De Belgische socialist: tweetalig weekblad van den Bond der Belgische Arbeiders in Nederland

1426 0
04 november 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 04 November. De Belgische socialist: tweetalig weekblad van den Bond der Belgische Arbeiders in Nederland. Geraadpleegd op 20 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/x921c1vj69/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE BELGISCHE SOGIALIST Tweetalig WeeKblad van den Bond der Belgisehe Arbeiders in Nederland Abonnementsprijs in Nederland: 75 cent per 3 maanden - Redactie en Administratie: LAP1ERRE, THERESIASTRAAT 49, 's-GRAVENHAGE. - Abonnementsprijs voor het Buitenland: f 150 per 3 maanden Bericht. De kwitarities tôt dekki ng van het eerste driemaandelfiksche abonne-ment dat oj) 31 December e.k. vervalt, zullen eerstdaacs door de post aange-IxkUmi worden. Deze kwitanties zijn ten bedrage van 80 cents: 75 cents voor het l)la<l en 5 cents inningsljt*sten. Van af begin 1917 zullen deze kwi-lanties in liet begîn van elk kwartaal aangeboden worden. Open brief aa n partijgenoot Oudegeest, voorzittcr van het Nederlands.ch Verbond van Vakvereenigingeii. Waarde Partijgenoot, De Belgisehe arbeiders, die in IIol-land wonen, zoowel burgers als soldaten, zijn n dankbaar voor de hulp die u en uwe înedewerkers hun steeds liebt série end en hun erkentelfiklieid is des te grooter daar het N.V.V, zijn actie nooit op de daken heeft uitgekraaid. Maar wij weten wat uw organisatie voor ons heeft gedaan — en wij zijn geen ondankb'aren. Wij hebben nu vernomen dat u wâàr-schijnlijk o]i last van het N.V.V. naar Zurich zult reizen om deel te nemen aan de internationale conferentie der leiders der vakbonden, saniengeroepen door den internationalen sékretaris der vakboud-centralen, Karl Legien, lid van den Duitschen Eeiclistag. De syndikale comniissie der Belgisehe vakbonden zal heel waarsehfinlijk de ge-legentoeid ■îiiet- hebben iemand naar Zurich te zenden, voor redenen van alge-meene politiek, waarop we hier niiet hebben in te gaan. De leiders der Belgisehe vakboindièp, die in België wonen, zouden te Zurich ten andere niet. vrij' zij:n om uiting te geyen aan luin gevoelens en voor hun denkbeelden uit te komen, en dit, om de eenvoudige reden dat zij bij hun terugkeeren wellicht de te groote eer zouden hebben door generaal Von Bissing acliter de grendels te worden gestoken. Voor deze reden alleen moeten zij voorzichtig wezen en zicli niet nutteloos aan gevaren blootstellen, want het aan-tal Belgisehe leidende socialisten die vermoord, gesneuveld of krijgsgevangen zijn, is reeds te talrijk. De leden der vakbonden, welke in Holland vertoeven, verkeeren niet in denzelfden toestand .en zij môgen en môéten spreken. Zij liebben voor plicht klaarlieid te scheppen in de toestanden en wellicht kunt u Jien daarin Jielpen. Van aile zijden worden de Belgisehe socialisten aangevallen, en zij wenschen — en dat zult u gemakkelijk begrijpen — zoowel hun leerstelsels als hun politiek te verdedigen. Wat vooral tegen lien wordt uitge-buit, dat is de houding van d e Duit-sclie socialisten en leden der vrije vakbonden. Natuurlijk, vooral de houding der zoogenaarride nieerderheid. Ook wel de houding van de minderheid. Maar niet zoo sterk. Het argument diat steeds terugkomt is dat de Duitsche georganiseerde arbeiders verantwoordelijk zijn voor hun re-geering en aile niaatregelen dezer regee-ring goedkeuren. Wij weten dat dit niet altfid op waar-lieid' berust. Wij kunnen nioëilijk aan-nemeri, dat socialisten b.v. de overwel-diging van een kleine natie als België zouden goedkeureu en <lat zfi meegaan met de verdîukkingspolitiek en demo-ralisatiepolitiek die de Duitsche regee-ring in Bélgie heeft waargenomen, Nu is het idee opgekomen bij de in Nederland verblijvende leden der Belgisehe socialistische en onafhankelijke vakbonden, u, die lien kent en hun vriend zijt, te Verzoeken eenige vragen te stellen aan den voorzitter der Duitsche vakbonden. Wij zullen geen vragen stellen betref-t'ende de Duitsche inbraak in België. Wij weten dat Legien tôt de nieerderheid beboorrt, en wij1 kenmen' ook zijn broehuur waarin bij ons, de slachtoffers, te ken-nen geeft dat lu'j ons edelmoedig vergif-fenis schenkt voor ons ]iolitiek verleden. Onze vragen betreffen enkel de be-handeling der arbeidende bevolkinp tijdens de bezetting, en die tien vragen zfin : 1) De Duitscho Regeering heeft ïi-et ekono-niisch leven van België stil gelegd en rond de (S00.000 arbeiders tôt arbeidsloozen gemaakt. Wat denkt u daar van V 2) De Duitsche Regeering heeft de maehïe-nen in de Belgisehe fabrieken doen wegnemen, zoodat de arbeiders organisch tôt werkeloosheid werden gedoeiud. In de provineie Luik alleen werden .r>000 niacliienen weggenowen. Wat denkt 11 daarvan? 3) De Duitsche Regeering heeft stelselmatig de bevoorrading in voedsel verhinderd en alzoo de Belgisehe arbeiders nitgehongerd, o a. heeft zij in de dorpen de aardappelen weggenomen. Wat denkt u daarvan? 4) De Duitsche Regeering heeft met een pennetrek dë organisatie van leergangen voor werkeloozen, die zoo praehtige uitslagen kon opleveren, verboden en in de provincies Luik en Henegouwen een verorderiing doen uithan-gen waarbij diegenen, welke zich met zulk or.derwijs durt'den gelasten, met de zwaarste straffeiv werden bedreigd. Wat denkt u daarvan? 5) De Duitsche Regeering heeft de Belgisehe arbeiders willen dwingen met geweld, opslui-ting, nithongering, lichamelij'ke pijnjging, Duitschen oorlogsarbeid te presteeren. (Luttre, Mechelen enz.) Wat denkt u daarvan? 6) De Duitsche Regeering heeft honderden onzer Belgisehe vrije arbeiders gedwougen te Meenen o.a. te werken in de Duitsche loopgraven Wat denkt u daarvan? 7) De Duitsehe Regeering heeft de bevol-king van Roeselaere systematisch uitgehongerd om haar te dwingen zakken te naaien voor de loopgraven. Wat denkt u daarvan? 8) Te Lessen werden zestig onzer arbeiders in 't gevang geworpen, omdat zij weigerden steenen ballast voor de Duitsche loopgraven te înaken. Wat denkt u daarvan? 9) Te Swevcghein werden onze arbeiders uit-genoodigd te arbeiden om prikkeldraad te ma-ken, Zij weigerden. Zij werden toen voor hun werktuigen geb'racht en zij werden met geweer-kolven geslagen en mishandeld. Dat was nog niet genoeg! Hun vrouweu werden toen even schandelijk miâhandeld, en daarna in 't gevang geworpen. . Wat denkt u daarvan? M)) De Duitsche Regeering heeft onlangs te. Gent alleen meer dan 2000 arbeiders met dwang en bedreiging naar Duitsohland overgebraçiht om te werken in de Duitsche mnnitiefabriéken en alzoo een nieuwe soort van slavenjaeht ingesteld. Wat denkt u daarvan? * * * Deze lijst zouden wij nog* kunnen vol-ledigen, want feiten hebben wij bij de vleet. Maar, zooals zij daar staat, vol-dcet zij ons. Zorgt er ook voor, a.u.b. dat Legien de vragen niet ontwijke door iiitvlnchten. Dat ware niet waardig van een international en sekret-aris, die tocli wel begrij'pt welke zedelijke verantwoor-dt'lijkheid lii,j heeft. Dat liij îiiet antwoorde dat andere légers hetzelfde hebben gedaan. Dat is de vraag niet en dat ware tevens een be-kentenis.Moeht hij nn de feiten ontkennen of nioclit hij beweren dat liij de feiten niet kent, wel, dat bij antwoorde in de ver-onderstellinn dat de feiten waar zijn. Voor liet leveren der bewijzen zullen wij natuurlijk opkoinen op tijd en stond. Hij zelf kan eventneel een onderzoek instel-len in België, en, kan hij Ijekomen van de Duitsche Regeering dat een onpar-t.ijdig onderzoek van neutraleii plaats gi'ijpe, aangenoinen! Wij liebben veniomen, uit een verkla-i-ii.g onlangs door n gegeven op een eon-ferentie van het N.V.V., dat Legien zich voor de Belgisehe arbeiders h ad geïn-teresseerd. Wij geven hem nu de gele-genheid deze gevoelens door uw tœdoeu nader te ''ontwikkel'en, en verwachten met ongeduld uwe riadere mededee-ling af. Met partijgroet, 1 Nov. 1916 TjONG VILLE, Secretaris der Land. Centrale der Metaalbewerkers, afd. Antweri)en. Interview. — Wat denkt. u over de opening van de nieuwe Vlaamsche Hoogeschool van Gent? Ik vind' dat de Duitschers, van hun standpunt uit, gelijk hebben en de Bel-gen, welke met lien meegaan, ongelijk. — Waarom hebben de Duitschers g e 1 ij k 1 — Omdat zij, met een twistpunt der Belgisehe politiek op le lossen, een lion-derdtal Belgen buiten de gemeenschap der Belgen geworpen hebben. Zij liebben willen demoraliseercn eu, in zekere be-sebeiden maat is hun dat ook gelukt. — Zal dit optreden politieke gevol-gen hebben? — Neen. Geene. Die lieeren hebben niet veel achter zich. — Waarom? — Eerst om een politieke reden, en die is, dat de Belgen heel klaar inzien dat zij een B 1 o k moeten vormen om de Duitsche annexatiepolitiek te keeren. Ten tweede, om een sentimenteele rede die u heel gemakkelijk zult begrijpen. Op het oogenblik dat de Duitschers aan hun k u Ituurge voelèn s lucbt gaven met zich 0111 de vraag van de Gentsclie Uni-versiteit te interesseeren, hebben die-zelfde kultuurmenschen 2000 arbeiders van Gent, met dwang en bedreiging, als gevangenen naar Duitsohland overge-bracht om aldaar onder dwang en bedreiging, te werken in de munitie-fabrieken tegen hun eigen land' en tegen lïun eigen zonen die strijden aan' den Yzer. Hoe wilt u dat een Belgiseh socia-list er maar één oogenblik zou willen aan denkeii met de Duitsche regeering mee te gaaii ! — En wat denkt u van de Belgen, die met de Duitsche regeering zijn mede-gegaan?— Ik denk dat zij voorzichtig zulleii liand'elen met zich in Duitschland te la-ten naturaliseeren. — Zijn zij allen agenten van Duitschland?— Enkelen wellicht. De overigen liebben ge'harateld, — ik ben te beleefd om ze domkoppeni te heeten — uit politiek onverstand. — Wat indruk heeft hun houding te weeg gebracht? — - De bevolking heeft voor lien een gevoel van misprjjzen. Een welsprekend tabelletje De oorlog heeft wel een aardig som-metje opgebracht voor sommige neu-trale landen. Amerika in de eerste plaats heeft ruini gedeeld van den buit. Voor 216 der voornaaniste maatschappijen be-draagt de netto-winst 787.000.000 dollars in 1915 tegenover 432.200.000 dollars in 1914.-De winst is gestegen met 82.07 per honderd. Het aantal te werk gestelde arbeids-krachten heeft ook een hooge vlucht ge-nomen : Western Electric Company: 1 Januari 1915: 15.600 ar1>eiders; 1 Januari 1916: 17.100 arb. Toename 10 per honderd. General Electric Company: 1 Jan. 1915: 50.000 arb.; 1 Jan. 1916: GO.OOO arb. Toename 20 per honderd. Steel Corporation (staalfabriek) : in 1914 gemiddeld 180.000 arb.; 1 Jan. 1916: 227.000 arb. Toename 25 per honderd. Bethlehem Steel Corporation: in 1914 gem. 15.600 arb.; in 1915 gem. 22.000 arb. Toename 40 per honderd. Westinghouse Company (munitiefa-briek): 31 Maart 1915: 180.300 arb.; 31 Maart 1916: 316.000 arb. Toename 60 lier honderd. De Pont de Nemours Comp. (kruit-fabriek): October 1914: 5300 arb.; December 1915: 62.200 arb. Toename 1070 per honderd. r.. Voor Japan bedroeg de waarde vah uitvoer naar Engelscli-Indië en andere landen in 1914 de som van 50.000.000 yen; in 1915 was dit bedrag .gestegen tôt 70.000.000 yen of een vermeerderiug van 40 per honderd; terwijl de. uitvoer voor het loopende jaar beraamd wor<lt op 100.000.000 yen. Hoe vindt u een maatsehappelijke orde, waarin sohatten van gouil ver-gaard worden ten koste van miîljoenen m ensch enlevens ? De fout van Zimmerwald. De ontwflking der schuldvraag is een ledige, file formule. Nocli het feit, dat zulke formule iemand over zware moeilijklieden heen zet. nocli het feit dat zij een g-emar-teld hoofd, dat lijdensmoede is, tevre-den stelt, kan voor zulke formule een bewijs van rechtvaardiging zijn. Dat de schuldvraag gesteld witrden muet, dat hebben zelf zeer vele van die-gehen erkend, die nu aanlianger van Zimmerwald en Kiental zijn, op een oogenblik dat zij even goede socialisten waren als tlians. Maar de afmatting en het afgrijzen liadden hen toen nog niet zoo sterk aansregrepen. Er zijn er zooveel onder hen, die nu eenvoudig wenschen: „Den oorlog heëindigcn, zonder te onder-zoeken hoe hij ontstond, — alleen een einde aan den oorlog maken." Maar toen zij dachten, dat de oorlog spoedig afge-loopén zou zijn, -— achtten zij het als zeer gewichtig een belderen blik te hebben in het procès van het ontstaan vàni den oorlog, om dan tegen de hoofdscli^-digen hun wapens te richten. Als ik verklaar dat voor mij de Sj h u 1 d v i- a a g heden nog van even groot belang is, en als ik terug koinen zal op wat d'e meest bekende leiders van de conferenties van. Zimmerwald en Kiental in het begin van den oorlog daarover geschreven hebben, zoo wil ik Onmidd'ellijk vaststellen, dat zij toen zonder uitzondering de schuldvraag beant-w<ior<lden zooals ik haar beantwoord. En op welke wijze? Ten laste van Duitschland. Het is geen nationale baat die mij dwingt vooruit te zetten dat een ander antwoord zelfs niet mogelijk is, maar het is ni fin diepste overtuiging, - voor zoover ik mij deze overtuiging vormen kon door het materiaal dat een ieder vind'en kan die trachten wil zich met deze zaak vertrouwd te maken. Hoe het standpunt van het socialisme in dezen oorlog moet uitgelegd worden, hoe groot de verantwoordelfikheid is van elke socialistische partfi afzonder-lijk, dat laat zich slechts onderzoeken, als wij, zoo bondi g als dit hier mogelijk is, de vraag- oplossen lioede oorlog o n t s t o n d. Want dàn slechts zullen wij begrijpen waarom de handelwfize der verschiller.de socialistische partfien niet met dezelfde maat gemeten worden kan. Wat zei de socialistische pers vôôr den oorlog? In de beslissende week voor den oorlog bestond er op de werekl een iiers, die de sehuld van Oosteiirijk-Hongarije en van Duitscliland steeds opriieuw ver-kondigde: de socialistische! 1k liad heden nog een partfiorgaan in lian-deu, dat ik meebracht toen ik vertrok uit Rfinland-Westfalen, waar ik ©p een reeks openbare vergad-erioigen teg'en den oorlog gesproken liad, 48 uur voor de uitbarsting zelf. Daarin las ik vandaag o]>nieuw de vlammende opschriften die ik siuds mdet vergeten 'liad: „Oostenrijk wil den massamoord." „Duitschland laadt ongekende sehuld op zich." En dergelfike meer. In de gansche sociaaldemokratische pers kon men zulke beschuldis'ingen elken dag in de grootste lioofdletters ge-drukt vinden. Het waren wanhoopskre-ten en wilde aanklachten, die uit de hoofdartikels, uit de uiteenzettingen van de redenaars in de vergaderingen met ongekende kraclit opstegen. En het Partijbestuur van de Duitsche Sociaaldemokratie zelf was het, die de Duitsche Regeering toeriep, dat bij li a a r de beslissing over oorlog en vrede berustte. Hebt u ooit iets dergelfiks gelezen in de partfipers van Engeland of Erank-rijk tegen de Engelsche of de Eramsche Regeering? Neen! In de Russisc'he Partfipers? Daar zal waarschfiulijk de Russische regeering heftig aangevallen zfin. Ik ben de laatste om te ontkennen dat er in Rusland menschen waren die zeker op een oorlog rekend'en en hem ook wenscli-ten. Maar ik ben ook de laatste die toe zal geven, dat Rusland een onmiddel- lijke sehuld heeft aan het uitbrekien van den oorlog, waarin Europa zich thans lievindt. die gelijk staan kan met de sehuld van Duitschland en Oostenrijk. Maar ik lioor reeds zeggen: ,„Hoe kan j-' beweren, dat Rusland onscliuldig is? Weet je dan niet, dat het Konstantino-pel veroveren en Arinenië hebben wil?" Ik weet die zaken zeer goed, en on-danks dat, vergeet ik niet dat korten tijd voor den oorlog er gebeurtenissen voorgevallen zijn, die Rusland ontslaan van sehuld en slechts de Centraalmacb-ten belasten. Natuurlijk, als wij de politiek der laatste jaren willen onderzoeken gaan, zoo zullen wij kunnen vaststellen dat dé regeeringen van aile landen in zekere „mate nied'escbuldig zfin; inQdesclijildig, zelfs indien zij de beste vredeswenschen koesterden, reeds uit het feit dat zij bur-gerlijk-kapitalistische staten bestuurden, en dat zij alleen een burgerlfik-kapita-listische ]>olitiek hebben konden; — medeschuldig reeds, op grond van hun bestaan dat hun niet toeliet zich los te maken uit het barde, door wapens ge-sterkte panser der tegenwoordige maat-schappij; — medeschuldig, omdat wij er nog niet in gelukten het socialisme te verwezenlijken. En dâârin rust de bron van onze aanklachten tegen de gansche burgerlijke sainenleving. Maar indien ik een vol glas water, dat door de jaren lieen op-drogen kan, wil doen overloopen, zoo moet ik er den druppel ingieten die het t e - v e e 1 vormt. En dat hebben Oosten-' rijk-Hongarije en Duitschland gedaan, toen zij, door hun oorlogsverklaringen aan Servie, Rusland en Frankrijk den reuzenscliuldketel van Europa deden overloopen, zoodat sindsdien een gruwe-lijke bloedstroom, waarin de gansche iiienschhcid dreigt te verdrinken, de gansche wereld rood kleurt. Aanval en verdediging! Zal men mij nu toeroepen, d'at het on-mogelfik is het onderscheid te bepalen tusseben een aanvallenden en een v e r d e d i g i n g s o o r 1 o g, gezien de vi'rwikkelingen die de moderne ontwik-keling van het kapitalisme schiep? Zal meu nu ook nog beweren, dat het een onsocialistiseh streven zou zijn te trachten dit onderscheid te vinden en vast te stellen? Natuurlijk kan men dit doen; maar deze manier van opvatten is daar-om nog lang geen socialistische,ondauks dat zij heel gemakkelijk zijn moge. Als ik van een tegenovergestelde meening lien, als ik beweer dat ondanks de ver-warring zich het noodige onderscheid maken laat, dan stem ik daarin volko-men overeen niet alleen met de enkel-mogelijke uitlegging van onze internationale kongresbesluiten, maar ook met hem die lioorde tôt de grootste leiders der Duitsche Sociaaldemokratie en die helaas sinds drie jaar niet meer in ons midden is: met August Bebel. Toen men in Duitschland dit vraag-stuk en de stelling die de Duitsche Partfi daar tegenover innemen moest onder-zocht, riep, op het Kongres te Essen, in 1907, ook iemand uit dat men tusschen den aanvallenden en den verdedigings-oorlog geen verscliil maken mocht. Maar August Bebel, die'niet alleen een lange politieke loopbaan achter zich liad, maar ook een buitengewoon helderziend politiek instinct bezat, antwoordde daar in ondubbelzinnige woorden op: ,,Toch wel, kanieraden, men kan d'it onderscheid maken, want wij zijn geen politieke kinderen meer; natuurlijk zou geen enkele regeering vrij van scliuld zijn, moest een oorlog uitbreken. Dat weten we! Maar het zal de taak der sociaaldemokrateu zfin — en daarmede heeft Bebel het woord gesproken, dat, ware het nagevolgd, d'e Internationale den treurigen toestand waarin zij zich nu bevindt zou gespaard hebben, — de taak der SOCIAALDEMOKRATEN zal het zijn zich tegen die Regeering te keeren, die het uitliarsten van den oorlog veroorzaakte! Zal men den moed hebben het Bebel te verwfiten, dat hij een slechte socialist was omdat hij afin leven: lang niet begre-pen lieeft wat socialistische principes zfin, enkel omdat hij socialistische principes, socialistische opvattingen en socialistische wetten niet voor onvereenig-baar hield met helderen blik en gezond meuschenverstand en omdat hij aan die „formaliteit", die in de oorlogsverkla-ring, in het aansteken van het konflikt ligt, - formaliteit die voor de partij-genooten van Zimmei^ald en Kiental zoo onbeduidend, en voor mij en voor hen, die zooals ik denken, zoo gewichtig is, — een beslissende beteekenis toe-kende voor het standpunt der socialisten? S. GRUMBACH. Van ailes wat. Onze lezers weten dat de Duitsche Regeering, voor een paar weken, 2000 arbeiders van Gent, met bedreiging en dwang, naar Duitschland heeft doen overbrengen om aldaar in de macbine-fabrieken materiaal te helpen klaar maken dat dienen moet om hun zonen en broeders te vermoorden. Zooals men licht begrijpen kan heeft deze ongelioorde daad in de arbeidërs-wereld de grootste opschuddiug verwekt en zonder overdrfiven, mag men zeggen dat de verbittering groot is. Vele aktivisten waren van oordeel dat de Duitsche regeering die slavenjaeht wel had kunnen verdagen tôt 11 â de opening van de Vlaamsche Hoogeschool. De misslag heeft plaats gegrepen omdat in de Duitsche bestuurlijke wereld, de bureelen niet steeds in verbinding staan, en op eigen initiatief liandelen. De gouverneur-generaal Von Bissing, heeft nochtans de noodige niaatregelen doen nemen 0111 die politiek wetenschap-pelfik te doen reclitvaardigen, en liij heeft aan zfin Professors, de heeren Eggen, Van Rooy en Obrie, Belgisehe advokaten eu leeraars aan de nieuwe fa-culteit van Reehten te Gent, belast een Memorie op te stellen tôt verdediging en witwassching van de Duitsche Regeering.De heeren zullen bewijzen, zonder 1110-gelijke tegenspraak, dat eigenlfik het feod'aal reclit in België weer in voege is, aangezien de Pruissische feodaliteit nu in België regeert. Wie den grond bezet, bezit ook het recht vrij te beschikken over de menschen die leven op dat erf. Wij vernemen tevens uit goede bron, dat deze rechtelijke thesis stuit oj) de dichterlijke gevoelens van den heer René de Clercq en dat onze nationale dichter, — vertaler van „La Brabançonne" o]i aan vraag van minister Helle-putte, — in de „Toorts" een protest zal laten verschfinen, iirotest dat ook wordt onderteekend door zijn Belgisehe mede-werkers - <lii minores, Rietjens, Picard, en tutti quanti.. ca De Nieuwe Courant sclirfift dat de heer Léo Meert, ondanks onze tereeht-wijzing, verklaart dat Prof. Vain Puy-veld© fuugeert als sekretaris van Minister Poullet. Op ons beurt en op grond van dezelfde bron, beweren wij dat Léo Meert de sekretaris is van den nieuwen gezant van Duitscliland in Den Haag. ISI De „Kôlnische Zeitung" van 13 Okto-ber weet te vertellen dat de aktivisten zich tôt het volk hebben gewend en èen ekonomisch ]iolitiek proirram liebben uitffewerkt. Zij gaan de Vlaamsche arbeiders orgauiseeren, zonder onderscheid van partfi, op grond van volgend program : 1) Invoering en verbetering van liet vakonderwijs. 2) Vaststelling van een loontarief. 3) Regeling van den nacht-, vrouwen-en kinderarbeid. 4) Bouwen van arbeiderswoningen. 5) Invoering van verzekeringsweten. Het blad schfint niet te weten, dat punten 1,3,4 en 5. op de programs van aile Belgisehe partfien staan. Wat men bedoelt met 2, weten we niet. Beteekent dit: de vaststelling van een minimum zooals in zekere wetten over huisindus-trie? Beteekent dit: de veralgemeening van het vakbondtarief? De aktivisten weten liet waarschijnlijk zelf niet. Het Keulsche blad vraagt zich einde-lijk af welke liieromtrent de houding van de socialistische leiders zal zijn, die in liet buitenland verblfiven. Die houding kennen wij. Zij laCheri 0111 de naieviteit van de j.Kolnische" en 0111 de domlieid van de aktivisten. Zekere liberalen en klerikalen willen ons dood redeneeren en de flaminganten willen ons dood organiseeren. Humbng! Anseele alleen staat veel sterker dan de lieele aktivistisclie rommel sameu. -met of zonder bescliaafde uitspraak. 1SI Het „Belgisch Dagblad" sclirfift (27 Oktober 1916): „De socialistische minderheid tusschen Rfin 011 Oder hebben wij nooit vertrouwd. Wij vergeten immers niet, dat er geene minderheid bestond vôôr de slageu aan de Marne en aan den Yzer. Liebkneclit en Haase hebben in den beginne met de wolven gehuild. Docli die minderheid wordt mettertfid een hindernis voor de keizerlfike regeering/"Het is onwaar, dat Haase en Liebkneclit in den beginne met de wolven liebben gehuild. Zij liebben op 4 Aug. 1914 voorgesteld tegen de kredieten te steminen. Het is o 11 w a a r, dat er vôôr de Marne en den Yzer geen1 mindei'heidwaS'. De minderheid bestond van den besrinne af, maar zij verkeerde in de onwetend-lieid' zooals iedereen, — zooals b.v. de „XXe Siècle", orgaan der Belgisehe regeering, die einde Juli 1914 de Oosten-rijksche regeering ondersteunde tegen Servie. Wat de eind-insinuatie aangaat, het ldad wil zeggen dat Haase en Liebkneclit komedie spelen en die komedie eenvouilig hinderlijk geworden is door de omstandigliedeu. Er is maar één woord 0111 die insi-nuatie te brandmerkeu: ploertig! IS1 In zekere middens wordt verteld dat onze aktie gericht is tegen deze en gene 1 politieke Belgisehe partfi. Wij lierhalen en zullen herhalen, dat onze aktie voor doel heeft van het Belgiseh 1) 1 o k een w a a r h e i d te maken en geen s p o 11 e r nij. Noch min nocli meer. Zoolang België niet vrij is, moeten partfitwisten rusten. Daarom : verdraagzaam'heid!. Daarom: niemand uitsluiten. Daarom: voorziehtige politiek. Daarom: parlementaire kontrool. ISI Duitschland wil vrede. Engeland wil geen vrede. Zoo spreken de ketters, maar zij dolen. Indien Duitschland vrede had gewild, dan zou Duitschland met aanneembare j voorstellen vooruitgetreden zfin. Maar Duitschland spralc en spreekt I nog een dubbelzinnige taal. Duitschland voert nog altfid annexa-: tieplannen in 't sehild. Duitschland is nog niet bezadigd ge-' noeg om redelfik te wezen. En te vree- zen is nu dat, op liet oogenblik dat Duitschland niurf is voor vrede, de a 11 d e r e n geen rede meer zullen ver-staan.In zfin dwazen hoogmoed heeft de Jonkerkliek wellicht het uur van een voor Duitschland aanneembaren vrede laten voorbfigaan. !S1 In Frankrijk verschijnt een Vlaamseb katholiek blad, onder redactie van den heer Prims, priester* en het lieet „Het Vaderland". Dit bla<I vertelt: a) dat de Kamerleden der Holland-sclie socialistische partfi het verhinderd liebben de Belgisehe geïnterneerde soldaten aan het werk te stellen te Gro-ningen;b) dat aile Duitsche socialisten de oorlogskredieten stémmen ; c) dat Liebkneclit enkel een roi speelt ingegeven door Keizer Wilhelm II. Ons antwoord o)) deze drie infonna-ties is volgend: Het a) is gelogen. Het b) is smerig gelogen. Het e) is nog smeriger gelogen. Het is daarbij een insinuatie van zoo'11 vuile natuur dat zij slechts in het brein van een dwaas kan opkomen. SI Eenige vriendei) hebben een bezoek gebracht aan de geïnterneerde Belgen en ziehier hun toestand, volgens ons gegeven verklaringeu: Er zfin 111 Papendrecht 102 geïnter-ueerden, die leven in een barak. De barak te Papendrecht werd reeds vier niaal verzet. Eerst was zij onder den dijk. Toen werd zij wat liooger ge-zet. En eindelfik gelijk met de straat. Onjioodig te vragen hoe die verzameling plankeii telkens van elkaar werd ge-trokken. De barak wordt door 4 kacliels verwarmd. Maar dat lielpt niets. Het toclit lanRs aile zijden. Voor die huisvesting betalen zij weke-lijks sedert 11 November 1915 de som van / 1.95. Men had hun beloofd slechts 20 weken te laten betalen, maar v-m vermindering is nog geen sprake. Twee vrouwen van geïnterneerden, de een werkzaam, de andere . kantien-liouder, komen dagelijks de aardappelen scbillen. Daar betalen de soldaten 10 cent per week voor. 's Zondagn hebben de soldaten de toe-laii'ig naar Dordrecht te gaan. lu de wek is dat verboden, terwijl het Z011-dag onmogelfik is inkoopen te doen, en men in Papendrecht zelf ailes veel dnurder betaalt dan in de stad. Zou men de jongens de toelating niet kunnen geven ook iu de week naar Dordrecht le mogen gaan? Het is verboden in militaire kleedij te werken. E11 als men andere boven-kleeren of schoeneu ontvangt, "is men verplicht het oude goed in te leveren. Men is dus verplicht aile dagen in dezelfde kleeren rond te loopen, Zondags ook. Bestaat er geen mogelijk'heid het zoo te regelen, dat de soldaten hun oflde kleeren behouden?, In 't ..voorbfigaan, een vraag: Mogen niet-soldaten ôôk van liet soldaten-rantsoen eten? De commandant van de groep, een sergeant, woont met zfin vrouw in een barakje van 5 M. lang en 5 M. breed, dat tôt bureau is iugericht en tevens een afzoïiiderlfike woonplaats heeft. Hij ! is de lieftalligheid in eigen persoon. Het antwoord1 is altfid weigerend-, als men L iets vraagt. Men krfi'gt zelfs geen verlof 1 0111 zijn familieleden op te gaan zoeken. Een <ler geïnterneerden heeft aile I middelen beproefd 0111 eens naar Rotterdam te mogen gaan. naar zijn schoon-zuster. Maar onverbiddelijk luidt het antwoord steeds: Neen! 1 Aan den luitenant-opzichter te Dordrecht moet men ook niets vragen. Die 1 antwoordt hetzelfde als de komman-dant.Dat is zoo het leven der Belgisehe geïnterneerden te Panendrecht. Brief wisseling. Belgisehe soldaten schrfiven ons uit het Belgisehe léger: „Dank voor het blad. De arbeiders begrijpen u allen hier. Dat u onze steun kracht geve in uw taak." (Volgen de handteekëns.) SI Een andere brief zegt: Front, 2 Oktober 1916. Waarde Vrienden, 't Is zooals ge zegt: „We strijden voor 'n goede zaak." Dat wisten we en dat zullen we niet vergeten, hoop ik! Ja, soins zfin er van onze makkers die maar niet kunnen begrijpen dat wij, arbeiders, zoo vol vuur zijn voor onze Belgisehe onafhankelfikheid. In elken strfid vallen er slachtoffers, en niemand is er graag bij, dat laat zieh verstaan. De Belgisehe arbeiders, laugs beide zijden van den Yzer, geven sedert twee lange jaren blfiken van hun offer-willigheid voor het recht en de vrijheid eener gansche natie. E11 als we de wapens niet neerleggen vooraleer België weder vrij is, dan mogen we ook eischen, dat we als Belgen behandeld worden. Misbruiken bestaan er. Die kunnen uit-geroeid worden, niet door onderlinge twisten, doeh door een eerlijke contrôle. Tôt onze voldoening stellen wij vast dat er overal vèrbeteringen ingevoerd worden. Zou liet verschfinen van onze bladen er voor iets tusschen zfin? Wij zullen voo'rts. onzen plicht ver-vullen jegens ons land, zooals het be-hoort. Maakt gij de baan gereed voor de toekomst. 't Zal noodig zfin. L. EERSTE JAARGANG No. 7 LOSSE NUMMERS 5 CENT ZATERDAG 4 NOVEMBER 19k.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische socialist: tweetalig weekblad van den Bond der Belgische Arbeiders in Nederland behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Rotterdam van 1916 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes