De Belgische socialist: tweetalig weekblad van den Bond der Belgische Arbeiders in Nederland

1136 0
23 december 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 23 December. De Belgische socialist: tweetalig weekblad van den Bond der Belgische Arbeiders in Nederland. Geraadpleegd op 20 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/125q815b79/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE BELGISCHE SOCIALIST Tweetalig WeeKblad van den Bond der Belgische Arbeiders in Nederland Abonnementsprijs in Nederland: 75 cent per 3 maanden - Redactie en Administratie: LAPiERRE, ThERESIASTRAAT 49, 's-GRAVENHAGE. - Abonnementsprijs voor het Buitenland: f 1,50 per 3 maanden Congres van den B. B. A. N. op Maandag 25 December (Kerstdag), te 11 uur voormiddag, in het Café „Sport", Rembrandtplein 22 AMSTERDAM. (Stille zijde). D a g o r d e : 1. „Welkom" door de groep Amsterdam. 2. Antwoord van den voorzitter. 3. V e r s 1 a g e n van: a) den secretaris; b) den penningmeester; c) den beheerder van het blad. 4. Verslagen en voorstellen der afge- vaardigden. Het Kongres is toegankelijk Nvoor aile leden op vertoon hnnner kaart. Optimist of Pressimist. Wat zijt ge? Optimist? Pessimist! Zal de vrede komen? Zal de vi'ede niet komen? Naar onze bescheiden meening hebben | <le staatslieden der Entente geen besliste weigering uitgesproken. De Russisclie regeering was Adikaal tegen onderhandeling. Maar, wij weten nit ervaring wat dit ailes beteekent. Duitsehland heeft laten liooren dat Rus-land de gel)roken potten aan de Ooster-sehe grens moet hetalen, en dit wil Rus-land niet. Briand sprak met brio zonder noch-tans de onderhandeling af te wijzen. Sonnino was nog voorziehtiger en de voorzichtigsté van allen was Lloyd George, die wel telle woorden zei, maar wienis redevoering in het teeken van Bonar Law's verklaring stond. Iedereen wil vrede, maar de vraag is te weten welken vrede. Van Duitschen kar.t heeft de Duitsche gezant in de Vereenigde ' Staten ver-klaard, dat zijn regeering aan beper-king der wapenen dacht.... Wij houden dus aan onze opvatting van den toestand, die wij verleden week neerschreven : Zoo Duitsehland klaarder spreekt, is er k'ans op dat de onderhandelingen beginnen. Maar wei-gert Duitsehland elke toelichting, dan krijgen we wellieht nog een lieel langen oorlog. Humbug. In zijn niimmer van .14 December heft het „Belgisch Dagblad" de loftrompet aan ter eere van kardinaal Mercier. ,,Katholiek«n en niet-katholieken zijn het allen eens ora hem te huldigren en te danken, omdat hij onverschrokken den slavenhandel heeft aangeklaagd en geschandvlekt." Kardinaal Mercier heeft recht op net zooveel liulde en dank als anderen, die gedaan hebben wat kardinaal Mercier heeft gedaan. De Syndikale Kommissie te Brussel heeft geprotesteerd. Onze parlementairen in het bezette land hebben geprotesteerd. Onze Nederlandsche partij Heeft geprotesteerd.Wij hebben geprotesteerd, enz. ... en al die „protestanten" missen den steun . van Rome. De verdiensten van kardinaal Mercier zijn gelijk aan die der anderen, noch min, noch meer. ..Natuurlijk liggen zijne vijanden te knoeien om hem verdacht te maken. De Vlaamsche akti-visten, de pacifisten en aile Duitsche artisten werken daaraan mede." Bij die verdachtmakers zijn wy ook, naar 't schijnt, bijgerekend. Welke eer, wanneer zulks moet gezegd worden door het „Belgisch Dagblad"! Nochtans moe-ten wij bekennen, dat het mensch on-waarheden verkondigt voor zooveel hij o n s bedoelt. Wij maken de handelwijze van kard. Mercier niet verdacht. Maar wij doen niet aan persoonsvergoding, en hetgeen kard. Mercier doet is goed, maar niet béter dan het werk van anderen, al waren die anderen eenvou-dig werklieden. „Hebben wij niet gehoord en gelezen dat men zijn riaam in een adem uitspreekt met den naam van L. Franck en anderen, die Belgische vlnch-telingen hebben aangezet tôt betere dagen terng te komen." Wy hebben dat gesclireven, en zullen het lierhalen, omdat het de waarheid is. Trouwens het is voldoende de brieven van kard. Mercier aan de Duitsche over-lieid te lezen om zich te overtuigen, dat lui met de anderen het slachtoffer is ge-worden van Duitsche trouweloosheid. Daarbij heeft kard. Mercier in den loop der maand Oktober 1914 in al de kerken der provincie Antwerpen een brîef doen aflezen om aile argwaan bij de bevol-king weg te nemen. Is de toestand van kard. Mercier daardoor slechter dan die van Franck c. s.1 Geenszins, maar Hij is ook niet beter. Hij is dezelfde. „Men vergeet dat de lieer Franck, wiens goede trouw wij niet zullen aantasten, weder-rechterlijk handelde toen hij, ongeroepen doôr de Belgische regeering of den militairen gouverneur van Antwerpen, over de overgaaf der vesting naar -Contich liep om te onderhandelen." De kwestie van goeden trouw schake-len wij onmiddellijk uit. Het artikel is gesteld om den heer Franck door den persoon van mgr. Mercier af te maken. Franck wordt hier beschuldigd de stad Antwerpen te hebben overgegeven zonder machtiging der Belgische regeering of militaire autoriteit. Is het waar of niet — de geschiedenis zal ons dat leeren — die taal raakt aan het gekke. Bovendien springen de partijdigheid en kwade trouw van het ..B. D." in het oog. Volgens dit blad zijn er maar twee personen in deze zaak gemengd: kard. Mercier in goeden zin; Franck in slech-ten zin. Nochtans is het een historisch feit, dat senator Rijckmaus, katholiek en goede vriend van kard. Mercier, net gedaan heeft zooals Franck: Beiden zijn naar Contich geweest. Haast zouden wij Van Cauwelaert inoeten gelooven, wanneer hij schrijft: ,,Zou het wachtwoord zijn: de Vlaamsch-sprekenden zooveel mogelijk verdacht maken en h un als een misdaad toe-schrijven, wat men bij Franschspreken-deh verschoont of natuurlijk vindt?" De hoofdopsteller van het „B. D." heeft zich nochtans altijd doen doorgaan voor een .,rechtgeaarden Vlaming". Zou dat mensch inisschien ook verzeild zijn? Wie weet! „Het protest der vier bisschoppen heeft bovendien den kogel aan het rollen gemaakt. Zonder h un schrijven zou de wereld zich niet zoo diep geschokt gevoeld hebben als thans. Wij willen in die kleinzieligheid niet vervallen om te gaan onderzoeken, wie i;i Nederland en andere neutrale landeu den krachtigsten steun tôt verzet tegen de deportatie heeft gegeven, alhoewel wij het zeer goed weten. 't Zou al gelij-ken aan o]isnoeverij en opzetterij, en in die zaakjes is het ,,B. D." ons den meester! De bedoeling van den opsteller van het „B. D." is klaar. De deportatie wordt nu een persoônlijke politieke reclame, Tweede open brief aan partijgenoot Longville. Waarde Partij'genoot! Onder mijn ,,0])en Brief", ODgenomen in No. 11 van dit blad, maakt gij een onderschrift. Hierin zegt gij het jammer te vinden, tlat Legien over het ieed der Belgen in den Rijksdag gezwegen heeft. Uit de publikatie, door het Internatio-naal Socialistisch Bureau in Den Haag gedaan, is u inmiddels zeker wel geble-ken, dat Legien niet gezwegen heeft, doch integendeel een scherpe rede tegen de deportaties in de kommissievergade-ringen heeft gehçuden. Deze vergade-ringen geven, veel beter dan de pleno-zittingen van den Rijksdag. gelegenheid de zakenj grondig te behandelen. Uw aanhaling uit de brochure van Legien heeft mij eenigszins verrast. Weinig toch had ik gedacht, dat gij op déze brochure het oog had in uw „Open Brief". Want deze zinsnede was mij wel be-kend, doch ik versta liaar geheel anders dan gij. Het kan niet anders of vroeg of laat nadat de vrede weder geteekend is, dieu wij allen zoo vurig wensclien, moet de internationale eenheid der werkers van aile landen weder komen. Met het oog daarop aclit ik het noodig, zooveel mogelijk aile misverstand te voorkomen of weg te nemen. Uitsluitend uit dit oog-punt en niet om Legien te verdedigeni, schrijf ik. Welnu, de door u bedoelde brochure is het verslag eener rede van Legien, op 27 Januari 1915 gehouden en waarin hij de houding der Duitsche sociaaldemo-kratische partij vergelijkt met die van de sociaaldemokratische partijen in de andere landen, bij den oorlog betrokken. Hij betoogt daarin, dat aile deze partijen precies hetzelfde gedaan hebben. Of de inhoud van die rede juist of niet juist is, laat ik voor rekening van Legien. Maar in dit verband die houding na-gaande zegt hij iets meer dan door u, waarde partijgenoot, -is aangéhaald. Ik vertaal hier den gelieelen zin (blz. 9): ..De massa der Duitsche partijgenooten weet niet, dat zoowel de sociaaldemokratische partij in Frankrijk alsook de arbeiderspartij in Enge-laud onomwonden en onvoorwaardelijk voor de oorlogskredieten-hebben gestemd. (Interruptie: Dat weten wij!) Wanneer ik iets mocht zeggen, wat de een of ander weet, dan moet hij dat verontschuldigen. Voor mij gaat het hierom, den ganschen samenhang van zaken uiteen te , zetten, ook wanneer ik dezen of genen in de vergadering moge vervelen. Maar zoo verve-lend zijn dergelijke kwesties niet, dat men din-gen, die men reeds weet, niet nog eens kan aanhooren. (Zeer juist!)" Legien vervolgt dan: „Over de houding der sociaaldemokratische parts in Bclgië wil ik geen woord zeggen. De neutraliteitsbreuk van Duitsehland is een feit, zij is ook ambteluk door den rijkskanselier op den 4en Augustus erkend, de schending der neutralitcit wordt als internationale rechts-breuk besehouwd." En dan komen de zinnen, door Long-ville aangéhaald: „Of de neutraliteitsbreuk van België gerecht-vaardigd was of niet, — er zijn berichten, dat van de Belgische neutraliteit bij het uitbreken van den oorlog geen sprake meer zijn kon, — dat zal de latere tijd leeren. In ieder geval is het feit gebeurd en derhalve moet men veel, v.at dôor de Belgische partij gedaan is, veront- scnuiuigen. ik zal my uernaive siecuis iuci ut andere landen, waarmede Duitsehland in oorlog is, bezig houden." t In het geheele verband gelezen, wil dus Legien de Belgen uitzonderen van de besprekingen over de partijen der verschillende landen, omdat liij de' schending van Belgiës neutraliteit vast-stelt en daaruit. de houding der partij verklaart en begrijpt. Wel verre, dat dit bedoeld zoude zyn als smaad, getuigt dit dus voor het te-gendeel.De oorlog heeft reeds, helaas, zooveel verwjjdering tusschen de arbeiders der verschillende landen gebracht, dat ik het mijn ernstigen plicht acht, ailes te voorkomen, wat deze verwijdering srroiv ter kan maken. - Bij dit streven hoop ik kameraad Longville, evenals de redaktie van dit blad, die ik voor de verleende gastvrij-hekl hartelijk dank breng, aan mijne zijde te vinden. Met vriendelijken partijgroet, J. OUDEGEEST, Voorzitter N.V.V. Nota der Redactie. — Wij zijn het eens met partijgenoot Oudegeest, dat Legien protest heeft aangeteekend tegen de deportaties. Maar, dat kon Longville niet weten. Daarvan stond geen woord in de verslagen der dagbladen. En, de Duitsche partij had niemand hierover iets laten weten. Wat de brochure betreft, wij blijven van oordeel dat Legien's tekst wel anders had kunnen zijn. De Belgische regeering heeft zich, in internationaal ..y-icht, i: i e t s te verwi,jten. De Belgische vluch-telingen in de Kampen. (Ifede van parti'"enoot Van Kôl in de Nederlandsche Eerste Kamer.) De heer Van Kol: Mijnlieer de Voorzitter! Wat Nederland gedaan heeft oui te trachten den nood te lenigen die door den oorlog over naburige volken is gebracht, zal natuurlijk in verschillende boekdeelen worden ueergeschreven. Vooral zal daarin een belangrijk hoofd-stuk uitmaken hoe de houding was van Nederland ten aanzien van de Belgische vluchtelingen. In October 1914 zijn drommen van iôp-gejaagden, ten getale van 1 millioen se-, schat. i" "aniek ons land gekoinen. Het was een vloedgolf van wanhopigen. die van ailes beroofd, onder kanonge-bulder, de brandende dorpen achter zich, in Nederland een toevlucht zoeh-teni. Er moest toen geholpen worden, snel en op groote schaal. NUNSPEET. Men heeft dan ook in verrassend kor-ten tijd op de Veluwe een stad gebouwd, grooter dan er nog bestond, ni. het vluchtelinnrenkamp te Nunspeet. Daar moesten allerlei soort van Belgen, goeden en slechten, worden bijeengebracht, maar die sleclits één karaktertrek ge-meen hadden, dat zij allen vol wanhoop waren en door rampspoed wareni ge-troffen.Er zijn op dat oogenblik — dat lag voor de liand — fouten begaan. Men heeft niet gerekend op den langen duur van den oorlog, anders had men meer permanente werk en en een hechter or-ganisatie in het leven geroepen. Men werd overrompeld -door den grooten spoed, welke moest worden1 betracht, en zelfs tôt heden — bijna twee jaren la-, ter — is van een vaste organisatie, van eenheid in het beheer over die vluclite-lingenkampen, nog weinig te bespeuren. Vroeger liet het kamp te Nunspeet veel te wenschen over. Ik heb het be-zocht in November 1914, heb daar door dien modderigen bodem gewaad, en die droeve koude loodsen zonder vloerem en met lekkende daken gezien. De sterfte van kinderen is kort daar-na ontzettend geweest, er zijn weken geweest, dat meer dan honderd kinder-lijkjes naar het graf moesten worden ge-dragen. En ten voile was toen verdiend de treffende plaat van Hahn, waarop men door een sombere poort die lange zwarte drommen ziet verdwijnèn in die troostelooze diepte, terwijl velen hunner aile hoop hadden verloren. Thans echter — ik heb twee jaren later Nunspeet opnieuw bezocht — is in velerlei opzicht verbetering gekomen. Er zijn nu goede slaapgelegenheden, de ventilatie is voldoende, de modderwegen zijn verhard, voor behoorlijke ziekenver-pleging is gezorgd en ook wordt aan ontspanning en ook aan ontwikkeling gedacht. Maar ondanks dat ailes is de alge-meene indruk, welken elke toeschouwer van Nunspeet krijgt, dat het is en blijft een droef, triest barakkendorp. Mijn algemeene indruk na een bezoek aan al de vluchtelingenkampen is deze: als men geen te strenge eischen stelt, zijn de toestanden er bevredigend te noe-men. Dit is in hoofdzaak te danken aan het feit. dat de Minister van den be-ginne af aan een open oor heeft gehad voor aile rechtmatige grieveu en klach-ten, die te zi,jner kennis kwamen. Per-soonlijk heb ik daarvan de Qndervinding opgedaan. Toen ik een paar jaren gele-dem na mijn bezoek aan de kampen aan het Département was, heb ik verschillende punten opgesomd en later heb ik bemerkt, dat daaraan grootendeels ge-volg was gegeven.' In December 1914 heeft de Minister in de Tweede Kamer gezegd: „Nederland moet tegenover die ongelukkige mede-menschen voile gastvrijheid verleenen; vinat men geDrexen, wie ze ook moge vinden, ik zal ze verhelpen." En dat is - geschied. De Minister wilde van de kampen Belgische dorpen maken, waar de menschen zich niet in een soort kerker achten opgesloten, doch eenig gemèen-scbapsleven knnnen genieten. Dat nu is grootendeels bereikt in het kamp te Ede. Ede staat verreweg het best aange-sclireveu bij de bewoners en maakt ook ■ den meest gâmstigen indruk op aile be-zoekers.UDEN. Uden heeft een commandant van goeden wille, die graag streeft. naar verbetering, maar bij elken maatregel, die 'moet genomen worden, vraagt hij in de tersts^iiaats: wat kost het? en let er dan r ininder op of de uitgaaf ook noodzake-lijk is. De zin-delijkheid in de keukens laat. er te wenschen over en ik betreur het. dat de commandant, wellieht een , beetje onder den invloed van de daar aanwezige aalmoezeniers, een maatre-5 gfel heeft genomen die geen getuigenis » qflegt van eerbied voor de vrijheid van > geweten, maar juist krenkt de geloofs-ov-ertniging van aïKlersdenkenden. Hij heeft ni.' iets ingevoerd wat men zelfs in het Katholieke België onder een cleri-cale regeering niet heeft durven door-voeren, ni. dat aile Belgen, geloovig of nie-t, bij de maaltijden gedwongen zijn om deel te nemen aan het gemeenschap-pelijk gebed. Het schijnt mij ook voor de ~ waardigheid van het. gebed zelf beter .. om dit over te laten aan het eigen goed-dunken van de menschen, en elk indivi-Wlueel zijn gebed te doen uiten. GOUDA. In Gouda heeft men eenvoudig op de Hroekelooste wijze met liet geld gemorst. i Vier H.A. dras land heeft men in den ' aanvang gehuurd voor f 280 per dasr, wfelk bedrag geleidelijk is verminderd 1 tôt / 189 en thans tôt f 120, maar wat niet belet, dat men thans nog t 48.800 per jaar betaalt voor dat drassig terrein, dat, naar ik meen, gehuurd is zoo lang - de oorlog duurt. | De verpleegden zijn daar in glazen broeikassenj opgenoinen; het gewone 011-i derwijs is even voldoende, het ambachts-1 onderwijs gebrekkig te noemen. Schoei-; sel moet uit Ede worden aangevoerd, ; kleeren in Amsterdam gekocht in plaats ? van dat hier zelf te vervaardigen. Ik zou !; willen vragen of dit. serieuze contract niet kan worden beëindigd en het kani]) opgeheven, terwijl men desnoods alleen HUULU11 die met AllK-ri- kaansch eu Deenseh geld zijn gebouwd en waarin gehuwden wonen, die wel werk Kunnen) vinden, in de nabijheid kan laten staan. (Einde in volgend nummer.) Brieven. UIT AMSTERDAM. Cursus Van der Goes. De eerste avoud van de reeks met het onderwerp: „De houding van de Socia-listen in de neutrale en oorlogvoe/ende landen" heeft plaats gehad. Wij mogen gerust verklaren, dat het geheel van deze cursus een krachtig wapen zal zijn voor de arbeidende klasse na den oorlog; ten eerste, omdat de ar-béidersvijanden de schuld van dezen broedermoord op de schouders der socia-listen tracliten te werpen. En waarom? Omdat zij dezen oorlog niet hebben kunnen voorkomen. In de eerste reeks behandelde spreker: I. De houding van de socialisten in Midden- en West-Europa. II. Het verschil tusschen het steuneu van Regeeringspolitiek en de landsver-dediging.Rijk met documenten ■ en bewijsmate-riaal maakte de spreker den aanwezigen het verschil van hier bovengenoemde punten duidelijk. Het was in een woord een leerzaine avond. Wij kunnen onze leden niet genoeg aansporen deze cursus te volgen. S. V. IS3 In liet kamp van Harderwijk. Donderdag 14 December is het een der schoonste dagen geweest die de Belgische soeialistische soldaten doorgebracht hebben tijdens hun verblijf in het kamp. Door de zorgen van de afdeeling was er eene vergadering ingericht met het onderwerp: „De plicht der Belgische Arbeiders in Nederland", met Camiel Huysmans als spreker. Lang voor het uur van aanvang waS de groote Cinema-zaal reeds proppens vol en nog immer wilden soldaten zich toegang verscliaffen om den spreker te liooren. Nooit hebben wij de groote Cinema-zaal zoo vol gezien. Vriend Camiel Huysmans heeft ons anderhalf uur geboeid met zijn uitste-kend sprekerstalent, en daar het stand-punt van de Soeialistische Partij in zake de Vlaansche kwestie zoo breed mogelijk ontwikkeld. Hij roste de annexionis-ten en activisten zoodanig af, dat toen hij den toehoorders vroeg of er niemand vragen wenschte te'stellen, hunne eigen geestverwanten die zich in de zaal be-vonden, het niet durfden wageh dit te doen. De bijval dien onze partijgenoot be-liaalde zoowel bij Walen als Vlamingen was onbeschrijfelijk, toen hij zijne rede i geëindigd had, die in liet Vlaamsch en Fransch uitgesproken was. Gezel Van Guysse, die de vergadering voorzat, bedankte de toehoorders voor hunne aandacht en stilte tijdens de voor-dracht en spoorde diegenen aan die nog geen lid waren van onze afdeeling, die • / reeus lenen leil, zicn oitverwgiu aan te geven. Vergeten wij ook niet te melden dat de heer Generaal en de kampeomman-dant met hunne tegenwoordigheid de conferentie opgeluisterd hebben. B. lfan ailes wat. De katholieke „Maasbode" is een plezierig blad. Het schijnt, dat, met. het instellen van een internationale Commissie die voor doel heeft liet nutteloos leed van den oorlog te verzachten, de socialisten den weg opgaan dien de Paus sinds 2 jaar bewândelt. De „Maasbode" vergeet dat aile socialisten den oorlog hebben bSstreden, terwijl de katlioliekenj van Oostenrijk den oorlog hebben doen losbranden. Heeft de Paus gehandeld om een druk op zijn dolle schapen uit te oefenien? Hij zweeg. Hij aanziét den oorlog niet als een nuttelooze moord, maar als een nood-zakelijk kwaad. Nu zijn schapen den oorlog liebben gemaakt, is hij hier en daar opgetreden, - maar waar hij doelmatig moest op-treden, faalde hij. Wat lieeft hij bereikt voor de Arme-niërs?Niets. Wat. heeft hij gedaan voor de Russisclie Joden? Niets. 7 Het katholieke „Centrum" heeft niet eens geprotesteerd tegen de deportatie der Belgen. Het lieeft ze zelfs goed-gekeurd.Een beetje zedigheid past het Paus-dom — en, wij voegen er bij. ons allen. IS! Verschillende flaminganten zi,jn er in geloopen en gaan deel maken van den „Vlaanisclien Vaderlandscheu Bond". Het spijt ons. Wij verstaan tle stichting van een Bond van Belgen. Wij verstaan de stichting van een Bond van socialisten, of liberalen, of katholieken. Wij verstaan de stichting van een Bond van Flaminganten, die de Ver-vlaamsching der Hoogeschool van Gent voorstaan. Maar het is ons onmogelijk mede te gaan met een Vlaamschen Bond die tegenstrijdige elementen bevat: tegen-standers met partijgangers der kultuur-gelijldié-id. . - t >' Dat gaat niet! 't Best ware dat- de vulgarisateurs alléén opkwamen. .ISI Wij lezen in het „Belgisch Dagblad" van 16 December 1916: ,,Men weet dat Scheidemann. naar Den Haag gekomen is, om ovei' den vrede te intrigeeren." De heer Du Castillon wil daarmee zeggen, dat Scheidemann in overleg ge-treden is met de Executive der Internationale „om de zaak des keizers voor te staan". Met andere woorden, de leden der Executive leeneit zich tôt Duitsche intrigues.De heer Du Castillon weet, dat Scheidemann naar Den Haag gekomen is, om te antwoorden aan den oproep van Van-dervelde, Belgisch Minister ... Maar wie bekreunt zich nog om de insinuaties van den heer Du Castillon? Zijn kronisch geval is oorlogspsychose! 153 De Fransche socialisten komen op 23 December bijeen en hun congres zal zich met twee vraagstukken bezig houden: a) de herneming der internationale verbindingen met aile soeialistische partijen; b) het vredesvoorstel der centrale machten. De Federatie der Seine heeft reeds partij gekozen en met meer 10000 stem-men tegen 400 werd er besloten de verbindingen weder op te vatten zoodra de Duitsche regeering haar vredesvoor-waarden zal omschreven hebben. De partijraad schijnt-nu ook naar deze opvatting over te hellen, en een commissie werd reeds gekozen om een resolutie te ontwerpen. Iil aile geval zijn de leden der fransche partij vastbesloten niet, toe te laten dat Briand het Duitsche vredesaanbod centraal afwijst, en zij staan op het standpunt dat wij voor ineer dan acht dagen aangenomen hebben. Dat wil niet zeggen dat de krijgsyerrichten moeten verzwakken. Integendeel. Hoe sterker generaal Nivelle optreedt en hoe mnr-wer de heeren duitscliers zullen worden. Maar de fransche partij vraagt nog meer.. ! Zii wenscht dat de duitsche voor-waarden ook aan het Parlement, worden medegedeeld. Dat is een uitstekende maatregel dien wij ook aan de Belgische regeering aan-bevelen.Er loopen in Nederland een menigte officieele en officieuse menschen rond, die beweren zendingen in naam van de Belgische regeering te verrichten. De eene lioudt zich bezig met het kerstellen van ons land. De andere maakt rappor-ten over onzen economischen toestand. Wie heeft die menschen aangesteld? Waarom heeft men juist die menschen benoemd? Chi lo sa. Er schijnen verschillende regeeringen te bestaan in Havre. BH Ieder maal dat een Belgische vergadering plaats grijpt in Nederland, vragen soldaten allerlei inlichtingen en hun 1 wooruen zyn zeer uikwijis wooraen van angst en twijfel. Wij verklaren onzen landgenoten, dat zij volledig vertrouwen kunnen stellen in de Nederlandsche hoo-gere militaire overheid en, wanneer zij te klagen hebben, mogen zij zich tôt die overheid riehten. Zoo hun klacht eeni-gen grond heeft, zal aan de klachten tegemoet worden gekomen. IS Men schfijft ons uit Harderwijk, dat de vraag der verwarming der barakken alliier nog niet volledig is opgelost zoo-aïs wij het dachten. Wij zullen bij de hoogere militaire overheid aandringen in den zin van den wensch onzer soldaten.IS Zekere bladen schrijven dat Scheidemann te Keulen zou hebben gezegd, dat zijn partij <le deportaties der Belgische arbeiders niet vëroordeelt. Dat is niet waar. De Duitsche partij heeft klakkeloosde deportaties in den Reichstag veroor-deeld, inaar Scheidemann heeft ver-klaard dat een „onderzoek" noodig was om vast te stellen of ook niet-arbeids-looze Belgen gedeporteerd werden. De Belgische autoriteiten zeggen ,,ja". De Duitsche regeering beweert van neen. Daaroni vroeg Scheidemann een onmiddellijk onderzatk cp dit bijzonder punt. Ingezonden. Waarde Redaktie, Ik heb uw artikel over de verhoudin-gen n a den oorlog met belangstel-Iing gelezen. Maar op de soeialistische houding is er hevige kritiek gemaakt. Wat zegt de kritiek? Z;j zegt: Bij onze anti-milit-aristiisclie en soeialistische propaganda van vroeger hebben wij maar al te veel uit het oog verloren, dat er bij het individu mstincten, sluimeren, die bij elke katastrophe ontwaiken en het doen1 en handelen be-hee-rschen. Onze actie droeg een al te veel materieel karakter, terwijl dfe prin-einieele en moreele factoren veronacht-zaamd werden1. De kritiek zegt nog: De ta-ak van morgen zal zijn in den schoot. der Internationale de internationale betrekkingen terug aan te knoo-pen, gegrondi ot> een meer revolutionaire soeialistische basis, met den klassen-strijd- als opperste wapen. Het prole-tariaat zal in laatste instantie beslissen of wij werkeliik de laatste der oorlogen beleven. Het geschiedikundig oogenblik schijait aangebroken om voortaaji' langs den weg der Internationale den oorlog der bourgeoisie te bea.ntwoorden met den oorlog der arbeidersMasse; ik be-doel de „algemeene werkstaking", mid-del dat reeds vroeger door onze Fransche en Enigelsehe partijgenooten is voorgesteld geworden, maar niet aangenomen werd'. In een ander artikel zult u wèl doen te 'onderzoeken, welke positie het prole-tariaat in te nemen heeft bij het herstel der ekonomische betrekkingen na den oorlog om aile konflikten tôt het. strikt minimum te herleiden en om de internationale solidariteit op een gezonde basis te organiseeren. Nota der redaktie. — Alleen een internationaal socialistisch kongres kan ons vastleggen aan een nieuwe taktiek. IS A propos van „Moffen''. Ik ben republikein, een volbloed repu-blikein, hetgeen niet belet dat ik voor den persoon van koning Albert en zijne gemalin heel wat sympathie koester. Ik weet niet of ons koningspaar de Belgische pers in het buitenland leest. 't Ware voor hen beter van niet, dat zal lien vrijwaren van grievende overwe-gingen en pijnlijke aandoeningen. Het wachtwoord onzer pers is: „Alle Duitschers zijn booswicliten; zij moeten geschuwd wordeni als de pest. Na den oorlog bepaald afgeloopen met dat mof-fengoedje; onze grenzen moeten pot-dicht gesloten worden tôt voorkoming van aile besmetting. Aile sympathisee-rende Belgen met een Duitsc'her of Duitsche — al was het dan hunne^ vrouw zijn meineedigen en lafaards." Die dwaaskoppen schakelen zoo met eens 's konings Albert vrouw uit de Belgische samenhoorigheid; koningin Elisabeth heeft zuiver Duitsch bloed in de aderen vloeien, zelfs Albert is van Duitschen oorsprong. Moesten die waan-zinnige lui hun zin krijgen, dan staat er het koningspaar niet beters te doen1, dan te verdwijnen. Die heeren hebben geen zin op de rea-liteit en in hunne opgeblazeu waanzin-nigheid verwarren zij personen met een systeem. Niet aile Duitschers zijn „moffen", maar de verouderde Duitsche politieke inrichting laat toe aan de militaire kaste en jonkerpartij het volk te drijven tôt de verschrikkelijkste wan- en gruweldaden. Hoe de zaken toch kunnen draaien! Per slot van rekening zullen wij socialisten, republikein en, nog genoodzaakt worden liet Belgisch koningspaar te verdedigen tegen de onbezonnen uitla-tingen van zekere ultra-patriotten. Desnoods zullen wjj 't ook doen! H. Berichf. De depôthouders, verkoopers en groepen aan wie elke week een zeker aantal nummers van ons blad toegezon-den worden, zijn verzoeht ons ten spoe-digst de niet-verkochte nummers 6, 7, 8, 9 en 10 te laten geworden. • i. ' „ EERSTE JAARGANQ No. 14 LOSSE NUMMERS 5 CENT ZATERDAG 23 DECEMBER 1916

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische socialist: tweetalig weekblad van den Bond der Belgische Arbeiders in Nederland behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Rotterdam van 1916 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes