De Belgische socialist: tweetalig weekblad van den Bond der Belgische Arbeiders in Nederland

519 0
15 september 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 15 September. De Belgische socialist: tweetalig weekblad van den Bond der Belgische Arbeiders in Nederland. Geraadpleegd op 16 oktober 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/sn00z71x9v/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE BELGISCHE SOCIALIST Tweetalig WeeKblad van den Bond der Belgische Arbeiders in Nederland Abonnementsprijs in Nederland: 75 cent per 3 maanden. - Redactie en Administratie : LAPIERRE, THERESIASTRAAT 49, 's-GRAVENHAGE. ■ Abonnementsprijs voor het Buitenland : f 1.50 per 3 maanden. Het Roode Stockholm. De Russische revolutie blijft aan de zegevierende hand. De Nederlandsche delegatie der Exe-cutieve ziet in de Russische revolutie de historisehe gebeurtenis om de Internationale tôt aktie te voeren tegen oorlog, vôôr vrede. Stockholm \vordt de uitverkoren plaats, waar tijdens den oorlog" de ver-tegenwoordigers van het proletariaat zullen zetelen en beraadslagen. Het Russisch-Bollandsch-Skandinaaf-scbe komitee heeft een oproep gerioht tôt al de aangesloten groepen der Internationale onder de leuze van: Proletariërs aller landen, vereenigt u! Delegaties van al de oorlogvoerende landen hebben den oproep gunstig be-antwoord.Al deze delegaties hebben in een mémorandum hun inzichten nopens den oorlog en den vrede neergelegd. De arbeidersgroenen van aile oorlogvoerende landen zijn toegetreden tôt de internationale konferentie. Eerste resultaat: De internationale betrekkingen tusschen de proletariërs zijn hersteld: de Internationale is aan de aktie en dat tijdens den oorlog. Tweede resultaat: De paus van Rome in naam der katbolieke kerk doet wat de Internationale in naam van het proletariaat is begonnen: een aktie tegen den oorlog en vôôr den vrede. Derde resultaat: De Internationale aie vertegenwoordigster der arbeiders-k lasse is de eerste en ook nog de eenige partij, die een programma heeft opge-steld in 't zioh van den wereldvredë. Vierde resultaat: Stockholm heeft déni doodslag toegebracht aan aile impérialisme en annexionisme: Duitsehland spreekt nog slechts van een verdedi-gingsoorlog; Carson houdt zijn mond over den linker-Rijnoever; Ribot ver-werpt aile annexionisme. Vijfde resultaat: Het vredesidee be-heerscht het oorlogsidee; het jusqu'au boutisme heeft geleëfd. Zesde resultaat: De Russische vredès-formule „noch annexaties, noch oorlogs-vergoeding, zelfbeschikkingsrecht aller volken" is de vredesformule jan aile landen. Wat moet Stockholm ons nog geven? Stockholm zal ons nog geven — en dat eerdar dan chauvinist en imperialist wel denken — een algemeene konferentie van het internationaal proletariaat. Stockholm zal ons brengen een alge-meen strijdprogram tegen den oorlog en vôôr den vrede. Stockholm is de historisehe plaats, waar het internationaal proletariaat kortelings zal vergaderen om de basis te leggen van den socialistischen vrede. Stockholm kan voor sommigen dood schijnen; Stockholm leeft meer dan ooit omdat het proletariaat het zoo wil en de wil van het proletariaat is wet. De proletariërs aller landen willen naar Stockholm; paspoorten zullen ver-strekt worden ; de internationale konferentie zal plaats grypen, was het dan niet gisteren, dan zal het morgen zijn. Het geschiedkundig oogenblik voor de arbeidersklasse is aangebroken om haar historisehe taak in deze wereld-ramp te vervullen en die zal het ver-vullen: met den wil der regeeringen als het kan, •— tegen den wil der regeeringen als het moet. Levé het roode Stockholm! Internationale Konferentie der Vakvereenl gingen uit de Entente-landen, De vakvereenigingen uit de Entente- ! landen, aangesloten bij het internationaal secretariaat te Berlijn, heeft een konferentie geho.uden te Londen. 1. Van Fransche zijde werd het voorstel gedaan om het secretariaat uit Berlijn weg te nemen. Het voorstel werd met algeïneene stemmen aangenomen. 2. Een tweede voorstel werd aangenomen om te Bem (Zwitserland) een internationaal congres te houden om uit-voering te geven aan vermeld besluit. 3. Een motie werd goedgekeurd, zeg-gende dat aile landen, aangesloten bij het internationaal secretariaat, moeten gehoord worden nopens de verplaatsing van het secretariaat. 4. Een motie werd insgelijks gestemd, waarin gevraagd wordtdat de arbeiders op de vredesconferentie zullen verte-genwoordigd zijn. Friedrich Adler. Onze lezers zullen zich herinneren, dat part. Adler tôt de doodstraf veroor-deeld werd -voor tnoordaanslag op den minister-president van Oosteurijk. De doodstraf is kwijtgescholdeft en' omgezet in 18 jaar zware kerkerstraf. De Oplossing! De Belgische burgerpers in Nederland slaakt noodkrefcen nopens mentaliteit en handelwijze onzer geïnterneerden. De verantwoordelijkheid wordt ge-zocht waar r/ij niet thuis hoort. Niet wij, niet onze propaganda hebben de geesten op hol gebraeht; het te-gendeel is waar. Men heeft de geïnterneerden aan hun lot overgelaten. Wij hebben gereageerd; wij hebben de geïnterneerden aanhoord ; wij hebben hun klachten verzameld en ze overge-maakt, waar zij dienen overgemaakt te worden. Onze regeering heeft nooit geant-woord; zij berustte in'den toestand. Heeft onze regeering zich missehien laten misleiden door valsche rapporten van zeker Belgisch bureau te Den Haag. Best mogelijk, maar de toestand wordt er niet door veranderd. De misnoegdheid heeft zich stilaan ontwikkeld tôt vertwyfeling, tôt teleur-stelling.De geïnterneerden'ten einde raad hebben hun t'oevlucht genomen tôt de uiter-ste middelen: zjj vluchten naar Duitsehland om daar te gaan werken, ten min-ste zoo verzekert meni ons. Zoo krachtdadig wij1 de handelwijze der Belgische regeering laken; even krachtig keuren wij de vlucht naar Duitsehland af. De Belgische regeering faalt aan hare plichten tegenover de geïnterneerden; terwijl de handelwijze der geïnterneerden, alhoewel niet te versehoonen, zich uitlegt. Wat onze geïnterneerden vragen, is best geweten te St. Adresse; de redding van den toestand kan alleen komen uit St. Adresse, van de Belgische regeering. Zij staat voor de keus: berusten in den toestand en de uitwijking naar Duitsehland laten voortduren; ofwel handelen door voldoening te sehenken aan die. rechtmatige verzuchtingen der geinterneerden. Een middenweg bestaat niet. In bezet België is de toestand niet beter. De arbeidersklasse gaat de uitputting nabij. De bevoorrading aan levensmiddelen beanfwoordt niet aan de noodzakelijke vereischten: er is té kort, veel te kort. Onze arbeiders staan voor de keuze: den hongerdood of werken voor den be-zetter.Hun keus ligt voor de hand: zij ver-kiezen leven boven dood; zij gaan wer-I ken naar Duitsehland, niet gedwongen, maar vrijwillig. I In den laatsten tijd wijken er weke-lijks circa vij f duizend Belgische arbeiders nâar Duitsehland1 uit om te zoeken wat zij in België niet vinden : leven door arbeid. « Kan die toestand veranderd worden? Ja, door het zenden van meer, veel meer levensmiddelen; door den pas af te snyden aan den woekerhandel der Belgische boeren en Belgische sjache-raars: de O.W.ers in bezet België. Denkt men er missehien aan onze lek-kere boeren te laten doen uit politieke berekening? Wij kunnen het moeilijk gelooven, alhoewel het ons uit geloofwaardige bron is verzekerd. Wie weet? Onze 'Belgische klerikalen zijn er wel voor in staat. Welke autoriteit heeft hier handelend I op te treden? De Belgische regeering, meenen wij. De toestand1 onzer bevolking wordt niet gered met eenige honderd duizen-den franken; miljoenen en nog miljoe-nen moeten er ter beschikking gesteld worden van bezet België. Tegen dien prjjs en niet anders zal er gered worden wat er kan gered worden; zal er voorkomen worden dat onze arbeiders vrijwillig naar Duitsehland uit-wijken.Onze bevolking in bezet België vraagt recht op leven, 't zij door den st.eun onzer regeering, 't zij door arbeid. Een andere keus is uitgesloten, de oplossing ligt voor de hand. Aan onze regeering te onderzoeken in hoeverre hare verantwoordelijkheid op 't spel staat. Is de oorlogstoestand een beletsel voor onze regeering om afdoende maat-regelen te treffen, dat zij het dan' ten minste verklare. De toestand is zoo erg, dat geen mis-verstand kan geduld worden. Wat er ook van zij', wij hebben onzen plieht gedaan en zullen hem blijven doen: de wantoestanden en klachten moeten gepubliceerd-worden. Het voorwendsel „wij wisten niet" rnag later niet van dienst zijn. Een Raadsel. Het Engelsche Vakvereenigingskon-gres in 1916: „De Amerikaanschtt afgevaârdigdon stelden voo}' een internationale konferentie der vak bonden te houden." Het Engelsche Vakvereenigingekon-gres in 1917: „I>e Ainerikaansche afgevaardigder) verwer-peu d« internationale konferentie." Wie lost ons dit raadsel op? Wekelijksch Overzicht Het onvermijdelijke is gebeurd: het ministerie Ribot is verdwenen. De oorzaken dezer gouvernementeele krisis zijn van onderscheiden aard. In eerste plaats het voorjaarsoffen-sief, dat aan Frankrijk groote ve liiez eu heeft gekost zonder positief resultaat. In tweede plaats, en dit is wel de ge-wichtigste oorzaak, de politiek van Ribot beantwoordde niet aan de verzuch-. tingen der meerderheid der Fransche nantie, inzonderheid de socialistische partij. Deze scherpe tegenstelling is klaar aan het licht gekomen bij het onthulleu van het geheim traktaat, gesloten in Ja-nuari 1917 tusschen het Russische tsarisme en het republikeinsche Frankrijk, waardoor Frankrijk vrije hand kreeg over het gebied van den linker-Rijnoever.Naar aanleiding van dit geheim traktaat hebben er interpellaties plaats ge-grepen èn in geheime zitting in Juni 1.1. èn in openbare zitting bij monde van part. Renaudel. Ribot werd voor het feit gesteld dit geheim traktaat te niet te doen. Ribot, zich steunende op de reakcio-naire en behoudegezinde partijen, kon noch wilde tôt dezen stap overgaan. De socialistische Kamerfraktie be-sloot in dien verstande aiet langer de regeering Ribot te steunen: zij stemde tegen. Van dat oogenblik waren de minister-dagen van Ribot geteld; in dezen oor-logstijd is het in aile oorlogvoerende landen, maar vooral in Frankryk, on-mogelijk te regeeren zonder den steun der socialistische en arbeiderspartijen. Deze politieke krisis heeft zich in Frankrijk nog verscherpt, wanneer Ribot onder de toejuichtingen der konser-vatieve partijen de paspoorten voor Stockholm weigerde. De politiek van Ribot, waarbij het weigeren der paspoorten, heeft Ribot ten val gebraeht. ' 't Is hetgeen wij pas enkele dagen ge-schreven hebben: Regeeringen verdwenen, maar Stockholm blyft. Het Fransch partijorgaan „L'Huma-nité" publiceert, dat de socialisten het stand punt innemen dat een regeering, welke steunt op een mengsel van parlementaire partijen, Frankrijk niet langer kan bevredigen. Er wordt verwacht, dat de nieuwe regeering steun zal zoekeni bij de link-sche partijen en vooral de socialistische partij. Deze nieuwe politieke koers zou be-teekenen, dat Frankrijk niet langer vasfhoudt aan de annexionistische politiek, vastgelegd in het geheime traktaat met Rusland en) dat het weigeren der paspoorten voor een internationale konferentie voor goed van de baan is. Painlevé, minister van oorlog in het kabinet-Ribot, is uitgenoodigd gewor- den om de regeering samen tëi stellen. * ♦ * Pas is de onthulling van het,Duitsch diplomatiek geknoei in Mexico tegenover de Vereenigde Stateni achter den rug, en wij worden nogmaals verrast door dergelijke praktijken. Ditmaal speelt het zich af tusschen Duitsehland en Zweden in Argentinië. Wat is er dan nu aan de dagorde? De Amerikaansche inlichtingsdienst . zou ontdekt hebben dat de Duitsche zaakgelastigde te Beunos-Ayres, baron Luxberg, telegrafisch in verbinding stond met de Duitsche regeering te Berlijn langs den weg der Zweedeche legatie; De Zweedsche legatie stuurde deze telegrammen, net alsof het haar eigen telegrammen waren, naar het Zweedsche ministerie van Buitenlandsche Zaken, om ze over te maken naar Berlijn.. Ongetwijfeld staan wij hier voor een formeele neutraliteitsschending. Deze onthulling heeft groot opzien ge-baard in de Entente-landen, vooral in Amerika. Wat zal Argentinië nu doen? De keus tusschen Démocratie en Reactie. In het ûuminer van 21" Juli '17,-schre-ven wij nopens Rusland: „Men mag zioh wel eens d« vraag stellen of .het onzen Russisehen kameradea zal gelukken uit een revolutionairen toestand tijdens een. re-volutiomairen toestand (den, oorlog) een georga-niseerd staatsleven naar voren te brengen," Onze vrees komt stilaan in 't zicht te staan der realiteit. De Russische legere hebben Galicië_ moeten ontruimen. In het Noorden hebben de Duitschers de stad Riga, den sleutel der Oostzee, bezet en de Duitsche legers trekken Noordwaarts. Het ontbindingsproces voltrekt zich in het Russische leger op schrikbarende wijze. Dit ontbindingsproces wordt kracht bijgezet door de al te krasse maatrege-len der voorloopige regeeering tegenover Finland. De Finnen vragen onafkankelijkbeid; Rusland weigert kategoriek, ontbindt den Finschen Landdag en heeft militaire maatregelen getroffen om aile be-weging in het bloed te smoren. Deze politiek tegenover Finland heeft een slechten indruk nagelaten, niet alleen bij de Finnen, maar ook biji de andere in Rusland thuishoorende natio-naliteiten, die door den val van het tsarisme meenden aanspraak te kunnen maken op het zelfbeschikkingsrecht, op autonomie en onafhankelijkheid. Het pas gekoelde wantrouwen tegenover den Russischen staat is terug naar voreni gekomen; de haat tusschen de na-tionaliteiten heeft nogmaals baan ge-broken, die heeft gebraeht, dat de Let-ten en missehien ook anderen zich ver-zetten tegen de Russische heerschappij. Voor hen schijnt het op dit oogenblik -onverschillig wie hun de autonomie zal toekennen, is het Duitsehland of is het Rusland. Deze geestestoestand heeft er. toe ge-leid, dat er( in het leger een strjjd1 uit-gebroken is tusschen Russen en Letten; zij hebben elkander aangevallen. Dat is dan ook wel grootendeels de oorzaak van den terugtoeht van zekere leger-machten rond Riga. Al de strenge maatregelen van Ke-renski en Kornilof tôt lierstel van de eenheid en de tusebt in het leger schijnen uit te loopen op een ne^atief resultaat.Het ziet er vooralsnog uit, dat Rusland de militaire inzinking stilaan te gemoet gaat. Met de binnenlandsche verhoudingen ziet het er al niet veel beter uit. De kontra-revolutionaire beweging vertoont zich steeds in zekere middens. Men is zelfs tôt de ontdekking gekomen, dat tal van officieren de kontra-revo-lutie steunen. In verband' met deze re-aktionaire beweging zijn de grootvor-sten met familie in hechtenis genomen: terwijl de tsaar verbannen is naar Siberië. De financieele en ekonomische ont-reddering neemt met den dag grooter omvang aan. De .boeren weigeren hun graan af te staan aan de vastgestelde maximum-prijzen. Tal van fabrieken die verband houden1 met de militaire organisatie, zijn den laatsten tijd vernield door ont-ploffing of brand. Het vervoerwezeni, vooral het spoorwezen, staat de volle- Onlangs is er tusschen Duitsehland en Argentinië een overeenkomst getroffen, waarbij Duitsehland de verbintenis heeft aangegaan de Argentijnsche sche-pen niet te torpedeeren tegenover de neutraliteit van dit land. Zal Argentinië langer vasthouden aan zijn neutraliteitsverbintenis, of zal het op basis dezer onthullingen de diploma-tieke betrekkingen verbreken en zich e eh are n aan de zijde der Entente-landen?Dat is het vraagstuk van morgen. Doch voor Zweden draagt de toestand een meer ernstig karakter; des te meer, daar de Zweedsche regeering aan Enge-land in het voorjaar 1915, terwijl de Engelsche regeering toen reeds de Zweedsche regeering verdacht in dienst te staan van Berlijn, de formeele ver-zekering gegeven liad voortaan geen toegang meer te verleenen aan Duitsche telegrammen langs de Zweedsche offi-cieele kanalen. Het ligt voor de hand, dat de regeeringen der Entente-landen niet langer vertrouwen kunnen stellen in de tegen- dige ontredd'ering nabij; het Russische industrialisme is niet bij machte de slij-tage van het rollend materiaal te her-stellen. De financieele toestand is niet van aard om het vertrouwen te herstel-len. De Russische geldmarkt wordt aan-gevuld door papieren roebels, terwijl de goùdreserve, in plaats in min of meer gelijke mate te vergrooten, vermindert door de betalingen van oorlogsbenoo-digdheden in het buitenland. Daarbij groeit de staatsschuld immer op reus-achtige wijze aan. Engeland, maar vooral Amerika leenen aan Rusland tegenover vaste waarborgen. Men deelt mede, dat de buitenlandsche schuldeischers zekere openbare dienst en onder hun kontrool geplaatst hebben, zelfls dat Amerika koncessies zou verkregen heb-"ben in Siberië. Kortom, de algeheele toestand in Rusland is niet alleen onbevredigend', ma a/ is van aard om de toekomst met een zekeren angst te gemoet te zien. Twee eventualiteiten kunnen zich voordoen. De militaire inzinking voltrekt zich en Rusland is verplicht een afzonder-lijken vrede te sluiten. Deze gebeurtenis zou gelijk staan met een ramp voor Europa, omdat de militaire evènwichts-toestand zou verbroken zijn ten voor-deele der Centrale rijken. Met Rusland zouden Roemenië, Ser-vië, Griekenland en missehien ôok wel Italië uitgeschakeld worden. Tegenover de ranvp voor Europa en door den af-zoniderlijken vrede zou de revolutie ge-deeltelijk gered worden. - De militaire, ekonomische en financieele ineenstorting brengt de reaktie terug aan het bewind, die, zooals zy reeds vôôr de revolutie wilde doen, een afzonderlijken vrede zal sluiten. Het tsarisme zegeviert op de reaktie. Buiten deze twee eventualiteiten bestaat er een derde mogelijkheid in aan-passing met de voorkoming van de vol-ledige ontreddering. Deze mogelijkheid ligt vast aan den vrede. Het revolutionaire Rusland kan alleen gered worden, wanneer al de oorlogvoerende landen bereid zijn den oorlog te staken en vrede te sluiten op basis van de vredesformule: Noch annexa-- ties! Noch oorlogsvergoeding! Zelfbeschikkingsrecht. der volken! Part. Henderson, welke de Russische toestanden uitstekend kent, zeide op de conferentie van 10 Augustus: „Ik <loe een beroep op de konferentie om het arme Eusland tç gedenken en het te helpen in zijn moeilijkheden?' Die hulp moet in de eerste plaats komen van het proletariaat, door een internationale actie tegen die regeeringen, die den oorlog willen voortzetten voor annexionistische doeleinden. Deze internationale actie kan alleen voorbereid' worden door een internationale verstandhouding, vastgelegd door een internationale conferentie, de conferentie van Stockholm. De Russische revolutie kan gered worden door Stockholm. De arbeidersklas-sen van gansch de wereld willen de Rus-siche revolutie in 't zicht van den we-| reldvred'e rechten; daarom klinkt aile | landen het ordewoord : Naar Stockholm! Leve de Russische . revolutie! ï/eve rie wereldvrede! woordige Zweedsche regeering. De Zweedsche natie moet de handelwijze harer regeering afkeuren; zij moet een regeering aanstellen, die vertrouw-baar is. Zoo heet het in de Entente-landen. „ Gebeurt zulks niet, dan is het te ver-wachten dat de diplomatiekê betrekkingen tusschen Zweden en de Entente-land'en zoudeni kunnen verbroken worden.In Zweden hebben er op dit oogenblik algemeene verkiezingen plaats. De Zweedsche natie beschikt dus wel over het geschikt middel om haar goed- of afkeuring aan de praktijken der regeering te verleenen. 't Is begrijpelijk, dat de gealliéerden niet langer met een platonische verkla-ring genoegen zullen nemen; er zal ge-ncegdoening en opheldering verstrekt moeten worden. Nog een bewijs te meer bij het reeds overvloëdig materiaal, dat de geheime diplomatie de kanker is van ons politiek systeem en hoe noodzakelijk het is voor het behoud van den vrede, dat het toe- EERSTE'JAARGANG No. 52 ZATERDAG 15 SEPTEMBER 1917 LOSSE NUMMERS 5 CENT Oplaée van de week: 5850 Nos

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische socialist: tweetalig weekblad van den Bond der Belgische Arbeiders in Nederland behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Rotterdam van 1916 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes