De Belgische socialist: tweetalig weekblad van den Bond der Belgische Arbeiders in Nederland

772 0
20 november 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 20 November. De Belgische socialist: tweetalig weekblad van den Bond der Belgische Arbeiders in Nederland. Geraadpleegd op 31 januari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/pr7mp4wj39/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE BELGISCHE SOCIALIST Tweetalig Weekblad van den Bond der Belgische Arbeiders in Nederland Abonnementsprijs in Nedérland : 90 cent per 3 maanden. • Redactie en Administratie : LONGVILLE, REMBRANDTSTR. 3167 's-GRAVENHAGE. • Abonnementsprijs voor het Buitenland : f 1.50 per 3 maanden , ~~ . ... " y EXTRA NUMMER. Nog de eenheid! In ons nummer van 29 September hebben wij* de houding van Vandervelde eni de Brouckère tijdens d'e conferen-tie der Entente-socialisten te Londen in scherpe bewoordingeni afgekeurd. In ons laatste nummer hebben wij deze kritiek vrywillig ingetrokken, op basis van, meer be trou wb are inlichtin-gen.Er is ons uit vertrouwbare bron ver-zekerd, dat noch Vandervelde, noch de Brouckère de bedoelde conferentie 'hebben gesaboteerd ; integendeel dat de Brouckère al gedaan heeft wat mogelijk is om tôt eenheid te geraken. Onze bedoeling is nooit geweest Vandervelde eni de Brouckère aan te vallon uit Jouter genoegèn) om iemand' aan te va.llen. Dat doen wij' niet. ■ De inlichtingen, die wjji op dit oogen-blik bezaten, noopten on» tôt deze kritiek; terwijl anderzijds deze kritiek nog een andere ondergrond heeft. Vandervelde en de Brouckère verte-genwoordigen alleen de Belgische ar-beidersklasse in het buitenland op last van den landelijken raad. Deze aanstelling is gebeurd in de uifc-zonderlijkste omstandighedenv zonder de minste raadpleging der arbeiders zelven; terwijil er geen rekenschap is ge'houden met de twee groote stroomin-gen in déni schoot van het proletariaat. De landelijke raad en met hem ook Vandervelde en d'e Brouckère doen) het voorkomen, dat de algeheelheid der Belgische arbeidersklasse hun politiek zijn toegetreden. Hoe de meerderheid der arbeid'ers in bezet België vooralsnog denkt over de te volgen taktiek is schier onmogelijk te bepalen; terwijl met zekerheid kan gezegd worden dat er nevensi de meer-derheidSpolitiek ook een minderheids-politiek bestaat. De minderheidspolitiek is door den L. R. en ook zijn, afgevaardigdem gene-geerd geworden en deze negatie is oor-zaak dat nu in bezet België sommige minderheidsleden buitem het raam der B.W.P. optreden, De Belgische arbeiders in het buitenland (Nederland, Engeland en1 Frank-rijk) zijn georganiseerd- en' hebben be-raadslaagd.,De quasi algemeenlieid dezer arbeiders hebben zich uitgesproken voor de internationale conferentie. Noch Vandervelde, noch de Brouckère, ook niet. de L. R. hebben reke-ning geihouden van de politiek dezer duizenlden arbeiders. En nu rijst de vraag: Waarom niet? Is dat richtig? De traditiën der B.W.P. zijn opgege-ven geworden; hetgeen het iiitgangepunt is en de hoofdoorzaak vorcnt van de kritiek. * * * Trouwens wanneer wij1 over sommige - gebeùrtenissem, vooral wanneer deze zich afspelen aan gene zijde van de Noordzee, zoo onvolledig ingelicht zijn, dan is het niet onze fout, maar dan ligt het, aan hen, die ons zouden kunnen in-lichten, maar het niet doen. Nummer lO^van onzen tweeden jaar-gang verschijnt en noch Vandervelde, noch de Brouckère 'hebben- zich de moei-te getroost ons welkdanige inlichting van welken aard ook te laten geworden. Waarom heeft ôf Vandervelde ôf de Brouckère ons niet ingelicht over de verhandelingen der conferentie te Lon-deni; dan zou al dat misverstand geen plaats hebben gegrepen. ■ Niemand beter dan zijn konden het doen. Nu, zooals vôôr den oorlog, bestaat er verschil van meening., Van in den beginne zijn wij voorstan-der van een internationale conferentie voor den vrede en tegen den oorlog. Vandervelde en) de Brouckère zijn partygangers van een internationale conferentie onder zekere voorwaarden. Het- meeningsverschil voor den oorlog heeft nboit een beletsel geweest . voor innerlijke samenwerking. Wat vôôr den oorlog mogelijk was waarom is dat tijdens den oorlog onmogelijk?Trouwens wij verkeej'en in een uit-zonderlijken toestand. De verbinding met de kameraden uil het liezette gebied zijn totaal afgesne-den. De berichten uit België zijn schaarsch en zijn zoowel van de eent als van de andere zijde, is het dan niet onnauwkeurig of overdreven, dan ter minste geven zij geen trouw beeld var ,1 ,, A.W!» t.nûcf O T>J 1 In Nederland zijn wij vanwege een _ groepje Belgen, waarbij een paar leden van de B.W.P., gesteund' door een machtige Belgische dagbladpers, het mikpunt van aanvallen van het laagste er allooi. îl- Die benlde laat geen enkel middel on-ni- verlet om ons op de onwaardigste wijze in aan te vallen. Onze verdediging stond en staat nog nj in het licht van zelfverdediging. op Onze toestand is eenig in zijn aard en n- moeilijk zooalsi geen toestanden moeilijk kunnen zijn. !r- Onze politiek is door een ieder ge-d>& kènd en geen duimbreed zullen wij af-ie stand doen) van vwat tôt nu toe onze po-de litiek is geweest; oindat wij onze poli-ijk tiek voor de beste houden. Vandervelde en1 de Bx-ouckère staan ,n- op eeni ander politiek standpunt. Aan en hen wordt ook niet gevraagd afstand te te doen van wat zij als het beste besehou-- wen. :ii- Dit meeningsversChil riopens taktiek ri- — hun doel is ook ons doel — mag noch og kan aanleiding geven dat er biji ons twee partâjen; zouden bestaan, zelfs mag :e- dent schijn niet, wekken, dat de eenheid Kf- zou kunnen in 't gedrang komen. ist Wij zijn innig overtuigd, dat den dag wanneer wij, samen met Vandervelde, it- de Brouckère en' onze kameraden uit er bezet België aan de tafel zullen zitten, rs de uiteenzetting der verschillende is meeningenl in 't licht zal staan van de n- eenheid der B.W.P., oindat zij, zooals it. wij, socialist en internationalist zijn ge-:>k bleven. et Nochtans moeten wij er onmiddtellijk ,er aan toevoegen, dat deze eenheid het ek voorwendsel niet mag noch zal zijn om de spons te Vagen over daden van som-in mige personen, zelfs mandatarisen, die de zich nog beroepeni op de B.W.P. jk Het onderscheid tusschen deze laat-an stem eni onze kameraden Vandervelde ;r- en de Brouckère is groot; daar is geen [s- vergelijking mogelijk. Het zaîvéringsproces zai en moet geen" beuren en door dit zuiveringsproces zal ie- de. eenheid hechter en de atmospheer >r- reiner worden. v ge Bezield met dezen innigen geest naar er eenheid en samenwerking richten wij ons tôt onze partijgenooten Vandervel-in- de en d'e Brouckère en vragen hun in k- onze lioedanig'heid van lid der B.W.P.: >e- Gij, zooals wij, zâjt socialist en internationalist!ei- Gij, zooals wij, verkiesit eenheid bo-de veni verdeeldheid! Gij, zooals wij, ond'erschrij'ft de leuze: :è- dit moet de laatste der oorlogen zijn! œ- Gij, zooals, wij:, zijt partijganger van ;er den wereldvrede in 't zicht van den Volkenbond door de proletarisehe ît-l massa's. G«, zooals wij', strijdt vôôr 't socialisée- ine, tegen 't kapitalisme. int Wanneer dat zoo is, en wij zijn over-de tuigd1 dat het zoo is, waarom dan de banden van nu af niet toegehaald; waarom dan niet gedaan zooals voor-heen „samen praten, beraadslagen en handelen"; waarom dan niet van nu af 'ze hand in hand gegaan voor het opperste . doel, dat. gij zooals wij wilt bereiken? |n' Ja, waarom niet?! « Wij zijn bereiil. in" En gij, Vandervelde en de Brouckère, zijt gii ook bereid? ir- ' ■ ; Oproep aan het Daitscbe Socialistische proletariaat. r\e De Duitsche onafhankclijke socialistische partij heeft naar aanleiding van de lèats-te Rus-sische revolutie volgenden oproep tôt. d'e Diiit- gii sche arbeidersklasse gericht: iet Arbeiders, Arbeidsters! In Rusland heeft het proletariaat de lat politieke maclit aàngegrepen, een ge-beurtenis van groote histoi'iscbe betee-tn- kenis. Nog nooit is het'proletariaat voor tie een zoo geweldige taak gesteld geworden, zooals in dit oogenblik. ijn Als vijand' van het kapitalisme en île aller imperialistische pogingen stelt de il. proletarisehe regeering van Rusland Dr- een wapenstilstand voor met het doel est ,een vrede voor te bereiden, die aile an-nexaties, onder welken vorm ook, uit-as, sluit. îo- De hoop een winterveldtocht te ver-mijden wordt daardoor "versterkt. Deze lit- hoop kïm nochtans niet vervuld worden wannepr het Duitsche proletariaat enkel ait als deelneinenden toeschouwer de ge-le- beurtenissen in Rusland gadeslaat. ijn Hlet is nu pliclit voor het Duitsche (lie proJetariaat ten allen kant- in massa iet op te komen voor een vrede zonder an-:en nexaties. ïïe't plan voor gebiedsuitbrei-an ding zoo in het Westen als in het Oos-ten hebben wij, socialisten, iiriiicipieel bekampt. Het annexionisme is voorals-i nog de grootste hinderpaal voor d'en i vrede geweest. ; Partijgenooten! Aan u te be wij zen dat ! gij met zulke plannen niets te doen wilt hebben; dat gij, zooals aile socialistisch i d'enkende ]iroletariërs van gansch de 1 ! wereld, slechts een vrede zonder annexa- < ties verlangt. Vooruit dus! Vergeet uwe 2 ; groote historische taak niet. Oneindig t veel staat er voor het proletariaat op ] 1 't spel! Overal moeten er vergaderingen 1 belegd worden, waar met klem de roep. 5 moet klinken: Algenieene Wapenstilstand voor een algemeenen vrede zonder t annexaties! < De Onafhankelijke Sociaaldemocrati- sclie Partij van Duitschland': 1 Dittmann, Haase, Hofer; Lankant, ] l Ledeboer, Wengels, Zietz. < 1 ( De Vorwarts ant-woordt aan de ' Vorwarts. ! ' „Vorwàrts 6 Novectrber 1917: I Waarom nog oorlog? * „Green enkel staatsman van het vijandclijke buitenland kan ten dage zijn oorlogspolitiek j niet meer reclitvaardigen met te wij zen op de Duitsche yeroveringsinziohten, met de rnood- ^ wendige beschenming van België, met de bin- j nenlandsche politieke verhoud.ingen in Duitsch-„ land. Oorlogsred-en tegen Duitschland houden , wordt van nu af een moeilijke hoodsehap en j het zal van de wjj&heid der regeering Hertling-Kiihlmann afhangen, opdat de jacht naar nieu- £ we heweegredemen tôt v^rtzetting van den 1 oorlog weldra nog meer groteske vormen zal , aannemen." l ! „Vorwàrts" 8 November 1917. Annexionistiscbe plannen. 1 Pol en, Koerland en Litauen. „Noçh min noch meer, jiandelt het over het plan de politiek van een vrede door vergelijk < op te geven en te vervan,p a door een annexio- ] nifrlisobgr, politiek van . oherpsten vorro. ] Deze scherpe vorm bestaat hierin, dat inen niet < alleen annexionistische oorlogsdoeleinden. na- ] streeft, maar ze tracht te verwezenlijken nog 1 ttjdens den oorlog. Kortom, er is s,praak van ; de Eussische bezette gebieden te verdeelen tus- < ' sehen de Habsburgs en de Hohenzollerns, welke alzoo voor altijd onder de politieke lieerschappij j 1 der centrale riiken. zouden komen te staan. Karl I zou konijig van Polen en Willem II j grootvorst van Litauen en h^rtog van Koerland 4 worden." i] Begrijpt de Voi-wàrts nu waarom er | vooralsnog geem quaestie kan zijn vre- ] desonderhandelingenl aan te knoopen ; met een Duitsche regeering, die nog im- 1 l mer op het standpunt. staat van de ge-, weld-politiek. Begriipt de Vorwarts nu dat de nieu- | 1 we . politieke koers in Duitschland j -slechts schijn is ; de lakens worden niet 1 uitgedeeld door de vertegeniwoordigers j van het Duitsche volk, maar in gehei-I me vergaderingen door de vertegen- < ' woordigers der Pruisische jonkerkliek 1 t en der militaire kaste. < p Begrijpt de Vofwàrtsi nu, dat de po-, litiek van Seheidemantn eni c.s. boeren-I bedrog is, waar wij ons niet zullen lat'en aanvangen. Trouwens wij vergeten niet dat , Scheidemann ooit verklaard heeft, dat, wanneer de Duitsche vredesonderhan- j delaars met oorlogsbuit huiswaarts keeren, hij bere'id is aan te nemen. i Begrijpt de Vorwarts nu „Waarom nog oorlog?" Trouwens wij willen het nogmaals eens herhalen, want het schijnt. dat de [ Vorwarts het nog niet begrijpt: Zoo-lang de Scheidemann'.s partij de politiek van „laat maar gaan, laat maar draaien; berusten in de gebeurtenissen" , aankleeft, is er niet aan^te denken den 3 vredesstrijd met die partij te aan- -j vaarden. Zcodra de Vorvvârts en met"'hem de i- Sclieidemanneni dit ailes begrijpen en - dit „begrijpen" omzetten in werkelijk-heid, zou er kunnen onderzoCht worden 1 in hoeverre het oogenblik aangebroken e- fa om den gezamenlijken strijd te her-I nemen. 1 De Vorwarts roept uit: „Waaroni 110g oorlog?" Wij antwoorden aan de Vorwarts: „Omdat de politiek van de Vorwarts - het zoo wil." e ' î Een Pastoor over den oortogsduur. Pastoor Francke uit Beriijn heeft aan een Zwitsersche vereeniging de volgeinJe schriftelijke verklaring no-pens den oorlogsduur overgemaakt: „lk hoop van de zegepraal van het interna-i tmriîinl on aile nationalisiiie en kapi- Stem me n uit Amerika. Wij1 hebben de vorigç week een Ame-rikaansche koerier ontvangem Wij hebben eenige dozijnen socialistische bla-den uit het dollarland doorsinuffeld en zijn tôt de gevolgtrekking gekomen, dat de telejpammen, die regeeiingS'- en ka-pitalistische telegra af-agenitschappen naar Europa seinen, ver overdreven zijn. Onze Amerikaansehe partijgenooten treden. overal met succès op en maken, goed'en vooruitgang. Hoe zij zich tegen de oorlogslui we-ren en wat zij deniken over den oorlog leeren ons M. Hillquit en anderen, die op 2i3 September, voor een auditorium, dat uit 20.000 menisohen, bestond, in New-Cork het woord voerden. Ziehier wat The New-York Call, het blad wat dagetlijiks een uitstekende arn t i-00 rl ogste ek eivi ng geeft, over deze meeting schrijft: Zelden heeft een politieke partij het durven wageni om madison Square Gar-den (plaats. waar de vergadering belegd was, Red.) te huren voor een gemeente-kiezingscampagne.De socialistische partij heeft dat aan-gedurfd en onze poging is met succès be'lbond. , Het enthousiasme der toehoorders be-reikte zijn hoogtepunt als de voorzitter H. Erven aan de vergadering M. Hillquit met de volgende woorden voor-stelde:„M. Hillquit is niet alleen een stedelijke per-soonlijkheid; hij is niet alleen een nationale figuur; hij is een internationale figuur." Gedurende 17 minuten juiehte de massa deze' woorden geestdriftig' toe. Wij' lezen verder: Vrede! vrede! vrede! weerklonk het onafgebroken uit den mond der me-nigte.Tn dit groot hervormingsproces, zeg-de Hillquit, moeten en willen wij, werk-lieden en socialisten van Amerika, onze taak vervullen. Nie ttegenistaande de protest en van degen'en die zieh patriotten noemen, verlangt het Amerikaansehe volk met al de volkeren der wereld Vrede. ~ De socialistische partij is de eenige partij die den moed bezit deze vraag, deze hoop eni dat verlangen te laten hooren. Als woordvoerder van de werkende klasse, die in dezen oorlog dood bloedt, zijn wij er tegenstanders van, dat de bloem der natuur uitgemoord wordt. Wij^ zijn tegenstanders van het stre-ven om onze inkomsten aan te wenden voor een omstandige, onverstaanbare, vei'bijssterende democmtie, — een démocratie die den steun 'heeft van die klasse van menisohen, die het Ameirikaansche volk bestoleni en uitgekleed; heeft; een démocratie die begonnen is met de vrij-heid van sprekeni, schrijven' en verga-deren te onderdruk'ken. Wij' zeggen tôt de regeerders: „Geen oorlog, geen duur brood en terrorisme in eigen land; doch soc.ialisme en sociale recht-vaardigheid alleen kunnen de wereld redden en de ware démocratie tôt ve r wezen lij k i 11 g brengen." Over Duitsch goud. Ook in Amerika tracht de bende, die millioenent met en door den oorlog ver-diend heeft., de socialisten) en allen die voor een verstandigeni .vrede zijn, als omgekocht met Duitsoh goud en, agen-ten van Hohenzollerns en Habsburgers talisme het einde dezer îhassa-moorderij nog tijdens den herfst van dit jaar, en ik be.groet dezee opduikende mogelijkheid met blij hart, terwijl deze verwezenlijking in verband staat met de hoogste idealen van het christendom." Finland komt aan de beurt. Terwijl de toestand in Rusland zich min of meer aan het normaliseeren is, laait. de revolutionaire gloed op in Finland. Al geruimen tijd lag het voor de hand, dat de volksmassa in Finland sterk misnoegd was; liet gistte er in de onderste maatschappelijke lagen. Zoo pas is de gisting overgeslagen in een revolutionaire beweging, die geleid heeft tôt de zegepraal der'volksmassa. Deze beweging heeft zich ontwikkeld tijdens een algenieene werkstaking- der spoorweg- en andere arbeiders. Wil men de oorzaken dezer aktie'op-zoeken, dan heeft men slechts te rade te gaan bii den oorlog met al zijn schrome-lijke ellende en ontberingen. af te schilderen en onmogelijk te maken. Hier volgt wat partijgenoot Cassidy daaromtrenit zegde: „Gedurende de laatste twee jaren is de ge-heime politiedienst aan het werk geweest om het land van de eene tôt de andere kust af te loopen om Duitsche spionnen1 op te sporen. Gedurende al dezen tijd hebben zij van de Atlantische tôt de Pacific kust, van Canada tôt de Golf geen enkele socialist kunnen ontdekken, die Duitsch geld ontvangen had. Wanneer de kapitalistische pers, met het dr.-el de volksmeenîng te vergiftigen, beweert, dat wij pro-Duitsch zijn, liegt zij, en zij weet dat zH liegt..." * * * In The Sun, het groot burgersblad van New-York, vinden wij een artikel van Mr. Judson C. Welliver, een man. die de reputatie bezit een uitstekend kenner van maatschappelijke toestanden te zijin. Mr. Welliver schrijft over den in-vloed die de Russische revolutie in Engeland teweeg gebracht heeft. Wiji nemen uit dat artikel het volgende over: „De wereld weet ailes over Engeland's v<ir-houding ten opziehte van den oorlog; doch zij heeft slechts een zeer vaag begrip over den bininenlandschen strijd, die in dat land ge.-tre-den. wordt. Deze biimen'landsche strijd heeft betrekking op den nieuwen opbouw nopens de betrekking tusschen kapitaal en arbeid. Hij vertegenwoordigt eerstens de nu meest algemeene verwezenlijking dat de oude maatschappelijke verhoudingen afgedaan hebben. Het leger vecht in Frankrijk om de politieke démocratie te redden en voor de heele wereld . geldig te doen zijn; het industrieele leger. is in ' eigen land aan het vechten voor de totstand-koming van politieke démocratie en om deze domoerpti'e ov^r ôp TiV1 Er is een tijd geweest. uog niet lang geleden, dat het in deftig gezelschap onbeleefd was te spreken, over het streven van het proletariaat.... elke Ainerikaan haat dat woord, doch do Enro-peanen bezigen het en bezige<n het nu zelf meer dan vroeger." Nadat Wellivor dus te keninen heeft gegeven dat de Engelsche werklieden naar het socialisme marcheeren, krij-gen we nog een ander brokje. Ziehier: „De meeste menschen, hier in Engeland, welke niet goed begrijpen of ten minste niet sympat.hiseeren met deze populaire beweging ten gunste van de sociale reorganisatie, hebben een gevoel van wantrouwen tegen de activiteit der arbeidersorganisaties en tegen hen, die daar sympathie voor gevoelen; tegen de socialisten, de republikeinen en tegen de opkomende macht, die het landi hervormen wil. Deze elementen worden aanschouwd als zijnde slechts half loyaal in den strijd' tegen Duitsch- , land. Het is een vaststaand feit, dat zij loyaal ge-noe.g zijn, doch zij hebben nu andere visseheu t'i bakken. Juist of o-njuist, zij voelen dat het tijdperk van groote ont'ust en agitatie, welke de oorlog heeft doen geboren worden, voor hen de gelegenheid ' biedt hunne radicale hervormingen door te voeren. Zij begrijpen, dat als zij nu niet krijgen het-geen zij verlangen, zij groote kans loopen hun aspiraties na den oorlog niet vervuld te zien worden. Zij verlangen dat Engeland en de verbonde-nen den oorlog winnen, doch zij zijn niet bereid hun zaak op te offeren voor het doel, dat de ocrlog moet gewonnen worden." j De politieke faktor, die in het spel komt, ligt vast aan den laatst gescliapen toestand. Onlangs hebben er algemeene verkiezingen plaats gegrepen en de bur-g.erpartijen zijn met. een kleine meerder-heid uit de stembus gekomen; terwijl de oorlogs- zoowel als de vredespolitiek dezer partij en in scherpte tegenstelling staat met. de politiek der arbeidersklasse.De socialisten hebben nu de leiding in handen en zijn begonnen al het graan te requireeren. Deze reovlutionaire beweging houdt nauw verband met wat er zich in Rusland de laatste dagen heeft afgespeeld, _ in zooverre zelfs dat de arbeiders in Finland zijn bijgestaan geworden door de Russische matrozen uit Helsingfors. In vooruitzicht van de eenheid ,in den schoot der Russische arbeidersklasse krijgen wij nu een gelijkloopende politiek in Finland: de Russische politiek dekt die van Finland en onige-keerd, waarbij de algemeene beweffing der arbeidersklasse niets dan baat vindt. Al deze revolutionaire gebeurtenis- TWEEDE JAARGANG No. 10. DINSDAG 20 NOVEMBER 1917 LOSSE NUMMERS 7lk CENT Oplage van de week: 5850 Nos.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische socialist: tweetalig weekblad van den Bond der Belgische Arbeiders in Nederland behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Rotterdam van 1916 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes