De Belgische standaard

570 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 08 Juni. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 08 april 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/mc8rb6wx45/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

«I'bjêjp ■■=» JN* 113 1584* Zatertiag 8 J uni 1S1 ê abomntmskxiui -f ^ -O- Veer Soldats» I maand Ir. x,35 a maandeB 2,50 S ma&cdcs 5,75 j- —0— Kict So dates il 't laod. I maaad fr, 1,7s 9 maanden 3.50 3 maandes 5,as ■vQov *> Boita» 't landi ïœaaadfr. a,Se K BAMtdcN 1,00 « S maanden 7,50 DE BELGISCHE STAnDAARD °pstal & ihiif VilU « " M* Coquille Zeedljk BS PANN* Kleine aankos- ÏdiginjfOfl : 0,25 i. dereg^l HSOIiAjMKK volgens oveï-eenkomat T^Zls.1 '1 ^ —j*** a f»Jt* mésrnmten s Kg C Kj ÉcyKin, I». fertMsi fer feMfea» ttr Yn d« *«», Ite. I. tas de WaMtyn, tml »flU««ri, 0r !.. Da Wolf, Sl*®:«s, 0. Watt», Aftv. 1. Baais, lilarian ffctns DE TOESTAND 1 Volgens Clemvmeau Het duitsch ofisasscf op Ah s is de •orsa&k geweest vaa eeac os ervr»g:ng in 4e frtasche kemer. De ondervraging, dos? socialisiez ne?rgekgd, hea tsn ç'oçi » a gemsene be- ! spreking «*er de jorgsie militaire gabeur-teniisen uii te lekkea, Clemfmceau versette zioh tegen de onmiddeliijke bespreking om verschilie&de redenea. Ter èezsr gelegen-heid ht eft hij een groote ledevoering ubge-spreken waaria hij dm togstand û ukeiijk af»chetst . Btknopt kau deie redevoering valgenskr-wijie saamgevat worden : « Ik heb a, in 't begin van mijn aanstel-ling gezegd èat wij schrikkelijke urtn zouden beieven Die urea «ifn aangebroken. Het cenige vraagstak is theas : xiji wij bij maehte het t® âoorgtaa^.Dsî akgliigheid van RqîIïbm keeît ois s een miliioea soldâtes cp den rug geworpea, Gedursnde vis? jaar siju onse cfkcikven trspsgewijsc vsrawakt. is het dau te rerwoaâersn éat ouéti ès^ee vioed onie lijtfsn begeyea h«bbs& ? » Dit froatplooieïi hssfî iloh voor^«dasn ▼oor het «ogslsch kger dp schrikbare&de wijae, «et 9Dgeloofl;jk« ?eriî«z«s; yoo? fesst franaoh léger «p gsygariijks wij*3. Maar dit mag «as Tertroawea lu de legsrs ciet doeo Yerlieieti. Obsc saïéëtsu §yu be^on^eif^ns-waerdig en wordendoor bewoBffcrs^&ardige overeten aangareerd ni. FosSi en Petain. « Deie mannen ierer®-! h«f wrs«àat« ge-▼ecfeî van den oorlog, We moeten in bac betronwen hebben. « Wij hebben gro^d verioren, aasar dan we hadden gewenaoht, Oaie plicht «ehtsr is eenTsadig : Kalmie en ?@rtrenwen in ans lelrtn en stanihonden toi het nUer*t«.Want dau ait a wij ds zgge sek.sr ■ D-, Dai-scfeers wilien doorkomen. 't.Is d« ssrste nsaal hiet. Wij hsbbso se geiien op den Yzer, Ver-dan, nstr Dainkerke m Knl^s en eu in Champagne. Maar aSksn ds eindnitslag kamt in rekening. Wij wii!«a «iieen ondsr-handelen door de z-sgs, Gijj wset wat gij t« doen hebt. Bshondt oas of zen^t @ss door. Zeolang wij bi<jren,iQUen ws nht to^even. Ds vijand wil ons sohrik aania^n. Het lot ligt in nwe lundrn, Een feit btstsat : it cffectieven der oor3ogs»o«Mndisîî rrr^ken uitgeput, Maar iniassoh" <rn^ komen de Amerikanan *f ora 6? eh: p! < ts winnen »v De oaHsidféell'jke besprra^n^ werd daar-na ver«fi»gd met 377 teg 11» skmaien. Het gey&ar Is voorbij De laatste assbtsUjke berieiiien iateu den tarhtugenden indrnk sa dat de éaitsohs i storaiôop op hsï front Olse-Mdtrne zotï goed i als stopgeset is. \ Da sSsg hsîtt drie gagea en drie as chien | zonder csn enkel opsaibaD^ voor^gawoed om in den a?ond 6 dsser heskaasl stil ta vallen. E?a beknopte niie^nzetting ?an dsa strijd is i us gewësaoht. De nacht van 3 ton 4 |ar i en den dag van Jani zijn g«k«ss>erkt door een sterwoedan strijjd die op hsel de n!euw« si^glini^ tus-schea Oîss en M«rne we va gûnvttri. De Daitschjrs wiiden ds bes!'>s: g ▼«;, dea gfoote-,2 sia^ : het inbs-akici ?» 'i f-0n4 en het aprakkea saar P rljs De F/ ï-scheia dit! »ld««r thass si h^i- n» . ■ 0 ha^ieo opgMteld, moesisn dk doorbreaJs b^Setten. De aîïij^ daard® 36 Qf • , ou ta em opo^t-houd^sa enkele uren wesr tn herbeflonan, la de drie ssetarea Js ossea Ur^ker«lengel aitmaken, hseft den Tjjaad «spsssd door te brtken. Wij{ hij ia dea eecior Oiee Aiene geta enkel yoordee! behaaide, bk«f de strijd il d sen middensecio? (Aisne Qorcq) largen :ijd oiib.slist. De vtjasd plaass'c aleijn ge-srsld iegeo de liuie Perïi&&t SaceLin-Mîssy-LoagpoEt Fa?croM«sg.Trof.8Bgs,aiia hast basch fan Vilkïs in te . drirgsn, D«se dorpen werden verlcrcr-j herwoneea, teiug verloren sa terng hêr^otmen, Op hat laatste blcef is vi|a&d tGoh bedwangen. Ecn eogenblik brak hij îaags Lot-gpont do®?, maar weini* g@ nran nadien was de toestani hersteld. H«t bosch kea bij niet binnendrkgan. In den d?r^aa seclor (Oarcq * Marn«) gaifde de strijd op de liaie Mo?loy N«uii!y-Torry-Boar«schne, Hier 00k bieaf k*t ge-vscht ssp 9ïibssiist« wijse tôt t?gen den avond vaortweed«!n. Esn oogenblik kon hi| het front Moilsy NeaOIy bemachtigsu. T»a w*s het ernstig, w*z? in een onwe?rsîean= baren aan?al met de bajonnst, heroverden w^j Morloy. IXtailIy echter chef in 's vlj-ands hancen. De vijand wild® hier sijs roord^el nitbaten en trachtte aldaor 't bosch vau Nsnilly, Liiy g/Oarcq te bersikep. Hij m'shkta. Tegea den a vend had het gevecbi aitge-m'oed,la dsa naoht hervatte Se vijand sija po giâgen. Maar dumaal œisten ze aile beslist' heid. D-j bpné^enootsu van bu^nen kts.nl wlsten in die pkatse-lijke g«?eohtsn de bo> v«nhand te bthaîea, «eoéaeig dat iij wïa-sien verwezeslijkten op ds pkstsea wssui ze vatrleden nrsn eeaige ?i«rk»nte meters grond hadden esofeten ontrnimen. Toea seîte da djjaad een.sklgêfescla artilk rifsîrijd in dk gtptard ging met twet pogingen om teatraijf.iS da Oise, en anders» Rijds de Marne over te steken, maar die pogingen bie?ss xvnècr ni'siag. Ailssn de Krtiliarie strijd bkef aaadarea wat eea vast» l«g|iag vau h«i front laat vcroadersiellea. VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN Hat oordeel van aen Duitscher Wij | hs,bb«n rteds versohiiiende rnakn g^wag g«msakt vaa H. Mu«hlon,Duitscher, voorhsen testuarder aan de Krapp-werk-haisen- Die hsçï hatft onlangs Ktiier Wil kiu ta sijn trawaaten de scku!d van des ooriog op den rug geladen. Hij staafdi lu'ks met bewijzen. Na komt Dr. Mnehlo», een boek te latea v^rscliijaen, ziin oorbgsdagboek, waark we leisn : 5 Oogst — Ik vind dat de inval vas Ëdg'ë vecr oî s g lijk staat msî ten schrik-kelij e aeiurSssg op sedelijk |abicd, Wij hsbbîi-n cynieVei gehacdeld «anB smarekoeil de«d en vind dat een legevierende sorlog om heeggriasmd he^ ysrtrsuwea sais de wereld ciet sal teiugecherken, s5 Oogst. •— Indien de Dniîschtrs mets' fen zegevtersn, dan «ouden wij çetoige sijn van «®n algemenm nitwijking ia Europa. Mea saa oader ds; heer' chsppij ran DuH-cc.-land niet kuanen icren er iedsreca zon dta invloed en àsa hkl van den dui scher vloch-L8C. Alieea de nederissg v&n Duitschland is bij mschte het sormaai kven asn Eurapa Lërug ta schenkën. Zoo spreest een Daitrcber en die weet er w?ï ists vaa af. De bevoorradieg van België is verzekard H«t zslI onze s»!dates o^getwijfeld groot p;eti©?gen doen te vernemsn dat de be?ooï-radieg van Besei Be'gië, v«îgt?ekt ' ersekerd is 'oor «s staanden JuesI, Jaii en Oagst. I ïda iastsie bsraadâlagingen t : Loaden isbouden en -^asraaa de Vaîi^evyveie, 9t«geriï «-.a Brcqasviik e eic&meu aijn ai fe-î aoodig çebleàea msatrtgelen «9arvoor gîtr«ff«n geweest. De ssndiogen graan en andere kvensmiddelen zijn op weg. Ump BELQiSCH FRONT 6 Juni 20 uur. Na sen hc^ige artillerie* voerberekieg pkegde de trijand twee fcsad-skjEcn op oezs voarnitg»sshoren pestea van ReigerstHet en Oud Smy?ekeiiskerke. Hij isislakt^ voîkumen. E;a cBëgr pa(rocljea bracht in de sire«k van het Wieltje (Yper) geïaageEan op. In de streek vaa St. Jaliaan was de artillerie strà]d nogal icveudîg op het froat Z hst fort vaa Kaocks ENGELSCH FRONT 6 Juni 20 uur. Een haadslaf Z W. Mor-lacsonrt iaiglakte. Esn oeser voorpostea nxbij Boya!les ging is een scfeermutseU-g verloren, Handslagen om Lens, Bethufss en tegen het bossfe van Niepkerke bkven aan-der gevolg. Londen 7 Juni, 7 uur. — Daitsc1 3 aan-valleîjcs ©m Locre werden »fg«stages^ Het duitsch offensief tuggeheo Oise en Marne heeft uîtgewoed. Parijs 6 Juni 20 uur, Oostîlijk Sampi-g y hebben we de laa<ate duitschs datacha-meuien die orsr de Oise gakomen warea teruj geworpen. Eca honderdtal krijfsge-vatigenen bie?en in oase handen Wrj ksb-bfîi onze «l®lliBfan N ds Aisne ïerbeterd en Bamen 5o kri)gs§ < V^'tgfessa bij Hsate-bmye. Op het «fe.vige geviciisfiott artil-lrii>-strijd.Parijs 7 juni 7 uur, AU es pbatsclïjke gevcchten ts melden, W. Longpei^t hehbwn onze troepec, onderekuad doar aanvela-wagsns (tankej vooroitgang gemaakt. Tas-sebsn Oarcq an M%rne heeft een sauvai waarstan amsrikaansche troepen deelnamen tosgeiatân onztlinie een kilometer vsornit te brengen in de streek van Veuiliy.Bussi-ares. 270 krijgsgevangeneu bleven in ense handen. Tcsschcn ds Marns sn Rtims vielen de DaiUchsra aea tegec Champlot en Bligny Het dorp dat verlorga g kg werd terug-gewcnuea.Verklaring van den algemeenen raad der Bondgenooten De «lgemeene raad der Bondgenooten heeft Zaterdag, Zondag en Maaadag te Versailles bsraaàslaagd. De hoofd-n îsndc ec-geiich?, fransche en italiaansche iregeerin-gen aismede genersal Foch waren tegen-woordig. Een betoag werd e%»koadigd waarin wordt verklasrd : 1) Dat wij de haiéige moeibjk« dagen he-leven ten gevoige van HuilauÉ's afïallig-heid2) Dat w® 00g daûïohg effensieven mo-gen inzieu maar dat wij den vijand salkn bedwingen tôt és Amerikaassche traepen de b$slisslng zullsn breng»n. Doode Liefde (5e Vervolg.) Eu sle daiiende skmeneu die iù de on-ein^ighsid geboreu werden ec ki^e leefden, hearde hij duidelijk in al ha«r uitingen. .Hij daent aan een wonderbaarliik mudek, w*arlû hond«rden akkoorden blaasdeu en goasden en braisekten en bremden en zen-gen en hailisn soœs, osa le ?£rsmelten tôt een dresf gshdmslnùlg grdoitch lied van ichïià^siijks; pîja es vsïlatans Svnjiiaaia-heid. Hsc- '1 b«eSaî1 gak*k eeu m«catig orgel dat d«a roawsang uUgafmis van den doo«t Hij luisierde nasr aie skmmen, dis kwa-men van ginds heel hooge, nit de welken : itemmen van den wijden wsnd, — ds ziek van deie wereld, — die de siilte doerklaag-ien, eenbaariijk in sterke bekoriug ; stem- men die gebirea. werden ia t?e lue1'' !angi aile richtingen met ?e aansw^ ;l- ' i tochîen itemmen die s-pgen ait de eirpste 'iep^'i en de ruimte doorgrfefden m^t sea s®»?;» lijks dreefecfs vaa aVeUge elles. 0 er îîoo^ Dit a5ks RO'sr la Pois buofd een Vreean lied, eentosig hefseSfde, efBtoBJg scfeçcr= Hij dacht op 't wosderba?e dat htsto axerai, als gen tas?e!ijk kts van he?n es weer iwaaiecd gelak ep terre d«iafî?g vs! le se? ; an in aijn fcsït® wglde msteen Se iroet-unmeBsckelijb verlangen vaa eea* ouaitg«sprok-ïa be^eerte naar k's dai h?.ia Ealif moest sija ia ds smeri. Hij veelde de sse ! 't Gedacht werd sis van selfs geboï*n binr.en in hesa i schrikte piofg en hulver d?, slsof ees konda tocht door sija Mchssa zoa gevarea sija sa uitrild<a oader slji gaid wester waaronder de har«n nat wsr<s! van 't s weet. Ya~; daaige aandosnie^ voeld' bis zlja ws^en verbleéken. Zeu 't f,elak aa koeeen lijk op dea avorc t^85 bsi waudelde gkds laugs de feos f met Gieltje saa aijn sij ? Hij wachtt® r,a?.r ë oploesi f niet, assi bij pe>nsde na op de iusb die verre lag, Sseei verre ea ver^ eten» H«m schesa da kusu vr^eœd op dit @og@nblik o'csd»; èt ecu^igi itilte er nki trouva kan lijk hkr ia de eind iaesbeid van dese woreli Maar toeb, aij dit hem f.det «ttema was, woeude daar eu ai) het «aag begrip der kust groeide het îsseSc âer^iieire.. Hij dscht ho« inaig iief ze mai kander haddgre, E-a grooie werni weldsir siju botssm en look opea aïs sen kostelijkt bi'oEm, die hij lasgs Jare' as® geko?si«?f hebben în 't geheha> voor sija geaot alfésn. Wss dit hit gclak ? Eea wijk skot hij de aogea, doofde ir Eija hoofd ds geluidaa die eria keîdsa es dacht alken op Ciiltje Voert danste de boet do«r dsn nacht !.. Hij gag as iiggea, in haar bsdde, geheou Bbpsad. rasîig met een blijs:: fsch op be wezen Na dreomde ss vaa h: m amchkn Hij droomde vas haar» De UjRss». ,-aa heai iichaam rekten aidoo^ de wij ^ le ia t.is daideiijk^n vorm, lot bij he®. Zijn inerte awel vaa wonderlijk geB©fg®r ■u al hetgeen hij eerst gevoel4 en ^ehoorc had, waa weggestorvea In 't geboren wor den van dii nieuwe salig^eid, Z60 waa siju 00g aî«t ^aeer sf te wendeï van dit gsiiefkoosd beeld en met de ver dénudé stonden vergrooik de vermeiio| die hij zich srelven gaf in 't aaisschouwni van die weelderigheld en kk» het verlan gea, eittîm& ï ^root, om sr ?>.sel diehte bi; ta wezen, alkanig, oaggstoord en vol liefde. Was dit het »llemachtigs jçluk ? Morgeu san hst heerlijk bezegsSd wor-iea...'t Klagaede lied van den w m ia de bel lecde sseiîen boorde hij niet caser en hsi ia-gehoaden gretea of 't bitterlijk spoU^s vzx ie vsjfrgierlijke *ee, die sweiksd aU schraweWie gesta^ig iu d«a val der ba? ;s foot den b'jeg, — vol grlnïâkkeade seifvol doening, — haar schrille lust om osk te be sitter, ging te leer in dsn dreom^adea r. ei van siju denhbâddig g$kk. Al het îicchter-weriielijke, dat uame® deegend voortleefde in ^ijrse r-sbiihek be stoad niet me«r. Aaa ai dit dagelijksch-| raeeas wilds of kon hij zijn denken nîei wij4ens e®sat het «j« eene jp.j- .isjke 01-t gooc^eling zeu kemen foreken d'; hoo^&ti hserlijkheid ^an se voergestelde ®n g*nem ireelde Z60 stossd hij er ak weggetaev«r< In de verra'keiijkhsk vais die visk en he jroote begeeren om hstl dkht# bij Ciel j< te siju, dooriioeiîîg zijn bohaam &ls est anweersiaanbaresx streera vau oppersU lanSrekkingskracht. 't Vervolgt j. Filliaert. Engeiand en h@i Iersche vraa^stui De vet op des algeoteGea àieastplicbi wordt niet teegepast. De ïaociiîjkheégt: met Ierland siju • «j vsaî opp^lost te wfsen. De asuhaadiîigei vaa eckele ti?Qtalka Skn.Fekers, wsarçaï esnigen bssckuidigd werden vas varraad, heeft de hpadkg der It?ea niet tsoen veran-«er-« E?ea alg voôrdgiea aanslag xija ds le? 2 feoppig gebieven en beisutt van hae d nabi teskkarden se ueg steeds aen dka8t|-:..cb-«r t ait aîk mschî tegen t« kantan. Het gchfj: : wel ~>&i Esgeknd de m3«îiE>k< hfid en hat gewaagde van het iavoereits vsn den dicnstp!ichtv»et hetsfs sngeske. Uit esa proclamatk van Loïd FreEch. en^erkoRiEg1, blijkt bK det ?'oorals>m afge-ziers words van de toepasskg ?a : de was op krkad. Engcland wil deor vergelijk bet Iergchs vrsa^lak ©plessea. Lord Freacii stelt kr-land voer, ?rijwiilig rcôr 1 Octobsr aaa-siaûrjde, s n kgtr va n 5ooao man op t" ro pra, om vervelger 3 leiiere ms-.tnd 2 toî 3oi>o rakruiten te leveren. De opgeroep; a?K souileu bij voârkeur g«keien worden tas schendejonge eleme»tca vaa de stedei'jke be olkingea, om geen schade aan den 1s I-bouv Va b«rskke»6â< Engeland zkt des vos? 'i oogenbîik van &■ verplfchtea diecgt lu îerknd af. Heî ?em vrijwilligerskger. Het is «ebier te yreelen dat de Iersn hier. Kïede aieî inatemmen zalk®,waBt Joba Dillor, -res-kkarde aog eaiangs : eerst tan voeral Homs-Rak of sêilfo^staur^ Het gevolg ? Eegsîand is ep den weg der toege?kg, Oit sal misschka tôt de «pksskg kid« n let Boerenbednjf in bezet Beijjié. • 1 W» hebben raedi meermalen de aas^^cht getro£&»n op de greote meer-waarde van aile laadbouwersg^def en den overgr®oien prijs dk ~oor ianeb&uwvrechteïi ea dkrsn bctaald word^s is den corfog, We kunnsn d?arvan heden een tastlijk vsorbeeld w« kwam^r, imm rs in 't béai vas den Invent ris eener pacht-hoeve,15 hectaren greot inveutaris gano-me& begia ^an dit jaar m die wij hiaroj^ier taededeflen : fr». a dragende koeien io.ooq 3 lediee „ 7.5oo 4 runders 14 maand 4.400 4 » S maand 2,000 a varkens vao 50 kil. 1.600 10 paar ijeeren «taven 45 13 i)z«ren banden 63 2 bandes ia loder I0 i wajea vierwieler 700 a beirkarren 800 : a mestkarren 700 1 groote beirkar 650 a kruiwagens $0 ^ 1 alede 1 1 Ploeg 80 a efigsn 60 I pik ea maaimachin* ,oï) ï dorschmackine ^QQ l beetplanter gQ i aardappelenhakker a8 ; 1 beetaoijder gQ x atrooinijder x trijrel met ziften 2o x kleine baicule -0 a beirvaten I0J X tpade g I «chup ^ 4 rieken I0

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes