De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken

1932 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 06 Juni. De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken. Geraadpleegd op 16 augustus 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/057cr5p705/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

r\ûr»fi An rk ?nn w NT t. OQ Pri.js per nummer : 5 centiemen. Zaterdag, 6 Juni 1914. DE BEIAARD AB°™ENTSPRIjS PER JAAR : Brieven en mededeelingen, de redactle DRIIK'K'FRÇ ITITPPVPDC — — brtaalbaar"0 and : fr'2'50'VOOrOD Attende, vrachtvrlj te zenden r Pv, njiDACP. , In „ Het recht aankondlgingen of artikel. te BERICHTEN en AANKONDIGINOENI Men schrijft in : TRAPSTRAAT 23 en TRAPSTRAAT, 23, SOTTEGEM, FR» DUPON vveigeren is voorbehouden. Aankondlgingen : 15 centmen per regel. op aile postbureelen van het land. *en laats*e den donderdag avond. ~ OPVOLGERS VAN L. VEKEMAN De niet Ingelaschte handschriften worden Berichten : 30 centm8B per regel» Voor het Buitenland : 5 frank, voorop Van ieder boek dat ons gezonden wordt IRAPSTRAAT, 23, SOTTEGEM, 23, TRAPSTRAAT, niet terug gegeven. Rechterlijke eerherstelling : I frank per - be'aalbaar- geven wlj meldlng. Teleloon SO-11. ' ende brieve"word,n Blet Prfsvemlndering y dikwljl, herhaald. ^»————____. veera. aanlrnnHIm'nnuti tNieuwsvantieWeel Het Fransch minislerie is er vai onder gelrokken. De voorzilter van den minislerraad "M- Doumergue, en heeft zelfs de terug korast van den président der republiel niet afgewacht, om zijn ontslag le ne men, en liij heeft hem per telegran verwitligd van zijn voornemen. Waarom trekkon M. Doumergue ei zijn acolielen er van onder? V Er is ruzie ontstaan in 't huishou- den. De kiezingen in Frankrijk zijn dooi de socialislen gcvoerd tegen den drie-jarigen militairen dicnsltijd. 't Is aan die campagne te wijten dat ze zooveel bij val hebben bekomen. Nu moeten ze houden wat ze be-loofd hebben. En Doumergue, die de socialisten in zijn liarte draagt. kan aan den eisch door de socialislen ge-steld, niet toegeven. Ilij durft op zich de verantwoordelijkheid niet drag;n, het land tegenover Duitschland in zulke maie te ontwapenen. Hij (rekt er liever van onder. 'I Is te voorzien dat wanneer de socialisten het bewind in handen i.ul-len hebben, dat zij beloften zullen doen maar niel zullen dui-ven raken aan de geslemde militaire wet. De voorzilter der republiek, in zijne oTireis in Brelanje, îieeft gestoefd op do vaderlandsliefde der Bretanjers. en al de bladen zien daarin zijn hardnek-kig voornemen liever er van onder te I trekken dan op dat punt toe le geven ! aan de socialislen. , De tijd zal uilvvijzen, wat den socia-listischen blok in de Kamer zal tewceg-brengen . Er is spraak dat Viviani gelast zal worden mel de sameiislelling van het Fransch ininislerie. Viviani, dat is de kerel die de sterren uit den hemel ging uilwateren. Maar zijn sterre zal eerder pnder gaan dan deze welke de Al-machtige in den hemelboog gesmetsn heeft. De Fransche Kûiner heeft haro werkzaamheden hernonien. i _ Prins Wied heefl de kansen *• niet mee. De opslandelingen va i Albanie willen van hem niet. De prins vraagt bijstand en roept de Lroepen der mogendheden 1er hulp. Maar onder, welke voorwaarden dit geschieden zal, is moeilijk te zeggen. De prins wei- ; gerl heen te gaan, maar zal hij ooit < recht kunnen gelden op den litel van ■ vorst van Albanie wanneer de meer- 1 derheid der bevolking hem van nu af ongenegen is? Aan de monding van den Sint Laurentiusstroom, in den Allanlischen ! Oceaan, aan de Oosterkust van Noord- c Amerika, is vrijdag eene verschrikke- 1 lijke zeeramp gebeurd, die heel de { wereld in beroering heefl gebracht: t de « Empress of Ireland », eeri~ zee- k reus, werd door een klein No )r- z weegsch koolschip « Storstad » in den l grond geboord. „ De ramp is kwart voôr 2 ure des « morgens gebeurd, op 20 mij'en van d Father Point (Canada). d Het koolschip is te midden op de a " Empress » geloopen. De voorsteven « van den Noorweger drong In de wan- œ den van den « Empress », le midden {j in de richting der schroeven die hij g, schier bcrcikle. Dit veroorzaakte eene el schrikkelijke opening, waarin de zee d' met zooveel geweld en spoed binnen-( drong dat de « Empress » onmiddelijk eè begon te zinken. In aen minuten was het reusachtig schip door de golven verzwolgen. Het was dus letterlijk onmogelijk veel £ reddingsboolen in zee te laten. m De « Empress ot' Ireland » vanrde te van Quebec na'iir Liverpool en omge- . keerd. Meer dan duizend menschen verlo-ren bij de ramp het leven. 'I Is sehrik-kelijk.Bisschoppelijk jubalfe st î van Mgr Stiiltmans. Den 28 Juni aanstaande zal het vijf-en-twindg-jarig jubel van Zijne Hoogw. Mgr Stillemans gevierd worden. — Zijne Hoogw. Mgr Stillemans gaf ten bcs<"e aan zijn volk de hooge gaven van zijn verstand, z\\ zijn apofttolieken iever en al zijne krachten. Ilij kweet zijn Eisschoppelijk ambt, met de P° zware lasten eraan verbonden. op voorbeeldige wijze. Dat getuigt ierlereen. Maar in zijn hart, r*o< ii> zijne werking, in zijnen iever en zijne krach- ecj ten, was er een bijzonder deel wegg'-l gd voor 5 zijne duurbare werkliedcn. { mi. Ilij overlaadde dezen met de schatten vanj een onuitputtelijk verfrouwn moat.cliappelijke <Lo werken, berocpscholcn, werkmanskringen st:ch- j tend; de volksgezinde beweging aanmoedi-j gend en steunend met eene onVerwinbare j kracht op het oogenblik dat de Pauzelijke 3 wereldbrief over den toestand der werkliedcn * verscheen, toen zoovelen aarzeldeh d n nieuwen I weg te volgen door den heiligen Vader voor- ■ ^ geschreven. Terecht hebben de katholieke werkliedcn ; Zijne Hoogw. Mgr Stillemans den naam g geven van Bisschop der werklieden. Als blijk van diepe dankbaarheid. zal aan Zijiie Hoogw. Mgr Stillemans een prachtig *we zilveren Kristusbeeld met voetstuk aangeboden worden, op hetwelk een opschrift en do w.ipens van den eerwaarden jubilaris ziillon L'e'e k nd zijn. Een album zal er bijgevoegd worden be-vattende de namen van al de maatschappijen die itugeechreven hebben. Het staat ledere wai mjialaefcappij vrij de som in te schrijren haar belieft. De maatschappijen die ia de { i willen bijdragen, gelieven zoohaast mo^e. j antwooru te sturen aaij M. Au". Van lsc°h 1 Oudburg, 36, Gint. j ^ »- | Uit d» nieu «sblad BescUioiïxriiigen en ovcrwcgingi ' na de kiezingen. Uit « De Vaandrig », van Geeraarc bergen: De uitslag der verkiezingen heeft ons me gedeeltelijk verrast: wij hadden een merkel stem men verlies voorzien, wij hadden het eeht • zoo groot niet verwacht. Dat er op het stemmental van 1912 afv ging zijn, dat wist alwie 'n weinig de politie toestanden volgt. De uitslag n,ag ons echt-r niet ontmoedige wani: zulke (<slechte kiezing« zullen wij. als er < gelet wordt, niet meer moeten bewerken. M< stemme van nu af volkswetfen wetten vo aile standen, die in hun onmiddelijk en tastb ;; voordeel zijn zonder hen dwang op te leo-ge men stelle eindelijk paal en perle aan de mil taire lasten, men zie af van aile verdere ui breiding of instelling van « verplichting » c .. Ç/^ieden, en, stilaan, zullen alien, d.'e n tijaelijk te^en hunne overtuiging stemden de weg terugvinden tôt het legîr w;iar hun verli den, hun hart? hun ziele thuis hooren! Daarom, wrj \rragen het, geene verwijtei geene verdaclitmakingen die soms niet mee te. herstellen zijn — maar samengewerkt me vollcsvertegenwoordigers om den wensch va t volk als meester te doen gelden in t Parle menti Wij hebben- onze slechte kaarten afge speeld, zei M. de Eroqueville, ïaat ons n troef uitkomen! De groote les der kiezing is: ons programm: verwezeatlijken, dat van anderen laten uivoerci als zij meester zijn. Uit « Iiet Volk van Ronsse » : l'oo men eeus overa. m de i.a p ri drie groepen maakte.: de groep van hande en nrjverheid; de groep der boeren en de groej der werklieden. Die drie groepen organiseerei zich economisvh en politiek elk op zijn eigei en vol gens de kiesmaoht waarover zij bcschik ken krijgen zij vertegënwoordiging. ledere groep stelt zelf zijn kandidaat aan; deze iiangt in werking en gedachten slechcs var zynen groep af. Tussclien die drie groepen wordt op iedere kiezing kartel gesloten. De voordeelen van zulk stelsel springen in t oog : er zouden stevige organisaties ontstaan die tegen aile storm en wind eene blijvende macht zouden uitmaken; zij zouden hunne leclen economisch en politiek opleiden. in den strijd doen meeleven, bewust malcen dat zij tôt de katholieke partij behooren; de afgevaar-digden zouden strijdende werkers r-vjn die heel zeker geen kandidaat zouden voordragen onbekwaam of onwaardig. hunne econom'sch-belangen te verdedigen; en dat zon de kandi-laten in de oogen van 't kiezerskorps veel m waarde doen stijgen. Ziedaar onze mèening. ' Wij twijfelen niet n s' 1-ijdende katholieken onze gedachten :ullen bijtreden, doch wij twiifelen ook niet lat een hoopken machtigen der aarde zullen •pstaan om met geweld den « opstand x- te mjderdrukken, om hunne oude voorrechten ingestoord te mogen genieten. Fit eene Aalslersche briefwisseling tan « Le Bien Public » : Onze partij hier, meer dan overal elders, ou hare deuren moeten wijd openzetten voor leze die hem de sympathie van den werkman unnen overbrengen. De werkersklas van stad ndorpdie aan de Daensistenp:irtij hetstrafste an zijn contingent levert, zou rechtstreeks i îoeten mogen zijne stem verheffen in het apittel en op de katholieke kandidatenlqst, jne officieele erkenning moeten genieten door en of ander zijner mannen. Er zou meer riendschap tusschen de mandatarissen en den erkman moeten bestaan. Door eene kranige erking zou men gemakkelijk de genegenheid er lciezers, bedrogen door de leugens der icnsisten, terugwinnen. Men moet. ook den iezer verlichten, hem op de hoogte zetten 3r wetten door de katholieken gestemd door :nvoudige schriften, die in zijn bereik zijn, i zulks niet op den vooravond der kiezing. laar zoodra deze door de Kamers zijn aange-omen. Op die wijze zal de kiezer zich ïmakkelijk rekening ge\en van waarheid i leugens ; hij zal zich gewapend vinden te gen ; venijnige aanvallen van het daensism, het-3lk, men moet het wel bestatigen, voor de Ltholieke partij in het arrondissement Aalst n taaie en verschrikkelijke vijand blijft. Uit « De Voorwaeht », van Ninove: Waarom. als er geen verkiezingstijd in het cht is, de menschen niet in staat gesteld wetten en voorstellen te leeren kennen? ( oet. men de kiezing afwachten, dan is het , vergeefs, de ondervinding wijst het uit. < Waarom mogen er geene politieke bijeen-msten gehouden worden binst het j ar? | En is het dan maar voor den titel dat men t MFNGFf WFRK 115 >E TWEE WIEGEN NAAR Emile l-iiehebourg îij zou zeker nog langer op dezen ioon i voorlgegaan, zoo de kommissaris van iicie zich niet toi haar gewend had. d Madame, zegde hij, ik begrijp zcer d -d uwe rechlmalige droeflieid. Tracht u | b tler zoo goed mogelijk te herstellen ; 't is j n n pliehl enkele vragen tôt u te richten. | - Ik ben gereed, mijnheer, an'iwoorddes n nise, hare Iranen drogend. - Iloe heet gij? ~ jfa - Louise Verdier. ? g( - Gij woont? j 3 - In het hôtel de Lueerolle. i la - Aïs cliensîmeid? h> - Ja, mijnheer. w - Iloelang? - Reeds meer dan twintig janr. di - De ongelukkigej die hier vermoord zi •d, is uw zoon? 7r - ■ tà - Waar is die geboren? tr -Te Parijs. - Wist uw zoon dat gij zijne moeder irt? 0 3ie v-oiksvertcgenwoordiger ia? Niet dat die haei ;ift onze goedkeuring niet hebben — we hebt yk ons gevoelen hierover re«ds menigmaal l •■m, gsdrukt — maar waarom komtn dsz : h c; j met meer onder het volkï 't ts niet op et ni meeting, of met eene betooging ran op e verhoog, dat men de eischen en den wil de grieven zijner kiezers leert kennen ms ■onder het volk zelf. Willen wij dan vrag< dat ze gesladig met ons zijn? Ooh neen ci n is onmogelijk, ze kunnen toch overal niet zi Maar waarom, als er eene groote wet. lijk gestemde miliciewet, of eene/ belangi'ijke w S- ly.c deze op de verzekeringen waarom e wet niet eens uitgelegd? De tijd is uit — de kiezing bewijst h u. w^er dat men vôôr de kiezing komt reke £ schap geven van zijn mandaat. De volksu tegenwoordiger immers verdedigt daar zi eigcn noch zijn persoonlijk gedacht, ma. ^ wel den wil zijner kiezers, die hem n;iar < v kamer fonden om hunne belangen te ve dedigden. .zf iat te ve«I gevraagd? We denken h. l met. En toch zal dit p'an ook geen luch -1 kasteel blijven. We hopen deze maal stellig r neen. De les der kiezing is daarom te we. sprekend. :i. i: VLAA.lïSCH en KATIIOL.IEK. : Uit « Iiet Nieuws van den dag » J van Brussel : n De> « vlaamsche beweging ». die wel d uettigste van al is, werd door katholieker priesters en leeken, tôt stand gebracht : z: 1} is, met buiten, maar binnen de katholiek r Partij geboren en ontwikkeld, en is, van har t wieg af. katholiek en godsdienstig van aard i De liefde voor godsdienst en Kerk is bij on . samengegroeid met de liefde voor taal en volk - Wij willen van geen onzijdige verbonden t die onder voorwendsel van aile vlamingex rond het vaandel hunner taalbelangen te sclia i, ren, den godsdienst buiten cijferen en hand aai 1 !V|nd eemge katholieken met godsdienstiia; ende liberalen en socialisten broederlijk doen samen-gaan. Dit is mis, want het allerminste, dat daarmede gebeurt, is het verzwakken van der j godsdienstigen zin, die niet meer herkenc j \v ordt ; en meteen het ontaarden van onze j vlaamsche ziel, die alzoo haar zelven ver-L looehent. i ..Aan ons behoort h :t propag^n la te maken bij onze poiitieke en goeisdi'..*nstige vrienden oui onze onbetwistbare rechtea beter te doen erkennen en waardcerenï Eon schoon voor-beeld hebben vç<j iii Mgr Rv.tten, bisschop van JUik, die over vier jaai in ,iji tveetalig bis-dom onze rechten met- eene inldjie klaarheid voorgesLaan heeft. De r< . e ring mne: v. or : an de rechten van ons volk un van onze taal beter erkennen dan voorheen, Uit « Het Volk», van Gent: Katholieke Vlamingen, die met antikatho-lieke achijnvlamingen de Ylaamsohe steden en doipen afreizen, onder voorwendsel van ui!.-siuitend flaminganlism, brengen dusdoende den watt m de schaapskooi. ledere strijdende aati-katholiek, 't zij blauw of rood, is vooraf anti-katholiek en slechts aoliteraan Vlaming of Franskiljon.. En de een-voudige man, welke cen katholiek-liberaal-socialist isch drietal ziet komen en hoort llaminganteeren, gaat weldra van deze rede-neermg uit : Als gij. katholiek, mij 't woord van libcraal en soeialist komt aanbren^en mag ik bij gelegenheid ook wel eens stemmen voor liberaal of socialist. Ile eenvoudige man heeft missohien ongelijk zoo le redeneeren, maar dat liij het doet is een niet meer te betwisten fuit; we weu-sohten dat het and ers ware, maar van wen-schen leven we niet, we leven f< itelijk. CJsristus Régnât Eucharistisch congres te Lourdes' Een Iriomfdag moet voor 0. H. J.-Chr. de Zb Juli zijn, de siuitingsdag van het 25^ Eaicha-ristisch Congres te Loureles. Onder de bescherming van den II. Taschalis I3aylon, dat toonbeeld van godsvruclit iegens net Altaargeheim, zijn reeds 21 eucharistisciie bongressen gehouden met immer toenemenden luis ter en allerbeste uitkomsten. Met het congres van \\ eenen hadden zij hun hoogtepunt van pracht en godsdienstigé geestdrift be- ; reiki. : Lourdes alleen kan Weenen overtreffen. Ivan men een gunstiger oogenblik en gunstiger plaats kiezen om met klank dieu zilveren jubilé te vieren? Zestig jaar is het geleden dat het nieuw ^eloofspunt der Onbevlekte Ontvangenis afge-l'oepen werd. Door de verschijning van Maria > 'a' door Uil en macht van wonderen heeft i gourdes eene wereldvermaaidheid verkregen : , Kn op die rijk gezegende bedevaartplaats be- i •eieit men aan den Zoon dier goede Moecier e ;enen triomf zonder weerga, een huldebetoon lat al den luis ter der vorige congressen moet i )verschaduwen. Een sehok moet op dien dag door de katho- n îeke wereld gaan gansch de Christenheid h noet op dien dag samenstemmen in een lof- k — Ja, doch slechls sinds enkele dagen. w — Heel hij werkelijk Charles Cholél '/ ], — Dat is zijn naam niel. — Waarom heefl hij dien naam ;<an-enomen?— Dat kan ik u niet zeggen. — 0, dan zijt gij zeker eene geborene rouise Verdier î — Ja. — llclgeen hier is voorgevallen, heeft ons uidelijk bewezen, dat uw zoon een litel cr roeg, die hem niet toebehoorde. Wij heb- s': în hier met een groot geheim, wellicht Pl tel eene zware misdaad le doen. J0 Ja, eene vreeselijke misdaad, doch deze lisdaad is het werk van een ander. ce — Daarmede zal ik mij niel inlaten: De 111 milie de Lueerolle zal u rekenschap vra- va :n, indien zij dat noodig oordeelt. De zen- ng die ik te vervullen heb, is van zeer sligen aard; nauwelijks is eene moeilijk- '8e :id verdwenen, of eene andere verloont zich va cer. Er zijn feilen, voorzeker, waarmede dc bekend moest gemaakt worden, doch juist di ; aard dezer feilen spoort mij aan voor- rCl chtig te zijn en mel eene wijze belioed-lamheid le handelen. Uit eerbied voor de in milie de Lueerolle zal ik den sluier niel cIe achlcn op le lichten. — Ik dank u, mijnheer de kommissaris. — Ja, ik zal mij slechls met hel slachl-!fer an den moordenaar bezighouden. Onder i va en dunklisd Ur oera van den Koninï Jesu •en Chris tus. D it- En niet ten onrecht®. ■en Den Godmenach Jésus-Chris tus aanbidd< ne wij aie Konmg van geheel het menechdor en In drie talen prijkte zijn koningstitel op ziir en kruisbanier. Door erf- en veroveringsrecl a,r zwaait Hij zijnen scepter over gansch ht n, aardrijk. at Als Zoon des Allerhoogsten kreeg Hij a! n. erf deel van zijnen Vader de heerschapp le over aile volkeren. 11 ?fc Als verlosser redde Hij ons en kocht on .ie vrij : Zijn Goddelijk Bloed is de losprijs onze zielen geweest. et Rex Regum ! Ilij is de Koning der Koninge; n- en de Heerscher der heerschers : hij moe r- lieersclien met een onbcperkte oppermacht 0' |n een vermolmden troon is Hij niet geklommen ir Jiij is de onsterfelijke Koning der ecuwen le van op zijn glorietroon ziet Hij den stroon r- des tijds voor zijp-î voeten heenrollen. Ziii rijk zak zal geen einde nemen. !t Bien Iîonmg moeten wij hulde brenger met met den weerzin van gedwongcn siaven : maar met de blijde liefde van dankbare har- — ten Jrsns Eoningschap is geen dwingrlandi i noch geen ydel praalvertoon. Hij had kunner | verschijnen in een bliksemlicht van schittc- rmg en omgeven door een krijgsmacht van , str;uende engelen : maar die onderdani^heid . door vrees afgeperst, had te veel gelijkenis g gebad met die van het dier dat door zweep-slagen voortgedreven wordt. Onze har ten wilde ) die Koning winnen : Daarom werd hij mensch 3 \oor ons> daarom wilde Hij lijden en sterven j|^.m wilde Ilij bij ons, op een liefdetroon! 5 vei blijven in het Tabernakfl ! i'n,IT ,df?nu?1 et 3ustum est! 't Is dus maar . oillijk dat wij onzen liefdekoning wederliefde ; betoonen m het II. Sakrament, het midddel-'! 'fc , Christejijk leven, de ziel der 'In i: nIC algemeene betooging van geloof l 5 en liefde voor 0. H. J. C. te LourdS zal jeene krachtige smeekbede zijn dat hot riik Svan Christ us zich meer en meer uitbreile-j maar tevens eene plechtige eereboet voor don ; smaad hem aangedaan. In den feilen strijd onzer dacren betwist s men aan Christus dLt Koning-Sf p o er de jsThaeppijOTer de haisge,-iunen' over d ; krSL1UOlll; sidd®rt zulke woeste enrauwe kreten van ongeloof en godsdiensthai.t : d;ige-{SS ,"°rden p- L Hcer afschuwwekkende be eed'gingen toegeshngerd. De Vrijmetsolarij n /? wereld van Christus v.ervreeniden, wil ,l/Tn,U„ t s,a,œenl?viDS verbannen : zij spant f kraelHen m om den WereldkoSing . te onttroonen, en den scepter uit zijne handen te wnngen. Gansohe volkeren, die met Chria-tus heilgenade doorvoed waren, hebben elke belijdenis van Gods naam uit het openbaar Sh fEbanneni wi"™ het juk van Christus afschudaen, en tôt het heidendom teruokeerrn m f 6n SrooU,oIle algemeene eerherstelling : moet ailes vergoeden. ! Op, dea 26 Juli zal het Gavadal barsten van volk; de bergen zullen dreunen onder de gezangen der congressisten : Gelukkig zij die dat indrukwekkend sehouwspel zullen mogen bewonderen. Te Lourdes, van op het m.dfeT eeu\\ selle fort dat de Gavevallei bestrijkt zal de zegen van het Allerheiligate gegeven worden onder den klank van klokken en klaroenen onder het gebulder van het kanon, onder deii daverenden zegezang «Christus vineitl Christus régnât I » Lene maohtige hulde zal de be-kioning van dat eucharistisch feestgetij zijn Maar van gansch de aarde moet men op dien Lourdes op^ien, met de congressisten ; meebidden en meezingen : in Japan zoowel | als in Amerika, te Brussel zoowel als te Ber- , njn m Amsterdam zoowel als in Weenen! Op dien dag moeten aile klokken der wereld ' haie leesllonen over stad en dorp laten ml- ' men, op dien dag zullen algemeene communiën i en aanlnddingen voorgeschreven worden- on i J™ da&. moeten al de ohristene hartea jui-Kon^O^aS Chr van Ln j zie?1' iJh v^k<iren ~ é™ hart en ééne I ziel — verbroederen in één zelfde gevoel van i nTi™ l V00r J--°hr-. Hem niel eene nationale maar eene wereldhulde brengen Dat N gansch de aarde weze als een wieïookvat • waaruit onze gebeden in geurige walmen naar t Potdin°»fn Uav,eiî ma«btige liefdekreet <] in het hart van Christus klinke : Adveniat regnum tuum; Dat Christus' rijk zich meer C ,n meer uitbreide op aarde tôt het heil der e .ielen. t ot het geluk der menschen j v mperati"3 ChristU8 jf™ 6 LANDBOUW. s Zorg voor narras. i;1 Juni is de hooimaand. Weldra zal de maaier dl i»n^w»nï ? bren=en en met eene" krach- S' ieen zwenk het gras neerzwaaien. Het zal dus ne ■ et ongepast zijn, onze lezers, die het aanb^iv ^Lerig%0nge?bl,ikken over het ho°ien V< n dies meer te onderhouden. 0{ m(r°fIe^rSt^ij gezegd dafc het verkeerd is te de vng te wachten van maaien. ,1- Immers, in den bloeitijd bevat het m-as ■eest voedsel en is het hooi dat men bekSt 'V' et best verteerbaar. Ten andere het nagraa br an des te spoediger faogmnen uitsohieten. z elken naam is hij in de boeken van den wï argersland opgeschreven. nj, — Onder den naam van Louis Ricard. De kommissaris toonde eene bijzondere bej — Louis Ricard, hernam hij. Ricard is nanm van uw man, zijn vader. dei — Ja, mijnheer. dre — 0, dat is zonderling. Dezer dagen werd hal een nioord gepleegd in de Rijsselsche-1 " oa, ; de moordenaar heet ook Ricard do1 erre Ricard, zoo ik mij niet vergis een miJ ngman, die onmiddelijk gearresteer'd is. ider — Ja, mijnheer de kommissaris, men heeft1 ' u jongman gearrcsleerd, maar die jong-j " un is Pierre Ricard niel, de moordenaar i f n den ongelukkigen Fabrice. — Hoel Gij weell... Idez —Ik -weet dat men een onschuldice heeft ' îrresteerd. Heden was ïk bij c'en rechler n inslructie en bracht hem liai bewijs imi r onschuld van dien jongman. Thans is slachloffcr eeuer jammcrlijke dwalins r," îds op \Tije voelen. 1 ie -Dan moet gij c-3n dader van den moord een de Rijsselscheslraat ook kennen? hernam " kommissaris? 1133 — Ja, dien ken ik, anlwoordde Louise. ^ — En hij heel Pierre Ricard? — Ja. wel — Ga voort nu en deel mij ailes med« 3- Die onze goede raadgevingen over het I mesten der weiden gevolgd hebben, zulli gewis zich over eenen achoonen nooibe n mogen verheugen. Maar «dubbel is nog z( i. dik », zegt een gekende spreuk «n daarom beti Le twee goede sneden dan eene slechte. Het it ovei bekend dat er nog weiden steeds gevondi st worden die al te stiefmoederlijk behandel worden en dus maar een sehrale snede gevei s De zulke hebben voorzeker 'nen duren pael ij en zullen het niet ver brengen. In tegenste Une met deze, zouden we hier een gebrui s willen invoeren dat reeds in andere streke r ^ ons land in voege is. Daar geeft men n , r °°ien nog eene dosis snelwerkende mest i stoffen, om de ontwikkeling van het nagra t te verzekeren. Bij eene omreis heb ik verlSej d jaar, onmiddelijk nadat het hooi weggehaal< : was, zi en gebruiken per hectare : ; i5 kgr. sodanitraat, 75 kgr. zwavelzuur am l moniak, 250 kgr. superfosfaat, 150 kgr. chloor i potasch Oif 500 kgr. kaïniet. Al deze meststoffen werden goed ondereei l gemengd en samen uitgestrooid. , Heeft men echter gedurende den winte: ■ ^ot in- het voorjaar eene sterke dosis fosfaat-mest toegediend, dan kan de hoeveelheid super-iosiaat achterwege blijven. y zagen die zomerbemesting toepassen ot weiden waarvan het nagras ook gemaaid werd. Doch even voordeelig ware die praktijk op weiden waar het nagras gewi'ed wordt. Het spreekt van zelfs echter, dat men in dit ge-va4 moet wachten er de dieren op te laten totdat eene goede regenvlaag de meststoffen heeft opgelost. William. • ERWTSOEP Mijne goede vrienden lezers, 'k groet u mel \Tiendschap en mel achting! De menschen zien er wel nog eens zoo kalm en nog eens zoo deflig uit sedert dat er alzoo geen lawijl en geen gezaag meer en is over de kiezingen. Er koslen geen twee menschen bij elkander zijn of er wierd ruzie gemaakt: l gaat alzoo: zooveel hoofden zoo--veel zinnen, zegt 't spreekwoord, en elk zijn goesling, zei de man en hij ging in 't geele-kot slapen. 't Weere en is nu loch zoo koud niet meer, en al is 't dat 't de bedevaarders van l-lalle legenging, 't heeft met den Sink-sen goed weere gemaakt, en dan nog z. nder verlet voor de boerkens. 2Û.VDAG, feesldag der heilige Drievul-digheid, 't onzaggelijk mysterie van onzen heiligen Godsdienst dat wij belijden iederen keer dat wij het kruisteeken maken. Bcgin der begankenis naar O. L. Vr. van Lede waar duizcnden en duizenden sedert 500 jaren gaan hulp en troost zoeken bij de * Zoele Nood Gods ». IIAA\DAH, feestdag van sint Medard bisschop van Noyon. Regent het vandaag, 't regent zes weken lang, zegt het volk! E'alroondag der parapluie-marchands. Welt is nu de oorsprong dier gezegdens op dien îeiligen man? ilorkt, menschen: Sint Me-lard was bieehtvader van Clotarius I. Op ïekeren dag, 'lijk hij naar 't koninklijk hof •ing, werd hij onderwege door een groote 'egenvlaag overvallen. En ziet, een groote ' irend kwam mel wijd uilgeslrekte vleugelen : )ver hem en vloog met hem mee om hem ' ilzoo tegen den regen te beschermen. Dat ■ neldl ons de legende. OIXSDAG, feestdag van de heiligen Pru-tus en Felicianus, marlelaars. Tevens viert J nen sinte Pelagie, maagd en martclaresse e Antiochiën en ook sint Richard, bisschop ^ an Andria, in 'l rijk van Napels. ' ^ OEXSDAG, feesldag van sint Landry, £ isschop van Parijs. Hij toonde zich bijzon-cr liefdadig lijdens den hongersnood ran ' 51. Hij was de slichter van het vermaarde i nog heslaande hospitaal Hotel-Dieu. Men r iert dien dag ook sinte Margriete, konin- v nne van Scholland. h I)0\l>Eii;i»A<., heilig Sakramentsdag. 1 e jaarlijksche bedevaart van den lande van v jtlcgem naar 0. L. Vrouw van Lede. Dit z ar, menschen, vertrekt de trein-speciaal ^ :r bedevaart tien minuten voor 1 ure uit 01 jltegem, en is 's avonds terug om hait w :ht ure. Laat dus > Kamilleken » maar S1 lorbij rijdert, en neemt uw middagmaal ' uw gemak- Dien dag ook feestdag van dl ii heiligen Barnabas. Als 't op sint Me- rd geregend heefl, kan 't nog verbolpen 8? ïrden indien deze heilige goed weere mee- y']-engt. « Sainl Barnabé peut tout réparer » w egt de Franschman. er ui ke t gij weet. Uw zoon heet Louis Rieard, ra :t waar? en - Ik heb het u reeds gezegd. fie - Dus deze Louis heeft den moord niel vo ;aan? - Koesiert gij nu nog zulke booze veron- TC 'slellingen van hem? vroeg Louise op the leven toon, en verborg het gelaat in beide An iden. ' te - Vroeger wel, bekende de kommissaris, diu -h nu ik beler ingelicht ben, houd ik 'ne overluigd, dat Pierre, uw man, de moor- vof :aar van Fabrice is. lijk ■oaise zuchlte. no( - Arme vrouw 1 dacht de magistraat. ma la een oogenblik slilte hernam hij weer: Vai - Kunt gij mij zeggen, waarom uw zoon hiei e kamer huurde? op - Hij moest toch ergens blijven, toen ik oog i bevolen had het hôtel de Lueerolle voor wrt aer te verlaten. j - Kende hij den naam 'lins vaders? VII - Ja, en ik heb hem niet verholen dat Iaal rre Ricard cen oude galeiboef, een dief en doc moordenaar is. Sch - Dat verklaart ons, waarom hij den Mo m Charles Cholel heeft aangenomen. Wist heb dal hij hier woonde? Seh - Ik wist het. Doch hij moest vandaag smt :r verlrekken. zus - Waarheen? 2;e] (Wordt voorlgezet). bis: 1 VRIJDAG, feestdag van den heilii igl Adolf, geloofszendeling in Vriesland, gei ,0jren tôt Oirschot, in Holland. Te Ulrêi :r j dronk men over oudslijden uit . St-Ado i» " nappe >. 2 ZATERDAG, feestdag van d»n h«ilig i. Antonius van Padua, de groot» wondc .t doener en volksheilige, bijzonder aanroepi - voor verlorene zaken. 't Is dien dag 1: ; naamfeest van onzen doorluchl:g?n lier i voogd, onzen volksgeliefden Mgr SiUlemar - die op 't einde dezer maand zijn 25jar j jubelfeest mag vieren als bisschop vanGei ( Ter gelegenheid van sinl Antonius' feci iegt « De Beiaard » zijnen toi van liefde < ■ eerbied voor de voeten van Z. H. neder. JA, ER IS NIEUWS VAN DAT KINDJ , dat daar d'ander week in sinl Baafs te Gei gevonden werd. Men bezat nu niet de mil ste inlichting. De doos waar 't schaapke i lag, noch zijn kleerkens, niels droeg eeni merk. Maar de politieofficier, M. Bocqui i die geenen vaak meer en heeft is er achte gelrokken en zijne pogingen zijn met de: besten uitslag bekroond. De ontaarde moede is ontdekt: 't is een vrouvvmensch van Genl Wij moeten ze niet noemen, want 't en zoi haar tôt geen eere strekken. JAMMER, DAT WE WEER ' VAÎ> SCHRIKKELIJKE DINGEN M 0 E T E t SPREKEN: 't is wel dat 't nog een eindji van hier is dat zulke gcbeurlenissen plaati grijpen. Te Oosleamp, onderwege Brugge slaat er daar maandag avond, rond 11 Sre zekere Léon Gevaert met zijne vrouw eer luchtje te seheppen aan zijne deur, als hij daar al met 'nen keer omverre geschotcn wordt en morsdood valt. Z'cn twijfelen er niel aan of 'tis gedaan door zekeren Karel De Neckcre, die al sedert lang met 't slachloffcr in onverschii lag, en bovendien nu voorlvluehlig is. Over twee jaar was er te Oostcamp gevochlen en Gevaerl zou er lus-schen gekomen zijn en dc vechlers geschei-den hebben. Een der vechlers zou dan op Gevaert geroepen hebben : • 'k zal u wel 'nen keer vinden.. Dat zou dan dien De ISeckere zijn die zijn hoofd uilgewerkt heeft Dien zelfden avond, op 't zelfde Oostcamp werd zekere Hoste op wreede wijze in het gelaat gestoken met een mes, en wel zoo erg dal hij een oog kwijt is. Hij is naar Brugge gedaan en ligt in stervensnood in St-Jansgaslhuis.ni'^îriï^' HET M0ETEN ZEKER DIE KAPELD1EVEN ZIJN van Aalsl, die e Lrembodegem, bij jufvrouw Nul, gesto-Icn hebben. 't Zijn gasten die op antiek uilzijn: z'hebben daar twee koperen mar-mitten gepakt en bovendien nog 30 looden scholels, een oude koperen lamp en kande-aars. Z'hebben ook kleeren en slaapgerief meegedaan maar dat en was niet antiek jeaalst gaat vrouw van mal- JLREN, uit de Bicrstraat, naar dc markt jm boter en eiercn te koopen. In de Boter-itraat bestatigde zij dal een behendige gauw-hef haar ontlast had van haren neusdoek. ' ergste van al was dat er vijf stukken 'an 20 franken ingeknoopt waren. TE ZELE, OP DEN WIJK UILEVELD :wamen er twee vreemdelingen bij Gustaaf i an Damme,, en vroegen om zijnen trek-[ond te koopen. Ze kwamen nu tocli niet akkoord... Maar zou-je 't gelooven, men-chen, maandag nacht werd 'de hond gestolen. Was natuurlijk op die vrcenide liefheb-ers dat de eersle vermoedens vielen. ■ ri' AARDIGE DINGEN GEBF.U-iEN ER TOCH! De beeslenkoopman Lie-ens, komt daar in den stal van Huvlen-roeck, te Lede, om eene koe te koopen... was lijk zuiver of die beeste een voorge-ael had van 't geen ging gebeuren, en daar J met geerne en zou verhuisd ihebben -acht zij den koopman boven het linker->g eenen geweldigen hoornstoot toe. Ter-ijl we nu loch te Lede zijn, moet ik u zea-•n dat er daar gevochten is door « De ossel. en . De Zonne ». 't En is geen won-;r, een mossel en kan geen zonne verdra-n... ook is er tusschen beide 'nen slae siagen met pintglazen, dat ze aile twee n moeten tlioope genaaid worden! Maar it dat er toch een leelijk werk is, dat is dat bij bœr Deprez 300 struiken patallen igetrokken zijn... kweslie of er al knikker-ns aan hingen. Bij Lievens een 400 bette-replanten uilgetrokken en verc'arrmeleerd bij Vanderhaegen 150. Dal zijn echtè Jgnie enwerken waar niemand profijt noch nrdcel van en heeft. S.® SCHRIKKELIJK DINGEN I HAMME: De heer Alfons Van Goe-m sekretaris, was te wege naar Ste-telburga-kermis van Temschc... en lijk hij blyerselc op den tram waehtte zakt hii r m eenen keer thoope en was dood n mensch van 58 jaar. Wat droefheid ,r zlJn® vrouw ert kinderen aïs zij dat naar huis brachlen. Den zelfden achter-n komt Jan Bonnarens in de Manden-iersstraat, daar in d'herberg van Kamiel Damme en hij kommandeert een olas met den andere zijgt hij daar neer i,r.S °Tr-e" ^ dood °P he' zelfde ed zijn ^ Va" '' iaar '45' Dal moet TTF^1? W,0^?T IN EENIGE PRO- JUES de schnkkehjke kwaal d»r me-schheid. Duizenden ongelukkigen zijn w r aangetast. De bisschop van Canton reef onlangs aan den aarlsbisschop van itreal (Canada) om vier liefdezt!3ter3 te ben. D u i z e n d e n mclaalschen, alzoo reef dle bisschop, slrekken hunnè armZ ;ekend uit, Monseigneur; drie of vier lers zouden genoeg zijn daar de minst .en ze zouden kunnen helpen. De aarls-ichop vdn Montréal ging naar 't klMste»;

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken behorende tot de categorie Christendemocratische pers. Uitgegeven in Zottegem van 1902 tot 2005.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes