan gang. .Reecb van zaterdag ontmoetten de verbon-dea legers den duitschen vijand. T>ij ,Iîiiicho had zateraag m net bosoh van ( Epinoi3 een veldslag plaats. Uenige Fiau-sche soldaten werdon door 5000 ^Duitschers aangevallen. De l'iansche artillerie verwit- i tigd, kanonneerde het bosch tijdens eenuur; j vervolgens deed de ruiterij eene charge en j sloe^ç den vijand op do vmcht welko zieh tôt 5 kilometers vaiL Binohe achteruittrok. t Do troepen onzer bondgenooten stonden onac-ht.ig gescliaord op de grens, van ^laubeuge ( tôt 'B-îrgen, van Eergen tôt Valençienncs, v:ui } Valençiennes tôt Rijsel en verder nog. In den omtrek van Péronnes (Ilenegouw), 1 werd dnpper gevochten. Te Charleroi hadden de franschen voor de | statie de brug bez*t. die over de plaats ligt, . toen duitsche troepen opdaagdën. ' De fransche mitrailleuzen mcaiden de duit-sche soldaten letterlijk weg. I Uit Parijs werd inaancag avond de vol- s a-ende officieele mededeeling gedaan : Onze legeis die zicli voor den vijand be- . vinden, rulcten zondag morgend vroeg vooruit, overal eene beslissende en krach'dadige -lanvallende positie amnemende. s Tusschen do Moesel en Lergen was de c ilgemeene velclslag enkele uren daarna vol-Ledig aan den gaug. c De olïicicele bekendmaking over den ge-:amelijken toestand dor troepen, luidt als o /^olgt : j- ln do Opper-EIzas, op de Vogeezen en de , Meurthe, houden. do troepen, staande oncler c îet bevel van generaal Pau, goeden stand c )p het front Ptidonville, Lunôville, Amance c •n Dieulauiird, zonder eenen voet achter- v lie te wijken. De duitschers bezetten Luné.ville. Een léger dat kwam afgezakt ten Noorden ,'an do ÀVoevre, rukte op naa.r Neufci.ateau <> :n viel de duitoche legermachten aan die in de provincie Luxemburg op don recliter- , >ever der Semois waren gelegerd en naar het Westen oprukten. ^ Een tweede leger, uit de streek van Sedan v irertrokken, kwam door de Ardeunen en riol de duitsche legerkorpsen aan, die tus-" i jehen de Lesse en de Maas vooruitrukten. Een derde leger, gesteund dcor 't Engelsch ^ Leger, oprukkende uit de streek der Bori- F îago, had voor zending den rechter vleugel ç /an het duitsche legex*. tusschen de Samber m de Maas, i.a:i te tasten. Do beweging der duitscliQ legers die den v Linker vleugel Aan de verbonden legers r ivilde overvleugelen, werd stap voor stap jevolgd. De rechtervleugel der duitschcrs werd dus loor den linkervleugel der verbonden legers b uuigevallen. J] De veldslag was van dien kant zeor hevig; , geheel den dag van zondag werd slag ge-Leverd op geheel het overige van het front. C Het gevecht was liardnekkig ; de verliezen ^ Langs beide kanten zijn ranzienlijk. Op de grenzen \an Lorreinen is het fransche leger verplicht geweest terug te trekken a 3n Lunéville, eene stad die wel degelijlc bin- b aen de fransche gi-ens ligt, is door de duitschers ingenomen geworden. jj Dus zijn de franschen op hunne grenzen ver-jlicht geweest do lijn M ont-Do non naar Toul n to verlaten, lijn die ze sedei-t eenige dagen n bezet hadden. o In den omtrek van Ronse. z De statie van Itonse werd door de duitschers v jezet-. De sporen werden losgevezen, de lokomo- a :ieven en waggons werden omgeworpen om de z Lijn te verspen'en. Het gro.s der duitsche troepen is zondag "te S Ronse voorbijgetrokken. z Do optocht ving aan om 13.30 ure i.an en v îindigde om 1G ure. s Avonds, van 19.30 ure ;ot 21 ure, togen de s o h i e t v o orra ad w ag j n s /oorbij. Cl Do duitsche staf reed maandag morgend, om 11.30 ure, in galop door de s lad. Een hevig gevecht was maandag aan gang joven Doornijk, tusschen Leuze eu Itonse, îaar Orroir, Kuien. Celles, Môurcourt, Moat-3aint-Aubert. enz. Ilet kanon donderde vanaf z t ure tôt 9 1/2 ure des morgends. le Do duitsche gewonden werden in auto in de richting van Leuze overgebracht. G Dinsdag morgend ontving men de tijding iat de duitschers achteruit geslage.i zijn en * lat de fransche vla.g wappert op het kleine z paviljoen van den Kluizenberg, te Orroir. ► BO?IME\ OP A \ T W ER PE V. n Maandag nacht werden door een duitsche fi Zeppelin bommen op de stad geworpen. Een J tiertal gebouwen werden vernield en versclioi- n iene personen gedoocl en gewond. De paniek mielden den nacht veroorz;.akt ^ Joor do achtercenvolgende ontploffiagen, vvelke do bevolking van Antwerpen in op- y schudding heeft gebracht. is onbeschrijflijk. y In den nacht van dinsdag tôt wo^ns.lag, heeft de Zeppelin die den vorigen nacht boni- 0 men op de stad geworpen heeft. gepoogd eenen nieuwen aanslag to plegen. Eir waren echter p maatregelen genomen en do Zeppelin is niet ^ af gekomen. De gevolmacht'gde in'n'ste.- der Versenigde Staten in' Uelgio, heeft aan de Kei'/.evlijke v Duitsche regcor'ng te Tkr ijn, «ene k acht-dadige protestatio gezondi n. tegen het werpen y van bommen uit een luchtschip op de hui/.en . van vrcodzame bowoncr.s te An'werpen. c De Duitseliers te ^leelieleu. \ Dinselag morgend. rond 5 ure, begonnen de duitschers het bombardement \an Mechelen. De toron van Sint-Itombaut werd ger âkt, doch slechts licht besthadigd. Ilouwitsers vielen op het slachthuis en ôok l op de statie waar zij erge scl.alo a-inriclitten. t Do l^elgische troepen, die in groot gctal te ^ Mechelen zijn, veroverden een kanon op de duitschers. Tien uhlanen werden gedood te Colorna. I Om 7 ure nain het bombarelement in hevig- s heid toe. Onze 'troepen hebben den vijand ( aajigevallen op de lijn Hofslaie-Elow'jt. Geschut werd in balterij opgesteld, « n na een gevecht van vier uren werd de vijand met 1 groote verliezen achteruit gedreven. 1 (Zio vervolg 2de bladzijde). ] DE DOOD ran Z. H. den Paus. Wij hebben verleden week de dood ge-neld van Z. H. Pius X, paus van Rome, 't Is de oorlog die hem gedood heeft. Zijne Heiligheid was niet wel: eene ver-coudheid, in longsteking veranderd, had hem >vervallen. Zijne droefheid, zijne smarl, over den >orlog onlketend met schrikkelijk geweUl »ver het groolsle deel van Europa, verergde :ijnen loestand, sloeg hem nog meer. Tôt den laatsten oogenljlik had Zijne Ieiligheid al gedaan wat in zijne macht was un den oorlog le voorkomen, te beletteai. Men heeft den telegram niet vergeten die l. H. Pius X stuurde naar den slokouden œizer van Oostcnrijk, om hem te bezwee-en den avond van zijn leven niet te ver-•allen door eenen blocdigen oorlog. Vruehteloos!... Men mag zieh afvragen als le hovelingen die keizer Frans-Jozef om-ingen en afzonelercn, hem wel ooit dien elegram bcslcld hebben. Een dingen is zeker: Aan zijnen Nuncius e Weenen, had Z. H. Pius X bevel gegeven >crsoonlijk den keizer te gaan spreken, om icm, in naam van den Heiligen Vader, te liddcn en te smeeken den vrede niet te loren. De Nuncius van den Paus werd bij den :eizer niet gela len. Hadden de mannen, die amen met Duitschland, den oorlog wilden, chrik dat het woord van den afgezant van en Stedehoudcr van Christus te veel in-ruk zou gemaakt hebben? Als de oorlog toch verklaard was en de on-fhankelijkheicl van Belgi'i door Duitschland edreigd werd, richtte cle Paus zieh tôt de uitsche regeering opdat zij Belgen'.and zou erbiedigen. Zijne Heiligheid deed opmerken at eenen aanval op België, door niets ge-eltigd, eenen pijnlijken indruk zou maken p de duitsche katholieken, die Duits^h-mel onder zijne protestanlsche bevolking ten ctalle van 17 millioen telt. t Is een anlikatholick blad, « L'Indépen-ance belge », die deze bijzonderheden over e pogingen van den Heiligen Vader ten oordeele van België kenbaar maakle. Degenen die de laatste oogenblikken van en Heiligen Vader beschrijven, vertelien at de laatste woorclen van den stervenden aus, scliier onhoorbaar uilgebracht, waren: lorlog!.,. Vrede!., De Vrede, hij heeft niet opgehouden er oor te werken, — de Vrede onder cle volke-211, de Vrede onder cle menschen!... » ¥ De naam van Pius X zal bij aile volkeren lijvcn leven in een glans van liefde voor et volk. Hij zal een zegewoord blijven op o lippen van alwie den mensch bemint. »m zijn Svcrk voort le zetten, zal zijn opvol-cr. vooral een liefdclast te dragen hebben. Wie die opvolger wezen zal? Dat weet Goel llecn. Dat zal het IConklaaf der Kardinalen innen eenige dagen beslissen. Kot gelcden heeft de thans ovcrledcn Paus eschikt, dat voorlaan geen vreemde macht og eenigen invloed op het Konklaaf zou îogcn oefenen. Geen veto van eenig Keizer f Regeering mag nog ingebracht worden, Doals er in 1003 een werd ingebracht van-ege Oostenrijk tegen Kardinaal Rampolla. Dank aan Z. II. Pius X zaliger, zal het anstaande Konklaaf dus vrijer dan ooit jne stemming uitbrengen en de uitslag dczer emming zal cens te meer bewijzen dat. oo de Paus als mensch de algemeene wet an den dood ondergaat, cle Pauzen zelf ict sterven, maar blijven zullen tôt het nde der eeuwen. DE EAATSTE STO\DE\. Woensdag avond oir^ 8 uur begon de dood-rijd van den Paus. Ilij aclemde moeilijk en ig zijne omgcving aan, als om te vragen hoe ing zijn lijden duren zou. Ronei 10 ure, na eene inspuiling van ifeîne door Dr Amici, lispelde hij zacht: Waar zijn zij ? » zijn broeder en zijnc isters zoekende voor een laatsten groet. Dan vroeg hij naar zijn broeder. Zijne icht Gilda antwoordde dat men gelelegra-eerd had en hij waarschijnlijk 's anderen-aags komen zcu. — « Te laat misschien ». icrkte de zieke aan, en dat was zijn laatste oord. Ilij had eene laatste hoestbui en eene soort erstikking. Nog Wilde hij spreken, doch men erstoncl enkel de woorden vrede en orlog en ze verstierven op zijne lippen. Het lichaam werd bijna beweegloos en cen ijnlijk aan te hoorcn doodsreulel kon-igde het naderend einde aan. De uileinden der ledematen begonnen te crstijven, liet hart viel langzaam slil. Omringd van zijne zusters Anna en Maria, ijne nicht Gilda, cle kardinalen Merry dei 'al en Bisletti, ^rgr Bressau, professor Mar-hifava en D1 Amici, allen weenend, gaj 'ius X zijne reine zicl aan God weer. NA DE\ DOOD. Na den dood zegende Mgr Zampini het Lchaam, wien Dr Amici de oogen sloot en e handen op de borst kruiste met een zil-eren crucifix er tusschen. Het lichaam werd in kardinaalsrood ge-leed en de edelwacht ter bewaking ge-tcld. Rondom werden kaarsen aangestoken n in de kamer een ouler aangerecht. Zoodra Pius X ovcrledcn was, stuurde :ardinaat Merry del. Val bericht ervan aan :ardinaal de la Volpe, kamerling der i. Kerk. In rouwpurper gekleed, kwam de Kamerling voor het lijk knielen, deed het gelaat ontdckken en klopte driemaal zacht op het voorhoofd, zeggende: «Jozef, Jozef, Jozef » — (Giuseppe is Jozef) — Vervolgens wendde hij zieh lot de omstaanders, verklarende: «De Paus is waarlijk dood.» Allen knielden en baden het De Prolun-d i s. Om 5 ure werd de Palatijnsche Wacht toegelaten om 's Pauzen hand te kussen. Ten half tien deed Dr Amici, geholpen door de dokters van het Vatikaan, inspuitingen ter bewaring. AXDERE BIJZOXDERIIEDEX. Het stoffelijk overschot van Z. II. Pius X is vrijdag plechtig van het Vatikaan naar de basiliek van Sinl-Pieter overgebracht. Het lichaam was met pauzelijk ornaat bekleed. Het werd op eene kleine katafalk ge-plaatst, de vcelen een weinig uitgesloken om den kus toe te laten. Om 11.30 uur was de plechligheid gedaan en het publiek werd toegelaten. Ver-scheidene tienduizenden personen bevonden zieh in Sint-Pieter en op het i'iein om voorbij het lijk heen te gaan. Zaterdag is do reeks rouwplechtigheden begonnen, die zeven dagen moeten duren. Eene der zusters van den Paus, Mej. Maria Sarto, is ziek gevallen ten gcvolge der ont-roering van den sterfdag. Haar toestand boe-zemt onrust in. Namens het romeinsche volk, stelt de « Giornale d'Italiaa voor, op het graf van den Paus te beitelen: « De oorlog heeft hem gedood ». Volgens do « Tribuna » zou de ambassadeur van Oostenrijk-Hongarije in de laatste dagen laan den Paus gevraagd hebben de oostenrijksche troepen te zegenen. De Paus zou hebben geanlwoord: Ik zegen den vrede! \ Wanneer de fransche monniken en geeste-lijkcn Rome verlieten om naar hun leger te trekken, zegde Pius X tôt eenigen van hen: « Ik weet, mijne duurbare kinderen, dat uw land den oorlog niel wilde en dat het opstaat om zieh te verdedigen gelijk ten tijde van Joanna d'Arc. » Houdt niet op te bidden en God te doen bidden rondom u, door tusschenkomst van uwe groote en gelukzalige Joanna. » Het lot van België trof ook diep het hart van den Paus, — zoo wordt uit Rome aan cle fransche bladen geseind. — De held-haftigheid der Belgen vervulde hem met be-wondering, lerwijl de afschuw voor den oorlog hem deed weenen van droefheid. Wanneer hij de slachtingen van Visé en Argentcau vernam, riep hij uit:* Ach, on-gelukkige oorlog, afschuwelijk ! Hij zal mij doen sterven. » Al die onlrocringen en het biltere Ieed niet te zijn aanhoord geworden, hebben zijn reeds verzwakt gestel overwonnen. Ilet testament van den Paus behelst dezen volzin : « lk ben arm geboren ; ik heb arm ge-lecfd; ik wil arm sterven...» Het C'onclaaf zal op 31 Augustus beginnen in het Vatikaan. , ; i DE BEGRAYIXGSPEECIITIGIIEID. Zonda,g avond ging het kapittel \an Sint-Pieters, vergezeld door de zangers der kapel Griulia, naar de kapel van het H. Sakrament in 3t. Pietersbasiliek om het stofeflijk overschot van den Paus Pius X af te halen. Eene eerste absoute wertl gelezen en daarna brachten zes dragers het lijk in de kapel van het koor, waar zieh 22 kardinalen, alsook het iiplomatisch korps bij den H. Slorl, bevonden. De edelwacht en deden den eeredienst. Di îtoet kwam om 6.20 ure in de kapel, waar de zangers do Miserie annhieven. Na de laatste gebeden bedekten de dragers het lijk met een rood damr.cten laken, en leg-den het in eene eerste kist van pijnhout. Mgr Galli sprak alsc'a.i de lijkrede uit, en vervolgens bedekte de onderprt fekt van het Vatikaan het aangezicht des Pauzen met een svitten sluier, en de onderprefekt der ceremo-aiën bedekte hetzelve met eenen tweeden sluier. Om 6.50 ure werd de eerste kist gesloten, îii de kardinalen Délia Volpe, Fannuzzi en GiianChi; p'.aatsen hunne zcgels op het delcsel. Om 7.30 uro werc'on de twee andere lijk-Icisten gcslolen, en het lichfam, onder gel ;ide 1er edelwachten, werd naar de c-nderaardsche celders gedrsgen en in het voorloopig graf bijgezet. OORLOGSVUUR. Mijn welbeminde vrlenden lezers, ik gioet li allen tusschen de vlagen door, tursehen de hoop en de vrees, en op het oogenblik dat ik u begin te schrijven, zie ik vliegma-chienen in de luclit... :k hoor in de verte liet kanongeelommel en 'k geloove dat we naar liet brandpunt van den oorlog, naar den grooten slag gaan. Wie weet wat er ons le wachten staat? Wachten wij de gebeurte-nissen af met kalmte en belrouwen in God en Zijne heilige Moeder, met onderwerping aan den wil des Hceren. ZOM>AG, 30 Augusti, feestdag van den II. Fiacre, palroon van de huurhouders en van de hoveniers. Hij wordt in Frankrijk, bijzonder te Parijs en in 't bisdom Meaux, zeer vereerd. Hier in België, rneen ik, wordt ilij aanroepen in de kerk van S. Marten> Akkergem, te Gent, tegen kinderziektm. Ook feestdag van de H. Rosa van Lima, de heilige van Peru, groolclijks vereerd le Sit-tard, in Hollandsch Limburg, tegen be-smettelijke ziekten. j)IAAM>A(;. feestdag van den heiligen Ray moud us de Pcnnaforl, kardinaal der H. Roomsche Kerk. Ook II Aïdanis, bis-schop in Engeland. Wanneer hij stierf zag cen sehaapherder, Cubrecht, zijne ziel ten hemel varen ; hij verliet zijne schapen «.n werd monnik. A

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken behorende tot de categorie Christendemocratische pers. Uitgegeven in Zottegem van 1902 tot 2005.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes