De Belgische standaard

726 0
19 augustus 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 19 Augustus. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 24 juli 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/rv0cv4cr2g/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

&m |j|| Door Tsl&I ©h Volk 13^G^X^AJO Voor God en Ha&rd en Lund «Oï MSSHÈ STWOMFJ * liwliij»? iïjiiijiu —~~ï Abonnementspri|3 voor 50 nutemers bij sooraitbetalin^. '■ Voor de sjMj.iten : 2,50 fr. Voor de ;S<3t-soldat6M — it "i lattd 3.5e ïr. ; ùailttt 'f 4a»d 3.00 tr. Indien ntter s -tmpiartn tu* tlh nummtf wordtn gnraai'4, mordt d$ abOHxtwtit-Prijs tnindtr. ' eesmurdeï : 'LUEF0M8 PEETER8. j 1 ¥AâT8 OF8TEL.LÏWS ! M. E BELPAlRE, L. OUYKERS, Vfotor ¥AM6HAM3EsRE!t, ' &#ir*aé VAN ûEH S6HELCEM, iuuî FiLLîAERT, < i | Voor aile mededeeliagen zich wenden tôt : \ Villa MA COQUILLE, Zeedijk SEPANME. , Aànkondigingen : ij.35 fr. de regel. — Reklamen : 0.40 fr. de regel. Vluchteliagen î 3 inlassohingen vsn 1 regels, 0,50 ïr. Wachten. De maanden £aan voorbij, en brenge~ geene verandering. Waar wë stondein, tien maanden geleden, staan we nog. De Duitschers, hoe zij ook poogden, kwa-men niet vooruit; raaar ze gaan ook niet achteruit. Onbeweeglijk blijven ze in in hunne loopgraven, die zij den tijd hadden tôt echte burchten te versterken; wij blijven even pal op onze posities, Onophoudend donderen de kanons of kletteren de mitraljeuzen. Hier en daar wordt er een menschenleven wegge-maaid ; eenige moedige, levenslustige jongens gekwetst of verminkt, huizen in puinen gelegd, puinen tôt gruis gemaakt; en al dat geweld brengt geenen uitslag. Hoe wij ook keeren of draaien, de moge-lijk- en waarschijnlijkhedenondervragen, geen boekje van den toekomstsluier wordt opgeheven, geen straaltje licht komt door, 't is duister overal. Aarzeling, twijfel, stilstand, dat is voor 't cogenblik ons lot; en voorzeker is er niets dat een mensch — of een volk — meer plaagt en tart en knaagt, dan die onwetendheid over de naaste toekomst — daar waar het neerkomt op leven of dood — dan die altijd op nieuw bedrogene hoop, die immer verijdelde droomen van verlossing van 't vaderland, van Duitsche nederlaag en straf. Menschelijk gesproken bestaat er, in schijn toch, geene enkele rede dat er verandering kome in 't eerste jaar; voor j zooveel wij kunnen oordeelen, zal ons léger hier, op den Yzer, zijn zelfde leven van stillen heldenmoed in eento-nigheid voortzetten. En toch, toch schijnt er soms door eene reet in de dichte sluiers der toe- | komst, een smal lichtstraaltje door te zijpelen, dat schieliik gansch het duister j verschiet opklaart en aanduidt dat eene ! kentering op 't komen is, en het einde j dichter bij siisschien dan men waande. | Af en toe komt er uit Duitschland een verward gcluid van vrede overgewaaid; 't zijn de socialisten of andere groepen, die, officieux, van vrede spreken, de be-koorlijke vlag zwaaien, de verleidende tonen doen klinken. — Niemand luistert er naar. — Af en toe ook, biedt het Keizerrijk, officieël en herhaaldelijk, den vrede aan, beurt om beurt, aan het tijde-lijk zwichtend Rusland, aan het onover-wonnen Frankrijk, zelfs aan het verplet-terd België. En we vernemen dat zijne eischen verscheidene tonen zijn gedaald; Ja, dat het tevreden zou zijn dezen bloe-digen oorlog te eindigen met eenvoudig weg het statu quo van voor een jaar j weer in voege te brengen; — alsof er j van statu quo kon worden gesproken, I | danr waar ruine, verwoésting en dood j lT.bjhmnffaifi irûr- w^uraajrf ïzîlix.5 schoonheid, van rijk opborrelend leven ! j Duitschland spreekt van vrsde, maar ; 13 niemand luistert, want het oogenblik is j w nog niet gekomen, de vrucht is nog niet j ^ rijp genoeg om van zelf te vallen. Maar j ^ het uur naakt. f w Indien Duitschland — en Duitschland j alleen — van vrede spreekt, dan is het j g omdat het voelt dat zijne krachten, die ï j' reuzenkrachten, waarvoor zoovelen nu S e nog in bewondering staan, het op eens • n zullen begeven; omdat het weet dat het ; i; zijne laatste troeven uitspeelt, maar dat j v zijne zegepraal op de Russen geene j v vruchten zal dragen, en dat het tegen i ^ den ijzerenmuur van 't Westelijk front î ^ zijne leemen voeten zal komen breken. j ^ Hoe lang zal deze uitslag nog uitblij- : t ven ? Maanden of weken ? Daar kunnen d zij misschien op antwoorden, die weten j * wanneer de Vierbond zal zegevieren over | h de moeilijkheden en hinderpalen in de j ^ Balkaansche Staten... ; n Lang valt het wachten; maar het is ! t geen verloren tijd. Deze tijd van wachten g is bij voorkeur een tijd van diep samen- *• vatten van aile krachten en vermogens s der ziel, zoowel bij den eenling als bij ^ het volk. Zooals de heerlijke zomer met , zijne rijke oogsten en weelderigen bloe- g mëritooi geboren wordt uit den barren, r schijnbaar dooden winter, zoo ook is c een prachtige groei van zielegaven aan 1 't kiemenonder de in schijn onvruchtbare ^ monotonie der lange, ledige, hopelooze £ maanden; gaven van moed, van volhar- ^ ding, van altijd hooger opschietende r liefde- en toewijdingskracbt, niet alleen t in 't leger, aan 't front, onder het nooit 1 wijkend doodsgevaar, maar ook ginder * in 't bezètte land, onder den hiel van den c brutalen hooghartigen vijand. Wie zal ~ beweren dat er niet dikwijls meer moed , i noodig is om de stelselmatige, altijd zwaarder wordende verdrukking te ver- 1 ! duren, dan om den dood te trotseeren ? 1 Ons volk is een schoon volk; zijne ziel ' isopen voor hooge deugden. Eene macht, ^ ' grooter dan aile aardsc'ne machten is , • bezig die ziel te kneden en te reinigen, : door smart en sacrificie. Uit de lange, , zware beproeving, zal ons volk stijgen, geadeld en geridderd, zijner voorvade- i ren waardig, die, gansch de geschiedenis j : door, altijd goed en bloed veil hadden j ' j voor vrijheid en voor recht. { il God is in de schauuw aan 't werken; i ! laat ons zijn uur afwachten, misschien 1 ■ , is het zoo verre niet 1 L. Duykers. , « ' ! PïETER DE METS. . i < kunstschilder. î De Aritwerpenaar Pieter De Mets heeft te t ' î Rotterdam waar hij verblijft, een tentoonstel- 1 I ling ge'iouden zijner talrijke werken — niet ^ | minder dan 85 stuks. Deze nog jonge schilder , 1 ontmoette tôt nu toe nog niet de waardeering , welke hij verdient. Zijn talent is sober, recht , zinnig. geen jacht op effekt, maar de klare t viaie van heldere dingen; biizonder lichte en ^ vroolijke kleuren. — De Mets is geen kniezer, geen grijs -zoeker; maar een echte Vlaming nemead V.et leven gelijkh.t is, met zija goed en kwaad, met zi;n zon-en schaduwkant, doch ^ vooralaan den zonnekant, gezien. Hier, in de De Panne, kan ik natuurlijk 5 niet uitvoerig schrijven over een expositie 1 die ik niet bezocht— maarwaaraan de Hol- ? landsche pers lovende artikels wijdde — dcch * ik ken de werkenvan den Antwerpschenschil- 1 der genoeg om te weten dat hij zijn bijval ( ' verdiende en om mij te verblijden dat de kan- 2 sen van aen oorlog hem verplichtten zijn naam j Ibekend te maken buiten de enge Belgische ï ^reocen. M. E. Belpairb. g OORLOG 3NIEUWS OP UMV YZER Rond Lombartzyù^îSt jons en uimiuotuv is de vijandelijke artillerie nogmaals heel r werkdadig geweest. I 't Is ten andere niet te verwonderen, als I we maar voor oogen houden dat we een ( dxdtsch offensief op onze lijn mogen ver-wachten. ( Want gelijk wij het reeds zegden, kan het gebeurlijk offensief alleen voordeelig werken j langs Nieuwpooort en Diksmuide. De lage landen tusschen deze beide punten, sluiten -, een Tooruitrukken uit, daar dit overstroo-mitigsgebied voor de Duitschers in Oktober laatst, meer dan eene verwittiging is ge- ; ; weest. We hebben ook nog uit het 00g niet ] verloren de geweldige pogingen die toen op jj Nieuwpoort en Diksinuide aangewend wer- j : den en men hoeft 3lechts onze beîgische hel- j : denlijsteu van de dappere gesneuvelden te ! doorlooperi,om te bcstatigen dat meer dan de j twee derden onzer gevallenen op den Yzer, daar hur< roemrijke dood hebben gev»nden. ; Nieuwpoort en Diksmuide zijn dus de twee i kwetsbare punten in onze linie. Doch zoo ^ | verleden jaar hun aanvallen zônder uitslag bleven, alswanneer alleenlijk w^j steunen ^ mochten op den moed, le wiiskracht en de... ' borsten onzer jongens ; hoeveel te meer mogen we nu met vertrouwen ailes aiwachten ! Onze jongens staan er, gelijk ze er nooit ge- ' staan hebben. Effenaf prachtig in hun li-chaam — hun stoere kracht, — en in hun ziel, — hun onverzôttelijken wil. Dit alleen ware voldoende omons aile verzekering te geven. Maar daarbij en daarbuiten hebben we nu al het noodige, dat we toen misten. Heel de Yzerlinie is éen vuurmond, die zonder tellen de projectielen mag uitgooiea. De de-i'ensieve sterkte van onze stellingen is deze van een echt tort onder den grond en aile daveringen van materieele kracht ox aile geweld van voort-gestuwde mecscheumassas moeten daarop schipbreuk lijden.En dan hebben we nog het onoverwinnelijke water dat uit de zee komt en de zee is aiet te bedwin-gen.De bedrijvigheid der vijandelijke viiegtui-gen schijnt aan te duiden dat de duitsche verzameling van reserve-machten wel een voltrokken feit moet zijn, nu. Wanneer komt deze macht in beweging. Het moge wanneer het wil, wij ook staan vaardig en heel de Yzerstreek met Diksmuide als hoofdpunt wordt voor de hoogmoedigen nog eens een " kolossaal " graf, waarin we voor goed de duitsche eutopiën van wereld-maeht zullen stoppeè. - . ROND YPER Men bomhardeert yan aan Steenstracte tôt aan de Fransche grens. De vernieling ploft met den dag immer geweldiger neer op dor-pen en stederi, nabij en op de gevechtslinie gelegen. Poperinghe, Y per, Dickebusch, W yt-schaete, Pypegaele en andere krijgen dage-lijks het akelig geschuifel der projectielen i in hunne lijdende geraamten en de openbar- ) sting van het vernielende schroot op hunne wankelende puinen. Yper werd dezer dagen | ûogmaals heel heftig beschoten. Op de statie, di-î tôt nog toe als bijna het j eenigste overgeblevên gebouw nog rechte | stond, kwamen eenige obussen terecht. Yper | moet heelemaal tôt puin. Rond de stad hebben gedurig plaatselijke gevechten plaats waarvan de belangrijkste ■ wel rond het Hooge geleverd worden. Doch | daar de strategische waarde van dit punt » niet te betwijfelen valt, zulleu onze vrienden ] er wel voor zorgen hunne stellingen daar | gaaf te hardhaven. FRANSCH FRONT De poging van den Kroonprins om langs I Verdun op den weg naar Parijs te geraken, ? schijnt nu voor goed en voor de tweeda j maal stopgezet. De ambtelijke berichten \ gewagen nog slechts van artilleriegevech- | ten op het heele front. Doch dit zal wel een voorbode zijn van aleuwe aanvallen. Waar deze gebeuren zullen laat zich reeds voor- 1 zien. Het zal wel derkelyk in de kromming f zyn tusschen Argonne en het Engelsch j front, met eene drukking op de Yzerlinie. j Verdun is voor den Kroonprins eene te s groote tentatie om het zoo maar te laten Parijs, Î7 Oogst, 15 u. Nogal hevig kanongeschut in den loop van den nacht op verschillig-e pun- nabij Arrac ourt en Lemtrly^Bêfr^X oreeineai ne aux Charmes en te La Haute Chevauchee. Op dit laatste punt zijn de Duitschers gisteren uit hunne loopgrachten gekomen om tôt den aanval over te gaan. Ons vuur heeft ze in hunne linien teruggestooten. Petrograd, 16 Oogst. Streek van Bansk zijn de Duitschers op de Aa teruggeworpen. Streek van Jacobstadt en Dvinks onveranderîijke toestand. De forteres Kovno wordt voortdurend gebombardeerd, De Duitschers vallen geweldig de vvestelijke forten aan. Tusschen Narew en Bug wordt er hevig gevochten. Kaukasus. De Turken werden uiteengedreven op de Euphrate. Ze verloren benevens talrijke manschâppen ook belangrijk materiaal. liggen bij de tweede pogiag.Àlle goe zaken gebeuren in drie, in dien zin dat de poging van Verdun, voor dan Kroonprins ::-al zijn het begin van zijn ongeluk. OOSTELIJK FROWST 1 Er is als eene stagnaiie gekomen in do j krijgsverrichtingen. Van aan Riga tôt Ko\ - j no kwarn het tôt een stilstand van de duitsche legers van von Hindenourg ; en Riga- j Dvinsk (Dunabourg)-Wilua blijft voor den j Duitsciien veldmaarschalk slechts eene be- \ geerte. Doch tusschen de begeerte en de jj werkelijkheid is er nog een heele afstand en S of von Hindenburg ooit dien afstand zal | kunnen afleggea lijdt nog altijd twijfel. Want het standhouden van de russische ! vesting Novo-Georgiesk schynt aan tedui-! den dat de russische legers van geen och-. teruit trekken meer wiilen weten. Deze vestiEgimmers blijft het gevaar op den zui-derflank van von Hindenburg, en verplicht hem tôt zekere werkeloosheidDoch hier is tijd ! ook redding voor de Russen en ramp voor J de Duitschers. Immers in 't heele Tsaren-rijk is men dapper aan 't munitievervaardi-gen gevallen en 't Jaatste nieuws is dat Ja-" pan van af 1 September dagelijks 50.600 granaten zal leveren. Men is druk bezig bij -kornende lijnen te plaatse-n voor 't vervoer. IN DE DARDANELLEN. Men is wel verwonderd geweest over den • krachtdadigen tegenstand der Turken. Doch 1 indien deze niet ondersteund waren ge-: weest door een overvleed van munities, had 1 de Dardanellen-doorbraak reeds een afge-1 dane zaak geweest. Doch hier mag ook uit het 00g niet ver- Iloren worden, dat het de duitsche organisa- tie geest is die ailes in handen heeft geno- men. Niet alleen werd het leger gedrild t door Duitsche generaals en officieren onder het opperbevel van Limon von Sanders, — die thans, niettogenstaande de veelviildige [ berichten in de pers verschenen eu die we ' ' niet overmaakten, nog altijd aan 't hoofd van 't Turksche leger staat, — maar ook het munitievervaardigon namen ze onder hun- 1 4 ne leiding. Zoo rienten ze de tramdépots i boven Boulair, tôt fabrieken in en deden ' ; daar h een 500 duitsche werklieden komen. 1 i Thans is het ook niet meer te verwortderen ^ ! dat de Turken zooveie spbieten. Doch aan 1 ailes komt een einde, zerîa âan munitiever-> i ' j vaardigen als de noodige stoffen ontbreken | en als dezo niet meer iegevoerd worden. a f Ook mag men nu de mogelykheid iuzien ^ j van een nabij tekort aan dit onontbeerlijk ' f bestanddeel om oorlog te voeren. Misschien t ; moet daaraan het inrichten van eene nieu-I we Turksche verdedigingslijn boven Bou- Ilair by Silivri geweten worden. Hetgeen dan x»«k wel schynt aan te duiden dat Galli-poli wel zyn laatsten tegenstand biedt. ilntusschen gaan de bondgenooten voort met de beschieting die zich dezer dagen uit-breidde tôt bij, Smyrna, op de Aziatische > î kust, waar 2000 Turken uiteengeschoten i | werden door de vloot. 1 i SERVISCH FRONT t : Zou het aangekondigde duitsche offensief ■ een aanvang genomen hebben ? Zeker is l f 't dat Belgrado reeds erg onder vuur werd 1 j genomen, ir.aar de Serviers hebben kracht-. | dadig geantwoord, zoodanig dat op don > ! tegenovergestelden oever het Oostenrijksch t ! Semlin het erg te verduren kreeg. Uit wraak wierpen de Oostenrijksche batte-rijen dan een honderdtal shrapneîs op de stad van Belgrado zelve. Altijd hetzelfde middel ! OP ZEE. i Men make zich maar nief te bezorgd om het l verloren gaan in de iaatste dagen van de cn-! gelsche oorlogscbepen Lijnx en India, het eerste door den duitsche kruiser Meteor gecou- !' leerd, het andere door een oncîerzeër tôt zin-ken gebracht! Het lang uitblijven van zulke oorlogsgebeurtenisseu zou allichl de meening kunnen i<*en boven komen dat het geaaan is met ons meesterschap ter zee. Doch feitelijic zijn beze beide gevallen slechts het aanstip-pen waard, want op zee, blijven wij, ondanks de duikbootenoorlog, de baas. Immers daato-vei vinden we 't bewijs eerst in 't geval van de Lijnx zelf.Wantieer deMcteox- de engeische vloot zag opdagon, dan zag de kapitein de on-mogelijkheid in zich te meten met den vijand en deed hij zijn schip de lucht invliegen. i>e-ze daad is eeoe bekentenis van onmacht. En wat de duikbootenoorlog aangaat, de duitsche biaden zelt beginnen het volk wijs te makeu dat heel hun kclossale plan op een sis-ser is uitgeloopen. De Duitschers wïlden den engelschen handel lam slaan; het tegenover-gestelde is waar: de duitsche handel ligt voor goedgeknakt. Immers de geheele duitsch-oos-tenrijksche koopvaardij vloot welke voor de oorlogsverklaring 3984 schepen met een in-houd van 6.700.900 ton sterk was, is thans feitelijk geheel buitgemaakt, vernield, geïn-terneerd in neatrale landen ofopgelgdin Duitsche eu Oostenrijksche havens. Het verlies treft niet alleen de scheepvaart-maatschappijen, reeders enscheepseigeuaren, maar is eene ramp vqor het heele Duitsche volk. Men kan den vrachtpriis beschouwen als een soort belasting geheven /an delading; indien het een sebip is van het land, waarvoor de lading lestemd is en dat voor het vervoer zorgt, clan krijgt dat land de geheven belasting terug; geschiedt het vervoer door een vreemd schip dan wordt de belasting be-taald door het land Jat de lading ontvangt. Daarop voortgaande kan men besluiten welke ontzaglijke kostcn Duischland besta-den moe'; aan zijn bevoorrading door 'tbuiten-lànd. Benevens deu heel moeilijken toestand van de neutraliteit der landen van waaruit de bevoorrading komen moet, zaak die van Duitschland alierlei onkosten van onderhan-delingen vergt, moet Dutt3chland ook aog de tusschenpersonen betalen mitsgaders de be-vrachtiog en vervoer der koopwaren zelf.Dit geld komt uitsluitend, daarbij, ten bate aan 't uitlevereude land, zoodanig dat men van Duitschland zeggen mag dat het op zijn geld teei t,en als er geen winning inkomt naarvol-gens de tering, knaagt de krotte diepe gaten in de kas. Het verlies door de duikbooten aan Enge-land berokkend kan in geenen deele opwegen tegen al deze voordeeien. Daarbij het verlies sinds 18 Februari, door de duikbooten berokkend kan hoogsiens een totalen scheepinhoud bedragen van, 300,000 ton en elkjaar worden op de Engeische werven alleen schepen tôt een totaal van ruim 500,000 ton gebouwd. Op een teweeggebrachte vormiridering iu de Engeische koopvaardijvloot kan de duikbooten-actie dus met bogeo. GRIEKENLAND Bij de opening der kamers heeft de partij van Venizelos een van hf.re leden tôt voorzitter gekozen. Het ministeie heeft ziin ontslag in-gediend. Men is van gcvoelen dat Veni elos hootdminister zal worden. l8te Jaar, — Nj 130 Vijf ceotiemen toet nummer Donderdag 19 Oogst 1915.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes