De Belgische standaard

2004 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 27 Juni. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 15 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/jw86h4dv2t/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

De Belgische Standaard u u jj %# disfe W * «*—xs. .«r"»* -sr~-»-a- /& ■ <v Mb Wfe Ml «i Wft voor ixod 'vn Haard en Land Door Taai eu Volk « DE BEL6ISCHE STMDMRDi virschijDt dagelijiis Abonnementsprijs voor 50 numraers bij vooruitbetaling. Bestuurder : ILDEFONS PEETERS, 7ASTE OPSTELLERS : M. E. BELPAIRE, L. OUYKERS, Victor VANGRAMBEREI i^r.yyeauitawrij-iyocc-v- .jwjWWiJtî 1 .«a.- aw>y»aa»>ufc-'-TMfc--~rt*ww>l»g9g&ar«^J • ?L^&za£**WÊHiss *>rt« Voor aile mededeelingen zich wenden lot : Villa MA COQUILLE, Zeedijk DE PASSE. ' Aaakondigingen : 0.25 fr. de regel. — Reklamen : 0.40 fr, de regel. Vluchteliiiîren : * inlasschin^ea van 2 recels., oxo fr. Voor de aolàaten : 4,50 fr. ï, Voor do nlet-scldaten — in 'i land 3.50 Induit mur *x*mp!artn van *lh numtntr wora friis mindtr. ;t — * A. A 3>J" Prias LEOPOLD, Hertog fau Bral "■ ter gelegeRheid van zijne inlijving bij het legs Gister nog met blond' lang* haren j{ Die zijn moeder w*-u bewaren Als een siersel voor haar kind, » Was Hij met een hond aan 't spelen :r Of met kaatsbol, 'lijk zoovelen, 5_ Wijl zijn hair dreef in den wind. it ~ e Maar vandaag, — 0, hoe verscheide ). Ziet men Hem met vlijt bereideu >t Om een waar soldaat te zijn ; ir Hij wil volgen zijnen vader :t Strijden onverpoosd te gader Tôt den dag der Vrijheid schijn' Zie, ze stralen nu zijn oogen s Die zich willen stuur 00k toogen s Zoo het vergt het krijgsbevel ; Zie het hooîd zich opwaarts richt 't Lichaam recht en stram... De pli< Ook zijn wil verstaat dat wel. Is 't geen bitter lot, 0 Knape, Nog zoo jong van reeds het wape Van den moord t'hanteeren, kind, En te plegen heldendaden Weerdig van d'historiebladen Wiens aanleeren gij begint?... Wijl in hooge vreê paleizen I André koningen nu peizen Hoe zij stelen gaan uw land, Jonge Held, wat is het schoone Dat g'U daar nu komt te toonen Voor uw volk 't geweer in d'ha Met de Belgische soldaten Ziet m' U stappen,-'t zijn uw mat In den strijd voor 't brokje land Dat nog overschoot... hoe kleene Daarom zult g'uw kracht vereener J Goliath sterft door David's hand ~ 't Klinkt: Vooruit !*.De vaandels waj Met dit leger vol van dapp'ren i Zult gij nu ter zege gaan. ! Recht naar Brugge, Gent en Nan Recht naar Brussel, Leuven sam< Om den vijand weg te slaan. Leopold, het kan niet baten Dat de keizer en zijn laten Trapp'len op uw erf en grond ; Gij bevrijdt wat hij wil schender: Gij begint waar hij is t' enden.. Waar hij viel, Gij rechte stondt Vaders grond blijft vast uw erve D'overweldiger zal sterven En zijn kroost te niete gaan... IOp ! vooruit ! Sta immer veerdij Wees uw ouders immer weerdig Zoo zal België voort bestaan. Gij zult d'andre kleinen wreken, Die daar stierven in ons streken Wijl hun moeder werd owteerd ; Op ! voor al die ouderlingen, Op 1 voor steden die vergingen Op ! voor outer en voor Heerd ! Op ! vooruit Gij, kroost van Leeu 't Was 't gebruik in vorige eeu Dat de Koning vond zijn kroon In zijn wieg... maar als men d'i U op 't hoofd zal mogen duwen Voor U wordt zij slechts een lo Loon dien Gij nu kwaamt veidi Gij soldaatje van veertiene,... Die de reuzen nu bevecht... Kwam men ooit die kroon te ra later... 'k Zie u dan ontwaken. Roepend : Zwicht U, 't 1s mijn 1 Dr Hillem «agy;miwwiB<ii jMirwB——mr De Stem der Werkende I Het meerendeel der sociale leiders ronduit dat de Internationale voor dood is. Eenigen nochtans kunnf 3.50 fr. i buittn 't lana 4.50 fr. î vordttt gtvraagd, wordt ai abonmmtuts j sche volk, zeggen zij, dient verantwoordi rflhflnt g^steld le worden voor dezen oorlog. n la lit, het Imperialismus. leger. Anderen dan ik tooriden aan dat gai de Duitsche natie, van boven tôt bone iren aangetast is door den kanker van het Ir rialismus, en wij komen er niet op teru< Eene zaak zou ik willen duidelijk mol len de Internationale, zooals ze voôr den oc werd opgevat en bestond, zal niet meer id. rijzen. 1. De Internationale, in 't leven gero< îiden ! door Karl Marx, onder den kreet : wer len den van ;tlle landen vereenigt U; heeft grondslag : de afschaffing der grenzen werkman heeft geen vadorland ; bij de verwerpiug van het bestaande heef jn' !... i werkman jiiets te verliezen, ailes te 1 ! nen. Vaderland, vaderlandschliefde is I' gelijke phraseoiogie. Het uitbreken van dezen oorlog dee aile landen het gevoelen van vaderla liefde tôt eene hooge lioogte rijzen en t het minst by de werklieden. In de ooi ' voerende landen zag men de felste Inte i tionalisten in het léger dienst nemen. 1 i neutrale landen, stemden de Internati apen i listen, bijna eenparig, de oorlog^kredii ncj j Eene nieuwe bepaliug, welke kar.s heef ; algemeenebijtreding,werd vooruitgezet I Troelstra, de Hollandsche socialistischi | der. Internationale beteekent niet on' ning van de Natie, maar wel aaneen! ! keling, verbond tusschen de naties. Het ■ ! woordje inter heelt steeds die beteel î gehad. Dus het vaderland bestaat ; ! streeft er enkel naar verstandhou tusschen de naties te brengen. Daa l'hand ! ■ stem^ eikeen natuurlijk in, maar zoô I ' .de Internationale ons destijds niet vo ■ steld. j 2. De Internationale, alhoewel haar . hebbende te Brussel, was toch eene Dui , instelling. De invloed der Duitschers m overwegend. Zij wuren ton andere de st »nen * ou ... andl' ingerichten; hunne organibaties op s< gebied werd en nagevolgd, maar van a , ' door de overige naties. Bij hen ginge wapp ren socjaje mai)nen ter schole. ' j 3. De bestaande Internationale orga ties zijn dood. Het onmiddelijk wer amen dezen oorlog, zal zijn de International! " sen te liquideren. S De werkende klas van België, z< kristene als socialistische, zal onmid aile verband verscheuren dat tus: hen en de Duitschers bestond. Zoo zull , kristene en socialistische werkliedt lden ' | Internationale vakvereenigingen va en,"J ; zeggen en de leider die het zou aand i daartegen in te gaan, zou zijn tijd ver. j en bovendien nog over boord gew< rve j worden. ! De leiders zouden schoon van eene ni " ! '• Internationale droomen. De werkende ' waarin afkeer en verachting nog vele 8 : vele jaren, zal wonen, zal geen vei meer willen met mannen, die zoove schuwelijkheden pleegden in ons en' ) Geen verstandhouding meer me ken Duitsche volk, dat ons in ellende stori rd ' de bloem der werkende klas wegmaai ' j het gezworen woord vergat. II i Tusschen de Duitsche werkende k de onze is het voor goed uit. De wer] ; klas van België draait haar, in heilig< .eeuwen ; 0I1twaardiging en rechtvaardige ver eeuwen ruR ^oe l0n i Een nieuwe Internationale, gesteu d uwe | vaderlandsliefde, met die volkeren di tven' | heilig recht verdedigden, is nog mo^ loon" i Met de Duitschers en Oostenrper? meer. F. V. c 'idienen raken LEMBERQ gevalh n. jn Recht ! ^ ln destreek j0ik0£ff boven Lemberg, lemans. • te het den vijand vooruit te dringen. Daa î was Lemberg zelf bedreigd. Liever da I ITIqo nutteloozen wederstand te bieden, hebt 1 Ikldu. Russen het geraadzamer gevonden,zond< j liezen, destad te ontruimen. Daartoe be ^isbe ent i dezer en trokken zich of oor goed « . t nnen het : nieuwe stelhng terugl ven maar ; Van nu af wordt verzekerd dat de Di Bertrand van utn aonc.uuc.ii, juui nui el«k ; "A pesee, famé et bello...,, naar ! ; Van de pest, d hongersnood, nsch ^ oorlog, verlos ons, Heer ! — Dit 'l-en' I vroeger een vaak gebruikt smeeken ' onze voorouders, zoo menigmaal ge . sterd door verschrikkelijke rampen ; d L,rjrg in onze meer gespaarde tijden vern ■ ver- derde de nood en met hem de beho naar den bijstand Gods. epen in naijne jonge jaren, wel is waar, Uie- men nQg gchrikbezoek van de ch v 'j" ra, vervangende de pest, en telkens • om- geesel verscheen, bracht hij, zooal; ft de de oorlog trouwens, rouwmoedige win- nigten terug naar de kerk, naar boet bur- ging, naar openbare belijdenisvan ge in een Opperwezen, almachtig en | ;d in dertieren, om eene straffende Gerecb "fiel ^oor smeekgebeden te vermurv rlog- hongersnood, althans onder ;rna- zachten vorm, is zoolang niet vert] In de nen dat aile geheugen er van uitgewi iona- zij. De duurte in Vlaanderen dagteel eten. van jg^y —. jus v5^r mijnen tijd — n Ldoor mis^ukken van den oogst in Ierlai e lei- van ^ateren datum en herhaalde iken- meer dan eens. Doch dit ailes was r scha- ver van het tegenv/oordig geslacht, voor- die plotse bezoekingen van Gods s kenis fenc}e haï d geheel vreemd gebleven. 'uefl leefde integendeel in een atmosleer lûinçr 0 irmee ontzenuwende wet:de en willoozen Werd stand, die levensverveling baarde en :orge- zelden in zelfmoord een uitvlucht zc — Nu echter kwam de derde g< zetel Gods, de wreede oorlog, al die ingec itsche melden wakker schudden, met se terkst bevangen, en weer schoolt de mei ociaal bijeen, °P de borst kloppend en de 1 verre, aanroeping herhalend : " Van de] m aile den hongersnood, den oorlog, verlos Heer !,, misa- De oorlog ! Is hij niet wilder en e 'ka^ s^er tlan ^wee an(^ere geesels, v hij zoo dikwijls achter zich sleept ] 00wel nochtans zou ik willen onderzoeken ( Idelijk er ons, in een gansch anderen zin g ischen men, niet van verloste. Ik précis len de Europa was aangetast door een ge ï11 ''fj lijke pest, veel gevaarlijker en moor îirven ^iger ^an de lichamelijke, en uit die liezen ontstond een deerlijke hongersnooe orpen bedoel de vergiftigingvan den opent geest door ontkenning van al het bc ieuwe natuurlijke en veropenbaarde en 3 klas' k wij nen en van honger sterven v; i 2001* ' i'band menschelijk hart door gebrek aan di îel af- vennatuurlijk voedsel. land. Die vergiftiging bepaalde zich nie >t het het loutere godsdienstige, maar st tte en zich uit op allerlei levensuitingen : ide en voeding, kunst, wetenschap, te ti om nu in aanmerking te komen. — ken de ^eweer ^ n^et dat die vergiftiging ,0 ver. sluitend van Duitschen oorsprong vs ,rach- integendeel had Frankrijk er een zienlijk deel aan door de Encyclop md op ten der 18e eeuw, door de in bloed ie ons kleede drogredenen der Revolutie, geilyk. -n ^ iaatste tijden had toch ovei ^ "jiet walgelijke wangedrocht van gekop godloochening en stofaanbidd Duitschland ee mantel geworpen vage, sensueele zoogezegde poëzii Wagners Kunst ? — van dogmati strenge, oogverblindende wetensch; geluk- het pedantism zijner paedagogie ? — ardoor ze ge(]achten in bijzonderheden on in een jîejgn ZQU me te ver brengen ; genc 3en de het ze aan te duiden aan denkende er ver- >s!oten sten en er dit nog blJ tC voeSen' dat p eene Frankrijk, het land der klare geestt uitnemendheid, het volk van heldei uitsch- Siek en instinckmatig proselytisn den 0f D uitsch vergif had ingezogen, zij «•uurlijke sierlijkheid, zijn gemak va LiME.n i. j Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels. 0.50 fr. , j &"t& Hericliteii / , | Parijs, 24 Juni, 23.30 u. den k was In de streeek ten noorden Atrecht heeft er heden geen voetvolk-gevecht bij plaats gehad. Onze troepen hebben zich versterkt op de veroverde stellin-îtei- gen- Hevig kanongevSchut in den sèctor Angre-Ecurie. De vijand heeft den loch laatsten nacht en heden geweldig Berry au Bac en het naburig dorp van nin- Sapigneul beschoten. Deze beschieting heeft ons slechts onbeduidende >efte verliezen berokkend. In Argnnne op de Hoogten der Maas, vermeld men slechts artillerie-had gevechten. l0le_ s In de Vogeezen, te Fontenelle, werd een duitsche aanval afgeslagen. De s (je 'i I^uitschers hebben de grenzen van Metzeral en de bergtoppen ten oosten ; nu \ van het dorp beschoten. Wij zijn e ne- ! j)le- | weging had piijsgegeven aan Duitf loof \ pedlantism en was mee gaan doen i ;oe- haarklieverij en nevelachtigheid. tig- ' De oorlog heeft de lucht opgekiaar* zen. En nu mogen wij uit vollen mond t i?er- den om ook van den verlossenden oor we- ! verlost te zijn, er bij voegende wat o scht voorouders op sommige plaatsen Lent ! vroegen : "Van de Noormannen, vei îaar ons, Heer ! id is Wie deze Noormannen zijn, w zich ieder Belg. M. E. Belpai îeds .' 22 Juni 1915. aan Oorlogsnieuws. van « OP DEN Y1ER. wel- ; Sedert eenige dagen lazen we gestadig niet : ontelbare duitsche hulptroepen België dt cht. î getrokken waren op weg naar den Y esel "■ sPra'£ " Daily Mail » van 400, î man. °m~ i Sedert dien hebben we van nietG uil hrik | mend bijzonders meer gehoord. Dit b ligte : alzoo, al weer een bericht te zijn datdoo )ude s Duitschers zelf wordt uitgestrooid on: >est i goede geest van onze soldaten te beïnv ong | den. Hoe anders altijd deze juiste opga ' î van getallen verklaren ? | De Duitschers zullen wel de eerste zijn voe- > hUn manschappensterkte zoo maar relke ? 't klokzeel niet te har.gen.De jongste geb En ! tenissen staven deze meening als we in ,£ jj- dat de btlgische troepen in hun offensief eene week geleden, drie duitsche loopgr en0" ten innamen, vorderingen maakten bij eer : Joris en op den grooten steenweg van 1 -Ste- smuide naar Yper kilometerpaal 19 bereil' dda- Thans schijnt dit aauvallen een poosje pest stand te zijn ingetreden. Oui hun verlie I ^ wreken en daar ze een oogenblik vrijer gegund werden, hebben de Duitschers iaren ook nogmaals die twee laatste dagen ven~ nutte gemaakt om de plaatsen ver acl: het waarts de vuurlinie gelegen en die hc in 't naamd met eenebescl ieting,hun,voorde t ho- ons, nadeel kouden toebrengen; uitner erg met obussen van zwaar kaliber te ... gooien. Hebt ge dan niet opgemerkt * J zulke beschieting telkens op eene neder rekte Vo)gt ? Het feit van zulke zware stukkf op- bezigen getuigt dan ook alleenlijk dat sle ilrijk daardoor alleenlijk de Duitschers hun Nu machtige wraak kunnen uitoefenen. G werden op Veurne dan ook nog eens twintigtal obussen gezonden die hoegena as geen schade meebrachten daar er slechts aan- van ontplofte in een veld.Veronderstelli edis- worden dan ook gemaakt waar dit z1 - ge- stuk wel mag geplaatst staan. Eerst ' maar ^et gerepereerd bij Woumen maar t . k t schijnt het wel degelijk op de baan van < . , tende naar Leffinghe te staan, hetgee ;e dan ook in den tijd beweerden. lrîg , Intusschen gaathet leventje van onzt van daten in de loopgrachten kalmpjes v — » Wel hebben de Duitschers eergister sch - eens ferm onze stellingen beschoten — ken van radeloosheid en woede — maai p. bekommeren ze hen niet om. Ze weten : deze beschietingen al evenveel schade :wik- richten als eene onwerkdadigheid van eg is vijand en ze storen er zich in geenen < gee- aan. Ze doen beter. Ze werken voort o zelfs veroverde stellingen te versterken, 1 n hunne jongste vooruitgang heeft aan , veldgeschut toegelaten standplaats te ki e °" meer oostwaarts en op plaatsen die ze , het V(5or de overstrooming niet hadden b 1 na- Dit blijkt uit eene mededeeling van hel »-» UÛ VilstsJ _ Th® 11 xr Tpl^o-ronli n Clll i«t / va*-. ^ v 11 er lichtelijk vooruitgegaan. itsch ROND ATRECHT. aan Hier worden nog steeds plaatselijke g vechten geleverd, hetgeen dan ook on rd. meening — in onze laatste kronijk geoppe bid- — staaft : dat de Franschen, alvorens e jrlog nieuw vooruitrukken aan te gaan, eerst onze verover^e stellingen op deze manier will , .. versterken dat ze nog onmogelijk, door ee 1 D1J gebeurlijke kanskeering zouden kunnen de erlos cjen vijand met bijval bestormd worden. En dat lijkt dan ook het zekerste als 1 weet ingaan welke krachtinspanning de innai aire. va'' de «Labyrinthe » bij Neuville St Vaa van de fransche troepen gevergd heeft. Dit feit is er om des te glôrierijker. E teekent op zich zelf reeds een zege die in 1 dere tijden van overwegend belang zou 1 titeld geweest zijn, maar die thans — nu a krijgsvooruitzichten en veldslagen eene g£ ig dat sche omwenteling hebben onderstaan n door- deze opgedrongen belegeringsoorlog Yzer. slechts aai igeteekend wordt als de roemri 0.000 daad van een leger dat winnen wil. En wil strekt zich dan ook uit op een groo îitne- tijcTverloop dan wel zou begeerd worden. ( blijkt deeltelijke overwinningen, hoe glansrijk o >or de komen niet in aanmerking als de ein.iz< >m de niet bevochten wordt. Dit hebben de fra ivloe- sche troepen dan ook allerbest begrepi javen want door gedeeltelijke zegepralen bereic ze het einde voor dat ze willen winnen. £ jn om anders verklaren dit gevecht van een • aan twintig dagen en een en twintig nachten îbeur- 't bezit van deze beruclite Labyrinthe ? inzien Labyrinthe is het doel niet, maar wel Lens ef,van het wijde land daarover ! Ooch om daar »rach- geraken moest die Labyrinthe ingenon )ij St- worden en nu is zij het. Dik- Welke schitterende wapenfeiten zich d :ikten. hebben afgespeeld gaat aile, gedacht te 1 je stil- ven> Jn dezen doolhof die, vierkantsgewi lies te op twee kilometers breedte de ontelbare 1 en tijd pen van machinegeweren op de frans rs dan troepen richtte, hebben deze gevochten,z ;n ten der poos, zonder staan, verwilderd, bev chter- door slijk en bloed, binst boven hunne hc loege- den duizenden en duizenden granaten sel leel of felden en klakten en openbarstten. Ze st emend den daar midden in : blootshoofd, in berr e be~ mouwen, kervend en stekend, vurend it dat slaande met hun geweerkolven als duiv erlaag Dat heeft geduurd een en twintig dagen ken te een en twintig nachten ! slechts Thans is deze « Labyrinthe » in hun be in on- Hopeu we dat weldra zij voorthollen zu Gister naar Lens toe om dan in de vlakte te s is een men naar de zege die zoo prachtvol w naamd voorbereid. its éen ilingen IN DEN ELIAS. zwaar Een kleintje te gader doet het offdfcsief - wer(^ heel het front aan. Al over de loopgracl thans yan Qaionne loopt de trilling van de hoop I Oos- ]i0mt in den Elzas tôt haar hoogste pi ;en we jjier 00]£ werden sedert dagen gevecl geleverd die in overeenstemming met c ze sol- yan ^trecht en Yper het fransch front g voort. j4en cjoen aan eene golvende kolonne r n0§ vuur, van schroot, van staal en mannen - tee- pe Duitschers doen gestadig tegenaanva II daar. maar nog eens bleek hun gedrild voort 2n dat wen njej. hestand te zijn tegen hel overh 'e aan" lîjk. oprukken van de Franschen. Geleid< n aen gaan dezen vooruit langs de Fecht. Ver ( deele Metzeral kwamen reeds de voorposten. om 1:16 zullen ook aanhouden op dit punt-tot de want: delijke doorbraak die moet gebeuren 1 n het kiezen se zelf Men vraagt goede letterzett< bfzet ter drukkery Flor. DAELE, Ve iet en- ■ u nestraat, 91, DE PANNE. | Ziine Exc^ntie Havre % I M, | | ) I I ' f V * m niw*gi-w-gftlttuunjynw-j'.wa «'■wwui.';.'Bi t 'ifi . j* & a 1 4A4r

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes