De Belgische boekdrukkersbond: officieel orgaan: Vlaamsche uitgave

268 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 15 Mei. De Belgische boekdrukkersbond: officieel orgaan: Vlaamsche uitgave. Geraadpleegd op 25 oktober 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/z31ng4hr14/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

OEENE PLICHTEN ZONDER RECHTEN EEN VOOR ALLEN — ALLEN VQOR EEN OEENE RECHTEN ZONDER PLICHTEN De Belgische Boekdrukkersbond Vlaamsche Uitgave :::::: ■■■ : Offidëel Orgaail Van het : BHH België : 2 franken per jaar Verschijnende den ls,e' en den ■ ■ ' ■ ■ Vreemde : 3 franken per jaar 15"° van iedere maand : : = i ■ B ■ BelgtSCh Boekdrukkersverbond ■ B ■ : Op voorhand betaalbaar : V ^ Ailes wat Redactie en Bestuur van het blad betreft, vôôr den 5den en den 20ste" elker maand te zenden : Ossenmarkt, 25, Antwerpen 1 N HOU D: Bericht. — Congres van La Louvière. — Te onderzoeken Kandidaten. — Tegen de Tering. — Lagere Studies en Typografie. — Schoolboeken. — Te volgen Voorbeeld. — Brief uit Zwitserland. — De Bekwaamheid. — De Werkeloozen-verzekering in Denemarken. — De Snelzetmachien. — Briefwisseling : Antwerpen. — Een en Ander. m BERICHT De Duitsche Federatie meldt ons, dat de firma August Aretz, te Rheydt, in den index geplaatst is, ten gevolge van hare weigering het uitvoerings-tarief te eerbiedigen. Streng verbod aan de Belgische gefedereerden met die firma in betrekking te treden of er werk te aanvaarden. Het Midden-Bestuur. Congres van La Louvière Bijvoegsel aan de Dagorde Aanneming der werktuigkundigen in de drukke-rijen gebezigd om de zetmachienen in goeden staat te houden. Totlichting. — Op aandringen der Oostenrijksche Federatie, heeft het Wederiandsch Sekretariaat de meening der Midden-Besturen gevraag dover de aanneming der werktuigkundigen in de drukkerijen gebezigd om de zetmachienen in goeden staat te houden. Na onderzoek, heeft het Midden-Bestuur daarop het volgende antwoord gegeven, dat het U verzoekt wel te willen bevestigen : « Wij hebben de eer U te berichten, dat wij in princiep de aanneming der werktuigkundigen welke in de drukkerijen zouden gebezigd worden om de zetmachienen in goeden staat te behouden, bijtreden, voor zoover er wel vastgesteld zij, dat de belanghebbenden waarlijk werktuigkundigen van stiel zijn, en in geen geval de plaatsen van machienzetters-letterzetters zullen mogen innemen. Wij meenen die voorbehoudingen te moeten doen, omdat er bij onze bazen eene neiging bestaat machienzetters buiten onze rangen en ten onze nadeele te vorinen. Wij moeten U ook doen opmerken, dat ons besluit slechts na goedkeuring van het Congres zal geldig zijn, gezien onze standregels en die der afdeelingen zich stellig verzetten tegen de toelating aan de zetmachienen van niet-typografen. » TE ONDERZOEKEN KANDIDATEN BRUSSEL Typografen : Verplancke, Alfons, van den Bond van Brugge ; Van Nieuwenhuysen, Gaston, aanklever ; Tosi, Wiilem, Italiaansch aangeslotene ; Bordy, Albert, komende van Parijs ; De Leener, Frans, te Linkebeek ; Post, Jan, komende van Mechelen. Drukkers : Qoemine, Oscar, aanklever ; Marius, Antoon, aanklever ; Moris, Félix, aanklever ; Tissen, Hubert, aanklever ; Van Zoom, Jozef, aanklever; Wykamp, Pieter ; Fricke, H., komende van Berlijn. LUIK Bailiy, Fernand, hulpconducteur, aanklever, van het huis Plrlet, rue Orétry ; Vanhulem, Fernand, bij Protin ; Leen-ders, Antoon, aanklever, bij Thiriart. NAMEN Sondag, Georges, machienzetter, werkt te Aarlen (werke-lijk lid). WAVER Delsart, August, komende van Brussel (gebezigd bij Del-loye, te Ottignies) ; Ooossens, Arthur, aanklever, gebezigd bij Ooossens, Waver. TEGEN DE TERING Professor Letulle, verslaggever der Akademie van geneeskunde van Frankrijk, duidde de maat-regelen aan, te nemen tegen de kwaal. » Indien de Staat, zegt hij, op de hoogte wil zijn van zijnen roi, moet hij : » 1° Geweldig strijden tegen het alkoolism, de groote « bron van ellende », het wonderbaar kweekveld voor de teringkiem ; » De ongezonde huisvestingen en hutten ver-wijderen en gezonde woningen bekomen aan goedkoopen prijs, om al de weinig gegoede en soms zeer talrijke families te huisvesten ; » 3° Aan de arme families voedsel verzekeren aan bereikbaren prijs ; » 4° Voedselvervalschingen bestrijden ; » 5° Voor de werklieden een genoegzaam ver-geldend loon te bekomen, dat hen toelaat naar genoegen te eten ; » 6° Hen ook dagelijks een normalen rusttijd verzekeren ; de menschelijke machien verslijt te veel en herstelt zich moeilijk, wanneer zij dagelijks overspannen wordt. » Lagere Studies en Typografie Onder dezen titel kondigde Les Annales de l'Imprimerie een belangwekkend artikel af. Wij nemen er de bijzonderste zinsneden uit over : « Indien er een handwerk-beroep bestaat, dat een zekeren graad van onderwijs vereischt, is het ontegensprekelijk wel de typografie. Men moet geen hoogere studies gedaan hebben in letteren en wetenschappen, om zich aan het vak te wijden, maar het is onmisbaar zijne lagere klassen volle-dig gevolgd te hebben. Een typograaf zou nooit te veel kennissen, nooit te veel wetenschappen kunnen bezitten, om te voldoen aan de nood-wendigheden, aan de moeilijkheden van zijn stiel, Daarom heeft hij er allé belang bij, na de school te hebben verlaten, de verworven kennissen te onderhouden en te vermeerderen. Dit doel kan hij bereiken door voortdurend te lezen, geene romans — eene ongezonde lectuur — maar ernstige dagbladen, letterkundige en wetenschap-pelijke werken, technische tijdschriften, encyclo-pedische werkjes, steeds zoo belangwekkend en leerrijk ; dit zijn zoovele boeken, die hij zonder moeite zich kosteloos aanschaffen kan in open-bare en schoolbibliotheken. » Die lezingen zullen bij hem de voortzetting zijn der schoolstudies en zullen hem een zeker besef doen krijgen van aile wetenschappen, en zulks zal hem grootelijks van dienst zijn voor het lezen en begrijpen der kopij van technische werken, welke hij misschien zal te zetten krijgen en waarvan sommige drukkerijen eene bijzonder-heid hebben : tijdschriften over geneeskunde, behandelingen van mathematiek, werktuigkunde, lichaamsleer, scheikunde, bloementeeIt,dierkunde, archeologische en sterrekundige studies, enz. » Dit praatje werd ons ingegeven door sommige punten der redevoeringen, op 29 Juni laatst-leden uitgesproken in de «Grande Harmonie», door den achtbaren Heer Beco, gouverneur van Brabant, en door sommige andere sprekers, bij gelegenheid van het vieren der 25e verjaring der stichting van de Typografische School van Brus-sel. Die heeren drongen levendig aan op de noodzakelijkheid voor de jongelingen hunne lagere studies te volmaken alvorens te beginnen met het aanleeren van een beroep, dat onderwijs vereischt. Wij deelen hunne meening en wenschen voor ons deel ten zeerste, dat die wensch eene verplichting worde. » In typografie is een stevig lager onderwijs zoo onmisbaar als eene volmaakte technische opleiding. In 1906 reeds verklaarde M. Lesigne dit zeer wel, in de belangr/jke redevoering die hij dit jaar uitsprak op de prijsuitdeeling der Typo-graphische School. De voorzitter van den Raad der School drukte den wensch uit het bekwaam-heidsdiploma te zien verplichtend maken voor wat aangaat het volledig onderwijs zoowel over het lager schoolprogramma als over de vak-kundige zijde. « In typografie, zooals in de andere beroepen, zegde M. Lesigne, is de ekono-mische toekomst en den bloei der landelijke nijverheid nauw aan die voorwaarde verbonden.» « Is het voor degenen die juist en ver zien, inderdaad niet noodig de werken te stichten, en de maatregelen te nemen, die aan de Belgische nijverheid toelaten hare volmaking te bereiken, en de hoogste maat te geven harer middelen ? Nu, in die gedachtenorde is het nuttigste werk ontegensprekelijk dat der beide onderrichten : klassieke en technieke. Indien men die noodwendigheid niet wil aannemen.diezeer wel begrepen en in praktijk gesteld werd in de naburige landen, loopt men VIJF-EN-TWINTIGSTE JAARQANQ — N1 10 10 Centiemen per nummer 15 MEI 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische boekdrukkersbond: officieel orgaan: Vlaamsche uitgave behorende tot de categorie Vakbladen. Uitgegeven in Brussel van 1889 tot 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes