De Belgische standaard

300 0
06 januari 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 06 Januari. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 09 april 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/445h99029r/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

3(le Jas ~ N' S9 9(856] j r* t\ir n n « /-T n n* T A V* lin M1 "A Ci 4 ( V 1< *."*??] » ■ <r SÏ**^ iiSS-^aSé 'Ut 8! ' I ►- ,sœ -*• - i msi 8*M*t> % *s "t Umi i nui a?. f~'- s »■».**)ste ; œsaaS® S ïWiBMiorc* Bsîîss *!l»a S ®*R8«Ï fec i g s«ri« g &,M«4t!R f DE BELGISCHE STANDAARD % !i O PSÏ8L il B1BIIB f3Mk£ «s M* Cm^sil 1* jj Ssbpïjk ■:) mv&Xs»  ■ — ^îWJSK ,, | Kieiu* «altos digiogsR t i 0.£&f< da "t ~ KBCtAMBH ^clgcûs o*«r«® , <3 >y - n®» \y ■' • ' '? rfl A A,è J' M A'i! 'H^*—* -, . - . xi* __ i - i ' -»** té'edemerker» ; fe. I, H«tlpalrs} Ls Daykert, P. Bertrand Van i«r &/««îd«B, Dr Vaa d« Pcrrt, Dr. i. Vaa ds W««eï jm} Jaal Filiiaart, Dr L. Ds Wulf, J. Sistoos, O. Waites, A tir. H. Baele, HHartoa ïhan Wâ mon in Iiiûië denkt over ons legei De « Times of Iodia » geeft in haï nummer van j November igi/, de vo gende beschouwtngen : Het iijkt ces niet van belang o&tbîo; de-vaîgeade iulichtîagea in het licht i geven bstreffende den bni^igen toîslat en, naar ds mate der mogelijkheid, de ve: ricbtÎBfen vais het Belgssch leger, Dît oi in te gaaa tegea oit de lucht gegrepe nicawijes die ongetwijfeld bij den vijau bac oorsprong vindsn. Thans i» het Belgisch léger sterker e beier nitgerust daa la het begia van de oorlog. Iq de lastste tijden heeft het offer sief dcar de geallieerden in Vlaaadere ingezr* ne algemeene seodanht gevestig op het ~ak door de Bigische troepen g« hoa *.n Het is wencchelijk ia 'i kort d? toestand van het Beigisch lqjer te orei sien e?A* de voorbereiding raa het effet sief sek re wijjîfiagea m de positie de Verboaden légers heeft teweeg gebrachi O" oodïf; er op te ^rukken dat het Bd gisch Hoofdkwartier ia de nauwste aan s'uitijîg ia met dte Britsche en Frasscb lejsrhooWen en nsst desea flick samea wrkt. • fîoew-1 gsaa maaschappen van het fran wî.; "J@a wefgetrokkea, oadergiug bet Bel girîoh front ce» kki: e tnkrimping, Gewoon ïijk Hep het van Nienwpoort tût Baesicge twmfig mijiaa sa- ï^aarts ; dit is »ea h«e betsagnjk irsat^sk, ^sziea de kieiae getal slerkte ea het gssîis yan reserra-troepea iï h?t Beiîgisch isger, Dezs Jijn vcrêsèifren ai geë'eri October 1914» toi het oofenblik da de hierbtnrenTerœcide ^ijsigicg pla' rond. In *den beglaoe was de ia»v en geraarlijk : de strijdkraob^ !ast rermiaderd sa meer daa -cl1 w*rca ' noaa bniten gebrni*' belft der k de roi van ho* *' gesleld. Daarom w dtfeusiaf ' .. «Beigisch leger gewoonli yor * _ Maar naarmate de herinrichtii ..uerde en nieu^e manschappsn de opi plaatsea vervnlden, verbeterde de toeatan AUe Beîgen Ut op veertigjarïgen leefti sijn dieastplichiig. la de eerate tijden ^ hat BeSgîsch leger afhankelijk ?an de Boi geaooten wat nitrusting en manitie I treft. Gsaniewog kon-het meer en meer a elgen beboeften voldoea, dans, de krijgssrseKalen, sedert Angasti 1915, Fraakrijk opgeriabt tan bsboeve vaa dew ke menig bek^aaca vakman ait bet lc| werd geroepen. Dsak aij die ptfgiag5 spijîs de ongnastige omstaadigbeden vaak onder het vnnr der dnits»ba kauon! doorgevoerd, waren de b«lgiscbe solda in ataat met de® beaten aitslag aaa < tweeden sîag van Ypçr dsel te cem waar tort tegenaaavallen, op den niteri link^rviengel, da uitwerping ?an den d schea gaa aanvaS bielpea bestr»|dea ea hddhaftigen weerstsnd der Gaaadet sôeasden. Het vak van bet front vaa Vlaanili ig eea der meest bewograe. Meaigu l iàé de Betgische tro?pea rijacdsl ,.tBf le af te s! as s Het 'froote pith go ïenk' weinig aandacbt aaa de lokala j, -rt en d« officieele tegerbericl aprefe. ero ver ia b:>a-iigen aia ^ nieawe offera wordea oor geverg^ a s1 i<sa . ij of het Bs!giach li b taal . aï jn toi atm d«a oorlog ea l a n aaadeei iu de gemetnschappel offera ' In aa> slaitiag rocl het laaîale offe^ i hat Wtj8Ua teef et nienwo krach digheid fetooad, TtLijke ochtea ia d» » n. 1 nmj)Lftt)in/\n le artillerie en het vliegkorps van het B< ;isch leger traden seer handelend op t witookten de verbindingswegen van di ijand. Een bewija van het nithondingararmege lier aoldatea ia ta viadea ia de wakkerhe raarraa zij blijkea gerça r,® drie jai lalliagschap ea sedel^Jk lijdea verooriaal loor het gemia vaa aile nieawa vea t'kni )e gemaeiatoeataad op het front is voo rt ffslijk vooral sedert het Britsch-Frarsi ffccsief in Vlaanderen een gedeelte vaa hc iad ait den greep van den vijand wist akken. Zoo Vlamingea aïs Walea sijn oagedaldi aar den [eindstoot om de thnia weer 1 • iocen. Deze toestand wordt grootelijl acgemeedigd door de aaawe^igbeid va eu Koaing die alleen bet belgisch groai ebied verliet om korte bezoekea af te k( ea bij de verbonden Iegers ea aaahoadec îet ea voor zîja soldatea leeft. De verknochtbeid raa het leger aan zi] «nroerder is al?eîn ^erevenaard door d sreeriag voor ds koniagia die, aaa] d ijde vaa haar echtgsaeo!, de levendig^ elanateiliag betuigt voor de gewoa^ e?i * aar da mate vaa haar krachten a)' *- ". L « W J A -1<s m 11 erk stelt «m de mannen cp tr . . .. r j benren an itjden te verzachten. iaad Wa mijn Me... Land vaa mijn liefde, Volk vaa mija noosl smartiijkj gegriefden ia haat ea ia dood irermiakt ea vermorield, vertrapt ea v [moord t bload vaa uw jeugd hoadt a de schoad [geschoord Laad van mijn liefde, Volk van mijn nood recht en offer zijn groot. Land van mijn liefde Zwemmend in nood, waaniia doorkliefde uw raimte ea uw sehoot doergroefd en doorreten, doorwoeld [doorvoor. dook 't hart vaa uw bloeaem ; maar 't w [keade woor vaa hoop, van liefde uw groad oatsproot mat den boak vaa bet schroe Laad vaa mija liefde, Volk vaa mija nood, grootscher stierf de vrucht van aw sehoot, — gebaard in de pijn en ia jubel gehoor< nooit, in stroomen tan bloed, als h< [gesmoord Land vaa mijn liefde Velk van mija nood gruwlijk-grootsch wai uw d< Maar blaed la liefde, maar bloed in dood, smartlijk gegriefde laad, 't is het brood van 't levea gewonaen als 't krai*e [boc ait 't veld vaa de ramp waar de zoa [®p glooi Land vaû mija liefde Volk vaa mija nood I ...Ha t was plicht die geboo [ets over onzen Congé (ae Ver?olg) II Wat gelooven de Nigers. Wel te verstaan, apreken we hier sltij an deheidenen. Hetkristen ge^oof imm-n tat Goddank meer en meer îBgaog vini ij de inisnders, is oserai het selfde. E iayomben dns gelooven «aa 't bestaaa va iod, diea zij Ntambi» M«n*am.bi, N«aml 'aaga aosmea. Zoo itaaea se b.v. an ^oordea als ge hun ieta vraagt w»it se ni reten : ik weet niet, " Nsambr uzebe jadweethet). 4tNzambi nokisac mvala 3od doet he«. regeneu). enx. enz G»d de lies Ze sUlieu hua God voor aïs e»;a groi pperboofd, ea ia haane fabels ea legeadï oea ze hem eok soo baadelea. Dat »aar een Gad is, daac sijn ze van ove jigd ea het meervea^ v»a bet woord Gs estaat aiet ia hauae taal. De mansch hat'j aa G»ù aff en 't is f j0d die aaa den mensc ijaen aer^i ea zij® ea inborst gegevea heel rod hfj.fi ^ naf aurwettea gemaakt ea < e^"iaifeen Zoo- sallen se seggea "Nsaœ cembe... (God heeft gesegd dat...) ia û>. tia vaa, Mas est, '£ is de regel,' 't is < jewooate. Ais iemsad sterft, gaat bi] amr God. Zc ■fwam ik cens voorbij een verseh graf, « ik vroeg aaa mijnea kapita die eea heidi was. " Wie is daar begraven?" " Lu te Ngoma 1 " — Hoe i ia Latete Ngoma doo Waar is hij-vaa geKtorven ? — " i i i Nzam alamisici, wele kv.aadtl (Weet ik het? Gc heeft hem barei gegevan, en hïj is gegaaa Ook is eea neg?r aogai gerast in de dooi hij is fataiist, bij zal aile middelea gebre kea die hij kaa om te geaezea, m»ar g het aiet, hij zal er in berasten. ik beb 1 aegers ook nog hooren tiegen : Malemba malemba kn Nzambi, Malemba malemba lumbu tafaa ! Zoetekeas, zoetekens gaaa we tôt God, Zoetekea*,«oetekeas,dea dag dat we sterne God is alleea de Heer, hij doet lijk hij go< viadt ea heeft aile macht. Er bestaaa o< geestea. ^ Nkusi" goede ea kwade, die beeldjes, sakjes. doosjes, ja ia de steeai ea de groad woaea. Die beeldjes aoem sommige Bieakea afgodea. 't Zija ge afgodea, vermits de aegers het bestaaa v; ééaea God aaaaemea, maar 't zija de woo ea verbiijfplaatsea der geestea. Zoo bc ge deNkisi vaa dea oorlog. "FalaNkomb De geest om de die vea weer te viadea " !M biaia" eas- eas. Ea daar bestaaa " Ngaa Nkisi " zooreel als priesters, 't is te z«gg ia-dea'diecst zijade vaa ' • Nkisi ". C noernea zs " Ngaaga Niambi" Priesters in deo dienst zijade vaa God. Eea geae heer is eea " Ngaaga mbaka", Toediei vaa remedies. Oader de leveade meascl bestaaa er ook "Baadoki". Eq Ndoki eea soort baose geest die ia dea meai wooat, die de kwade haad kaa werp=:o iemaud, die U kaa doea ziek wordéa seifdoea stervea. Natauriijk dat msa so '• Ndoki" moet pasiea met gescbac! ofwel hem vrees aaadoeo. Is er iemi siek op 't dorp, dau wordt de Ngaaga al geroepea: Deze schrijft middels voor oafeiibaar sijn. ea zal ook dsn paiiëat "akisi" aaa dea hais of aan 't zieks c haagen. Soms geven die Ng&aa a! remedies die wasrlijk helpen. Maar bel] de gaaeesmiddelen niet, 't is dat er auders oader zit, voorzeker een "Ndoi De kwestie is maar vaa hem te viadea. Ngaaga akisi is gewooalijk t'akkoor« 1 het dorpshoofd', ea sommîgc dorpsboof ziju terzelfdertijd Ngaagâ i \iai. Na, ebei beeft aog al eeas ocu maa of rroi p sijn dorp, waar h«j liever vsn «f «ou sijn, zij om sijn rïjkdoBimeB te hcbbaD, 't zij m zija vrou*' eax. en s '1 Is eius heel kl<tar &i die Hiaa of aie vjroaw "adoki" is, emand bescbuldigea f?n ndeki te ija siaat- g«Iijk met te zeggea : Gij zolt de k'asa-proeî, of de vuurproef loorstaaa. Ds k'asa proef bestaat bieria i&t de bsecbaldiger ea de beschaldigde eder eea sekere feoeveelheid, vergiftige >oomseboir3 (vaa eea soert Acaciaboom) naemea, na eea mia of me-.eri&ngs vastea. ^ie na 't beste staat met dea Ngaaga-Sikisê, dit wil legeea, wie hem 't meeste ;.iieu, sobapea, verkens, kïebens of zoo feeft, die zal de proef goed doarstaaa. 't Is m osera de Nganga-Kkisi die de parties ge-■eed maakt, en eaa dea eeaea sal bij vergif tan den anderea ieis ocschadeîijks geven. t Lichaam vaa hem die aan 't vergif aiet tfeerstaat, wordt verbrand- Da vnarproef s aog eeaveudiger : De N^aags-Nkisi zegt : 3ia daar dat is de Ndoki ! — De andere iceft 8ûhoon te ontksanen, de Ngaaga-Sfkisi ss! aatwoordea : " Als Ge osscbuîdig sijt, doorsta daa de vaarproef. Voor de ruarproef maakt m en eea ijzer gloeiead, ;a boadt het ieg«?a bet bloote been vaa den ^s-ohuldigde s verbraadt zija beeu daa is aij schaldig, als hij osschaldig is zal sija ijeea aiet verbraadea. la 't eerste geval wordt hij sfgwaaakt ea zija liohaam ver-braad. In aadere gavalisn werden de ' Ndoki " gepss.aii of bevreesd gemaakt. 8. v. b. bij de gebeorte vaa een kirid zal de 39m, of bet dorpsboofd aan den nitkaat sraa 't dorp gaaa staan, of naar de vier wi?> iJen. roepen : " Lakove 1 Bericht I — Gij ftllen Ndokis, !aat dat kiadekea gerast, ea blijft er af, maar ik hsb hier èea vet swijo, iat kant Ge oprëtea ! " En met dat de Ndokis toch siets etea daa de ziel blijft het swijatje jcog goed. Ofwel sis er een iavloed-rijke blanke in 't doï^p is b.v.- dan aallea ze dat khid onder de bîSJchermiBg zeltea van dea blanke. Zoo gebeurds het dikwijls dat de vroawea v66r de gebeorte vaa 't kiad kwamen vrajfea of se mijasa aaam aaa 't te barea kindj* moohten gevea, opdat de Ndoki'â bet gerast zondea gelatea hebbea. en daa laidde het beriobt " P^st op ! Gijiic Ndoki's en blijft vaa dat kind af, waai Makwali Ngo is hier, en bij vrc-est U aiet ! 't ls een Kgasga Nzambi en hij bescherml het kind S Lawila é î — Hebt Ge het ver, staaa ? " HeeH iemaad eea kiekea verlom ea peisf hij dat bet gestolea ia, bij sal bi d«a Ngaaga Nkisi gaaa, ea d«ar tegea be, taling, eea nage!, eea stak mes, eea gebro kealaas of soo in M&biala sija hoatea Cor pas slasa, ea ge moogt seker sija dat d< dief ziek zal worden ! Nooit zal eea May ombe een steen in gijue bat breagea, ho« klein d» steea ook sij, waat er soa een< Nkisi ia kuQEiea woaea die aile soorter vaa psrtea soa spelea. Eea vreaasdeliug dis over de sorpsplaats gaat terwijl mea aaa ' etea is b.v> ssi op de minste aauvraag sij: deel etea krijgea. Gastvrijbeid sait ge de» kea ja, dat dacbt ik ook, maar 't is da aiet ; de vreemdfcliBg 10a ^el eea Ndok kuar.ea sija en als ssea hem aiet goe< orttvangt, gs feaat aocit wetea hoe eei Ndoki a kwaad sou kaanen berokkecen De aegers hebbeB ook eea eed waar z hsel b' vrecsd vaa zija, ea die se aiet licbte lijk sallea brekea. Ze knielea op dea grond raker* ds sarde met hst voorhoefi, ricbtei het hoofd weer op, trekkaa met den wijs rii.'gei d r rechter haad eea streep op ha. cel en seggea " Nsaaibi, kiëiika ! " Bi God 1 't is waar I " Ik «acht altijd als i) zoo cen eed zag doea aaa dea tekstde Scbrifî " Jarare p^r terram qaia est sca belium pëdam ejns. " Zwerea bij de aard omdat ze sija voetschabel is, " Jos. BBUYNSEELS Mis»ioaaris vaa Scheut Aslm der Lscciefs (fiigea«iom ea verbôdea uad^uk) é Doplogs ti]dingen ÎELGISCH FRONT 4 Jsn ao nui. j— Zwakke aïtiilerie-be-■ijvigheid den 3 deser. le dm Dacbt vau tôt 4 werd HaraËcapelle geweldig met isobnssen gebombardeerd. De dag van 4 irliep kaim. Op 3 Jaaaari wierpea duitsche vlieger» rpillea ea greaaten naar een oezer hospl lea om Adiakerke. Fngelaad zoa Cyprns im GriekeoIiEâ SfStMB Twee jscr* geleden bood Eogelaad fart laadCyprus aaa Griekenlaad, iagevaBe het verdrag met Servïë zoo aalevea. Later erd 't akkoord H getrokken. Nu scu bc t staan »an Cyprns weer eene afgedare iak sijn. < e vredesonderhandeiingen te Brest-Litowsk hernomen. Mea bericht dat de vredfsoaderbandelin-»u îusschen Rosland en de vijaadelijkc aten hersotaen sijn. Von Kolfamana eu ïsraia sijn te Br®s Liiowsk aangekomen. e Rassisobe ?,tvaardiging is er ook aaa-skomen.Eea bewijs dat de boodgenooten niet sel goeds meer verwscV>t«n al gindschen aat, ligt ia fcet f.it dat ai de Fracscbe è*. •jgeltche maniti-ïsebepea die te Arkaagel ï ia de Witte Zee iagea, vertrokkea zijL-. Ikranie in de vredesonder- handeliogeu vertegeswoordifd Uit Zurich wordt geseitid dat eea af-aardigiag vaa de Ukranische republlek «ar Brest-Litowsk vertrokken is ?>m aan e vreifSoaderbandeliBgea deel te aemen. oa Kulhmaa heeft verklaard dat bij de jpubiiek vaa Ukraaie sal erkeaaea. 't Is wel mogeiijk dat Fialard ook ti u fvaardigiag store watt de repabliek is cor de Mazimalistea erkend. Spaoje op den Tieespreng De Miuisterraad ia buitengewone verga* eriag bijeeogeroepen, b«eft besloten tot.de ntbindiog der Kamets over te gaan te» iode kiaarte in den teestaad te verkrijges. l^aatste Uup PARUS meldt : ArtiHeriegeschmt om ^erdan. LONDEN meldt : Alleea plaafselijke ge-ecbtea die oas verpîicht hebben een drietal 'oorpbsîga te ontrnimen ROME meldt : Ds artiiieriestrijd wordt levig doorge?oerd ia de bergen en lacgs-Lfea de kust. Trevise en Padua werden nogmaals gt-ombard-; erd. Fratsky zou met Duitschlanâ alpbrokeo hebben. Hij dreigt tegen Duitscbland «en millioen man te mobiliseeren. Een opsienbaread telegram is gister te L.onden uit Petroprsd aangekomen. Daarin urordt gemaid dat Trotsky, de miuister van >a!tsnia id voor Ruslaad ea die de vredes-mderhaodeliagea te Brest»Litowsk leldt rerkiaard heeft dat de Rassea nooit de d«or Duitscbland gestdde voorwaardea sallea laanemea. De oaderbandelingea [zoadsu (fgebroken sijn. T.oîsky h«j'fi Daitscblaud beiteigd eea

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes