De Belgische standaard

699 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 07 Juni. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 05 april 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/r49g44jp7z/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

TYf " Û rm% AfC £*+ Lf I■ J t o c»L»UI su n t. «TAnDAARD; -StigLS^ l3 l A3!«»as*StBSSBa -o_ V*ar Soldâtes \ x œasaê fr. Ï.5J 3 sr>»*Bdea 1,50 3 matBtleii J,7J C. ' 0- Dict So datée ;.:U is 't U&d. Jxjj i masd fr. x,75 vj a mata den 3,50 • ; 3 maandca 5,35 , —o— Baitca 't laad: X ma*nd fr. 9,50 a mtudia 5,0e 3 maanden 7,50 v. » '3 Hf Opstii I ehur nu* " M* Coquille Zeedijk 9JB PANNX | r Kleiae aankoa-diglagen : Il 0,251. de regel $§ KEOLAMÏN volgens ovor-eenkowst • 1 ittéemi-MOF» 1 Mi & Isi^eirsj &» Saykere» ?» Barteasâ f't» Sek*ïde*{ lk fs» 4« P«îe» Ûp« |. Watt- d* We«stjaes lasl Fflliaeri, 0* !» Os Woîf, I# xh- m-h ù» *>»-•&«*« Â&v. Ihea» HET ONTSLAG v'an Hisister d IROQUEfILLE DE BENOEMING ▼en Hijnheer GOOBEHAH —0- Minislfcr de Broqaeville la ils kabiacts» heofd afgetreden. Voor velea zti dit ver weadarJay baraa, voor meaigea nocbtsns is de*c àaad niet onrarwachia gskomea, Hat îs voor nieras ni e*a gabeim dat ia h sasi' ste maandea de aïnteoaieade! wijdginf u in ons ministerie allerweg«?n tdearstdiingaa hadden verwekt. Baron Kard de Breqaeville werd op 4 Dcofmber 1860 geberen te Pesîd, ender Moll De jengdigâ edeimaa werd ep 't ka-stael in den strengsten sea*«ad opgevoed en onder de leiding Tan E. H. S'moï», iater admoesenier aaa het bdgîsch Lof, deed hij tbnis studi's Nooit hseft dra Breqa^vJHe hsogascboolofgdijk wdk*a or î rgestioht bezocht. Op i4 Jasi 1892 we. »ij roer 4% eerstc mtal volksrertt-gsewoordiger ge= k&?.sn Tsn het arrond*S!Hm ni Tanhoat. Ai dedeîijk sem hii is de hop*- icg van dk t-reet vraagstak «es b«k=v?ljk aacdcel ea deed zich tijdsns de besprektag vaird«s*râtop bet atsDûtfecbt als ▼•ikageziade kso eu- Ver-klaarde hl] lick tege» het eigemeen eec vou-dig stesarccbt, tooh wu hij tm hevig p&r-tijgacger van de Tert@ge»wcordi|irg d?r belangen. Hij is medesiichter ?an d?n «Boe-renbond». Hij was Toornitstrerend katho-liek en misk ^eel ?aa de niet «rkencîs maar sterk staandg jongg rschtersiide. E$rst a!s Micister van Spoorwegea, later sis kabincft erersie beietfàe hij sis poliiiek man keeriij-ke dagen. Het vlasœiohe yraagstnk kon bem o»k niet'onTeracbillig laten. Voor den oor-lag sprak hij aich ?erscfeiiler.^« msien on* bswiœpelë uiî o?e? dit vr«B|âiak- Hij verklaarde tieh taikens een o?6rtii|d ViaasjDg iie aîlijd es orsral d? n-.cbiTaar di^s stechera v«n 't viaasusohe toîs x«n Toorstasn sa ysrdïdifsa Msar tosn hij !«= ter het sieiisroïr sa haaisj krceg bî-ikaa dis saeois bsdoeiisgâa cm paliïiek kienrije te hebben gehsd Wc fs?:n goresddijk ea reohtTaa?éigheidshsif£ tos dat hij d^gelij-ks Tlaameohe feervormisgan "wllde iarceren la het ot>deswijs, ('hij ieg^e k! ean ^nssuge ▼aritSarisg af vosr de Ter^lasisscai^g de? Geatacha Hçof«ickoolJ en dscd de taalwet in 't lefar van 1913 stemmen. " Ea daar wijten «ij he?a da&k toof. Msar — die ciiend'ge maar's in 't meiasehe-lijk leven ! — xijn ?srklanpg nopens de Gentscbe Hoogeiohool vo»r dea oorlog, lokte een hefâge tegeospraak nit vanwsge tolksrertegenwoordigar Van de Perr**, en de wet van 1913, die in April 1914 moeat toegepast worden, krceg s-eeh's ee/j snhijn van teepassing in 1918. Wat in 1918 œo-gelijk is gswesst was hei evenarer in 1915. 't Had seifs beter vas stapel gdaopeo, ver-gaita te dien tijde msa oas 'e^sr kesleas^ai aan 't hsrinrîchteo was «sis die herisrichting ®p den onden sieste? werd gesebseid. Het œo«t des oak aiçsssnd Terwonderen dat hii bitHoor «"Har -J ■» î'ch h«! g-'' h :jî hij fc;.i ar- '-9tre*-»# aoi i toilcnmigg » Hij is de vader fan d? wet op dw sljtîmsanea diesstphob t < eut die» beîî-îdo Kï9gei! ws fessa hs-. r oH r-'-:1, wc-dirwa, dat hij a9s polit îs m« r-cherp» zinrigheid geao?g aaa «àaé 'eg u. .f qsle^d on» het gevaar dat Bsigië beÊr«igds m de -~~r' yawni ftr-a-TnrnBaffTTiBrT-^^i-Fvrjr-rf ? s'grte te oat*far«n Wc rossas ro? <^6 nooiige fegever-s cm h't we k yaa MitiaUr £e Br< q««#ill« in ■ dftn oorlj.g' mît ta oatlijoea Maar dît atoet i-îderesa U- ta to ge'en daî hij, s's mi&isier van O^rtog, va a Baiten'a&dsohs Zskfiî en r»e Hercpbftn??, reuseawcrk beeft rerrieht Mssr da?;rg«laten ds eigenlîjke werk verd?crste seif, kn^nen we het toch iiir.' goedktnren dat hij dia rsafionele werk t kreobt ta la»-îg op eensijéïge wijse h«aft i gebrmkt, het Vlaanasobe élément in de | schadnw Met tiggen, waar hij het io serate 1 plaats rsar voren had diaasa ts t-sien, t Et&:gs eaaanden çoor «ijn aftroien zag | bij dit daa 00k io, waar hij in «ijn oetni-i-: del jka ossge iaiç eecige Vlasiagen yan l wasïd^ riep J We antwoorden no niet op le vr&ag cf I hij haisdelde oit overinigi»g of nit " poli-jtiek".I 1 î i 1 1 de Br; qae?iHa wgs ^ grooi polii.itk maa. Maar hij had geen do f 2 ea wifskrscbt geaeegr en soebt te ?eei zîjb t sîSEls-hjil in e?n paliïiek die ds ha,en wà!-ds bsrfikfcii door geduïig a#n met en tegeo wic ? i« la?eereu. Op lijn opvolger de n eds'sn heer Goore-man, w«rden de greotsta vtrwachtinsfn gebouwd De pelitieka naJattniiokap daor dczen grijsen cran opgenomen is iwaar. Bdgië beleeft soowel nitlandsobe sis bia-neniandsche moeilijkheden In «oonomiseh ea taal-opilcbt bijionderlijk liggtn reel sta«n«n nit den wef te roimea. Want Goereman is e«n man van groote rerdianste in wi«n« politieks raobtvaardighaid ieier* eea betronwen mag bebben. Hij ia esn p/aeb fijçuar in onis Bsigiscks poliiiek. j GemM Cjortman is ie seïcntig nabij, h!j - ^?sïd teGini gsfcor n d^n a5 Maart i85a. ? I? ï875 babaaUs; hij, aaa ds GenUehe | Hoog^chobl, lijn diplema in de reobten. Zijo g roots bzkwaaîaheid is alierhande nij-reîhgids*atc«a deien heaa een serstc pSaats - ia cîtig ïiij r»rb»iidswer«îi iiakhedan Ila 1892 werd bij lot Ssnaior gakozBn, cm iis 1898 zija maadaat met dit ?an ^olks ^ïiegeuwoc-rdiger te rerwiss isa Hij Ifg«o • s'eh b'jzo dsrlijk 'on op de s'niie tr;h d«n I midd« s*and en de werkîrsbewfgirg H'j | is'enkelen tij«* Mt&fater ra*i Nij-#rb£idl sn î Arbeid g?w«ea', en op 16 Jcsnari 1908 | nam hij het vaortiUerschap der B%ls?he ; ksm*rs ^sar. In dit ambt heeft bij b?t f aîç<*ra«ea verlrsnwen van 't la;.d gewoaaen, 1 Toea de miDisteri;ë>e krisis ran 1911 - ia Balg ë lus rak, kfiaia die iadereen s:ch » ^eriùiisrt, werd bt m d- oc Z M d n Koiâ'g ! opdrachi gc^efen, een n>«n* cabicet ta ^ vormsa. Hij we?'ger^e on» psrsooaiijkis I redeî3cn. Msar mti a!gfliaïe«^ stemman, I min é ;t«, de sijne, werd hij sas 't hoofd ^ d?r kanser babsaâen Op 2§ Feb^nari 1912 werd hij sfaa'.sasisis'er. I Président G'jO'"'man fs ont?geasprekelijk k em d«r heîderste versebijaingeu in dea îroebsien tijd Oûzer oolitiek der laataîs Hij is et , man van bart en g?eit, an op l'Ni W'jas l< aiig*slap«n j, . NiX? bem, zisa 't Belfea in ijsaiijke tijdsn, ^et verîri'&^n op. Naar hem 00k zïa de cog a a!ifr VitEsiagea scsrïcli*. M-iCfiî bij, sus;, Goâs buip. uocsi de «enan nooh de anleren in huons Terwaohtingen beschamea. i laiâtaifcjsUhrA il j j BELGîBCH FRONT M âanYal om Ramper e îerljôeld 5 Jaii, 2i eu? — G dGr«» de dea Dgchî nat;sa berigs bfsobieticg koa tm «jsass-lijk defaoneîsjeîit ?ec oege? blik in sekêïa o-z*r voornitgs'ïohofao pcs' tn ^ris g«n is d« ssrsek vas Rae sospfeiSe. Door ea segenaas?.-vsi àsbbîîn we datf^l.ljk de sefior;*» postes tsrag fc«rv?oabea Eealja à>ij4S|6Ta< gsssa bl«wfi la 01-88 haaicsn Gsdarenie den dai; «as da artiierishsdrijvigheid rond Diksmni* de en &m M.ïïcktm greot Oaderlnitcinant Goppeïis schoot es:; slaiisch dr^akheilon nsar. ENGELSCH FRONT Ongewijzigde toëstacd op 't Eo^elsch front LONDEN 5 iJacsi, 20 nnr. — RiU«a om Lens en Z devaajs -ren Ls Bs»,é^ brtcttten ^rij|S|;evau|enea op. Z, W. Mariaiioonrt werd eea vijandalijke ban^siag vârijdeîd Tassèfeen Sctrpe en Leie was de artiil.ïia aeer bedrijvig, bijzonderlijk ia de ssc'oren vac Meerstfg e en de vaart van Yper uaar Komen. LONDEN 6 Jnai, 7 uar, — De rit door de» ?ijané te§eu o»i« Haie gepksgd nabij Morlasconrt besorg-âe ozjS 21 k5ijgg|«.vaK» geica. Het Msch- ÛfieBsief deodgeslageo Skchts plaatselijke gevcchtea worden geleverd PARIJS 5 Junij 20 nar — De piaatselij» ke sanvallen ^uren voort N, Carlepont werden twse €nitsche aanvallen w«gge*la gea, Zalkdanige pogiîîgen O Dommars «a naar Corcy misiakten «veneens Op d?ie plaats konden ws ons« linie verbeteren op den wgsteiijken rand van't bosch. Z. dn Oarcq w«ri eea heviga asnval teg^n Chizy v*rbrijz*ld. PARIJS 6 Juni 7 uur. — Geduren-dc den dag werden al de popingen van den vijand om vooruit te komen met welslagcn verijdeld. De vijand trachtte de Oise over te s tek en te MoDt à Lâche. Hii werd op den linkeroever teruggeworpen, N. de Aisne, konden we door tegenaanvallen hetgrondg>bied her-overen dat we gister verloren. Om Vingre werd eea duitsche aanval verijdeld en namen wii 150 krijgsgevangenen. Nabij Longpont dre yen we den vijand achteruit en namen 50 krijgs-gevar.<genen.De oorlog in de lucht 78 duitsche toestellen op éen dag neargeschoteu Uit de engclscha «n franscha fcgrlohten vaa gister blijki dat op éen eakdt n dag d@ Franuche vliegers 53 f'u tsch« ïlie^ïoestdlen ea de BHtsohe vliegers 25 toes^U^n nerr-haalden.Ouae viiegsrs wlerpça âaarbij neg inizen • dtn klios bomaaen op al d« ïfj-snazlijks la-ateiiiagen o îs op Zeebrugge aia Dudzeele Bi] den vifand — 0«ste5Hjk en D&itsohlani ï. ebbeiî eea nien^ saiiitair rsrdrsg g«sl@tan. — Finlaaâ en DairscbSand ssades ee»fe heiaa verdrag gealotsa bebbsn waerbij Fin-land ^erkïsarî Koninkrijk ta wilien worden en 't leger door daifsche offioieren te Iatcn inriohtan. " SK3BfWS _• îSHîSaCWSSSS® f va -i r n v cm 1 0NZE SOLDATES | De bescbisûi4_exi op Sakrameatsdag 1 - . H«t piïsï-genfsc'aap Havas m'mi tolg4»fe ber^cbt : Bslc 3i Mei, — De Kœlnische Votts' xeitung getfî dea tskst van heî telegram van Kar^ir aai Gaspat-ri ta a^iwoers up de | »raeg Kardinaal Hartmann. Dasiij leztm wa : De Pans betr^urt saiks oerlogamiddekn ep opaue stades, want sij t^rcoizgken on-i-uttigi) achats em trsffga oaso^nldigs aiaohtofiirs, wijijsij bijsa cooit militair®! ianchtbgîjÊ trefiFsa Ds Panis rertr uwt at aile eorlog?o»renjâ pariîjaa bijsoadem rakening zniien Èoadeu vaa b«kraaa«ntsdag hij spanî alla pogtagsa ia opdat de_pro-csssks sonder gtsfaar an in rast son den kna-nea gsb^nren i Uit dit iatefFam blijkt dat és Paas nist &lls«ti,hjk Ktuiaa kçnît badoeln ("waî sa», geiaiganbs îs vaa de >eoriisfds dea Pt U; voor d« Entente, r traits hsj door gesn kale dar Verbo&denen tetiSocH werd «ost-stappen in dien zia ta doe-K) sfeaar die sis den, Met Parijs ep dias: èag Ce :?«schiete;i haaft Daitsohland saa grawaida&d ts m«er ep xijc g(!W«tw gïk-iee. aar -e Pau? is daar ço«r Siieff 'a»8cb®«. Ds - h -C- ^e&r d* Fracsohe Liadca ter iazsr geisgeuhai^ te^sn dan P. u« itgcztt is c'us tm cjcovs o»rechtvaardighei<l. * De Amerik&aiische Vîieimachiçn n I Mea bs<ifî «r ?esl • o??r gtsprok n sa deïi \ tijd TLn«.n «wsatif «uisend woesten ■ | v#rê zipi la Maart vaa dit jaar. 'i. Was wv, | bestjc te rap lsop«a Mr~< k»!2 val wondar-| toeTen >lom maa? algdijk iuiet faf»t oasaoga-1 iijas. Assois» htK-ft §ir<ds kat i " «orîof fa, | bij àe 3ooo vSiegtocsîeiiea r-aar Europa «f 1 |?s uurd m dat is e! hse» mso5. ! 1 » > 1. 11 iiiw" i - nw j Toewijding van België aan het H. Hart. I OpV<iidag,7 Juni, écrite vrijdag der ma*cd en f feestdae vati het H. Htrt van Jesu», vieren on^e me-f doburger», in het bezette België, ond»r dp leidio^ | hunner Bisschoppen, den Soen veriaardas van de ' toewijding van ocs Vaderland aan het H. Hart. f Eea oproep, door Z- E. Kardinaal Mercier gedaae r tôt de Kerkelijke Overheden der Verbondece Natiën ê om zich aan te s'uiten bij het katholieke BelgiS •n met ont dit Jubelfeest te vieren, i« met den ( besten uitslaç beantwoord geweeat, Niet alleen in : Ecgeland, Italie en Portugal, maar in Noord en Zuit'-Amerlka hebben de vertegenwoordigers van het kerkeiijk gerag hunne geloovigen aangeset om dit jaar zoo plechtig mog*lijk den feetdag y*d het H. Hari te viïrttn. Buiten^ewone pogingen moeten wordeu aaneewand «m van de god>leiij«e Barmha^ tigheid de genade te bekomsn van eerla^ge tua-f" «chenkomst ten voord«eie der Bon^igecootea. Wii zullen trachten te cotr.municeeran op àsn fe«»t. dag relf of op den volgeeden Zocdig. Wij zu.i«n o /« hard beproeide vrienden in België en ocre dappe t soldaten in de vuurliin ptdenken — obs s&mei' teewi|-den aan hat H. Hart. j De nood is dringead. Wij moeten onre blikken ver hcffen tôt Hem, die begehikt over het Jot vaa volkarei , en natiën zoo wel ala over personen en famiiliën. Komen wij vooruit m«t moed ea batrouwen, stesnea i de cp de b»lofte van hat H. Hart dat Zijse xegeringen | zullen worden uitjestort over heu die deze godatrucht zijE toessdaan. - Z. E. Kardinaal M_i cler vermaant de chriatelijke ^ezinnen gebruik te maken van dezea feeatdag om aan de geestelijkheid hunner parachiSn te vragen hunsen huiselijken baard toe te wijdtn aan het H. I Hart. Uit den brief van Mgr, DE WACHTER. | Fvt is ee/s booget verheagfnd rsest de î m;'br.-ndipg te b»atetigea die de goèS'rucbt Itot h«ï H Hsïî van Jasas génome 1 heeft on der eu se s Islf^en. Tihrijk si|" gif die ieders œaand ter H. Tgfsi na^aresi, osa wsdsrlivfde te bawijzea vaor és oneiadig« li«fde dis het goddeiijk Hart haa g«te»nd be^ 1% oaa eerherst?;! aî«a | ts -bîfe'-jss voor eav«racbil«ifhaid van het grae'cre dael «aa 't mcasebdosa, ?sr geleg^nbeid vsn hat it. st van het H. Hart~vaa Jezus, inUar^ aiia Bdgiscbs seida-tan, àh te midcUsa de oorlogswisgtsksllis" hed&n, den ^e^sdieestsin ong^sebonden be-waard babbsf, s?oh toewijden aan hut Aiicrbelligste Harî. IEij sc'llan H'm hun ziol tseveptrouî^es?, gpdat haa gedacht^» stgsds gfretaa zoadan ï^asr Hat» dta bat begin ea het dnddoel is van sH« schepsd, opdat h an wii sick ssbsk-ksa rnogs near Gods K-ii-ga wet, opdat ho» hait, wars y*a aile i del en ^Isesoheiijk ger ot, stasds s?sar hooger voldoe&iog , aœaebt* c u 8:ch l«ta oiitdammea dôsr bet | vaar dar geddelijke liàfds. I Hfpfgasr soilifa 2e om dis tiewijdiog be-ioend word»a f Weike soate vertroostiag saiien zij visden in ban îi:fds tôt hat go deiijk Hart? Oszt; arae jorgsiis leven aen swerverslavea ; sij lijden bonger en dorst, doer koude ea bitte. Zij Hij den aïs jdjs door het vijsnddijk «ebroet fïtroffsn, maandaa-k»g aitgestrekt bSijvge op Lun aiskeabed ; sij lijden in bon hart, door v?rl*tanheid, gcuasg aan salvere ganeganbesd, verwijde-ring vae ban b?minde oudar», bree^ers ea «nslera. vroa«^ ea kindaran Welnn, ia bet poédeiijk Hart saiîsa sij haii aa troesî via-voor al dit avse, Da Zoon Gods hesft m mâsgoh^iijka na ua? ssogenomea, vat- ~ basr voor lijd^r», vssr Hvfdi, vonr alîe kratkheiaa, <s-j sonde altg««enderd.O> s Hij '«■itii ron^ganwarld, d ie j-sar !s»gs solder i -a siaea u hebbsa oaa «ijn hoofd op naar te IeggsR. "0»k Hij hgeiê iîon^sr gsledea, voprtleve&d vaa de pennincesidk mildaddige hasd^n H?as aitreistarî, 0®k Hij hayfî dorst gekend, ean onbeachrajfalijkea derst, dan dojsî der aiciea dis Hase» op hat krnis deed aitrofpeô: Sltio" Ik hsb dorst. Ook Hij, en ssa?r dan wis ooit, is gfkweîst f^ws^st et» fakaft bover msïaoheH jke folteringen dosra'aay in /.ijn œït doeraangakroo&de hoofd, sa zija^doorboorda haa^gn ea voe-tsa, ia «ijn aass s-ate gsr^tan rnf m lede-matsn. Os>k Hij, (en dit was zijn grootate Sfassr*) heafî a^or isaer verlatsa ga»eest; ja aeif, Hij vo?lds sicb ??r!atea doer Zija HeaeîS'Scfean Varier. "Mijn Godl Mij'a Goi,i Wa^ït m bpbî Gif œij vriiat»n ? " Vuor .lik-s amart das, vindt dt soldas? ia 't Gosdclijk Hart eea Vriand e?ie met bem n.èslijden ksa, omiat Hij self de* ad fie simartea doorsaaa hesfî Eea blik op 'ê Heiiig Hart moedi^t hem aan toj kl.-ek-moedige iijdnaaoîbeid ta oadsrwsrpi'jg. ea bs'cï-gi dea zostea vrcae d?r vertroostieg ia Isija sial. Docb, benr r i dît. persoon'iji: voordeel, « £«■:• de soblaat doer -il- gods*rac4 tôt feet H. Haït Js ho-'p *oe«4"«p« Set o> zs wapec-g op aet Isatsies *ocfa zoIIst gf«?gesid voi iea. Krisias werd v-;r il rd io den «ood en tôt -ea dcod des Kriiiisr, mf-sur -dis dood self a?aa de ooraaak »» i glj tïi#*f. Tet nn toe E90fstcR oese legars pleoisu oader de drak-, kÎEf vsa dan vijand, docb, aoe wij 't H. Hart te voete vailep, kan dit kritieke cogea- : Vrijdag 7 Juni Itfiê 1 W*** aM* M\ 1 i 2 Is83> .

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes