De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken

1227 0
12 september 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 12 September. De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken. Geraadpleegd op 16 augustus 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/qj77s7k03z/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Dertiende Jaar. - Nr 37. Prijs per nummer : 5 centiemen. Zaterdag, 12 September 1914. DE BEIAARD KATHOLIEK WEEKBLAD V ^ ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR : Brieven en mededeelingen, de redactie DRUKKERS-UITGEVERS Het recht aankondlgingen of artikels te BERICHTEN en AANKONDIQINQEN l Voor het Binnenland : fr. 2.50v voorop betreffende, vrachtvrlj te zenden r* PVT FMROQPH A/ FP FïTTPON weigeren is voorbehouden. Aankondlgingen: 15 cent®*" per regeL 1 „betaalb^3r- a ni?Tii a , TRAPSTRAAT, 23, SOTTEGEM, opvolgersvjwl^ vekeman De niet lngelaschte handschrffien worden geri.c,ht™ : 30 cent™ per regel. Men schrljft in : TRAPSTRAAT, 23, en . L. ' . 0PV0LGERS VAN L. VEKEMAN 6 Rechterlljke eerherstelling : I frank per op aile postbureelen van het land. teiHaatste den donderdag avond. TRAPSTRAAT, 23, SOTTEGEM, 23, TRAPSTRAAT, „ . > , » regel- Voor het Buitenland : 5 frank, voorop Van ieder boek dat ons gezonden wordt Ongeteekende brieven worden aiet aan- Prljsvermlnderlng vr dikwflli herhaaMt betaalbaar. geven wlj meldlng. Telefoon SQ-11. veerd. aankondlgingen. De Oorlog Hel Paleis van den Vrede en de Goriogswettein. Vcrleden jaar, in de maand Augusli, werd met groote praal, in Den iiaag, Jiool'ds.lad van Hoiland, het Paleis van den Vrede ingehuidigd, dat de ameri-kaansciîe miuiardair Carnegie er op zijne kosten had doen oprichten. De opening geschiedde in tegenvvoor-digheid der koningm van Holiand en van gezanten aller laiuLn der wereld. in dit paleis moesten de geseiiiller, tusschen de landen, in het vriendeiijtce beoordeeld, en zonder oorlog besbsi worden. 't Was ook in Den Iiaag dat de regels bepaald werden, die oonogvoerenuen in den oorlog moeien eerbieuigen. Bittere spotternij ! Een jaar na die plechligheid, waar-aan Duiischland ueeinam, \xrkla irt het den oorlog aan België omdat België onzijdig wil blijven, met aUeman vriend, getrouw aan den plicht die de mogendheden hem den dag zijner ge-boorte als onafhankelijk land oplegden. De Duitsche rijkskanselier dorst aan den engelschen gezant verklaren dat Jiet « verdrag waarbij het onzijdig be-staan van België gewaarborgd werd, enkel een stuk papier was! » llet plechtig gegeven woord, oen onderteekend verdrag, is «; een niels-waardig stuk papier, » in de oogen van den Duitschman! Beslaat ci- dan geen eerlijkheid meerY Tell de brutale macht der wape-nen dan alleen? Ja, in de oogen van den Duitscn-manlJbn do oorlogsgebruiken ? De Duitschman overtreedt ze allen, op de schandelijks:e wijze. tlij vermoordt menschen, burgùrs, geestelijken eu bocren, ja, vrouwen en kinderen, die nieLs misdaan heb):eu die geen deel namen aan den strijd. Hij brandt huizen en erven af, ker-ken en kloosters, kunstschatten zuo-als te Leuven, vernielt eigendomn;cn, niet uit militair belang, maar uit wraakzucht, omdat de belgische sol-daten zich zoo kloekmoedig ver le-digdan.Tlij steelt en rooft sommen in de Bank neergelegd, in de post, in de ge-meentehuizen.Benevens al hetgene hij anders op-eischt van levensmiddelen, legt hij daarenl»vcn reusachlige en onmogelij k te bctalen oorlogsbclaslingen op : 50 millioen «an de stad Luik; 50 millioen aan Brussel; 450 millioen aan de pro-vincie Brabant; 1 millioen en naïf aan Charleroi, Doornijk, enz. Als een sluipmoordenaar zendt hij bestuurbare ballons uit, om bonnnen te werpen op huiztn van vreedzame menschen, gelijk le Namen, Leuven, G . nt, en te Antwerpen, toen een Zeppelin de koninklijke familie met eene boni wilde uitmoorden, en elders in stad bloedige verwoestingen aanrichtte. Tijgers zijn niet wreederl Dat ailes is door de oorlogsgebruiken verboden. En toch doet Duitschland het! Het gedraagt zich niet als een be-schaafd, maar als een barbaarsch land, Hetgeen Duiischland niet belelte vcrleden jaar deel le nemen aan de opening van hel Paleis van den Vrede! 't Is waar dat de gezant van ditzelfde Duitschland den zondag, 2 Augusti 's niorgends verzelcerdo dat hel België s onzijdigheid ging eerbiedigen, en den-zelfden avond, om 7 ure, eene oorlogs-verklaring aan ditzelfde België dîe.i Eeuwige schande over zulke handel-wijze I S ch ri kaan j agin gen. De Duitschers verspreiden in ons land schrik en angst. Zij handelen volgens den raad van Bismarck, avergenomen door Barbaar II : dat de bevol-king van een overweldigd land door schrik-aanjaging moet terneergeslagen worden, op-dat zo van hare eigene regeering hot einde van den oorlog door overgave zou eischen TVelke beestige wreedheden de Duitschers ook ujt.richten, dat barbaarsch plan zal niel lukken la België. Afzonderlijke gevechten arnier, volerlei ver-nielingen aldaar, aluipmoorder;a:ijen met hel werpen van bommen uit de lucht op onvcrdo digde burgcrsbevolkingen, dat ailes zijn schrik-aanjagingen in het plan der duitsche beest Juist daarom mag het volk er zich niet dooj taten verschrikken noch verontrusten. Het bombardement van Dendermonde is fei telijk geene ooi'legsdaad : het is eene laff( wraakneming van den rechtervleugel van hei r duitsch leger in Frankrijk, die door den linker vleuçel van het belgisch-engelsch-fransch loge: tôt binnen onze grenzen teruggeworpen werd Zoo handelt de laffe vechter : door weerbar< mannen verslagen, wreekt hij zich op onver dedigde menschen. Echt duitsch. Daarom ook is zijn rvonnis geveld en za de einduitslag van den aJgemeenen krqg d< totale verplettering van het monster zijn. Maar intussclien moet ons volk kalm ex çvertrouwvol blij veo. De bewegingen onzer eigene troepen nie aderen door de duitschers na te Joopen Niet in de straat komen als ge 't gesnorl n den motor eener vliegmaohien of vai a luohtvaartuig hoort. Gij (die niet volstrekt door de straat moe an, blijft in uw huis, g'hebt er alli Lang bq. De Druitschers zoeken niet anders dan i Urik aan te jagen; werkt h un plan nie de hand. Zoo zult gij medehelpen om den vijand doo. ne eigene vergeefsche pogingen af te matten oe hei er in Duitschland uit ziet Een telegram uit Kopenhagen 9 an « S tan rd beschrijft het verschil van stemmin^ Duitschland in hot begin von den oorlog nu. In den beginne ifieerschte er overal een< jde, hoopvolle stemming, doch nu is hee dtschland een land van rouw. De rerliezen zijn reusachtig geweest er geloof niet, zegt de correspondent, dat il erdrijf, wanneer ik zeg dat reeds meer dax 0.000 duitsche soldaten zqn gedood in d( vechten in het Oosten en het "VVesten, ir lgië en in Frankrijk. Ik heb gereisd langs Berlijn, Leipzig, Dres n, Keulen, Hanover "ien Hamburg; overa ird ik getroffen door de afwezigheid var rmaal 'leven en in do groote 6teden had il qis den indruk van in een groot kerkho: ad te dwalen. Al de tram- en spoonvegbedienden zijr r\iangen door vrouwen en ook de toxautoc ►rden door vrouwen gevoerd. Duitschland is bijna geheel Vvan mannei tbloot en het aantal werkloozen neemi ît don dag toe. De correspondent eindigt (met een revoie in Duitschland te voorspellen. iENEDÎKÏUS MV De nieuwe paus, kardinaal Giacomo dellî Liesa, aartsbisschop van Bologna, behoort oals wij het verleden week reeds meldden i een der oudste en adelijkste geslachter n Italie, dat reeds aan de Kerk tai van uit îkende hoogwaardigheidsbckleedcrs heeft ge rerd. Als zoon van markies délia Chieso, zag hi t levenslicht te Genua, op 2-1 November 1854 is bijgevolg nog geen 60 jaar oud. Zijne eerste studiëa doed Zijne Heiligheic het college Capranica te Eome en volein ^de ze in het gekend college degli nobili Lar de jonge ^geestelijken van alelijk ge Lcht studeeren. Hij werd voor de diplomatie opgeleid ei gon zijne loopbaan als sekre'.aris-auditeu r belangrijke nunciatuur van Madrid, waa zioh door z^nen iever en zijn vernuft onder heidde. Hij was vooral bevriend met wijlen kardinaa i^mpolla, wiens geheimschrijver hij was e] 5 de 5>elangstelling van Léo XIII, zaliger ge chtenis, op den jongen geestelijke înriep Zoo werd hij door den grooten paus onder aeiden en geroepen tôt het belangrijk ainb n onder-staatssekretaris van de ordinair ten van het st-aatssekretariaat, waar hi n kiesch ambt met de grootste nauwgezet id uitvoerde. Op 16 Decomber 1907 werd hq aartsbi/ischo] n Bologna benoemd, alwaar hij niet vee jeite had om ppoedig door het volk beminc worden. In het laatste consistorie werd hij kardinaa noemd. Zijne Heiligheid spreekt niet alleen he iliaansch, zijne moedertaal, maar ook he •aansch als een Spanjaard on het Eransc) 3 een geboren Franschman. Het is niet alleen een uiterst fijne geesl n groot geleerde, een man van groote cul ur, een diplomaat van de echool van Le> III en van kardinaal Iîampolla, doch ee: ep .-godvruchtig kerkhoofd. Geestelijken» die hem in Italië gekend e: naderd hebben, wisten te vertellen hoe Mg :11a Chiesa, toen hij geheimschrijver was i > Staatssekxetarie, na dagen slafelijke. beid, nacliton doorbracht in aanbidding voc 1,t 11. Sakraments en daar de krachten putt n meer enr boter de belangen der Kerk t enen. Van uiterlijk niet groot van gestalte, blee m gelaatskleur, plkzwart van haar, het 00 hijnbaar levenlooe, tôt plots het vuur er i hijnt en hot beeld der gedachten als weei latst. i In de troebele tijden die wij beleven is men . gerechtigd van den diplomatischen paus, : groote dingen te verwachten voor het heil l van het menechdom en voor het heil der Kerk. ; Daarom is het met kinderlijke liefde en ge- > negenheid dat uit millioenen borsten de kreet opstijgt : 1 Leve de Paus ! ; Leve Benedictus XVI * * » De paus bewoont het laatste verdiep van het Vatikaan. De appartementen werden reeds betrokken door Z. H. Pi us X. Z. H. Benedictus XV, verleende den avond • zijner verkiozing, gehoor aan eenige personen. Hij was zeer hartelijk met iedereen. ■ Het waponschild van den nieuwen paus - draagt het Kruis van Malta, daar de kardinaal délia Chiesa, ridder was der orde. , De paus zond telegrafisch zijnen zegen naar [ Bologna en naar Genua. De nieuwe staa(ss»kpetar?8 Zijne Eminenoie kardinaal Ferrata werd L Staatssekretaris benoemd. Decdermonde en S. Gilles taschoten. L Een Vriend die ter plaats is goweest, ver-tel t als Volgt wat er voorgevallen is in de stad ; waar Schelde en Dender samenvloeien : - Sinds eenig^n tijd verbleven te Dendermonde en omstreken zoo omtrent 3000 bel- t gische soldaten, meestal linietroepen en jagers 1 te voet. Van donderdag wei*d hen aangekondigd dat L eene duitsche legermacht in de richting ; van Dendermonde kwam afgezakt. Onze troepen bezetten de atad en het weate-lijk deel dezer. Tusschen donderdag en vrijdagnacht waren de duitsch© troepen genaderd tôt v66r de gemeent-e S. Gillis, komende uit de richting van Mechelen. I 't "Was nog maar 4.30 ure in den morgen toen de bewoners van Dendermonde en al de i- omliggende gemeenten uit hunnen slaap ge-, wekt werden, door een geweldig schieten. » De Diuitschers hadden het vuur geopond, het- ■ welk spoedig beantwoord werd door het bel- ■ gisch geschut. De belgische troepen rukten eerst vooruit, steeds een regen van kogels op het vijaiidelijk ] kamp neer latonde komen, doch de vijand was , zoo overtalrijk dat onze soldaten aldra zagen dat de strijd niet in evenredigheid kon ge-L voerd worden. De Duitsche ruiterij, voetvolk en wielrijders, waren minstens 20.000 man » sterk. Bevel werd gegevon in orde achteruit te trekken. Zulks duurde den ganschen namid-1 dag en intussschen werd van weerskanten ' voortgeschoten. • De xgemeente S. Gillis leed verschrikkelijk. ■ Den ganschen voormiddag was zij blootgesteld geweest aan het geschut der beide troepen. I Op verschillige plaatsen, vooral op de Groote i- Plaats, de Markt, stonden huizen in brand} • ook den toren der lcerk werd erg beschadigd. Dendermonde ook heeft veel geleden. Ook - daar scheen de toren der O. L. Yrouwkerk ' het middenpunt te zijn geweest der aanvallers. 3 De bevolking van S. Gillis was op de vlucht i geslagen en spoedig gevolgd door de bevolking ■ van Dendermonde, die inderhaast de vlucht nam naar Gen t. ) Onze troepen verlieten hunne veatingen waax i het geschut was opgesteld. Ook de stad lieten 1 zij in handen van den vijand zonder hun nochtans iets van het oorlogsmateriaal achter 1 te laten. Onze troepen wilden nog de brug over den t Dender doen springen doch de vijand was t te ver genaderd en ' kon aldua in de stad 1 komen. Onze troepen trokken voort achteruit tôt > aan Ovenneire, waar een groot deel der troe- • pen den buurttram nam tôt in Gent. ) Het overige deel legde den wog te voet af. 1 Langs den kant der Bolgen zijn geene dooden, enkel eenige lichte gekwetaten, van 1 den kant der Duitschers is het verlies nog r al belangrijk. 1 In den namiddag deed men ook de brug 1 springen over de Schelde te Wetteren. r * e ¥ * e De (Duitschers hebben enkele uren slechts de stad Dendermonde bezet. Alzoo geheel k onverwachts 'drong al met eens het water bij 1 stroomen binnen, de vijand tôt vluchten ver-a plichtend. Weldra stonden «r velen tôt over - den broekband in 't water. — Weet ge, werd er aan een soldr.at ge- vraagd, of er nog Poiitschers te Dendermonde bestaan ? — Zoo er nog aanwezig zijn, dan zijn ze allen in eenden veranderd. Het wegloopen der vijanden uit Dendermonde, geleek eene verwilderde vlucht ; want ze hebben niets kunnen meGnemen : kanon-nen, mitrailleuzen, enz., ailes moest achter-gelaten worden. Onze eigene soldaten moesten de Duitsche gesneuvelden bngraven. Waarschuwing. Yele menschen zijn al te nieuwsgierig; zij zouden eens de uhijanen willen zien van nabij, en zij gaan kijken waar zij voorbijtrekken. Daai' komt volk .te zamen; de een maakt al do/eene of andere opmerking; men lacht, enz... Die vreemde soldaten weten niet wat dat beteekent, zij zijn ongerust, het verveelt hen, /-ij stappen af en gaan er ruw door. Dan is het eene algemeene vlucht, die den schrik verspreidt over eene hoele provincie. Het gebeurt dat andere nieuwsgierigen de uhlanen achterna zetten per rijwiel; zij willen zien waar ze naartoe gaan. Dat kunnen de vrjandige soldaten niet dulden; zij meenen dat men hen beapiedt en <tat die wielrijders hier of daar berichten zul-lon geven aan troepen die ergens verborgen zitten 'om hen te overvallen. Daarom is het dat zij schieten op degenen die hen achternarijden. Indien men bij toeval uhlanen ontmoet, voortgaan is de boodschap; keert gij weer, begint gij te loopen, dan meenen zij dat ge iemand van hunne komst gaat verwittigen en zij schieten. Trokken de vijandelijke legers ergens voor-bij, blijft in uw huis; zijn er groepjes vreemde soldaten in de streek, blijft er van ver-wijderd on vooral volgt ze niet. Dat is een raad die elkeen best zal doen te volgen. Duitsche lafheid. Te Dendermonde hebben de Duitschers wederom eens getoond tôt welke lafheid zij in staat zijn Ailes was gereed om desnoods, van-wege onze belgische soldalen zelf, de brug over de Schelde te doen springen, ten einde den weg voor de Duitschers af te snijden : eene verbinding van eleclrische stroominjen zouden de uoodige ontploffing doen ontstaan. Wilden- de Duitschers de verbin-dingsdraden voor die bewerking af-snijden als Duilschers, dat was hun recht, maar dan moeslen ze den mo d gehad hebben zich als Dui'.schers aan te steilen. Integendeel hebben de lafaards zich met meer dan een paar honderd ver-kleed in soldalen van ons eigen Bel-gisch 9de linie. En aldus beschermd door het Belgisch kosluum, hebber. ze hun vernielingswerk gepleegd. Als gemaskerden hebben de Duitschers daar weer gehandeld; maskers zijn lafaards. De « broekscliitters » Uit « Hel Hande's'. lad» van Antwerpen : Een abonnent schr.'jft aan dit blad : Er zijn op dit oogenblik een aantal menschen bezig met den goeden naacn, die onze solda!en aan het land hebben gegeven, le bederven. Vindende, of liever vreezende, .J a t het hier te warm zal worden, pogon zij lijf en beurs te redden en steken over naar Engeland. Denken zij dan niet na, dat hunne tçgenwoordigheid hier nog noodig kan zijn? Welen ze, zien ze dan niet dat er dagelijks met honderden hulpbehoe-venden toeslroomen, dat de kassen der liulpcomileiten eens uitgeput gerafcen en nieuw voedsel behoeven; t'a am1' lanciers eens afgemat, tôt rust kunnen worden gedwongen, dat verpleegst :rs onder de taak bezwijken kunnen en dienen vervangen te worden; dat de voorraad kleeren, lijnwaad, ondergoed niet eeuwig blijft duren. En zij redden zich zelven ! En hunne beurs! Dat is geen bewijs van moed, maar dien moet men juist niet verwachten bij broekschitters, zooals men die menschen in Brugge noeml. Dat is geen bewijs van vaderlands-liefde bij menschen, die in vredestijd fortuln wonnen en nu het land zouden kunnen dienen, met die forluin gedeel-Itlijk op te offeren, vrijwillig, gehjk er zoo veel zijn, armen en burgers, die al wat zij bezitten, hunne zoiun, de toekomst van hunne families opoffe-ren; lerwijl er zoo velen zijn aan wien ailes, forluin, man, zonen, ontnomau werden. Dat is geen bewijs van mensch^n-liefde, want met het geld, dat zij ver-reizen, dat zij ginder gaan verteeren, kunnen ze heel veel nood lenigen, hier, waar het leven nu zoo goedkoop is sedert het gerecht eenige uilbuiters bij den kraag heeft gepakt. * * ♦ Daarop merkt nu t Het Handel>-blad » aan : Onze briefwisselaar heeft volkomen gelijk; wij kunnen aannemen dat men vrouwen en kinderen, grijsaards en gebrekkelijken verwijdere, naar Veder-land zende, zelfs naar Engeland. Doch eene vrouw, die aan haar man houdt, zal evenwel bedanken hem hier alleen te laten, omdat, ook in het uur van het gevaar, de plaats van de vrouw aan de z'ijden is van den man. Wat de mannen, in den bloei der jaren betrcfl, die de vlucht Hem1..-) wij vinden geen woorden om hun ge-drag te schandvlekken en te brand-merken.Welhoe, daar zijn huisvaders met zeven, acht kinderen, die vol moed hun bloed en hun leven veil hebben voor den vaderlandschen grond. En dan vindt men menschen, Vnet fortuin voorziene menschen, die als echte lafbekken er niets anders op weten te vinden dan hun kostbaar vel te gaan in veiliglieid brengen in eene buitenlandsche stad. 't Is goed dat onze dappere soldaten, dat met duizenden en duizenden arme menschen, hier het voorbeeld geven; wat de lafbekken betreft, 't is maar beter dat hun voorbeeld hier niet langer gezien wordt. Ze zijn immers toch onwaardig tffcn-zelfden naam te dragon aïs de soldaten, die te Haelen 1 tegen 20 stonden en nog niet op de vlucht gingen. Helgeen waar is voor Antwerpen, is het ook voor vele andere steden en gemeenten, waar tal van die « broekschitters » zijn te vinden. De Duitschers in Oost-Vlaanderen. Te Zele verschenen zaterdag avond, om 5 ure, een dertigtal duitsche soldaten per velo. De 4 militaire overheid, ervan verwittigd, kwam met een geblindoerde auto, met mitrail-j eu zen, ter plaats. Do duitschers kozen het hazenpad en werden achtervolgd. De mitrailjeuze werd in werking gesteld. Geene duitschers werden getroffen, maar de 23jarige Albert Verbeeck, van Zele, die eens gaan zien waa, werd getroffen. Nog twee andere personen werden gekwetet. 's Avonds is Verbeeck overleden. De Brusselsche burgerwachten die te Loke-ren verbleven, hebben de stad verlaten. Het gevecht te Zele was daar zaterdag namiddag spoedig. gekend en bracht onder de aanwezi-gen g roote opschudding teweeg. Ailes is kalm gebleven, dank r.an de flinke houding van den burgemeester. De duizende vluchtelingen komende van Dendermonde en omstreken 'hebben de stad verlaten. Ken deel er van zijn hooger op ge trokken. Een ander «yw—w—i i —m »i wmiii ■■m.niaauLj.iA MENGELWERK 126! 1TWFJWIEGEN NAAR Emile Riehebourg De oude Jozef haastte zich toe te snellen. — Doe onmiddellijk inspannen, beval de ^raaf. De gravin wendde zich met een vragenden blik tôt haar man. — Mijne beste Mathilde, zegde hij met een zoeten glimlach, iedereen moet hier ge-lukkig zijn. Ik ga den heer Blanchard en Mejufvrouw Leontine halen. — O, vader, wat zijt gij goed! riep Ernes-tine uit, terwijl zij hem aan den hais vloog. Louise bracht den nacht en een gedeelte van den volgenden dag in de Guldentrap-straat door. Zij had zich niet willen ver-wijderen van het lichaam van haren zoon. Louis Ricard en Pierre werden begraven. Met een grooten moed vervulde Louise hare taak tôt het eindo toe, en bad voor hare dooden, Op zeer verschillende wijze verhaalden de iagbladen het drama. uit de Guldentrap- straat. Men had er belang bij d® waarheid te verbergen. De policie weigerde de feiten bekend te maken, welke de instructie had opgeleverd en men heeft nooit geweten dat Charles Cholet, wiens jammerlijke dood overal besproken werd, onder den naam van burggraaf de Lucerolle eene groote roi te Parijs had afgespeold. De meeste bladen deelden mede: — Een oud-galeiboef, Ramoneau genaamd, een zeer gevaarlijk boosdoener, heeft een horlogemaker, Charles Cholet geheeten, ver-moord om hem veertig duizend frank te ontstelen, die de jongman pas geërfd had en waannede hij naar Amerika wilde gaan om daar fortuin te zoeken. Op het gewone uur dat de dieven in het vervallen huis bijeenkwamen werd dit in het midden van den nacht door een twintig-tal policieagenten, onder de leiding van Boyer van aile zij den omsingeld. Aile uit-gangen waren goed bewaakt, toen de kom-missaris door zes agenten vergezeld, allen met revolvers gewapend, de bouwvallige wo-ning binnentrad. Zij daalden de trappen af, en stonden weldra voor den kelder, waaruit drukke kreten en een luidruchtig schaterlachen opsteeg. De deur werd plotseling ingeduwd. De dieven, onverwachts overvallen, schenen zich te willen verdedi-gen; zij grepen de zware houten stoelen vast, waarmede zij de hoofden der agenten bedreigden, doch de revolvers hielden hen in bedwan^. Ziexide dat aile weerstand vruch- teloos was lieten zij zich eindelijk min o meer gewillig wegleiden. Zij -waren ten getalle van zeven. Grif-fard, het hoofd der bende, de Hagedis, Mou linet en vier anderen. Een o nderzoek in de vervallen woning ge daan, leidde tôt de ontdekking van eer menigte gestolen voorwerpen. Ten huize van Griffard, waar andere agen ten bijna op hetzelfde oogenblik de Frileusi aanhielden, vond men eene menigte juweelen zilverwerk, gouden voorwerpen en talrijk" lombardbrlefjes. Tengevolge van la'.ere op zoekingen werden nog tal van personen aan gehouden, die deel maakten van de bende Schier allen droegen een Clauwen hais 'doek, waarop een speld met rosekleurigei Rnop bevestigd was. Moulinet, die Mijkbaa: ailes aanwendde om de toegevendheid de: rechters in te roepen door de overigen t< verraden, deelde den rechter van instructi mede dat de blauwe halsdoek en de fpelt bijzondere herkenningsteekenen waren de: bende. Van Moulinet kreeg men boventliei nog te weten hoe deze bende ingerich was en hoe zij werkte te Parijs en in d< omstreken. Men schatte het bedrag van het ont vreemde op minstens twee miljoen. Louise, die deze boosdoeners aan den ster ken arm overieverde, bewees zoo een bij zonder grooten dienst aan de hoofdstad. Men wilde haar de som teruggeven, di f men in Ramoneau's zakken gevonden had, maar daartoe aangespoord door den heer de Lucerolle, weigerde zij dit geld aan te nemen en vroeg slechts dat die aan de armbesluren der twintlg arrondissem^nten • ter bijzondere bedeeling der armen zou wor-l den geschonken. Zoo ook handelde do heer Blanchard met ■ zijne rentetitels, die werden teruggevonden. în den loop der instructie vernam men dat Ramoneau — Griffard kendé zijn waren naam niet — gedurende den oorlog een spion was geweest in Pruisischen dienst. Hij was te Lours den dag, dat Leontine's vader het geweer had opgenomen om tegen de Pruisen ten velde te trekken. Op zijne aanklacht werd de ongelukkige Philippe Blanchard op het plein in het dorp doodge-schoten.Ramoneau door do Duitschers gevierd, wien hij zonder twijfel tal van hatelijke dien-sten bewees, was aanwezig bij den brand der hoeve en den ondergang dor familie, die i hem haar ongeluk te danken had. Later t bracht het toeval hem terug naar Lours; ï hij vernam dat de heer Blanchard, die zich verwijderen wilde uit eene streek, die van - Frankrijk ontvreemd was, zich gereed maakte om zijne eigendommen te verkoopen en wist - zeer goed dat hij daarvan de som van dertig - duizend frank had gemaakt 3 _ _ ^ ([Wordt voortgezet.} deel zijn terug naar hunne woning afgezakt. Te Balegem verschenen zondag morgend ook een groep duitschers. Van de barreel van den ijzerenweg voorbij da statie (Ue Balegem werden de wielekens afge^ slagen. De dienstdoende chef van Balegem-Zuid ging naar hen toe en vroeg hen of de trein mochfc passeeren die uit de richting van Sottegem moest komen. De duitschers antwoordden dat de trein koa aankomen en er volstrekt niet zou geschoten worden. jDo chef verwittigde Sottegem-statie en niets gebeurde. De menschen die op den treia zaten wisten van niets, natuurlijk, en allea passeerde zonder oogmerk. Te Munckzwalm waren j-ond 10 1/2 ure, zondag ' morgend, een 60tal uhlanen în eena herberg vereenigd, waar zij op hun gemak eea glas bier dronken. Hunne paarden liepen in do klavers ; de lansen der duitschers stakea in dea grond. De duitschers zagen er heel geestig uit. Zij misdeden niets. Te Hillegem passeerden zondag morgend eea groep ,van 40 ruiters op verkenning. Zij hadden bij den heer pasfcoor vijf flesschea wijn gevraagd, die zij kregen. Zij aten ook kaa« bij eenen winkelier. Te Oombergen waren zondag namiddag negen duitschers per velo op verkenning. Zij kwamea in botsing met de soldaten en gendarmen. Een du i tacher werd gedood, een gekwetst ea vier krijgsgevangenen genomen. Een duitsche ruiter volgde de cyolisten en hij is bij de krijgsgevangenen. Het paard viel in de handen der belgen. De vijf andere duitschers konden in de richting van Borsbeke vluchten. De gevangenea werden naar Gent en dan verder overgebracht. Te Oordegem waren zondag namideag brusselsche burgerwachten-cyclisten met twee gen-> darmen op verkenning in den omtrek. Elond 2 il/2 uxe waren zij langs de baan, toen eensklaps een geweldig geweervuur op hen neerkwam, van wege uhlanen die veracholen zaten. De burgerwachten en de gendarmen echoten terug ; zes uhlanen werden getroffen en gedood. De overige uhlanen, zij waren ten getalle \ aa twintig, namen de vlucht, doch op hetzelfde oogenblik werden de cyclisten door ongeveer 200 pruisen overvallen die hen geheel hadden ingesloten. j | De bevelhebber der burgerwachten-cyclisten, M. De Coninck, werd op den slag gedood. Do twee gendarmen en zes burgerwachten, dio erg gekwetst waren, werden door de uhlanea afgemaakt. Tien andere burgerwachten getroffen in do armen en beenen, konden ontsnappen. De slachtoffers werden, nadat de ulilanea waren afgetrokken, per automobiel naar Gent overgebracht ; de lijken werden naar het krijga«» gasthuis gevoerd. Toen de krijgsoverheid te Gent was ingelicht, zijn dadelijk een 200tal gendarmen uit Gent, ia de richting van Oordegem vertrokken, alsook twee geblindeerde mitrailjeuzen. E^rud.' 4 ,uo*e werd een troep duitsche eoldatea gesignaleerd te Balegem. Te Nederzwalm heeft zondag namiddag eeno botsing plaats gehad tusschen Belgische soldaten en gendarmen en een 40tal Duitsche soli daten. Deze laatsten moesten vluchten, naverschili lende mannen verloren te hebben. Een Ttelgisch eoldaat zou erg gekwetst ea gestorven zqn. Te Eename deden zondag namiddag een twintigtal duitsche soldaten, aan de brug alhier, eene verkenning. Gendarmen waren ia hunne richting gezonden om ze te verdrijvea. Te Leupegem (Audenaarde) is zondag namiddag eene militaire patrouille, om 3 1/2 ure, op eene duitsche voorwacht gevallea te Leupegem. Eenige schoten zqn zonder nàdeel van weerskanten gelost geweest. Later, rond 5 1/2 ure 's avonds, hebben zij elkander te Eenama weder aangerand, waar een duitsohe soldaat erg gewond is geweest. Een andere patrouille van het belgisch leger heeft de duitschers rond Sinte-Maxia^Laethem aangetast, "v\-aar een onzer soldaten doodelijk gewond is. ((STORMWEERE)) Mijne goede vrienden, als ik u vand'ug mijne welgemeende groeten toestuur, staan wij verbluft op elkaar te kijken, al verre gelijk de buitenmenschen doen na een geweldig ongeweerte. Ja, wij mogen 't zeggen, een wreed, een geweldig onu eder heeft ^e-woed en zal nog woeden over 6ns lieve en rustig Vlaanderland I Tôt hiertoe waren onze provinei&n voor den oorlog min of meer gespaard gebleven, maar t' schijnt dat ieder gemeente, hoe klein ook, haren toi aanGocts geesel zal moeten betalen, en 't ware niet zonder reden dat we in de groote litanie deze woorden zouden hijvoegen : « Van de duitsche onmenschelijkheid en borbaaxschheid, Heere bevrijd ons I » Ja, vrienden, ons vader^ land, weleer zoo bloeiend, ons Vaderlnn î lijdt, en wij Belgen, lijden mee. We lij den met gelatenheid, met onderwerping aan 's Heeron wille, maar we moeten 't niet ver-geten < : na lijden komt verblijden ! Nemen wq nog eens den almanak vast, want 'nen mensch en weet noch van uur noch van tijd I 't Is verloren geluisterd, de treinen en rijcLm niet, men hoort ze noch schuifelen, noch jzuchi ten. Do honden zit'en vruchteloos te wach-ten om op de brievendragers te bassen Men hoort geen klokken luiden. Vooruit met dea almanak! de droeve dagen zullen zooveel, te eerder voorbij zijnl ZONDAG, feestdag van Maria's Zoeten Naam. Die feestdag werd ingesteld door paus Innocentius XI ter gedachtenis van den ver-maarden zegepraal over de Turken, te Wee-nen. Men viert zondag ook den feestdag van S. Flederieus, pastoor van Vlierzele, overleden in *t jaar 974. MAANDAG, feestdag van de H. Kruisver-i heffing. Het ware Kristi-kruis was in d'han-| den gevallen van koning Siioës van Persil1. Hij werd gedwongen den, yrede {s yrageg aaa

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken behorende tot de categorie Christendemocratische pers. Uitgegeven in Zottegem van 1902 tot 2005.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes