De Belgische standaard

306 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 13 Juni. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 30 maart 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/8c9r20t14n/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

4* Jaar-fli li7 ^ • . 1 •-*> AiomuMTM jj Vcar Soldatwa ? I maaad fr. 1,4 ' 9 BtMRdM 2,50 s œ&Mjdta S.73 £ reniât Sa datais ; 1» lwd. S 1 «Kiuw fr. i,7S a maanden 3,50 S maandca 5,35 s _ Buitea »t ltcd: *• X maaad fr. fl.fo -a BiautUx 1,3s ;• 3 m&anden 7,50 — i 9&*lë Miisvsi DE BELGISCHE STAnDAARD \?7 >3T V V ~ ^ w r. Bertraai fa der feMdea, Dr Vu d« Perre, Dr. /. Tu de Weestyas, Jael Hlliasrt, Dr L. De Woll, JS Simeas, I Donderdag 13 J uni i i l ê g °pstilt ibtir Vill* i " Mm Coqulïle , Zeodijk y upAim r Klaiae aankoa-' fi diftlafra : 1 0,£6/. de regel F RBOLAMSK r tolgmna orn-eamkovatrien Thans "Vi]?er?e!deB" ia Vlaanderen] Met esu îodstiog en een gèn&um Irekt | M G den Yperbe sver os» îija hedoîvca ] fel<Ê a5? ts htleû ; d-an vauri ka«.t hij nog, \ eee t «aw^a içebaar sia&» 4) jasr. Sfatr 1 Yerder: <*c bcorneu ai'geworpen, verschtur^ ; of gek«ade!aard ; de straten omgesrosld of verlefd ; weide, bosoh of saailand do alternai doodland ; plaaken, riggels, deelen, schutgrachten, beton-blokken, obusvijrers o rirai... en «niera niets . feen toren, geen derp, feen dak, feen aanor 1 Wie «on nlet dolen, en taoh de hoere vas een klein dorp galijk. Na « aoekan » aohter zijn lig, vindt M. G. aan haopje ateenbrok-ken en ean waganas. » Heele parochiën sijn ioa gehavend ; Tan Dixmn ie tôt Waaaten liggan tien dnizend hektaren van Vlaanderens beate laadonwen sôo verhakkeld. Wat gedean aaat dlen warbee! ? — Àar* elkeen xijnen groud teruggeven volgens de oada grondverdealing ? Wel, uw klainzoen aal neg sakkeren ap den bete&nen kelder te midden in 't beet-veld : hondardan schuilloodsea lijn alaoht gelegen vaor de bebonwing ; Da strates even krom, hiar overtalrijk aidera ontbrekend ; de hoeven ver van de landarijen an Ter ran de verkeerwegen. Beat ware 't eerat al de grondan ont-a'geaen, atraten aanlaggen e» 't water af ▼oe?en, velden gclijk maken en daarna den ! grond soo verdaelen dat rroeger rarapreide aiga&#oaimen en nitbatingea . n stiaen- en aa^ de straat komen. Verdwenan de driehaekjeg, ïniten, ?ijf kantera en boogvornige a^kars, laatig oaa ! bewsrken ; verdwenan da legeodarsaohe krakeelen ant de loawegen ; verdwenen bij-sonder het tijd- en geldroarende bswarken ▼an ver afgelegen landerijen. Oaa veranipperiog van 't Iaodfoad te ver-mijden en om 't aaaaentrakken te bevaor-deeligen beeft 't Baatnar al soo vele wettan geaaaakt 1 Waaroaa nn nlet daadrijk ingrijpen? De wateringen naieken Vlaanderen ; *on een « ^fiFeninge » Vlaanderen nlet waar f oed Baaken ? In een dagblad kan aaan sao'n vraaf atak niet doorgronden dock 'k xoa gaarue Hoat ltnders, Ambaohtnaren da*r««eir zien na-peioien, en eok de Hearan vau « Braaasl ». Bijzonder gaarne son ik hua dadan sien 1 W. E De School op het Front. Algemten Studiesekretariaat Herinnaran wij het beataan »«n bet Aige- i «aa îD Stosjicaakretariaat gaheobt aan « Da Scaooi op het Front » dat voor doel heaft da ver?e4iging van d« belaagen van al dia-gaaen die snlien atadseran an hnn de noa-dige inliohliisgen veraohaffen In iake pro-granaïa's, keaa van boakeu, baataande statiie-iariohtingan eni. De 'ailiîairen we!ke aoias i&iiehtingen : aoohtea varlangen aangaande da examens v»n iuranoeéraire van het ka^aster of 't Is gelijk weike andere loopbaan mojen zieh wendan tut die inriohting. Tij^ers de eenige aaanden gednrende het Algesaean SmJifrs>.krKîsriaat bis'aat bsbbîn wij reeds ueerdaa 700 ia-lichtisgeri s-ergehaft. Da&k aan de naedehalp der \«o l^eraars wslkg ia aile leserafdeelingen m«#.ewerken aaa hst prKohtig w«rk ?an c De Scheol op hst Ffosn » sijn wij ia de magaiijkheid dit Aljeausen S^adiesekretariaat al si j r e vruch-tïn U doen afwr.rpen. Alla ioiicotingen werdnn vertrouwelij'fc «û p« hrief gratis »sege«eel«. hi'ievfiii desaanf ait .«e lus s uren «an | H Van den Haaval, aal», Z 164, ae B a. L » DE TOESTAND De slao TBrloom op beel bBTrBdiQenàe vijze. s . 5 i Gister zijn d« legers van van Hntier, die ' het offensief tnssohen Montdidiar en Nojon | ingeset haddan, nog een viartal kilametera j in de d'epte knnnen voornitgaan. Steeda S rersehe strijdkrachten werden in den slag ; gebraoht om het franseh front tôt plooien ? te brengan. De groatste drnkklng gebenrde c langs de Oise, die van Noyoo, in znidelijks ; riohting op Compiègne loopt, om ilch aldaar f in de Aisne te werpeo; alsook op het mid-: dasfro t. Het dael van den vijand is Coai-piêgne te bereiken, dat von Hatier in sijn ' offsnsief v«n ai Maart maende te bemaek-tigen. De afstaad tnssohen Nojon en Corn-p?èjfna is ongsTeer 20 klm. Na twee dagen [ vaobtea is de vijand halverwege gekoman t an bezst da linis BeHoy-Ëlineonrt-Draslia-oonrt. Tnssohen Bellay Blineonrt ligt het i middenfront. Hier traeht da vijand de | groote baan ndar Estréis-St. Denis te bereiken, Dit klein stadje ligt tnssohen St. Jast en Gompièjne. Eens tôt daar gekoman son hij, onget wij laid, want dit hebben we f in de drie jongste afFsnsievcn gasien, reohts-1 omkeer maken om op St. Jast te rakken. I St. Jast is een strategisoh spoorwegkrnis-pntît va" groot belaog. Daar St. Jnst juist ooder Montdiëier ligt, deen da Fra^schen h î onmogelijke om op hnn linkervleufel Belloy ' Rabtseoart - Mentdidier stand te hondan. Hierin sijn ze dan 00k volkomen galakt. Eiisoaart-Dreslinooart is ds reohtervleu-gel van de nieuwe strijdlinia. Juist onder Dreslinoourt ligt Ribaeourt tegen de Oise gelâund, Kan de vijand daar geraken dan is hij uit de bebasohte strsek, die sich tus-«ohen Noyon Elircenrt - Draslinoourt ait* strekt en zoo de tegenstand maeilijker war dan. Wanneer men in da ambtalijka beriehten daia naman leest dan kan men sich, mat bovenaangehaalde uiteenietting dan toestand goed indenken. Ongetwijfsld msg man het stopzetton van 't duitsch?. offensief in de eeiste drie dagen i&sien. En Camp?ègne coch St-Jast sullen ge?«ilen sijn. Deze siensgewijse verreektvaardigt siok door 't feit dat onze ressrven reeds van dan tweede dag af konden ingrijpe", wat niet | het gev«l wss op da Aisne. Op dese plaats rerliep ar ses dagtu vooralaar i van reaerven kon apraak sijn en drie dagen nadien bloedda het^daitseh affensief telkan maia doad. Het vijaadelijk heofddoel blijft|nog staads Parijs. De vijand traçât ds frsnsohe hoafd» stsd met sprongen ta banadaran. Hat on» middellijk dael van hat offensief is Cam-piègaa. Gelnkte hi] erin sijn front ta leggan tnssohen Montdidier- Compiègne - Villers-Cotterets en Château Thierry, dan staat hij reohtstreeks an in 't coorden saowal als in 'tzuidan op geiijken afstand van Parijs (ruim 5o klm ) tegen deze stad gekeerd. Eau algemeene aanval ovar dit ovargroate front *ak ton dan da optooht naar Parijs voor gevolf moatsn hebben. Maar naar 't verlsop vau 't offensief tnssohan Montdidiar-Noyon ta eerdeileu zullen ds Fransehan hem wal een steentje in den weg leggen. De Soldâtes van de gemaeute Schrieck zijn vrienaeiijk -■fe-rsaobt bun juist adr<s op te geven aan : M. Philippi Meuris, bran» kardier Z a3i, 110 Batterie. VAN EN VOOR I ONZE SOLDATEN ï Da uitbraiding der groote ] Fransche stadan Da oorlog heeft *crressei>dc ni'slsgen ge-had op da antwikktling der frocte steden Onlangs verscheneo statistieken latan dit dnidclijk uitkomen : Mantille, dat voôr den 001 lof flooeoo zialan telda, heeft nu eene bevolkisg van raim »éa millioen inwaners. Lyon die 53oooo i&wo&ers had in 1914» bad er 740000 in 1917. Bordeaux dat 361000 inwoners telda, sag in 1917 sijn beYoiki&g stijgen tôt 3a5oco sieien. De veorsteden verkregen eane bevelkiof van 120000 zielen tegen 88000 voardien. Da bavalkisg rta Nantes isierg vsn 170000 duisand toi aooooo sieien Deze van Touloure n i5oooo tôt aïo dnizend, deve van St E tienne van 148000 tôt aiaooo, wijl in den omtrek deser l«*t-ste stad ruim ean balf millioen sieien bij-kwamen.Nice «ht zija« bevolking (168000) mst aoooo sieien vermeerderen. Le Havre (i36ooo) stijgtvon a5o?o sîalan zonder het> fsrnizoao, en 3o 00 *reemde-Ilnfrn bij te rekectn Toulon krijgt ia 1917 een berclking van iaoooa sieien tegsn i«4ooo voôr den oar» log ; Bourges u «soo sieltn tegen 5oooe vo6r den ooriog; Orléans 110000 zielen tagen 73000 ; Tours iaeooo zielan tegen 67000 ; Angonleme 55ooo tegen 35oaa en Tarbes verspringt in eéa jaar vau 39000 sieien ap faooo. Da rais rond da werald van hat Balgisch korps der gepantserde kanon-wagens in Busland Men weet dat een bslfisoh kf rps gepantserde kanon-wagens op 't russiseh frant den oorlof meedaad an aldaar sioh op praohtige wijze andarschsidda. Wanneer Rusland vrede sloot, moest dit korps het land veriaten. Maar om teruf in Frankrijk te fersken moest het de reis read de \Wcreld aflaggen. Het deortrok heel SiberiS, sobeepte te Vladivostok in voor San Francisco en kwem op 5 Mei ia 4t Amerikaai sohe havea van den stillen Ocesaï a*n. Na twee dagen in de stad verbleven ta hebben, gedurende dewelke zij ep allerlei wijze gevierd en gefecsl werden, (se werden ni. staetsgewijze en ender een regen van blotmen naar het stadhuis gsleid, aiwaar de cerewljn werd gesohonken ) sijn deze rassis he helden per spoorweg van SanFrane sco naar New-York ▼ertrokken aiwaar ze op a5 Mei aankwamen Hiar viel hen weer een fecstelijk ontkaal ta baurt. Op a Juni werden se op de bijson* déiste plaats van New-York door den bur-germeester der stad in oogensohoaw geno-men' Ze sijn nu op weg naar Frankrijk * aar se vermoedelijk op 't ainde deser maaad zullen aankomen. Moat da Tpersche Halle haropiebouwd worden Men weet dat de bouwkundige H. Heste deze vraag stelde aan de Nederlandscha msesters in de bouwkuust Een bespreking h«d hierever plaats in den kring « Heemschut „ te Rotterdam. De meeningen waren heel verdeeld zeoals tronwens blijkt uit 'î volfasde verslag van " De Nieuwe Rotîerdamsche Courant „ van a8 Mei. Het blad sokrijft : " Tegen de meening van M. Weissmaft, die bewaerde dat een nieaw gebouw aiet needzakeiijk is en bijgevolg niet moet op ■ ' getrokken word«n, omdat, hoe zuiver van Ujn aok de nisuwe ooostructie meehte we- i sen, deie niets zeggen zou. stelde Dr. J. Kaiff da sijse, seggende é&t «se aoodsake-l'jkbeid van d«n hpropHoaw s?ch tip.té I gâvoelea dour rie uittedrakle bega r'e ran ï es stad Hicrt j", i* *iie«a n3sdi? «vr g ;ûutw | ap te trakkea d&t in zsjt- jro^te Iij»tn saa | hcf onde gebouw son farriin area. Lvai«i V«i den S*a>-lsstB w»g 00k van snikdaid^ garoeien. Professer SloyUrman «^aareate gen was van eea tcgenovergtsteld gedaeht De Halle toebehoorend tôt een verliden tijd-stip, moet in haar vroegeren trant niet her-bouwd worden, het mag 00k nlet dat een aamaaksel oprijse We moeten het verlies dsr Halle, geiijk het oahersteibaar verliaa der doodenbatreuren.. Eindelijk braoht de vergadering aen n«gatief besluit uit napena den heropbouw der Halle. „ De Ooriog ter Zee DE BL0KD8 DER AMERIKAANSCHE KDSTEN Daitïchland heeft l«agen tijd gespot met de corlofSrcrkUriag van de Vereenigd -Staten. Dit ingrijpen koo, volgens de Dait-sch^rs, geen beslissanden inrleed ^hebbsn ep den «orisg Msar éé > jaer verëer 5s het de oageloofigste daitsche Ta^mafsen dai-delijk geworden d«t Amerika de grootsie roi, te weten de beslissende, sou spelen Onoohoadend kwamen de Amsri&%as:scbe treopen in Frankrijk ean en de vijand raotst tôt sijn spijt ondcrtittden dat haa tegeu-woordigheid op 't sligveld, gedarende de laatste effensiaven nist te versasadea was Ook heeft Duitsohland grtraoht dese troa peaaanvoer soeniet te beletten, dan toeh te beperken. 't Besat daarvoor maar iéa mid-del, ni. zijn duikbeetesu la 1916 deden twee reusachtiga duitsehe duikbooten van een aieuw maaksel, de reis naar Amerika. Da moeilijkheid van onderssëers in de Amerikaansohe watsrs te sturen, was dus opgelest. Sindsdien bouwde Duitsohland enkele sulke onderseërs bij, em in ailes te veorsien. En heden vernemen we dat ver-schillende sulke onderseëers vooi New-York en langs de Amerikaansohe kust sijn ver* schenen. Welk is hun doel T We vernemen het deor den kspitein van een der duitsehe duikbootea, dis aaa een kapiteia van een getorpedeerd sohip verklaarde : " We hebbsn opdracht gekrefcei da Ama-rika^^fche kust te blokeereo. We zija dsar-tos in staat. We sullen een oaverbiddeiiij-kes aorlog voeren tegen aile sohepen die de Amerikaansohe kavens verlatan en bij-zonderlijk tegen de troepentrausporten." Duitsohland wil dus den aanvoer vaa levensmiddaien ea troepen naar 't Westelijk front beletten. Hierin kan het enmogelijk (elukken. Hoe zou hat met sijn onderseërs ep 4«oo klm. afsta&d datgene kunnen var-wssenlijken waartoe het in de onmiddelijke nabijbeid der duitsehe kusten, ielf in staat niet was? Het rai wel eenige sekepen zinken maar 't zal alleenlijk voor uitwerksel hebben, de Amerikanen neg beslister hand aan den ploef te slaan om den oorlef vaert te xet-ten.Welke zijn nu de enderseëers die de soe-gesefde blokus der Amerikaansehe kust moeten bewerkstelligen T Naar 't sohijnt, zijn hst klsine kruisers dis kunnen duikeiea, georspsnd met een vijftal kanonnen en evenwel terpille baisen. Ze zeudea, valgeas de duitsehe kapitein, ses maanden lang in de Amerikaanseha waters kunnen vertoeven. Ze hebben ievensvoerraad ▼oar zulke tijdspanne aan boord en als ze wat sohepen kunuea kapsn, zeuden ze wel een jaar lang kunnen uitbl'jven. Men kan daarvaugalooven watman wil maar ense mee-ning is dat Duitsohland de wereld wil ver-bluffsn, wat feen praktUke aitslafen sal op. l«f«rn. OIIF De Franschen neoen het j tegeoofiensief. Dt fijand lijkt 1; du Mtriltigd. 1000 krijgsgevaogeaen. Parijs 11 Juni a o uur. Gedurende den naobt werd de vijand in zijn optooht in da riohting van d'Estreés en Ribecourt gestuit. Het dorp Mery werd door ons vereverd. Op het front Beiloy Marqa?glise werd da vijand terug^edrongen. PARIJS 12 Juni 7 u. Het gevecht woedt opnieuw tusschen Montdidier en de Oise Op onzen linKervleugel hebben [ onze troepen ondersteund door aanval wagens het tegenoffensief geno-men op een front van ia klm. tusschen Rubescourt en St Maur. In een sprong bereikten wij Le ? Fretoy,ovèrschreden de hoogten van • Mortehier en schoven gonze Unie a | klm. O. Mery vooruit. We hebben j Belloy heroverd en bereiKten de bos-- schen van St Maur Gedurende deze i krijg'sverrichting namen me meer dan duizend k r ij gsge vangenen en mieken talrijKe kanons buit. Op ous mUasfcfront werd de vijand te-rufgreworpen tusschen ée Loges en Ant• hcuiL Op fczen reobterfl-ngel vircht men om 't bezit *an Machimont en Bethancourt. De Amerikanen vsrorerdea Z. de Ourcq het bosoh van Belleau en namea 3oo krijgs-ge*aDfecepBELGI3CH FRONT Nogsl hevige artilleriebedrij • igfaeid in de streek van Nieupeort, Merokem en Lange-marck In wen n&cat van 9 tôt 10 voerden we een rit N. Diksmuide. Op 10 dezer heeft luitenant Coppeas sijn 7e draakballen neergéhaald. In den nacht 10 tôt n hebben wij in de vijartdeiijke stsllingen O, Merokem binneo gedrongen en 45 krijgsgevan-fenen met a miiraij«nzo^ opgebtald i Vereldorde. i Da wereld ztt op een verkeerd spoor : de botsinf van millioenen measohen was sr het fevelg van. Hoe nu de wereld terag op het reehte spoer gebraoht ? Die vrasg bekemmert aile-man en iedereen sag t : dese ooriog meet de | laatsle sijn. i Je maar, dat s-ft men al slnds honder-| den jaren op oongressen, vredeseonfereoties | ens., en 't is al ep « 'n nitt » uitgeloopen, f erger nog ep den f rootsten, den blaedigstea | van al de oerlogen. 't Is waar, er worden na vele boeken ge-| sohreven, en vele artiseis in de gasetten, an veel wordt erover gesproken. Ik lees daarin veel hooge woorden van : Reeht en Vrijheid, doch ik begrijp er niets | van. Heeft het een zin, die zin ontsnapt ons | en ik kan maar moeilijk feleoven dat ds ; orde tnssohen de menschen kan heersehen door een st«lsel waar de froote hoop aiets f van verataat. Meest ik een boek schrijven ' over dat punt, ik sou veel cenveudifer : zijn : die menschen zoeken een bekenden s weg. j Die bekende weg is desa : Ik zie te rnid-den van desen vernietigingseorlog, dien de menschen malkaar aandoe j, de natuur die haren gewonen gang gaat: ze , maan, stsrren vervolgen ongesteord hunne baan ; de ssl-aeenen volgea elkaar op, de aarde brengt kare vraehtea voort, juist als in vrsdestijd;

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes