De Belgische standaard

413 0
14 februari 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 14 Februari. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 03 april 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/kh0dv1dj31/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

lste Jaar. — N° 13 Vijf centiemen het nummer Zondag 14 en iaandag 15 Februari 1915. De Belgische Standaard Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : VILLA MA COQUILLE, ZEEDIJK, DE PANNE. Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. — Reklamen : 0,40 fr. de regel Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0,50 fr. DE KLAS VAN'14' De voorwachc is ons toegekomen, de rest zal volgen. Ze weze welkom ! We hebben, bij 't zien van die flin-kejongens, —jong bloed, edel bloed en krachtig bloed, — in ons gevoeld de voorbode van een nieuw opschie-tend leven, teeken van een nieuwe hoop. Want, in de huidige omstandighe-den, die op aller wezens den lach heeft doen verdwijnen voor den aan-grijpenden ernst, gebaard nog door de onzekerheid van 't oogenblik, heeft de ironische benoeming van het woord «schachten» zijne spotachtige beteekenis verloren om opgang te maken als een woord wiens voile waarde van een hooger doel en een nakend heil, ons het juiste besef geeft van de onuitputtelijke krachtvan een volk. Ze zijn bewonderd geweest, niet om de nieuwigheid van hun verschij-nen en de degelijkheid van hunne mannelijke schoonheid alleen, neen, maar inzonderlijk om de daad die van hen uitgaan moet,en die ze,zeker zullen verrichten. Die daad, we verwachten haar als een zegen, omdat oudere erom hebben geleden, erom nu nog hardnek-kig strijden, omdat een zegen maar geschonken wordt aan dezen die overtuigd zijn, dat uit het lijden het leven geboren wordt. Zoo is het met aile dingen die de aarde aan nut en schoonheid bezit. Beziethet graan, beziet de bloemen. Het leven bloeit maar op in de lente uit den schijndood van den winter! Zoo wordt voor ons deze klas van '14, het zinnebeeld, van iets dat ver-rijzen moet, omdat in het lijden van dezen die haar zijn voorafgegaan, we de wording hebben gevoeld van het geluk en de werking van de aanstaan-de zege. De baan ligt voorbereid reeds, door de heldhaftigeedelmoedvandui-zenden die den grond bezegeld hebben met de dierbaarheid van hun dood; de baan ligt veriicht, van over maanden, door de reusachtige bran-dende fakkeis van onze vlammende dorpen en steden; de baan is gehei-ligd door de vernieling! 'tZijn baken die wijzen naar de herboring en nie-mand stronkelt langs wegen waar baken wenken, met zekerheid, naar het doel. De kracht was ons te kort. De offerande is grootsch en groot geweest. De kracht is nu gekomen, is nog in aa itocht; het leven zal in evenredigheid grootsch en groot zijn en heerlijk. We groeten in die jongens de kracht. De krachtvan morgen. Want, morgen, zullen ouderen ge-sterkt en gesteund worden door het opbruisend geweldvan een rollenden vloed die in zijne g'olvingen wentelt het lichtvan de liefdevoor den grond, dien zij hebben gereedgernaakt, en uit die liefde kan slechcs het leven bloeien. Want, morgen, zullen deze die wachten en hakennaar deverlossing, — de schameien, de doolaards en de ballingen —hetgeroep hooren, in de verte, van hun jongste, en daarom, hun dierbaarste en schoonste, bloed; en in hun hert den schok voelen van de opstanding, want het bloed dat vergoten is geweest, wordt het zaad van de kracht,'en in de kracht, ligt de zege. Daarom de jongens van ' 14, heil ! J. Filliaert. 1 ' *' ' ■' - ' " ' ' We leven voor den koning! We lijden met den koning! We strijden en sterven voor! den koning en ons land ! .r, i(Tw^V|.m^f|v.v^arv^r.vfjwwaiw « ïOL-jnaak.jwauaw. Vaderlandsch Qebed. O Gocl ! wat rampen en ellenden in 't dierbaar Vaderland! Moet al ons hoop dan hooploos enden? Waar blijft uvv wrekend hand? Met moegekreten oogen staren wij krachtloos op naar U... Och, wil Uw volk, Uw kindren sparen, zend hulp en redding nu ! Zie hoe de wonden gapend bloeden... hoe voorts vol blinden haat, de dwingland met zijn geeselroeden en kudde en herder slaat... Het heiligst recht, 't ligt. ach, vertreden, in schuldloos bloed versmaoht... O God! dat werk van eerloosheden, 't wordt "opUw Naam" volbracht !... Gedenk 't: eens hebt ge ons uitverkoren als oi_dstc en liefste kroost... Sinds eeuwen thans we U toebehooren : nooit hebt Ge om ons gebloosd ! Wen andren Uwe wet ontdoken, 't Klein Vlaandren trouw U bleef: nooit heeft het 't ecewoord verbioken dat 't met zijn bloed U schreef ! Gedenk 't : zijn bidden en zijn boeten in 't stijgen van den nood... hoe roerend vôôr Maria's voeten 't zijn kinderharte ontsloot... hoe daaglijks voor Uw liei'deomarming zijn kleinen knielden neer... Och ! zoo Ge ôns beê verstoot, erbarming om hunnentwil, o Heer !... Daag op, o God, och draal niet langer ! Reeds naakt de nare nacht... het lijdensuur wordt bang — en banger... Daag op met sterkte en kracht ! Verbreek den trots der woeste benden ; verplet in 't wraakgericht den snoode die Uw erf dorst schenden, die voor Uw Naam niet zwicht ! In 't vuur gelouterd der kastijding, veredeld in de smart, op 't feestgejubel der bevrijding herleven zal ons hart... en gansch een volk zal voor Uw voeten in machtig stemverbond door de eeuwen heen U Kedder groeten van de ouden V adèrgrond ! V. P. <»BMgS6Mwra>K3BeaiiMi« uni—111—n uiiifciniiii>iii>i—nii'ir«'iii"ii»i«HMiiMMBOWe—» Bericht voor den VASTEN Potestate nobis a S. S. data, concedi-mus ut per Quadragesimam milites et civiles ad mensam milites excipientes, carnibus et piscibus simul utantur, in locis ab hostibus nonoccupatisinDiœcesi Brugensi. Datum Ypris il Febr. 1915. (1) De Brouwer C D Ypr Deleg. Apost Met bijzondere macht ons door den H. Stoel verleend, laten we toe gedurende den Vasten, in de streken van het Bis-dom Brugge waar de vijand nog niet is doorgedrongen : Soldat en en Burgers die soldaten tn kost hebben, vleesch en visch mogen sa-men elen. Gegevente Yper den 11 Februari 1915 DeBrouwere.C.D.Yper. Deleg. Apost JONGENS, verzorgt uwe schuil-plaatsen in de loopgrachten ! Aile 4 dagen zal u daar versch strooi gegeven worden.Neemtzorg dat het oud strooi volstrekt verwijderdworde vooraleer er versch strooi wordt ge-legd. Het is uwe ei^ene gezondheid I Oorlogsnieuws. OP HET WÈTELIK LEOTRGHT Een bevig gevecht is aan den gang in het Yper.sche. Moorslede, bij Roesela-re was heurtelings in de handen der Duitschers en der Bondgenooten. Deze laatsten zijn nu in Langemarck en Pas-schendaele. Te Roeselare, Iseghem en Kortrijk komen er gedurig gekwetsten toe. De Duitschers melden officieel dat er niets bijzonders gebeurd is op het Wes-telijk legerfront, daaruit mogen we toch niet besluiten dat het waarlijk zoo is. Vooreerst zijn de vijandelijke pogin-gen te La Boiselle, bij Albert, vruch-teloos geweest. Wïj, integendeel, hebben door eene ontploffing in hunne loopgrachten, gevolgd van een hevigen aau-val, in deze gemeente, grond gewonnen. Daarbij werd er voort gevochten in de Argonnestreek in het bosch La Bo-lante en la Grurie. Daar heeft de vijand vruchtelooze popingen aangewend om onze versterkte positie : ' ' Marie-Thérèse' ' te veroveren. Nog andere aanvallen werden afge-weerd rond de bosschen van Parray, ten N. O. Nianonviller (beide localiteiten in Lorreinen) en te Fontenelle in de Vo-geezen.En toch beweren de Duitsche officiee-le(?) berichten dat er niets bijzonders voorgevallen is op het Westelijk legerfront.OP HET OOSTELIJK FRONT. In het Oosten zijn deze laatste dagen belangrijke oorlogsverrichtingen gebeurd. Onze Russische bondgenooten hebben nieuwe zegepralen behaald en bloedige wonden aan 's keizers leger-benden toegebracht. Terwijl de ontembare Russen onver-poosd vooruitrukken in Oostelijk Pruisen en stormenderhand de Duitsche drorn-men op de lijn Johannesburg-Gumbin-nen inbeuken, woedt de hevigheid van den strijd vooral op een punt op den linkeroever van de Vistule namelijk in den driehoek Shiernewice-LawiczdSochaszew. De vijand immers heeft op een uitgestektheid van 10 ver-sten (t. t. z. 10 km. 6000 ta.) 7 legerat-deelingen dus meer dan 100.000 man-nen opgejaagd, ondersteund door niet min dan 600 vuurspuwende monsters. De Duitschers hebben 11 mitrailieuzen verloren. Eene nieuwe fiasco voor den keizer, want men weet nu dat de ver-woede aanvallen der dichte duitsche drommen op de Russische stellingen meer dan 50.000 mannen gekost hebben, men weet overigens nog dat de keizers' lijfwacht zoo deerlijk ontredderd in Vlaanderen, verpletterd werd te Lowicz, eindelijk weet men 00k dat onze bondgenooten na dapper al hunne aanvallen afgeslagen te hebben, ontembaar voor-uit gestormd zijn, den aanvaller uit zijne stellingen gejaagd en de Bzourarivier overschreden hebben. — Gisteren wej> den zij aangevallen, heden vallen zij zelf aan. — Dus niets anders dan aanwinst voor ons. Bloedige verliezen voor den vijand en duitsche nederlaag op de Bzourarivier. In de Karpaten gaat ons offensief optreden goed vooruit. Langs de hoog-te van Dukla en Usjok drongen ze in Hongarie en verdrijven de uiteengesla-gene vijandelijke benden en maken veel krijgsgevangenen. Op de hoogte van Louphon hebben onze troepen den 8" dezer 69 officieren, 5.200 soldaten krijgsgevangenen geno-men en 18 mitraljeuzen buitgemaakt. Op de hoogte van Toukla heeft de vijand den 7° dezer 22 opeenvolgende aanvallen gedaan. De Duitsche aanval- » Laatste Berichten. In Belgie : de vijandelijke artillerie is op gansch het belgisch legerfront in werking gekomen. Onze batterijen hebben haar echter met goeden uitslag bevochten en zelfs tôt stilzwijgen gebracht ten N. en ten Z. Beerst. Bombardement van Nieuwpoort en van Veurne Op gansch de vechtlijn tôt Champagne, artilleriegevechten. De vijandelijke bommen hebben ons geen kwaad gedaan. In Champagne werd een duitsche aanval in de bosschen ten N. Mesnil-les-Hurlus afgeweerd. In Argonne, bij de versterkte positie «Marie-Thérèse» was het gevecht zeer hevig. Een heele brigade Duitschers werd achteruitgesla-gen met groote verliezen. Wij hebben ernstige verliezen ondergaan, maar deze van den vijand zijn veel grooter. In de Vogeezen, bij Fontenelle heeft de vijand eerst veld gewonnen, maar wij hebben het wederom ontnomen. In het Karpathengebergte hebben de Russen nog eens 23 officieren en 1500 soldaten gevangen genomen. In 't laatste gevecht, in Polea, worden de Duitsche verliezen ge-schat op 40.000 tôt 50.000 dooden en gekwetsten. len zijn zonder weergâ in de geschiede-nis.Op de zwarte zee heeft de Turk-sche kruiser Breslau Batoum en Galta beschoten. Daarop hebben onze kruisers een turksche haven in Klein-Asie, Tre-bizonde beschoten en 2 stoomschepen met levensmiddelen geladen doen zinken — te Teros hebben onze schepen een tweemaster in den grond geboord. Leve Koning Albert ! Leve ons heldenleger ! IV«tiMMIH <U II il il m I IN 'T LAND. De taks op de afwëzigheid. De Duitsche overheden hebben besloten, dat ieder familie waarvan het hoofd tegen 1 Maart niet teruggekeerd is in Belgie, zal geslagen worden met een taks die het tien-dubbel zal beloopen van de persoonlijke be-lastjng. Als er niet betaald wordt zullen de goederen aangeslagen worden of de personen aangehouden! Daartegen heeft de Belgische regeering nu een krachtig protest aangeteekend. « Bij hun inval in Belgie hebben de Duitschers allerlei gruwelen gepleegd om de be-volking den schrik aan te jagen. — En nu wil Duitschland degeqen die den schrik wilden ontkomen met een taks slaan. — dat is tegen aile beginsel van rechtvaardigheid en elk fiscaal stelsel in Belgie in gebruik. Die maat-regel druischt in tegen de overeerikomst van den Haag,,.. Die taks is tegen den geest der Belgische wetgeving. Ze maakt een onderscheid onder de belastingbetalers en slaat enkel de afwe-zigen. Ze ontneemt den burgers het gebruik van hun vrijheid. In plaats ran te steunen op een wettige basis volgend uit de inkomsten, gaat ze uït van een tijdstip, den i Maart 1914, onnauw-keurige basis wat betreft de militaire verrich-tingen.Ze veertienvoudigt de taks op het oogen' blik dat er geen inkomsten zijn noch iets be-sçhikbaar. Men moet ze betalen hoewel er eenwettig moratorium ingevoerd isendat vele moeilijkheden de betalingen lastig maken. Het is feitelijk een vermomde opeisching, zooveel te hatelijker daar het land geruineerd is door den oorlog door opeischingen, door collectieve boeteri, het inbeslagnemen en het vervoer naar Duitschland van het Belgisch vee en de grondstoffen voor de nijverheid. De Duitschen hebben reeds een schade-vergoeding gevraagd beloopend meer dan 20 maal de belastingen geind in de negen provinciôn. Dit werd slechts gestemd nadat ze op 14 December beloofd hadden geen nieuwe belastingen meer op te leggen. Daar-door hebben ze hun plechtige belofte gebro-ken. De zedelljkîieid van Belgie 's OYerweldiging. ,, De Kôlnische Volkszeitung", het katho-lieke blad van het Rhijnland, gaf, in zijn nummer van 9 Januari laatstleden, een volle-dig verslag over een artikel dat onlangs verscheen in het katholieke ,, Wochenblatt" van Chicago, om de Duitsche overweldiging van ons vaderland te verrechtveerdigen. De opsteller van dit artikel, met name Bonvin, beweert dat het Duitschland toege-laten was door Belgiô heen te gaan, om Vrankrijk te verplettaren. Hij steunt zijne beredeneering op de princiepen van nood-wendigheid en zelfverdediging. De staten, zegt hij, zijn moreele eenheden. Zij worden beheerscht, in essentieele zaken, door dezelfde wetten als den eenling. Welnu, veronderstelt dat een mensch ten allen kante bedreigd worde door wilde beesten. Vôôr hem ligt het land van zijn gebuur. Hij ziet de mogelijkheid van te ontsnappen, zoo hij over het land van den gebuur gaat, terwijl hij anders, naar aile waarschijnlijkheid,het leven moet verliezen. Wie zal beweren dat, in deze netelige omstandigheden, hij het recht hebbe, tegen den wil van zijn gebuur in, diens land te betreden ? De drogreden is lijn uitgedacht ; doch, tôt schade en schande van den uitvindcr, kan de vergelijking op Duitschland niet toegepast worden. Inderdaad, Duitschland is niet de onschul-dige, weerlooze man waarvan sprake in de vergelijking, maar wel de machtige, trotsche leeuw, die de wilde beesten afwacht, om ver-raderlijk, met een reuzensprong hun op het lijf te vallen en ze te verscheuren. Zoo de strijd tegen hem uitvalt, zoo de overmacht van zijne vijanden hem dreigt te verslinden, aan niemand anders moet hij ervan de schuld wijten tenzij aan zichzelf. Zoo valt de vergelijking door Bonvin ingebracht en de beweeg-reden dien hij tracht te vinden. Dat de overweldiging van België het eenig-ste redmiddel was voor Duitschland hebben de gebeurtenissen gelooehenstraft. De held-haltige verdediging van de Belgen heelt den woesten schok van het Duitsche leger gebro-keft, en zijn eindzegepraal onmogelijk ge-maakt.Maar hoe zal onze moralist Bonvin het verbreken uitleggen van het onzijdigheids-verdrag, door aile mogendheden, en dus 00k door Duitschland, onderteekend ? Hij beroept zich op den wijdberoemden godsgeleerde Lehmkuhl, om vast ce stellen dat een kontrakt niet meer verbindt, van zoohaast zijn uitvoering ernstige schade be-rokkent.Nogmaals stelt Bonvin een algemeen prin-ciep vooruit, maar past het heel slecht toe aan de Duitsche overtreding van onze onzij-digheid. Immers, als de mogendheden zich verbonden den grond van Belgie niet te schenden, moesten zij noodzakelijk voorzien dat zij daardoor vaarwel zeiden aan het voor-deel dat zij zouden in tijd van oorlog hebben met den vijand door ons land heen te over-vallen. Het verzaken aan dit voordeel was dus besloten in het voorwerp van het kontrakt, en diensvolgens is het princiep van Lechmkuhl in ons geval niet toepasselijk.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes