De Belgische socialist: tweetalig weekblad van den Bond der Belgische Arbeiders in Nederland

1199 0
14 oktober 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 14 Oktober. De Belgische socialist: tweetalig weekblad van den Bond der Belgische Arbeiders in Nederland. Geraadpleegd op 20 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/086348h456/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE BELGISCHE SOCIALIST Tweetalig WeeKblad van den Bond der Belgische Arbeiders in Nederland Abonnementsprijs in Nederland: 75 cent per 3 maanden - Redactie en Administratie : GEDEMPTE SLAAK 120 - ROTTERDAM - Abonnementsprijs voor het Buitenland: f 1 50 per 3 maanden Bond der Belgische arbeiders in Nederland. Het voorloopig bestuur van den Bond heeft Zondag 1.1. in Den Haag een vergadering gehouden. Op deze vergadering werden de volgende besluiten aangeno-nien, die den grondslag vormen voor de werkzaainheid der groep: I. De Bond vormt een. socialistische stu-diegroep, waarvan de leden zich als Belgen op de Belgische Werklieden Partij, als leden der vakibonden op de syndikale Commissie en als socialisten op de Internationale be-roepen.II. Voor den duur van den oorlog is de Bond besloten trouw te blijven aan de ver-klaringen van 4 Augustus 1914, zeggend dat aile Belgen tôt eersten plicht hebben te strjj-den voor de vrymaking van het grondge-bied. Deze woorden beteekenen, dat de Duit-sehe aanval en de Duitsche bezetting gods-vrede noodzakeljjk maken. Deze woorden 'beteekenen ook dat België geen aanval beoogt, maar een verdedigingsoorlog voert. III. De Bond verklaart zieh tegenstander van aile annexatie van grondgebied, die aan België zou opgedrongen worden oi" zou ge-sc'hieden zonder instemining van de betrok-ken bevolking. ïïij verwerpt de Duitsche demoralisatiepolitiek en veroordeelt zoowel degenen welke de Belgen willen verdeelen door taalstrijd als door annexatie-politiek. IV. De Bond aanvaardt Godsvrede, maar hjj wil er het slachtoffer niet van worden. Hij teekent protest aan tegen aile kapita-listische of godsdienstige drukking, en voor-al tegen de tallooze gevallen van weigering van steun aan niet-geloovigen. Hij eischtdat de werkende klasse in aile openbare Belgische instellingen vertegenwoordigd weze. Hij is voorstander van de kontrôle door de volksvertegenwoordiging, getrouw aan den geest der Grondwet, en dit om een einde te stellen aan misbruiken die noodzakelijker wijze ontstaan moeten uit het absoluut gezag. V. De Bond vestigt de-aandacht der Belgische werklieden en geïnterneerden op de moreeie verplicliting niets te ondernehien dat zou kunnen schaden aan de arbeiders-organisatie van het land, waar zij een toe-vlucht gevonden hebben. Zij hebben onder ■meer ook tôt plicht geen werk te aanvaar-den tegen voorwaarden die het loontarief der vakbonden in gevaar zouden kunnen brengen en zieh niet als onderkruiper te laten gebruiken in geval van werkstaking. VI. De Bond uit den wensch, dat de Belgische geïnterneerde soldaten aile rechten der llollandsche grondwettelijke vrijheden niogen genieten, o.a. voor wat betreft het recht van vergadering en van vereeniging. Zij eischen dus voor hun landgenooten het recht deel te inogen maken van hun poli-tieke groep of vakbond, en vrij de bladen en uitgaven hunner geloofs- en politieke opvat-ting te mogen lezen. De vergadering heeft vervolgens besloten de nieuwe groep te stichten op grondslag- van de centralisatie. Er zal slechts een bestuur zijn voor gelieel Nederland. De plaatselijke afdeelingen zullen dus enkel een eecretaris-eorres-pondent benoemen. Een lid van den Landelijken Raad der Belgische Werkliedenpartij zal als hoofdopsteller van de „Belgische Socia-list"op treden. Hij zal tevens tijdelijk het ambt van «ecretaris-pemiingmeescer van den Bond waarnemen. De oprichters.van plaatselijke groepen worden dus. verzoeht zicli tôt hem te riçhten voor aile vragen van organisatie en aansluitiug. Adres: Seeretariaat van den Bond der B. S. in N., Theresiastraat 49, Den Haag. De ledenkaarten zullen weldra ter be-scliikking van de afdeelingen gesteld worden. De bijdrage is bepaald op 10 cent per week voor de leden die inkomsten of werk hebben, op 5 cent voor de anderen. De leden ontvangen kosteloos een exeui-plaar van het blad. De plaatselijke afdeelingen welke zich belasten met het aan 1111 i-> bezorgen van het blad, ontvangen 2 cents op 5 van elk exemplaar. De Bond staat open voor aile Belgen en voor aile personen die voor den oorlog in België werkzaam waren, opvoor-waarde dat zij onze beginselverklaring onderschrijven en door het Bestuur aan-genomen worden. Een algemeene ledenvergadering zal kortelings te Amsterdam bijeengeroepen worden. Wij hebben in het nummer van verle-den week aangekondigd dat onze Bond te Amsterdam reeds 70 schriftelijke toe-tredingen ontvangen liad. Dit aantal is sindsdien nog'vermeerderd. Wij zullen weldra voor Amsterdam alleen de hon-derd bereiken. Wij wensclien onze kaineraden geluk, die de opricliting van deze groep op zich genomen hebben. Hun voorbeeld zal in andere plaatsen gevolgd worden. De groep Amsterdam zal een eerste openbare vergadering houden, waar aile Belgische arbeiders en arbeidsters op zullen worden uitgenoodigd. Deze vergadering heeft plaats heden, Zaterdagmid-dag, om 4 uur in Handwerkers Vrien-denkring.Camille Huysmans, Volksverteg'eni-woordiger voor Brussel en een li<l van den Algemeenen Raad der Werklieden-partii zullen het woord voeren. Een tweede veraradering wordt te Dordrecht voorbereid. Tôt opklaring. Het verschijnen van ons blad heeft in zekere Belgische middens tôt kommen-taar aanleiding gegeven. Het resultaat van dit verschijnen is geweest, dat vele bladen tôt kalmte zijn teruggekeerd. Vroeger was het ordewoord: Insinua-tie, aanval, laster. Nu is het ordewoord: Zwijgen, door-zwijgen en zweten. Op het collectief bezwadderen volgde de eollectieve bescheidenheid. Een bewijs dat het ordewoord van gisteren het ordewoord van heden voor-afging.Het kwam ailes uit dezelfde bron. Wij wisten dit wel, maar nu is het bewijs geleverd. Wie liet vroeger waagde anders te denken dan die heeren, werd gebrand-merkt als pro-Duitscli. Louis Franck was verdacht. Frans van Cauwelaert was een lialve verrader. En Huysmans was een heele verrader. Dat ailes werkt in op de gemoederen van de uitgeweken Belgen en vele reeht-zinnige menschen lieclitten geloof aan 't gesclirijf der vaderlandslievende ploer-ten.Nu wordt het anders. De menschen, die zij vroeger wilden vuil maken, zijn geen verraders of geen verdachte lieden meer. Zij zijn versleten politiekers. Zij moeten hun persoontje redden. De „Belgi«che Socialist" werd gesticht om Huysmans te redden. De mail heeft sympathie noodig. Zijn posi-tie heeft hij zelf ondermijnd door zijn houding als Internationaal Secretaris. De Belgische arbeiders zijn op hem ge-beten.Drie dingen willen wij hier doen op-merken:Primo: De Belgische arbeiders in Hol-land zijn accoord met de politiek die Huysmans heeft verdedigd. Bewijst Het optreden van den Bond. Bewijs? De meetings die zullen worden gehouden. Wie anders denkt, verscliijne. Secundo; De Belgische arbeiders in België zijn accoord met de voorzichtige politiek die Huysmans heeft verdedigd. Bewijs? De getuigenis van allen die over de grens zijn gekomen. Bewijs? Te leve-ren bij het terugkëeren. Hij heeft dus geen kunstmatige kweek van sympathie noodig en verder ligt zoo iets niet in zijn temperament. Hij zit lieel graag in de minderheid en waar het op vechteii aan komt doet liij graag inee. Soms veel te graag! Tertio: De „Belgische Socialist" is niet liet persoonlijk orgaan van Huysmans. Dat werd wel geschreven in Ne-derlandsche en zelfs in Duitsche bladen. Maar, het. is niet waar. Wij hebben die bewering niet onmiddellijk tegengespro-ken, voor persoonlijke redenen, die de leden van den Bond kennen. De „Bel-gische Socialist" is het orgaan van een collectiviteit, waarvan een lid van den Algemeenen Raad der Belgische Werkliedenpartij als lioofdredacteur is opge-treden.Het mooiste is zelfs dat het blad tôt stand kwam zonder weten van Huysmans. Dat weten aile stichters van den Bond. Het blad werd opgericlit door een vijftal arbeiders en toen ailes kant en klaar was, hebben.zij de medewerking van Huysmans gevraagd. Deze werd hun toegezegd — en zoo is de„Belgisclie Socialist" geboren, Belgisch orgaan, Socialistiscli orgaan, International!^ tisch orgaan. 1fan ailes wat. ,,'De Nieuwe Rotterdamsche Courant" neemt een briefwisseling uit Brussel op, die een verschrikkelijk dokument bevat. Walen zouden een oproep uitgevaar-digd hebben, waarbij inlijving van België aan Frankrijk wordt gevraagd. Het schijnt dat de Vlaamsche Lands-bond het stuk op 20.000 exemplaren heeft laten drukken en verspreiden te Brussel en Antwerpen. Wij kennen dat dokument sedert lang. Het is natuurlijk ajxieryphe en komt regelreclit uit de Duitsche Kommandan-tur, zooals ook het geld dat heeft moeten dienen om dat fabrikaat te verspreiden. De heeren Duitsche annexionnisten willen nu de Vlaamsche bevolking op-hitsen tegen de Walen en in zekere mate het gedoe van liet zoogezegd „activisme" recht vaardigen. Totaal nutteloos! De Vlaamsche bevolking verwacht met ongeduld de Fransche legers. Zij wil bevrijd worden! [^1 „Het Belgische Dagblad" kan het maar niet verduwen, dat de Belgische Regeering de Conventie van Londen niet is bijgetreden. Het zoekt argumenten nu nog, — en welke argumenten! Het blad verhaalt de gekke geschie-denis van de vredesvoorwaarden, die onlangs aan den koning zouden aange-boden geworden zijn (schadevergoeding aan België, terugtoclit der Duitscliers uit België .... en Servië, teruggaaf van LoitlieirinigeiT aan Franikrijk) en voegt er dan nog bij met lioog staatsmansbe-wustzijn:„Ware België bijgetreden tôt de Conventie van Londen, Duitsche handlan-gers zouden zich moeten onthouden van geknoei langs Belgische zijde." En dit wil eigenlijk zeggen. „Heer Baron Beyens, Minister van Buitenlandsche Zaken, gij die vooral de schuld van dit niet-teekenen zijt, ver-dwijn! Onze combinazione is gereed. Tombeur als hoofd van den staf. Wiele- mans, als Minister van Oorlog. En de Broqueville als Minister van Buitenlandsche Zaken." De aanval tegen Beyens begon met „Le XXe Siècle" en gaat nu voort van uit Den Haag, met goedkeuring van . . . cui prodest. Si De sociaJisifcen: 'hebben! in de Commissie van dcw Reichstag verklaard, dat liet Duitsche Parlement feiteljj-k geen vloed heeft. op buitenlandsche aai'en. 1^1 Verschillende Duitsohe socialistisctie bladiem o.a. dte „Vorwarts" en de „Nie-derrheiimische Arbe'iterzeitung" werden deze weeik verbodeni. IS! De Duitscliens hebbeni een Hollandisch ( schipi met graan, be'laden1, im dien groed' geboord. Die daadi is geen diwaling. Het ig een bewuste prorvocatie die heel enistige gevolgen liebben kan. De Hollander is een1 man van gedteld. Maar, als hij' zijn gediuld verliest, daai-is hij . . . gebelgd. SI De Clercq verwijt ouïs im „De Toorts" dat wij de Vlaamsche Be-sreging beooi*-deel en uitt socialistisch oogpunt. Maar zetker! Wij- beoordeeleni de beweif ing van het standpunt (lier arbeidersbewcnng. Daarom zijn wij: tegen die Bestuurlijke Sehei<liai'g. Daaroan vrageni wij dat het schoolweaeaii geidemolvratiseerd' worde. Daarom liebben wij de Hoogeschool-be-weiging gesteumd omdat. ziji ons kan leve-ren de elementem die onze arbeiders in~ tellectueel moeten omhoog brengen. Een Hoogeschool voor die Mmidieren der Frainsche buigerij'. van Vlaandieren lieef't voor oins niet het mimste belang. Zanidieriing! Wij hebben! steeds ge-daaht dat De Clercq met ons m©de ging in dleae richtiiiig. Declereq vertelt veixler dat Paul Fre-derieq geen voorstander van de radikale vervlaamsOhinig dter Gentstihe Hoogeschool was. Da t is niet heel juist. Fredericq was kt princiep voorstander van de Vervlaamsohing, maar hij wilde die be werk en langs dien weg van de ver-tlubbeling der leergangien, om te begin-iien. Wat ons van hem soheidde was niet het prineiep, maar een vraag vao tak-tiek.SI Het „Belgisch Dagblad" schrijft in dato van 3 October: „Het is de vurige wensch van aile Belgen, dat generaal Tombeur aan het hoofd van het Belgisch leger worde gesteld, wanneer liet aan liet algemeen offensief zal dêelnemen." Pas enkele dagen geleden liet het „Belgisch Dagblad" zich in met de internationale politieke vraagstukken: Minister Beijens moest aan kant en de Broqueville in zijn plaats. Het heette, dat aile Belgen het daar roerend eens over waren. Nu behandelt men h o o g e r e stratégie. Op het Bureau van vermeld blad is men tôt de conclusie gekomen, dat aile Belgische generaals aan den IJzer pa-rade-officieren zijn. Slechts één man be-schikt over de hoogere strategische ken-nis om den vijand neer te hakkeu en België te verlossen: 'it is generaal Tombeur. Het is nogmaals de wensch van aile Belgen. Het „Belgisch Dagblad" is het blad der hoogere specialiteiten. Jammer dat. al die specialiteiten zulke bokiken sohie-ten.Het is de vurige we.nscfh va.n de over-groote meerderheid der Belgen, dat men zicih op liet bureel van gemeld blad meer boude aan schaar en papborstel. Brieven. UIT ENGELAND. I. Over het bezoek der Deensclie socialisten aan Duitschland en België. Ik had in Londen het genoegen een Deensch partijlid en vakvereenigings-leider te ontmoeten, welke juist van Ko-penhagen kwam. We waren nog geen vijf minuten bijeen, of het gesprek liej) al over het bezoek dat zijn landgenooten aaù Duitschland en België gebracht hadden. Hoewel ailes wat ik neerschrijf geen aanspraak op „het laatste nieuws" kan maken, meen ik tocli dat onze samen-spraak belangrijk genoeg was om ze openbaar te maken. Ik zal beknopt, doch juist vertellen wat mijn- Deensche kaineraad mij aan-gaande dat bezoek wist te vgrlialen. Twee leden van het partijbestuur waren op uitnoodiging van het Duitsche partijbestuur naar Duitschland ver-trokken.De derde persoon was de voorzitter van den Deensclien Metaalbewerkers-bond, welke door den Duitsclien Metaal-bewerkersbond uitgenoodigd werd aan de reis deel te nemen. Mijn vriend meent te weten dat er van een bezoek aan België geen sprake was en dat het bezoek aan ons land eerst in Duitschland geregeld werd. Gedurende het verblijf dezer delegatie in Duitschland en in België, verschenen er dagelijks uitvoerige beriehten in de Deensche pers, over hetgeen de delegatie zag en dacht, over deiutoestand in het land van Wilhelm en ook in het land waar zes millioen Belgen het uur der bevrijding met geduld en vertrouwen wachten. Al deze beriehten waren overgezon-den door het Wolff-bureau uit Berlijn. Ze maakten een dieperi indruk op de be- d volking. n Immers, zelfs door tegenstanders, d wordt gewoonlijk veel vertrouwen ge- g sehonkeii aan hetgeen socialisten vertellen. Nu bevatten al deze Wolff-telegram-men niets dan schoons. In Duitschland was ailes eerste klas. Aan eten en drinken was er geen gebrek. De bevolking had over niets te klagen en verdroeg met lijdzaamheid de wreed- v heid des oorlogs. Iedereen was overtuigd- dat Duitschland vosr eene rechtvaardige zaak streed en da't liet succès onvermijdelijk aan de wapenen der Duitsche krijgers ® zou te heurt vallen. Ook in België was de toestand zoo slecht niet als er van den kant der geal-lieerden beweerd werd.' Von Bissing en A zijn staf regeerden met wijsheid en be- ^ leid en deden al wat mogelijk was om-liet de Belgen zoo aangenaam mogelijk te maken. Vandaar dan ook dat de ver- ^ standliouding tusschen de Belgen en de ' Duitscliers uitstekend was. Ge verstaat gemakkeljik. zoo herliaal-de mijn vriend, dat zulke beriehten on- 1 vermijdelijk een diepen indruk op de be- 1 volking moesten maken. De delegatie kwam terug „at home" 1 en ... . geen enkele der drie afgevaar-digden wist een woord af van al het schoons dat Wolff over hun bezoek ge-publiceerd liad. De metaalbewerker heeft op een paar vergaderingen voor metaalbewerkers « over zijne reis gesproken. Daar verscheen op een goeden dag de 1 brief van Vandervèlde in het dagblad „National Tiden", welke in dat conser- 1 vatief orgaan door tusschenkomst van S de Belgische Legatie geplaatst was. Het partijblad „Social Demokraten" had ge-weigerd Vandervelde's brief te plaatsen. De uitgever van het laatstgenoemde blad, Borgbjerg, sclireef, — en dit nadat « „National Tiden" V. d. V. brief opgeno-nien had, — dat de brief van Vander-velde oud nieuws was en dat dit reeds herhaaldelijk gepubliceerd was en hij meende ook, dat de Belgische legatie het recht niet had 0111 in dit geval van een meeningsverschil tusschen Deensche bladen gebruik te maken. Daarop sclireéf Borgbjerg vijf leading-artikels over den toestand in Duitschland.Het gesclirijf van dezen man had voor gevolg, dat Zweedsche parti.jgenooten tegen de haudehvijze van Borgb.ierg m Zweedsche bladen opkwamen. Ook de liberale en conservatieve pers van De-nemarken kwam in verzet tegen deze artikelen en de sclirijvers beweerden dat aldus de 11eutralite.it van Denemarken in gevaar gebracht werd. De persoonlijke meening van mijn vriend is, dat. het gevol"- van dat schrij-ven geweest is, dat de delegatie, tlie Duitschland en België bezocht heeft, het maar beter gevonden lieeft niets meèr over dat bezoek in liet openbaar bekend te maken. Hij verzekerde mij, dat Vandervelde's brief een goeden indruk 011 de werklieden gemaakt heeft. Als ik ibern vroeg: „Wat is de algemeene voeling der bevolking?" ant-wooiilde liij me: N Het publiek in mijn land heeft meer sympathie voor de geallieerden dan voor de Duitscliers. Wilt ge een bewijs daarvan? Tijdens een concert in „Tivoli" liet de Duitsche orkest.) 11 ee.st er ,,l)ie Wacht am Rhein" spelen, en het publiek protesteerde en trok er uit. * * * Over de diamantbewerkers. De Belgisobe diamantbewerk'ers, welke ten getale van ruim 500 in Londen werkzaam en allen vereenigd zijn, hebben met leedwezen vernomen dat hunne kaineraden die in Antwerpen acliter ge-bleven zijn, daar het slachtoffer van de maatregelen zullen worden, die door liet Engelsche gouvernement, ten opzichte van den uitvoer van diamant, genomen .zijn. Zij vreezen, en dat niet ten onrechte, dat deze maatregelen de verplaatsing der industrie naar Holland en Engeland in de liand zullen werken. Zij kunnen dan ook niet begrijpeu waarom het Belgische gouvernement in deze zaak niet opgetreden is. Als de maatregelen door het Engelsche gouvernement getroffen de Duitscliers zou treffen, zou er niemand iets op aan te merken hebben. Dat is ecliter liet geval niet, aangezien Duitsche en Oostenrijksche patroons wel in Amsterdam kunnen laten werken. * * ♦ Eene meeting voor de vakbeweging. Op Zondag 29 October is er door de Belgische vakbonden een openbare meeting uitgeschreven, welke in het Hyde-park te Londen zàl gehouden worden. Als sprekers zijn er ingeschreven: C. Duncan, Engelscli parlementslid; Louis die Brouckère, Eekelers, De Beus en Mahlman. * * * De Belgische zeelieden en het binnen-roepen der Belgen tôt 40 jaren. In Engeland en ook in Rusland zijn al de zeelieden vrij van militairen dienst, zoolang ze als zeeman aan boord van handelsscliepen dienst aan het vader-land bewijzen. Om de oude gewoonte niet te verlie-zen, heeft liet Belgische gouvernement, bij het samenstellen van liet koninklijk besluit, waarbij aile Belgen tôt 40 jaren tôt. dienstplicht opgeroepen worden, weer eens vergeten wat de toestand der zeelieden is. Terwijl er meer dan 65 % vreemde-lingen op Belgische schepen varen, wor den de weinige Belgische zeelieden die ] < men op onze nationale bodems vindt, en J daar nuttig werk verrichten, er nog af- 1 gehaald. C. M. i SI ; UIT PARUS. Eene internationale bi.jeenkoinst van Transportarbeiders. Op 15 October en volgende dagen vergaderen te Parijs de afgevaardigden van de Transportarbeidersbonden uit de landen der geallieerden. Deze bijeenkomst heeft voor doel de maatregelen te bespreken die er dienen genomen te worden om de transportarbeiders te beschermen tegen even-tueele uitbuiting. Natuurlijk zal ook de internationale verbinding dezer arbeiders besproken worden. Voor zoover mij bekend is zal Engeland er door een 15-tal afgevaardigden vertegenwoordigd zijn. Verder kan ik als zeker melden, dat al de transport-arbeidersgroepen van Frankrijk er vertegenwoordigd zullen zijn. Uit Italië worden 7, uit Servië 2 afgevaardigden verwacht. Portugal en Rusland zijn eveneens uitgenoodigd tôt het zenden van afgevaardigden. België zal door 2 leden vertegenwoordigd zijn. SI UIT ANTWERPEN. Alhier werd gesticht een Belgische Juweliersvereeniging, met het doel de Belgische diamantindustrie te beliouden en herop te beuren. Ailes wat in België tôt het vak be-lioort h'eeft zich bij genoemde vereeniging aangesloten, welke eene der mach-tigste vereenigingen van België zal worden. * * ♦ Wij ontvangen talrijke klaeliten over de ®amenstelliinig dier voed'ingsoomité's. Die klacliten kan men samenvatten als volgt: 1. In 't Vlaamsche land, waar de kle-rikalen baas sptelen worden de socialisten dikwerf uitgesloten. 2. In 't Waalsche land, waar liberalen en socialisten baas spelen, krijgen de klerikalen 'n vertegenwoordis-ing overal Kortom, in Vlaanderen sluiten de klerikalen ons menschen uit en in 't Wa-lenland geven ons menschen aan de klerikalen wat hun toekomt. Wij kunnen die armzalige politiek slechts betreuren en de Belgische Regeering vragen een einde aan die ellen-dige intriguen te stellen. Namen willen we niet noemen voor 't oogenblik. Maar namen hebben we. met de vleet. Oe fout van Zimmerwald. 1. Het eigenlijke doel van mijn sclirij-ven zal zijn: lo. trachten te bewijzen dat de zooge-naamde s.-d. stellingen, verkondigd te Zimmerwald en te Kiental een tegen-spraak vormen met de stellingen die t.ot nu als die der socialistische Internationale aa.nziien werdieiï, en 2o. dat de weg die de conferenties van Zimmerwald en Kiental aan het Internationale Proletariaat voorsclirij-ven om tôt een internationale aktie te komen, de verkeerde is. Ik zal verder trachten te bewijzen dat dlie partijgenooten, welke zich op Zim-' merwa-kl beroepefl en! samen gaan, de meest uiteenloopende opvattingen liebben. Tegenover de werkelijke grond-principes nemen zij de meest verschil-lende standpunten in. Nochtans veroor-loven zij zich de meest denkbaar scher-pe, onbarmhartige en onverbiddelijke : kritiek uit te oefenen op al diegenen die niet aan hun zijde staan of hun stand-punt niet aanvaarden, en zij verkonden dat slechts h u n aktie heden mogelijk ' is, aangezien een aktie slechts dàn en alleen gelu^ken kan waar zelfde opvattingen bestaan. Ik zal aantoonen dat ' tusschen die elementen, die Zimmer-: wald en Kiental aanvaarden, die ruwste tegenstellingen bestaan, om daaruit het 1 besluit te trekken dat deze partijgenoo-' ten in hun onderlinge kritiek voorzicli-tiger zouden moeten zijn. Ondanks de ' zekerheid waarmee een deel van hen het tegendeel verkondigt, hebben zij de al-" leen-zaligmakende waarheid nog niet ' gevonden. Zij doen ten slotte ook wat zij anderen verwijten: ondanks een mas-1 sa meeningsverschillen, die zich niet ontkennen laten — wat ecliter van zekere elementen onder lien niet erkend wordt — ondanks ailes, strijden zij te samen. ^ Ik wil dit taktisch samengaan niet 1 als een soort bedrog aanzien, maar ik wil het zôô bescliouwen dat — alhoew.el er t.och een zeker veband bestaat dat niet te ontkennen is, dat verband ook niet voldoen kan om aan deze partijgenooten het recht te geven, om, van hun anders zoo streng standpunt uit, op de een of andere wdjze staande te houden dat onder lien gelijke opvattingen heer-schèn, en om zieh als een vast-aange-sloten massa aan ons voor te doen. De landsverdediging. Eer ik ecliter begin met de eigenlijke kritiek der aktie van Zimmerwald-Kient.al en van de partijgenooten die er de hoofdfiguren van zijn, wil en moet ik een andere vraag oplossen, die het hecht van inijn kritiek moet vormen: de vraag van de oniniddelijke schuld aan dezen verschrikkelijken oorlog die Europa sinds bijna twee jaar verwoest. Deze vraag moeten wij als socialisten, van ons internationaal standpunt uit, met nog meer belang onderzoeken, ondanks de nieuwe leer van Zimmerwald en Kiental, dan de volgelingen van elke andere partij, aangezien t'och voor ons een zuiver nationaal standpunt, het „right or wrong, my country", nooit in aanmerking komen kan. Wie ecliter op liet standpunt staat dat de landsverdediging uit principe en in elk geval te verwerpen is, welke ook de toestand van het land weze, die moet natuurlijk het standpunt innemen dat het onderzoek van de schuld totaal overbodig is, want de schldvraag is slechts van belang voor wien het recht en de plicht van landsverdediging bestaat. Wie de landsverdediging verwerpt en verklaart dat liet de plicht der socialisten van aile landen is, de landsverdediging te verwerpen, die zal het onderzoek van de schuld-vraag als iets onmogelijks, als iets 011-socialistisch aanschouwen. Elkeen die de geschiedenis der Internationale kent weer, dat het een mislei-ding is te verklaren, dat het feit alleen dat een socialist de landsverdediging aanvaardt ihem tôt verrader der internationale overleveringen en van het internationaal socialisme maakt. Dat is on-waar! De omstandigheden waarop het geschiedt, zijn het die den eenen of den anderen als verrader bestempelen! De Internationale lieeft sinds haar bestaan ten allen tijde niet alleen het recht, maar zelfs den plicht der landsverdediging erkend. En als zij dat gedaan heeft dan moet zij ook — anders zou het zonder zin geweest zijn en zou zij zich zelf tegengesproken hebben — die moeilijkheid voorzien hebben de sehudvraag te stellen: de vraag te weten wie aanvalt en wie zich verdedigt in geval het tôt het uitbreken van een oorlog komt. Inderdaad! Men leze de verslagen der Internationale en men zal niet één enkel besluit vinden dat den plicht van lands-verdediiginig niet aanvaardt. Nemen wij de allerlaatste die in de verslagen van Kopenliagen en Stuttgart. staam. Te Stuttgart worden de besluiten aan-genomen die heden nog gelden voor ons, in deze vraag, eu waarop zich nu, zon-derling genoeg, iedereen beroept. Het is een eigenaardigheid van onzen tijd dat de meest uiteenloopende elementen op dezelfde zaken steunen 0111 hun houdin-gen, die elkaar tegenspreken, te recht-vaardigen. Daarom dient onderzocht te worden, wie het recht heeft dat te doen en wie niet, en ik denk dat zelf bij die socialisten, die op grond van wat zij als de praktische les van den oorlog besohouwen, en ihedien de landsvededd-ging verwerpen, er niet één zal gevonden worden die ernstig zal willen bewe-ren dat de beraadslagingen van Stuttgart hier of daar beteekenen dat het princiep van de landsverdediging door de Internationale Sociaaldemokratie moest verworpen worden. Wij dienen ons aan die dokumenten te houden, aan het besluit zelf en voor ailes aan liet rapport dat de verslagffever der Kom-inissie uitbracht op de algemeene zit-ting van het Kongres. Ik lieb mij een Fransch exemplaar van het officieel verslag aangesehaft, want dte Fransche t.ekst is de oorspronkelijke. Partljgenoot Vandervelde was de verslaggever. Ik vestig liierop de bijzondcre aandacht, daar Vandervelde, voor wien enkele partijgenooten van Zimmerwald en Kiental een ganscli buitengewonen liaat koesteren, heden die principes die hij eens verkondigde niets min der dan ver-raden zou hebben, — en van wien wij vaststellen kunnen, met het officieele verslag in de liand, — dat hij de grond-stellingen volgens dewelke liij thans handelt, in 't openbaar, voor de socia-: listen van aile landen en voor de bur-gerij van de gansclie wereld, in scherpe . : bewoordingen, als de internationale en : , de socialistische grondslagen prokla- l , m:eerde. S. GRUMBACH. J Bond der Belgische Arbeiders in Nederland - Afd. Amsterdam OPENBARE PROPAGANDA-VERGADERING op ZATERDAG 14 OCTOBER, namiddags 3>/2 uur, in het Gebouw Handwerkers Vriendenkring, Nieuwe Achtergracht b,d. Koeterstraat. SPREKERS: CAMILLE HUYSMANS, Secretaris van het Internationaal Socialistisch Bureel en een Lid van den Algemeenen Raad der Werkliedenpartij. ONDERWERP : De piicht van de Belgische Arbeiders in Nederland. Ons program. Belgische Arbeiders, op post. — T0EGANG 5 CENT. HET BESTUUR. EERSTE JAARGANQ No. 4 LOSSE NUMMERS 5 CENT ZATERDAG 14 OCTOBER 1916

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische socialist: tweetalig weekblad van den Bond der Belgische Arbeiders in Nederland behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Rotterdam van 1916 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes