De Belgische standaard

371 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 16 Juli. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 02 april 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/5d8nc5t197/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Jaar — Nr 159 (4i0) Vyf Centiamen het sumaur ••r-ni—tt—nurn- r —lYTramri -i ii 'mr-^-mr~MT>»rfiim'i i " n£- Zondag 16 en Maanday i7 Jyls 1916 DE BELGISCHE STAnDAARD r*-*"?5? V s » 0 / ' "• ^P^-gTR A é H I 8 A ART . /vy À ? .T',' » 8tichUr-B$stuurd*r : Ildifons PEETERS j fwfe Opttdlw : M, E, B*u-anui, La Dtrrimts, BsRtttAlTO Vlîr on ScaBLDIH. Dr VAN DI P«**I, Dr J. VAH DB woksïywb, JUBL flLLIAHAï «bonnementiprij» : Yoor »old*ten : Veor i mwnd tr. l,»5- Voor « ®waieû fr. s,«t - Voo<' j «ûMuiiét fr- S.75 , Niet soldaten in 't laad : Veor ï aiMad fr. 1,75 - V»*r 3 «aaaadeK fr.jjo - Vaor î *»aj»dea fr. S,f$ Hiet soldaten buitea 't land * Voor 1 m*and fr~ 9,50 - Yoor a *a&&aden fr. 5,00 — Voo* $ awandea ir. 7,50 AftskandigisgsË t o,s$ fr. de regel — Seklsmea ; 0,40 fr, de îegelj ■ - Vlsohteli&geu : $ îalttsschlngea vaa a regels 8,50 if. Vo»r «lie mededeeliagea sich te weudsa tôt s ViîAâ COQUÏLLB. Zeedijk, DM PAR SB. De Nieowe Oproep Hst veriakeren van 's landa hoogste hell, zijn vrijheid rsù en zjjo herstel, is de eerste en hoogsta wet. Om dit te bewerksa mogea 00k de uitersta middalen gabraikt. Niet het volk bestaat voor de grondwet, maar wel de grondwet voor het volk. Die sUlregel wattigt «en a&ottl maatieg s» ian door ost hooger beatuur in deze baroarda tijden getioflen. HQ eok, mut andera beweag-redenea, zal wel des doorilag gegeven heb-baa in het beslaiten tôt de aangekoidigde op-roepiog der mannen van 18 tôt 40 jaar. Daargelaten hatstandpunt vaaihet wettig- , ijjn of niet] verdient dit besluit in zijn gavol- i gen van nu af gadegaslaan te worden en in ] zfya toorbereiding ingtstndeerd. En dit be-•chouwen Moct auehtgr en fcoei gebturen, sonder opgebiaian achijnpatriotisme, met het 00g op 's lande aigeh«el wels^Q,met het 00g 00k op ingewikkelde ioeaUcden ea op het 1 gewichtige dat «aik besluit voor v«ci perso- ( n«n en veei werkingen in sieh draagt.es met ' voorbijziea van alie kleiogeeatige Titterjj. Wats gerust.Siads twse j*ar siaan we par- 1 8ooniyk vrijwillig op ds slaglijn en 't 1s er ' niet om te doen.wie het 00k zij van esn ern- ] atig pliehtbetrachtgn wsg te honden. M&sr ' we zijn niet zoo kortziehtigdat we niet iazien ! wat al gotds door «kere pertoasn op de ' aehterlinie en opjden vreemdeverrichtwordt. ' Wij zijfl niet van het g«Ul dier bsdilleri, éie ! met opgehtven armen ctaaa ta raackalien 2 over « embuiqaés » verdoken op d« achter- ! linle. IJdele scheaten viaëtgeop allehoo- 1 mea ( z« dienea overgehaald enafgesnadea. ' Doch bovengeaoemde schreeawer* h«at«A ' we geen verstandige mensehea. W| ichok- 1 achoaderan bij haa wild gepraat engaac % onzen wer.al voelen we somi tcch de vuiaten d jeuken bij het sien met siijk gooien aaar aom- j mige mannen wier dienstea in dezs benarde tpen zoo groot zijn,al gaan dia mannen nog in hun kurgerspak. 1 fin hiermes bedoden we niet «nk«I de ' vakmanneB, die nit Bslgie gelokt wsrdea om han kesnis en hnn vaardigheid aa» het voort-brengen van ocrlogsmateriaal te wijden. Hot iigt bultan kijf dat die voortbrengst in haar 81 wexking geen stoornis mag voelen en wij tgn & •r vaa oveitoigd dat on» bestuur ritt, ^ v P Wij komen er 00k niet tuaschen welke famiiieaang*Iegenhedtn, welke handeli- of ni]verhcidtbezigheden het h«ff«n af verdagen a vande toepassîsg dezer wet knnnen waitigen. a Op dit alleen willen we vooralsgu de aan-dacht trekken, dat enkele menechea, hier in d den lande of in den vreemde, zoo voordeeiig D een werk verrichten voor het algemeen wel- e< zijn, zalke «choone iorichtingen tôt stand 0 hebben geroepen, nuttig niet alleen aan de a oitgeweken kurgere œaar 00k aan soldaten % op de voorlinie, dat het sonde ion zijn die |j mannen aan hun verdienstvolle taak te on- E; trekken. 1^, \^ij hoevenniet nader te bepalan. Maar ei ■ommige werken bewi|«an aan onze vluchte a? liflgen en aan onze soldaten zooveel dienatea 0 dat zij niât raog«n vallen. E» vallen zoudan h' le of slabbakken, weadsa sij, die er d» «pii en W de «teun van zijn, er aan oattrokkon. m Dit onterstoord vooriwerken door derge» m lijk» mannen wordt gevrsagd door hst hoo- ^ ger heil van 't land. Een volk toch lesft »iet it enkel van brood. Buitçn verûediging en li« g< ch&amapijs b«?ft het 00k beho*fte aas geas-<8sw;e«S2i voleôus «i^sa gawoontea opse-diend. Dè sid vaa ong volk moet hoog ge-houden woides. le de verwijderde oord«n van vttsmde strskea voelen oaze tncusehen sich zoo alleen en lçid&maGnen, hnn volk met hart en ziel genegea, moatea mst han in voaling blilvea, ze opbeure* «n bijataan met raad ea daaâ. Onze soldaten in graehtan ea schuilhoeken habbeu, sij 00k, sielevoedael noodig en aanwakkering, zoo niet veratempt hun geest, verioest hua vtrstand en daait hun moed. Eo de harten hoog honden, han volk voorlickien feunnee enkel mannen met helderen geeat, joegan geestdrift en boeiende zsggiogakracht, op voorwaarde dat ze op afstand levan van het geroesemoaa vao den atrijd «n onttrokken blijven aan het «oporiak midden van het huidig oorlogsvoeien. 't Mag 00k niât zijn dat de kinders van Belgii, nu op den vreemde in lagere en mid* dolfe&re scholsn, voigens eigen baschaving in eigen taal opge?osd, weer op atraat komen te loopan «i in vrssmds «cholea hun tijd en hua learzucht weer gaan verliexan. Het Hooger Bestuur, we vereameH het, zal met de noodwendiçheden van de Balçische werksn op dsn vrssmde rekening hoaden. Wij wiiden er nochtaas mei nadruk op wijzen èa opdat iie vïuchtfeare werkingen aiet ge-kpakt worden ea wagstervea bij gelsrek aan hen die sr de geest en het leven van zijB,;èa opdat sij die ginder in e«n neerstig burgerlijk plichtbetrachton kuc voik tsa go«de komen niet meanaû soadea dat zij hun plaais mos* ten ledig œakea om hier enkel« aenheden bij de honderd duizessd mansebappen bij te zsi-ten. De ontstentenis vas «nksla personen aaa het léger kan siet vargeleken bij de laemte vaa omvang die dooî bat oproepan van die eanigen in ont leven ala volk zou duargaateld worden. YmfrorU, S Jidi 1915 — V. Vangramberen Vas en voor onze Soldaten Solo-Slim Op 10 dezar won K»yc sa Kamiel een aole-slim ttgea vaa Ssej? Ferdiaasd, Fasaian Jozef en Oheyhem Thomas allesa vaa B 236 1/1, met troef aas vae de kotkeaa, d«n heer, vrouw, boer, tiea, aegen en d#n aas, he«r, ifrouw, tien, negen, acht en zeven van schup^ pens. MuBitle-Nijverheld la Frankrijk. Fraakrijk heeft ihans in meer dais 6000 oaunitie fabriekes een steeds grosiaïid legar irbeiders aan het werk. De grootsta bijzosdtrate mucitiafabriek is lie van Renault. V6*r den oarlog was R«-îaaltde grootste automobUlenfabrlkant. Mat sen voorbeeldelooïe geaetdrift wiarp bij sich jp de muaitia aanmaak. De firma heeft on-niddellijk hare machines voor dit doel gereed ;emaakt en omgebouwd, de inrichting werd /ergroot tôt bijna drlemaal den oeiapronke-ijken omvang en levert nu œunitie in alla icortan, projectielen van verschillende kali-)er, motoren voor vllegmachienes, bandgra-^aten, ontstekeningsinsichtiagan voo» gra» jatea ea kartetsec en auto'a voor het l*ger. 3ok met de vervaardiging van gsweren loudt Recault gich bezig en in den laataten ijd heeft hij sich ook op den bouw van vlleg- j nachienes toegelegd. Hij leveït thans een , nsssa werk, aiet alleen voor Fran!ir|jksmsar ! >ok voor Ruai and. Duiztndee mannan en -rcuweii arbeiden in zijn fabrieken, die met 'e nieuwste automatische machiaes zijn in- j [ericht, 3 DE TOESTAHD OP ALLE FRONTEN £ 11 Ug U^l SU&Sl U|U9Up v»y USACU i jarigen oorlog sija de trs«pen dar centrale f op de vooraaamste corlogstoo&salen in hs s Wasten enlia hat Oosten, zoàdanig in hs l niuw gebracht als thans hat gavai is. D - wordt niet aUaas door de Bondgsnootea ze j goed gedaan met onwederlegbsre bewijzet . maar de ongerustheid die thaas zich i t Daitschland lucht, geeft genoegzaam ta ker , tien dat we mat het ofhastaf beginnen, de } doorslag hebbea gezet in den sfrijd. Artilierie-Gevechten op 't Belgisch Front 14 Juli, 20 uren. — Artillcrie-strij op varscbillende punten van 't fror.i bijzonderlijk in de streek van Steea stracte, waar hij, in den namiddag eei gtoote badrijvigheid bereikta. Op het Somma - Front IBe Eaielsehea vallei de tweeda Unie aan De ambtelijke berichten mogeo na meldicj maken dat niets gab&urt op hat Somme fron isdareen va» ons verksert thans ss dt» over' tuiging dat na dsn eerstan stap, die ooi •bracht vôsr Persane, wij den tweede berei dan die 00s leidan muet doorheen de Iaaistj îduitsche stallisg. Dat da belaagrijkheid n. d«ze daad de grootsta omsichtigbeid vereiach zal w«l niamand ontkannsE. Het gaat bis: om de beslissing en de dagen die verloopet in bairekkalijken stilsiand gaan zwanger va: groote gebeurtenissan dia voorbareid wor den. We schraven h«t raads ettelijke malei dat hat offansief niet a oast aanzien ad» est onstoimigheid maar ais «en methodische kal-me doorwerking. Niât genoeg kan de aas-dacht op dit punt gevestigd worden. Wa zijt aan gaog en we zullen doorboaraa al kost« het ook waksn van anverpoosdea arbeid ! ENGELSCH BBEIOHT 14 Juli 15 uur. Dazcn morgan hebben we de tweade Duitsoha linia bestormd. Onze troepen drongen in da vijandelijka ioopgrachten op aan Iront van 6400 matera an namen ▼erschillande maohtig veraterkts ge-maenten in. De Strijd om Verdun Uit de laatste masedselingen blijkt dat da Duîtschers «en stap vooruitkwamen bovea hat dorp Fieury. Dit dorp bssheerscht hsi dorp van Souville in Noord-Westeiijka rich-ting. wHet wordt dus langsdazeB kast be-dreigd. Opmarkenswaardig is het dat de Daifsc^er» stesds hunss krachtss uitgsput tien wanneer z« maenac het beoogde doel te bereiken. Dertig âuizend masnen werpen op het fort van Souville en slechts ar ioe komen een honderdtal mat^rs te winnen kan ver-baziog verwekkan over de kolostale stommi-tôit van Daitschland, maar hst moet toch ook bekend dat het ben&dersn van Verdun d«ar-door een pariodisch verschijnsel is ge-worden,Parijt, 14 Juli, 15 uur. — Op den Rechter Maas-oevtr duurt de artillerie strijd levendig aan in den ssetor van Souvillt. Eënige patroeljs gevechten in 't Chtmii-bosch. N. de Aisne werden tw«e daitsche po-gingen om onze Ioopgrachten te bfinade-ren verijdcld. Op 't Oostelijk Front * De berichten worden mst den dag laconi é scher. De krijgsvsrrkîhtiBgen worden i 4 eenige regels saamgevat : vsrwosde gi { vschten op ds Stochod, artil!erie-strijd vai » aan de Baltische zee tôt op de Pripet. Ht? e wordt hijna oamogelijk dat de strijd op é ' Stochod en In da aeordelijke aanpalend 3 stresk een nog îsng verloop kan hebben.Mei he*fi immgrs t* doen met een bewegings oorlog, dsarsea vooruitgaag van 4j kilo meters toch een doorbraak van 't front be teekent. I De beslissing zal dus oocdzakelijk ia d eerste ângea wostea volgen in dit geva ' isde bescheidaîîheid vaa 't ambtciijk berich voldoende verklaarbaar. s Italiaansch Front Ailes bapsalt zich hier bij sen a.anhoudend< f drukking door de îegers van Cadorna uitgg 5 j osfead om hst dea OosstenrJjkçr oninegelijl . | le makea troepea vaa dit front weg 4* vos' I-rea. De strijd zal zich dan ook bij deze dr«k king bgpalen w?nt het wara reuzeawerk noj verder ta komen in de hooge pebetptm dis . | het strijàtooneel omlijnen. t In den Kaukasus 1 ! Door de gebeurtenissefâ op 't Westelijk ei | Oestelij s front ilja da krijgsVirricfaUcgen it IAzia wat op 't achterplaa geschoven. Bchtei hebben da Russen daar is de laatste daget wssr blijken gegeven van oosiuimige op schietingskracht. Het wss haa aiet gelukt ni de inneming van Eîzeroum en Trebizocdt verder door te drlogea ea de rit v«n de Ko zakkoa bezuiden Bagdad bleef dan ook bi een rit. Echter hâddea de Turken vooruiÉ-g&vg wetea ta maken ee ward reeds voos een tsrugwijkan der Russische légers ge-vreesd.Doch met de kracht van niauwe reser-vea hebben de Tarken weerom het onderspit moetea dalven en harbegiaaen de Roassa hun veroveriagsgang. Wijzea we er terloops op dat de Fraasche geaereal Pau is ee«n stadje van den Kaukasus verblijft waar hij eene kuar ondergaat. IN DEN BALKAN Oaverandaide togsta»d. Wat kanongeschut van wearskanies. Afwachtande houding van Roemenie en verkiezingskoorts ia Qrieken-land.Deze toestand tchter baroert de duitache gomoedaren op ongemeene manier. Gctuige daarvan volgende zin uit de briefwisseling van den Keulschea correspondent van « De Tfld », 7 juli. « Daarbij blijft de vrees bestaaa, dat een « vernianwde saB^al ®p de tôt stand ge-« brachte verbinding met Turksy», ook € Duiische eîi Oostenrijksche resarven zai : « vosderen. Ea indien, van Sslontki uit, de « zsgêpr&aî ovsï den Balksa mocht uitgaan, « dan gou hai eiadelijk optreden vaa Roe-« menift es Griekèaland (de overwinaing der * politiek van Veaizelos schijnt bij de ver-« kiezingea der a.s. maand onbetwistbaar) ; < aan de sijde der Entente, het noodlot der € Centralan kunnen worden. > Failliet gegaan. 1 was na aen v«rgaaeriûg, waarop ik oabeholpen en aamschtig, het diepe, alom vattende bsgxip « hat schoone » bad trachtei te verklarea in een aanspraak voor de vuist te dier gelegenheid had ik, ovartuigd ei geestdriitig de hristdijke, door en door qods dienstige middeleeuwen verheorlijkt ii schrilie teganstelliag met de ongodsdlenstigi zooaiet goddalooze tijden van heden. 't Was mija aaeening sn ik kwam er dat ook onbewimpald mee voor dea dag. Da anderen er ses verschillend gevoelan op na-houdea, wat verwooderlijks daarin ? He measchdom is immers een vat vol tegenstrij digheden ? Ea zie, ik kreeg het te pakken Een korte redetwist voigde en leidde tôt di «lotsom, niet bij mij, doch bij mija tegea< sprôker, sec beste vriead van mi) : Eet ha tholicismeis in den huidigen oorlog LeeLifk it tailliet gegaan. Had «en mija eigen moeder in 't ainge-zicht gesiagen, ik had er r.iaî bedroefder ou kuones zija. Twae vero.ridergteiliagea, meer .niet, zijt er mogalijk. Of wezmlijh of daadzakelijk is da bief boven ainggkaalde steiiiqg van mija bestei vriend waar of valsch ? Willen wij aveatjai daarop iagasts î 1. Wesmljik of essentieêl, dat wil aeggau in Zija Içeriajf, als geloofsbeiijdeais.als gods-dieBSt is 't Katholicisme ia dezen oorlog failliet gegaan. Wie durft dat als eeriijk man, in reineû gemoede ook maar écn eogeablik vooruitzettea en staande houden, hij we» geloevend of niet, paapsch of geus ? Hij nsmâ.'tis aendar weikea estachismus, en gaat hij, sa lezing van dit sinapel boekje] waaria de Goddeiijke an kerkelijke gaboden bonciig doch klsar worden ulteengezet, voori in zijn bardnekkigheid, wel dan liegt hij om 't plezier van te liegen. Wiît gij hei hebben in ééa woord? ALLE kwaad, ook de onrechtvaardige oorlog,wordt door het katholicisme als galoofsbelijdenia als godsdienst verbodes ; dit pr nciep is hei wezeB, de etseatie van 't katholicisme zelf. Och, 'i is zoo kl&ar ais de aon, maar de ail om hst licht der zon niet ta sien, sîaapt bij dag ea viiegt in pikdonkerea nachi ait. Docb... Dat ongeîukkig «doch»! Dat somt er ait ijd tusgehea als eex hond in een Segeispel. Docu, daadzakelijk of felaardar ^szegd fei-teliik is het katholicisme misschien ramp-aalig ten onder gegaaa in dezea gruwslijkea oorlog, waat s00 princiapen princiepen zijn, dan zija feitea ook feiteis.... Is dat waar of niet waar ? Het katholicisme is de iastelling yan God door measchen voortgezet, met dezea ver-stande dai de Stichter sediert zija kruisdood het Hoofd der stichting blijft, door zijn ge-aade ieidend al de medeleden der gemeen* schap, iadien zij... van goeden wiî zijn. Oef I Daar hijg ik vas.... Een volgende maal roep ik een theoloog ter hulp wa»t vooï een leek is 't wat te zeggen zoo iets zwart op wit neer te pennen ; ik durf in alla gevai verhopen dar ik geen ketterij verkocht heb met die bepaling van 't katholicisme. Nu, de katholieke gemeenachap bestaat aoodzakelijkermjze uit meerderea en min. dereg. ait oversten en ondsrhoorigsn : Een familie in 't «çroot. Tôt de oversten behoorea l<>da Paus, 2° de biischoppes, 3° de prieaiers. De oaderhoorigen zijn al de andere geloo-?igea vaa weiken siaad, leeftijd of bunne ook. Welau, in welk opzicht, îaoe, waar, wio-leer zijn al die katholieken, van hoog tôt aag, failliet gegasn in dezea wereldsliijd ? De Pans ?

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes