De Belgische standaard

576 0
14 november 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 14 November. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 27 februari 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/br8mc8s734/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

;"���� !� Jaar � N� 905 Vijf centiemen het nummer Zondag 14 en Maandag 15 Novemner 1 � 1 * __._^�.�^.^.w �na&lSJtt' 4*�J*OW� T, ,�,-*-_* *^3Tlowest�� Door Taal en Vol* ^A -J�fc Voor God ^and � IMUrivW ���� 4&.�nn-n*ntsprija voor 6* MOWM (* aeaeadealjbij veetaMaetsUag i Vost da noMakeai : M,t0 tt. Voor ia utea-eoltabau - H 'I laad S.6S Ml ����� '�laadt *.00 Dr. S*d;an meer exemplaren va� alk auamec worden gevraagd, wordt dt abonnements. prijft minder. Bestuurder : ILDEF�N� PKETBRS. Vaste opsUUw* : M. >. BWLFAJJ�M, L. DUYKIKS, V. VA� OJLAMB****, B. VAM DB� sKrKMLDlM. Juul FILLIAJtBT Voor alle mededealingen zich wendea tot : Villa MA COQUILLE, Zeedijk DE PAIRE, AaaJBondigingen S o.Sf ir. de regel. � Rcklamsn i 0.40 ir. de regel Vrachtehngenl tfalaascuisgcn van a regels, o.go ir. &m>mt*+ as Ewj��i Sire, Hoe dikwijls moeten voor uw geest niet opgedoemd zijn de schrikkelijke dagen van einde Oktober-begin November van 't verleden jaar,�wanneer 't lot van uw dierbaar land en uw heldenvolk bevoch- ten werd op de boorden van den heiligen stroom, � nu de dagen en de maanden gewenteld zijn tot een verjaringsjaar en dat uit de slachtofferande van toen de vaste zekerheid van thans il gebo- ren,, dat uw. volk en uw land nullen groot blijven en �rf en tchoon. Want lag op uw weien, �en jaar ge- leden, de groote kommernis van het tragiekste oogenblik dat een vorst kan beleven als hij te staren staat, van op een blakken duinenhil, over de bloeden- de vlakte waar branden uitslaan ; lag daarop ook de uitdrukking van het groo- te wee dat opwoelde uit uw hart in de bange vraag misschien, of hier wel de plicht en de eer sulk sacrificie hadden gevraagd en gevergd ; � thans it uw gelaat opgehelderd in de plooien van 't verdriet en 't lijden dat ge torscht om en door uw volk, omdat uit die laatste daad de berusting ia gaan groeien, schooner en voller met de dagen, dat de belooning is geweest de uitsluitelijke liefde van uw volk. Want, Sire, in en doer den Yserslag heeft uw volk, � het lijdende, strijden- de en weenend* volk � U volkomen begrepen, omdat door den Yserslag ook volkomen het land werd gevrijwaard en dat gij de Koning aijt geweest van dien slag. In den Yserslag immers, hebt gij Belgi� gevrijwaard ten heelemalcen ten eeuwigen dage, nu 't �00 duidelijk ie geworden als de klaarheid van den dag dat door desen slag het land werd gered. Dit land hadt Gij eerst verdedigd in 't aanschijn van de wereld door het woord, Gij hebt het later verdedigd door het rechtvaardige wapen, Gij hebt het eindelijk ook gered in en door het bloed van uw sonen. Hierom sal de erkentelijkheid van �en vplk tot U gaan als tot s'n Meld, omdat Gij op alle wijeen : door 't woord, door 't voorbeeld en door de daad, getoond hebt waardig te sijn van een volk dat niet vergaan wil,om reden juist van dese grootheid in de opvatting van eer en plicht die sijn tteunstok waren en in wier richting het steeds vooruitging. Want nu wij allen voelen wat het eigenlijk te beteekenen heeft : vrij leven in een vrij land, beseffen we ook met- terdaad het edele van uw adelijke daad, die slechts dit vrij-blijven beoogde langs de lijnen van eerlijkheid en recht, van eer en plicht. Hens komt de dag, dit staat vast als een boom, dat Gij Brussel binnengedra- gen zult worden op de handen, tonder grootsche staatsie van koude pracht, lijk 't geschiedde voorheen, maar omringd van de jubeling der opgetogene menigte, onder bloemen en versiersels. Deze oorlog heeft U tot uw volk ge- bracht ten heelemale, en uw volk opge- heven tot U, Sire, dit ondervindt Gij zelf, iederen dag. Uw strijdend volk, de bloeme van uw volk, � uwe en onze jongens � blikt niet op tot U als tot 'n hooggezeten on- genaakbaren vorst.tot wien slechts groo- ten toegang vinden ; spreekt niet met schrik Uw naam uit ; neen 1 Ge gaat te midden uwer jongens ait het hoofd van een groot gezin, als de vader. Ze spre- ken van U met eerbied en ontzag en kinderliefde. I Uw verdrukt en lijdend en weenend j volk huldigt U hier, aan den Yser, en I overal de wereld rond. Het huldigt U, 1 en vereert U in de ellende. Gij wordt door allen gebenedijd. Dit toont wat Gij sijt en wat uw volk is. Dit toont de beteekenisse en de dracht van desen strijd. Waar hij die dezen oorlog ontketende van nu reeds.in den schijn der grootheid nog, gedoemd wordt door sijn eigen volk en de wereldjgaat Gij de glorie-baan op lange 't lijden, getild op het algemeene gevoelen van bewondering, eerbied en liefde van al uw onderdanen. Het weze Uw ierheid en glorie. Sire, Wanneer de vaderlijke blijdag in} ^cTa*..'?.�. den huitkring d�ar VOOR ONZE SOLMTFJ Vffde inachrfvingslijst. Overdracht dar vorige weak, ir. 5098.15 Bevaren, , Wed.Depreeuw, ', Gatton Lep�e-DeclerMfc I Benoit Dewitte, I Jaul Delva, Naamlooi, ," Familie Ntudt, ! M, Louis George $ Vr. Lucien Wullen, Naamlooi, f Felista Lep�e, J Wed. Ameloet, Prideric Haegeeaert, Naamlooi, Henri Top-Wybou, M. Valera LeotvoeU, broawer, is. dan komen de kinderen tot den leider, den richter, het ! hoofd en zeggen het eenvoudig en harte- � lijk ia den wensch van den dag hoe ge- f lukkig se hen voelen en veilig en dank- baar, Sn ditzelfde U te �eggen wordt voor ieder van ons als eene natuurlijk-gewor- dene behoefte. Voorheen dachten we wel daarop, maar dese innerlijke drang die alle daden heerlijk maakt in bedie- denia, wat daarbij afwezig. Het lijden heeft zooveel, heeft alle zaken zoo klaar doen worden en zoo begrijpelijk, omdat men maar beminnen kan, oprecht en tonder kwaad,na geleden te hebben ton- der schuld. En zoo hebben we in dezen en door dezen oorlog dese groote waar- heid gevonden dat een Koning niet we- senlijk is een mensch die schuilt ia een prachtig paleis, omringd van dienaren die knievallen om op honderden stappen te naderen ; maar wezenlijk is een man van en voor het volk, die gaat bij sijn volk, sijn volk bezoekt in huis, zijn volk stut en steunt door sijn voorbeeld, lijdt en strijdt met sijn volk en alles te slacht- offeren weet om 't behoud van dit volk : want Hij it verantwoordelijk. Dese verantwoordelijkheid hebt ge in 't aanschijn der wereld hoog gehou- f �^iJne�otfne" den, tonder smet en sonder weifeling, | Hector Biomme, maar vaat en zeker. Uw volk dankt U.brcngend U datrom op beide handen heel sijn hart, heel zijn liefde. Naarmate de tijd vorderen sal, zal die liefde open bloeien, lijk een bloeme I Camiei Verweerde, open bloeit na te zijn gekust door den I c,miel De *""> dauw, � de tranen, � van den nacht, om dan in 't zonnelicht te glinsteren, imetlooe. We dragen nu dese liefde,zwaar in lij- den, morgen sal se onverwelkbaar sijn in glorie. Dit is osse belofte op dezen uw$n blijdag. M. en Me v. Tahoa, seeretaris, M. en Mev. Maurice Maeyaert, Wed. Hollevoet, M. en Mev. Henri Sifys, Mev. Deimadt, Jufvr. Romania D�taxait, Henri Laseure, Familie Haeyaert, juni Depreeaw, onder wijaor, Xene dienstmeid, Vr. Re my Neuville, Drie draagsters vanO. L, V. De E.B. Zusters, Twae ingenieurs, Jual Candaele-Neuville, Wed. Hoenraet en kiaderea, jozef Candaelc-Delcreix, . Fran�ois D�crois, Honor� Missiaen-Neudt, Camille Verreyck, Henri George, Henri Defloo, M. �n Mcv. G. Ameloofc, Naamloos, Twee jongelingen, Arthur Rubans, Emma Lep�e, Naamloos, PieterDelos, � Stephanie Dcvos, Camilla Fagoo, Remy Top, Arnaud Mollet, Jerome Facon-Craba�, Vr. Vuylateke, Naamloos, Henri Thirou, �ene vluchtelinge, Constant Dacquin, Leon Delos, Martin Biorame, Eulalie Joye, Leopold Vandebraeake, Achiel Clays, Cyriel Ronton, Leon �n Andr� Quagebuer, Dl ebbe in de oorlogszee Minister Balfour verklaarde tn een groote redevoering dat de duitsche vloed gestremd ie nu, en zoo gelijk de zee, ook de oorlog�. menachenbaren niet op eenzelfde punt kun- nen blijven, dus dat de duitsche macht aan 't ebben ie. Dit kunnen we beanies in zoo- verre het betreft de e oudere > oorlogstoonec- len, 't Is te zeggea ia 't Oosten, 't Westen en 't Zuiden op 't Italiaansch tront. Daar is de duitsche vloed doodgebeukt en te plette� gegoifd ; maar wc kunnen minister Balfour's gezegde niet toetreden waar het gaat den strijd in 't 't Oosten. Hier golft de duitsche vloed � en 't is het bijzonder oorlogstooneel � met steedl meerdere kracht. Wil Minister Balfour zulks misschien ten deele ontkennen ? We geiooven het niet. Veeleer meenen we dat de duitsche vloed . in 't Ooateu reeds sou moeten atopgezet sijn, gelijk het overal gebaarde, Slechte als dat gedaan is dan mogen we met ' koop beginnen toezien op het ebbeepel van I DulUchland* macht, i Naamloos J. Naamloos, Naamloos, Gustaaf Vienna, >:�� _ Guataaf Vandeplasache, Henri Ghyselen, Naamloos, Familie) Leuridan, Familie Aug. Desmedt, M. en Mevr. Biebuyck (Tper), Watou, " Sa jongens, kloeken moed " Sn of den Duitschman mikt maargoed I " Joaai Dilger, Wizernea, E. H. Aalm. Mertens, A. 13, z� Bat. Luitenant Morene, A. 13, z* B. Van een soldaat, L. Timmerman-Elslandar, brood- en pasteibakker, Do Panne. B. H. Aalm. Borremans, I. G. T. A. O, E. H. Aalm. Fl. Korens, Dr Jozef Vandermeulen, Port-Bail, Ben Congolees, Heer Steyacrt, arrondie.-eommis., Veurne, a� GIFT, Theo Vermeersch (photo Thee], Dizmuide, B. H. Aalm. Joa. De Potter, 3 liniereg., A. De Strooper, lieutenant a S. H., D' Vanden Bril, C. a. A. B. zD. A., Cornelia, 3 Laite. 3 es*., Garmyn Achille, Bnrg., Ooat-Vleteron, Winkeliersters, ,, Naamloos, ,, M. Devloo, ,, M. Vandermarliere, - � M. Devloo, ,, M. A. Morlioa, .'"?$.'' � X. Jt*f. Pelioie Deamedt, Varteiae-Crabbe', � Onbekend, . Juf. Sylvie Parein, . M. Follet, � Naamroos, \ Een vluchtelinge, ( M. B, Acou, beenhouwer, \ De Familie Peetors, 1 Juf. Blisa Bertier, M. Emile Van Acker, Oost-Vleteren � M. Charlaa Dapraeuw, M. H. Dequeker, 5.00 "��o � M. Ch. Beale, 5.00 ! M. Callemyn, gendarm, 3.00 f M. Lobelle Remi, 3.00 3.00 M. Isideer Van Houtte, m M. Firmin Pesters, � M. Henri De Clereq, � Voor �' De Vrede ", .. M. J. Vandewynokel en Zuster, � M. F. Taveirne, 1, M. Dclbaere, 1, Wad. Vietor Lauwere, � Generaal De Ceuninok, Maj. Windl, Comm. Fauconnier, Dr Warlemont, E. H. Aalm. j. Paheau, cyel. B. H. Aalm. Van Lanaschoote, oyol. Luit. Colin, Luit. De Waels, Cap. Dhamst, A. Dubois, Alveringha�, Zusters Rooae, . �, A. Vanbevere, � C. Leuwers, �, P. Lebleu, w M. Moyaert, >, H. Rooryck, �> A. Vandenbussciie, � Veraaevel-Maes, �, B. JansMune, � A. Woets, �, A. De Breyne, �, Vanden bussche-Hosten, ,, A. Vanderheyde, � Cap. De Pauw, �> F. Perts, .� J. Maes-Ryckeboer, � B. Blomnie-Faret, � P. Cousin-Dedeurwaerder, � H. Ramon, � C. Gyselen-Brunin, � Naamloos, � J. Brunoogbe, � Cam. Debaecke, �� J. Verhuist, �� J. Follet, �. H. Decan, �� R. Ryekeboar, Luit. Nicolas, �, J. Slosse, �, B. H. Aalm. Daterais, ,� Naamloos, � Arth. Peryn, m Ach. Feryn, �, E. H. Aalm. Cornells, �, Dr Bounotte, �, Luit. Bihin, �, Lait. De Bleene, �� Nou�-Lechie, � Sophie Detiore, �� Luit. H.Sterakx �� G. Ameloot, �, De Grauwe, � Comm. Belot, �� C. Vnnpepeistraete, � Aug. Neirinck, �� Ia. Loeten, � Ser. Loum�c, ,� Mev. Saura, �, Mev. Deeren, � D� Ouataei Verrieat, hooglaeraar, Leuven, M. on MeV. Allaeys-Van Maele, Heari en B. Ryckekoer, Leysele, Orner Roussel, Poelcapelle, Tot nagedachtenis van Jufvr. Vanaee, M. De Cenlaor, luitenant gead. S D. Jan De Palmeneire, blank. B. H. Aalm. Beenens, genie, bat. bis S D. A. B. H. Aalm. Hanssens, genie, a* GIFT, Juf. Montagne, Veurne, Jules Marchan, Crembeke, Emiel De Kindt, West-Vleteren, Cyriel David, Aveeapelle, Bmiel Bergen, E. H. Aalm. Bondue, A-4, z D. A. Tot lafenis der zielen van 't Vagsvuur, Ter eera van den H. Jozef, patr. van Belgi�, Pater Nathanael De Keyser, Twee vluchtelingen uit Boe.inghe, Gendarmen der 3* legerafdeeling getuigen over dan heldenmoed onaer soldaten, zo.oo 3.00 3.00 3.0e 3.00 5.00 5.00 fi.oo ze.oe 3.00 6.00 zo.oo zo.oo 5.00 zo.oo ao.oo S.oa i� J.00 $.00 ao.oo S.00 S.00 4.00 5.00 Z0.00 3.00 3.00 3.00 zo.oo 3.00 zo.oo 5.00 ao.oo 3.00 3.00 z.oo a.oo z.30 a.oe a.oo z.oo axe a.eo z.oo z.oo a.oo z.30 0.30 z.oo z.oo a.oo a.00 z.oo z.oo a.oo a.oo z.oo z.oo a.oo a.oo z.oo z.oo z.oo z.oo 0.30 0.75 z.oo 3.00 ao.oo 30.0a ao.oo 3.00 3.00 z.oo zo.oo ao.oo ao.oo zo.oo, 5.00 � rm 35.00 5.00 ao.oo 5.00 3.00 5.00 5.00 3.00 z.oo a.oo a.oo z.oo 3.00 z.oo z.oo x'�e Een Voorstel. {VervoloU F. A. Mc Kenzie schrijft in het Gezamenlijk totaal der vijf weken, fr. 6625.80 N. W. � Zij die hunne bijdrage nog niet hebben ge- stort door aan of andere omstandigheid, kunnen deze rechtstreeks opsturen aan ons Bur$*l ofwel bezorgen : Voor Leysele, bij DT VandtwyHcktU \ Voor Al veringham, bij Jufvrountn D**r$n en Faun. Voor Veurne, bij fuftriuwM Dt Gnat* en aV/^BBMaafl ^BkMffe ^vw"Pew ftwOo 3.00 i J�V> \ 'S-OQ � a.oo & .>00 ! F. A. Mc Kenzie schrijft in het groot 5.00 f Engelsen blad: Sunday Pictorial: J&? '1 Is waar, onze vijanden zijn gelald en ook beheerscht door ��a enkele natie, Dmtsch- laud ! Het Duitsch Keizenijk. heeft alles, te zeggen alleen, en de andere niets ! Bij de Bondgenooten, echter, geen enkel natie staat boven al de andere. Engeland is gemakkelijk eerit m zake schepen en geld ; maar 't ware onzin alleenlijk maar te denken �ngcland aan 't koofd der Bondgenootea te willen zetten. Gemeenzame eenheid kan alleenlijk beko- men worden onder de Bondgeaooten door het stichten van eeaeu Gemeenzamen oor- logsraadvoor de algemeene oorlogaleidtng, en een Gemeenzamen Staataraad bestaande uit de meest bedrevene,Dipiumaten van ieder der Bondgenooten. Dtzt raden zouden bestendig setelen in Parijs of in Londen : waarschijnlijk, en best in Parijs. De Bondgenootes hebbes nu de grootste en de sterkste legers in handen ; en, met den dag, groeit hun sterkte over den vijand... Er valt nu te beslissen koe deze krachten te benuttigen, met het beate vooruitzicht en met beste welgelukken... �... Ik ben geiaakig te kannen bekennen dat er moedijk in hst l�ven der oorlogsvoe- rende volkeren iets meer zeldzaam, iets meer merkwaardig geweest is dan het onderling vertrouwen, en het gemis aae afgunst, lijk wij het-zien en bewonderen kunnen tus. schen de Bondgenooten. Engeland en Vrank- rijk, namelijk, werken, hand ia hand, op bc- woanerenswaardige wijte. En, er heeft nog nooit zulke nieuwe, echte, trouwe vriend* schap bestaan lusschea Rusland en Snge- P land als nu. Doeh, wij hebben een werktuig dring nd noodig om di� onderlinge vriend- schap ten nutte te maken, ten besten moge- lijk, ten rapsten en ten voleten I In het begin van den oorlog, men dacht algemeen dat er soo'n soort Gemeenzame Krijgaraad bestond. De uitval heeft bewezen dat er niets van was, ongelukkiglijk J Oase staatsmannen en onze generaals hebben na en daogetraeht door toevallige samenkom- sten en ondet handelingen in het gebrek aan eenen geiueetfzamen krijgaraad, min of meer, te voorzien... Doch, deze tijdelijke ea toevallige vt>rgade* ringen bewijzen enkel, hoe groot de nood til...� Andere hngelsche bladen drukken de zelfde verwondering, den zelfden angst, den zelfden dringeaden wensch ui:, zoonis Ihe Da�y Chronicle, en het Boerendeel der groote EngelBche bladen. Ia Frankrijk krijgen wij hetzelfde te lezen. Maurice Barr�s o, m. ia den Echo de Paris van 10 en van 11 October 11. vraagt ook uit- drukkelijk eenen bestendigen Krijgsraad en eeoen bestendigen Staatsraad voor de Bond- genooten, met zetel te Parijs. Doch, wat kostelijkst van al schijnt, is eat ds vijand, door de pen van een Ijzeren krijgs- geleerde, den al te beruchte o Ben hardi, zelve zegt : dat de Bondgenooten de groote strategische f out bedreven hebben hun werk niet samen te binden t 't Zijn zijn eigenste woorden.Hadden de Bondgenooten hua werk op Krijgs- en op Stattsgebied verbonden, hadden ze hun legers en hun diplomatie aan- zien als zijnde een enkel leger en een enkele diplomatie, de vijand ware ml lang verplet* terd geweest l 5.00 a.oo 5.00 a.oo a.oo 1.00 z.oo a.oo a.oo a.oo a.oo 5.00 z.oo z.oo z.oo ao.oo 5.00 5.00 30.00 5 00 35.00 5.00 5.0e J.OO 5.00 I.OO z.oo z.oo 0.50 0.50 z.oo z.oo 0.50 0.35 5.00 5.00 z.oo zo.oo zo.oo 0.50 0.50 5fO* 3.00 z.oo 5.00 a.oo 5.00 a.eo 5.00 z.oo z.oo 0.30 5.00 5.00 5.00 zo.oo 5.00 5.00 zo.oo 5.00 5.00 5.00 z.oo 3.00 5.00 a.oo 5.00 5.00 z.50 a.oo z.oo o.ao zo.oo 5.00 ao.oo 5.00 5.00 5.00 50.0e 5.00 3.00 ao.oo zo.oo 5.00 5.00 3.00 ZO.OO 3.00 zo.oo z.oo 5.00 30.00 3.00 30345

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes