De Belgische standaard

1347 0
16 oktober 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 16 Oktober. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 04 december 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/ww76t0j01j/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

umSMOan > -■m k- fMt ; [jmtând fr. i.»î ; a nutd» Me | I mt««dn S-7J M met SoldMtén ~ in 't Iud : f l aaaàid fr. 1.75 i l mti< d«i 3.50 | |mu»dM S. *ï |j ■aiUn 't Uné t | I maaud fr. 9.S0 | gmatndcn J.uo 1 «aatadai |.fo | 0 F 8 XIL M BIHBIB fOXA «MaCofoIH»» Zn»i]K dbpaïw» Klein* ULakos- digingcn: 0.961* *• fg*1 ? RBCLA1U» , volgcn* oWMl1 kotctt- Faste Medeverkers : M. E. Belpaîre, L, Duykers, P. Bertrand Van der Schelden, Dr Van de Perre, Dr. J. Van de Woestyae, Juul Filliaert, Dr L. De Wulf, J. bimons, O. Wattez, Ad t. H. Baets, Hi ano „ I,,, mi ■iitth-ttiiïïi i imur-i -11 i wii i' ^ i r «s~ m —ni ir^c^ci n iimwii——' Oas bkd van Zaterda; heeft 00k moeten dienen, mits aaavulliug der laatste oorlogs- s berichten, roor Zondag. Zaterdag konden 1 wij slech-3 ean gedeelte onzer iezsrs bedie-nen. Het blad van Zondag werd dezea die heî Zaterdag niet ontvingea, toegezoadea. Spijts aile tniddeien en maatregeien kwa menweniet in 't bezit van 't opgezoadeae papier. Een kleinea voorraad papier konden wij bijeenscharrelea. Het kriiiekste ongenblik hebben wij voor 't oo^enblik acliter ons. We hebben ran 't geduld onzer leaers veel, oneiadig Teel geTergd. Wat gebeurd is, is niet aangenaam Maar uit 't feit zelf dat we weinif klachten ontringen, mogen we besluitea dat ze de moeilij kheden waar-in we Terkeerden, begrepen hebben. Wij houdeo kop boven. We ver trou wen dat onze leaers, onze abonnenten rooral, daardoor -self, meer dan oolt aan hun blad zalien heiden, dat uitsluiteud te bunaen baie en roor hun welzijn is gesticht. DE HEROPBOUW VAN VERWOEST VLMNDER1N. Qe hereplericg tan dea strijd in Vlaan deren, me de voorbode Tan een mogelijk nakende bevrijding heeft in 't hart Tan duizenden onzer medeburgers de laatste vonk der hoop weer doen onivlammen. Duizenden sija er thans, dagelijks, bekom-merd om wat er gebeuren xal oamiddellijk lia de be<.rijding der streek die strekt Tan &aa Zee >ot de Fransch Beigische grecs. Indien nenschen in een allerbeklagens-waardigec toestand Terkeeren, hun berok-kend doo de oorlogsgebeurtenissen, dan zija het wel devait,die in enkele dagen tijds, in Oktobrf 1914, heel hun streek in vlam-men sagea opgaaa of tôt gruis geschoten wordea e ■ op de vlucht gingea, God weet »v&ar, si- de rampzaligsie baDneliogen die de aarde ;oit droeg. Drie jarea uitwijking hebben geen ver-andering in den gemoedstoeataad dezer E'.siischeis gebrachî. Zoo ééo, zoo allen Terlangen ze hun hart uit^ om als 't eenigs-zins mogelijk is, dadelijk hun leven te her-beginnen in de streek waar ze de Terwoes-sing erran op zulke schrikkelijke wijze hebben gekend. Het bailingschap heeft deze heerschende begeerte nog geTO«d ; aile brieven Yan Tluchtelingen, aile gesprekken tusschen uitgewekeoen eindigen steeds met o,f komen neer op het er*ig besluit : Wanneer zalien we toch weerom mogen keertn om te her-begiaaen.Waagt men het dan hen opmerkzaam te maken op de bijna ocorerkomelijke moei-lijkheid van het begin der heropbouwiog, dan «chokschouderen ze als wilden ze zeg-gen : we zullen eeus zien. De werskracht is in ons volk gebleves, de opeen voigeede rampen hebben die werk-Kracht ni ;t aaogetast. En waar een wii is, is een wi < Nu de krijgsgebeurtenisssn de mogelijk-heid vai» eea betrijding Tan ferwoîst Vlaander a verrechtfaardigen is het bij allea eea 4i?nirakkeren der begeerie, onge-hoord.E loch ou ;en de Tluchtelingen door aune ht 0 uuj;, se niet vreezen mét ? bciie ha M-« hua rorig leven herasu te ! ïjiliken, 2 - ioca dat, zoo ze aileen | g_aiiea stak s du reuaeaw«rk,aij eronder ï gullçn beiwijken. { Voor 't eerste oogenblik moet niet ge-dacht worden aan het dadelijk herratten op groote schaal Tan nijTerheid en handel. Wat honderden jaren Tan noesten arbeid heeft gevergd, wordt zoo maar in enkele weken niet terug op zijn plooi geholpen. De eerste noodzakelijkheid zal wezen : zich erin te richten, zoo goed, zoo kwa ad het gaat, zich te stellen zooals men bij ons zegt. De heropbouw komt dus op 't Toorplan. Hoe, waar, wanneer, door wie, naar welke Terhoudingen zal die heropbouw gebeuren. Men heeft er Teel OTer gesproken, Teel OTer geredetwist ; bij ons weten is er nog geen enkel besluit genomen, Gemeente- en stadsbesturen Toerden besprekingen als in 'n cenakeltje, maar 't is ailes er bij geble-*ea. Wat de regeering Toor den heropbouw van Terwoest Vlaandereu in 't zin 1 heeft, weten we niet ; klare en duidelijke 1 ialichtiugen werden tôt nog toe niet gege-Ten alhoewel het haar aan aanwijzingen en rraag naar uitleg Yan wege de belang-hebbenden niet heeft ontbroken. Wel werd een Koning Albertsfond gesticht, een soort maatschappij, ten kapitaa Yan tien millioen frank, maar welke wer-king dit werk er op nahoudt werd tôt heden niet duideiijk omschreren. Op last ran den stadsraad heeft de stads> bouwkundige J. Goomans, voor Yper een ontwerp Tan heropbouwiog ingediend dat nog steeds op hoogere goedkeuring wacht. De gemeenteraad van Diksmuide heeft een plan Tan heropbouwing aangeboden door een bouwkundige, goedgekeurd, Het sond het ter inzage naar 't minislerie en Yoegde er eecige wenschen bij om Diksmuide als stad een grondaanwinst te doen toekennen. De gemeenteraad van Nieupoort brscbt een bezofk aaa de Miaisters van Opeabare Werken, Yan Binnenlandsche Zakea ea van Spoorwegen. De havenwerken, de welvaart-bronne van de streek, en de Taart op Roe-s«Jaere was de reden Tan dit bezoek. Geen bevestigend antwoord kon gegeren worden, De gemeentebesturea van de drie bijzoa-derste steden Tan verwoest Vlaanderea zijn dus met de beste inzichtea bezield, maar dat helpt de zaken niet vooruit. Het wordt thans vaawege het Staatsbestuur een dria-Sfeade plicht door tegemoetkomingen, aan-wijziagea ea iarichtingea diea goeden wil te behartigea. De Regeering is zeker dat de bewoaers terug hua rerwoest land zul-lea komea bewoaea. Het iaitiatief vaa de Regeering moet thans aan den dag komen om de Tluchtelingen te doen voelen dat deze begeerte geen ontgooeheling zal wezen, Hoe zal dit initiatif zich openbaren ? In eea tweede bijdrage zullea we zulks omschrijvea waar we het hebbea zullea orer de middelen om dea heropbouw vaa de streek op praktische wijza ep te lossea ea om ia kertea lijd de handel ea aijrer-heid terug te doea bloeiea. J. F. van mn voor ONZE SOLDATEN Een 6n andar over Guynemer Guynenaer is dood. 't Gerucht was Yer-spreid dat de Duitschers hem met de militaire eer begrareu haddea op het kerkhof van Poelcapelle. Zulks is later onwaar ge-bltkeu. Misschien boorea we Taa den Fraa-schea luchtkoniag aooit iets meer. Guyaemer stoad bij onze Torsten hoog aangeschreven. Gedurende het eerste tijd-stip tan het offfftatW in Vlaardtren washij sens te gast bij Koning Albert die zelf ge-aoodigde was bij Generaal Aathoiae, bevel- hebber vaa het Fransche leger ia Vlaanderea. Hij was officier ia de Leopoldsorde Guyaemer was een doorbrave jongen. Pierre l'Ermite Yertelt Tan hem in " La Croix ,, dat, gedurende het offensief in de Somme, hij dagelijks in een kerkje ia de nabijheid van 't front in een hoekje mis kwam hooren. Zonder beslag, bad hij er i eenvoudig,'als een kind Toorzijn God.Meer- \ malea 00k gebeurde het dat hjj missediener , speelde in gérai Yan aood. Iedermaal hij * de kerk verliet trek hij de sacristij ia ea ; gaf dea aaawezigen priester een aalmoes voor ; de arraea, Soms was die aalmoes Taa groote waarde. lens gaf hij aoo frank, heel zija rijkdom, omdathij eea groot gevaar oatko-mea was, Aaa dea pastoor Taa 't dorpje ging hij telkea dage dea goedea dag wenschen ea ; steeds was zijn laatste woord : " een Onze . Vader niet waar Eerwaarde, Toor Guyne- ] mer. Het lerea is zoo oazeker daarboven t» De groote zielen zijn steeds deeenTOudig- ; ste ea de dapperste. k ; Prinses Caraman-Chimay en onze Gekwetsten Mevrouw Prinses Garaman Ghimay, aaa wie de Belgische soldatea reeds zooveel s Terschuldigd zija heeft, hua onlangs aog j blijkea vaa geaegenheid gegevea. Zij scbfîiVj aaa de Belgische soldatea die | blind werden in den oorlog een spaarboekje \ met 200 fr , aan de gekwetsten aan 't ge- \ laat een spaarboekje Tan 5o fraak ea aaa ; dezen die de twee beenen Terloren hebben ; eea mekaaisch koetsje. j Ons Kerstgeschenk 7 We hebbea breedYoerig ia vorige bijdra-gen uiteengelegd wat wij met het Kerstge-schenk Tan 1916 hebben gedaan. Onze milde gevers zullea uit deze arti-1 kelen hebben kunnen begrijpen dat wij met | hua penniag iets degelijks uitgevoerd heb- î bea, dat hua later aog eer zal aaadoefi. Het zedelijk heil oazsr joegeas gaat bo-1 Tea het tijdelijk geaoegea Taa een ge- : schenk.Met hefgeea wij hun nu bezorgden, \ zullen ze later hun stoffelijk welzijn kun- \ aen maken. Hebben we de gelden wel uitbesteed ? jj We zijn er ten Toile Tan overtuigd. Hon- f derden brieTen,die ons toekwamen,kunnen \ het Toor ons getuigen. We zullen dus op den ingeslagen weg t Yooraifstappea. We rekeaea daarom op de . goedjoagstigheid vaa iedereea. la de eerste dagea zullea oaze inschrij- J Tingslijstea ia dorpea ea gehuchtea road-gaan. Aaa allea Trsgea we deze werkiag î te steuaea. Aan de Eerweerde Heeren Pastoors en Onderpastoorg Tooral, vragen S we, Taa op dea predikstoel oas werk toe te iichtea ea uit te leggea. Dusdanig zal ; iedereea meer en meer doordrongen worden van het ontzaglijk aut dat met zijn milde penning onze soldaten werd Ter-stiekt.Door allerlei omstandighedea was het oas onmogelijk van au reeds aile belang-hebbenden,die oas Terleden jaar zoo dieast-Taardig bijstondea, te bereikea. 't Zal Toor , eea dezer dagea wezea. We zija er noch-tans Taa oTertaigd dat we op iedereea aog eeas zalien mogea rekeaea. We maken ; vaa nn reeds steua ea staat daarop, Zij die ialichtingea begeeren of bijzoa-dere iaschrijringsiijsten willen doen rond- . gaan, mogen ons schrijTen. Een Belgisch Vliejçer schiet op 5200 meter hoogte een Duitscher neer i4 Oktober. — Spijts de regen en de geweldige wiad was onze artillerie zeer be-; drijrig en aam de rijaadelijke stellingea en batterijen Z. Diksmuide onder ruur. De Duitschers bombardeerden de streek ran Ramscappelle. Esn onzer vliegers heeft, boren Staden een albatros aangevalien op eea hoogte Taa a5oo meter. Hij schoothem aeer.Esa auder duitsch toestel werd aaar Tervaete aange-Tailea ea dezelfde vlieger achtervolgde eea andere naar Duiakerke. Het belgisch ministerie van economische zaken- Gister is ia het Staatsblad het besluit Yerscheaea waarbij het nieuw ministerie Yan ecoaomische zakea wordt gesticht. Paul Hymans, voormaiig gezant te Loadea, is miaister. Hij heeft G. Barbaason tôt aige-meea sekretaris geaomea. Hij zal bijgestaaa worden door eea berek vaa minstens §0 ledea. Strijd om Yp@r De toestand biijft bevredigend PARIS, i4 Oktober, i5 aur. — Op het belgisch front haddea Terkenaingsge-Techtea plaats Toor oas aieuw Iront. Eea dertigtal krijgsferangeaea werdea opge-braeht.LONDEN. i4 Oktober, i5 uur. — N.O. j Yper was de vijandelijke artdlerie zeer be-1 drij vig. Daitsche Terkenningea W. Bece- 3 laere ea N. Poelcapslle werdea afgeslagen. | De Duitschers onfschepen op de : Russische eilanden aan den ingatig i van de golf van Riga Uit PETROGRAD wordt bericht dat op 12 Oktober, duitsche troepea, onder het J beschuttingsvuur van de vloot, oatscheept ; hebben, op de Karlandsche kust eu op de J eilaadea Dago en Oe3sel, die dea ingang J Taa dea golf Yersperren. Dit is een gewich-tig nieaws. De regeerîag heeft de noo ige j maatregeien getroffen. DE SPANNING IN DUITSCHLAND " ï Von Capelle treedt af i Michaëlis zal volgen | Tengevolge van de onthalliagea over den opstand in de Duifsche vloot, is Ton Capelle miaister van ie«wezen, verplicht geweest lijn ontslag te geven. Het algemeea geroE-lea is dat Micbtëîis zal volgea. Te Sofia moet heden een groote beraad-slaging plaats hebben tnsschea de keisers raa Duitschlaad en Oostenrijk, de koaiag vaa Bulgarije en den sultan van Turkeye. De vredesformuul zal er te berde komen - PARUS meldt : De artilleriestrijd werd ! heel herig doorgeroerd op het Aisae-froat : ni. om Ailles en Craoane en op de beide ! Maasoevers. In de Vogezea werd een duitschea haad-î slag om Hartmaaswillerkopf afgeweerd. LONDEN meldt : Op ons oostfront hebben wij ritten gepleegd op de vijandelijke s liaies om Moachy-îe-Preux. Om YPER was de artillerie-strijd zeer geweldig. Geea infanterie-gevechtea. Het : getal krijgsgevaageaea op 12 dezer geao-' men beloopt 943 maa waaronder 4i offic. i De vliegers waren niet bedrijvig Eta | groot luchfgevecht had plaats. De vijaad, driemaal sterker, werd aaagevallea. 4 oaier vtiegers keerdea niet terog. SOLDATENPCN Twee Yrienden 't Zija echte kameraadjes ; ze slapea naast elkaar, etea ait dezelfde gamelle, smeren uit eenen boterpot, en snijden aooit hun brood in twee. Ze staan samen op, eten samen, en kruipen samen oader de dekens. Ze twiaten soms wel cens om wat soep die hunae teat bevuilt, om eeae kaars die omme-Talt, maar altijd eindigt het op een: "Maar Georges toch !" — " Maar Benootje toch ! " — Benootje is lang ea mager. Georges ia kort ea dik ; Benootje eet geerae chocolade, Georgesledigt liever 'a potje gecoadeaseerde melk ; vet, margariae ea suiker deeiea ze broederlijk. Benootje rookt de pijp, Georges enkel oigaretiea. -— Baaootje is vaa Dea-dermonde, heeft 'a fija stemmekea, lacht en gichelt aïs 'a oad wijveke ea loopt op lijk 'n melksoep. — Georges is vaa bachten de kuppe, uiterst zacht en geduldig, dof Tan stem en zelden hoort men zijn smake-lijk iachje. "Georges, gaan we uit?" ■— " Ja Beaootjç " en weg zija ze om 'n luchtje te scheppen in dea lommer der kastaajeboomea ; ze sleateren tôt aan de engelsche teat, rookeiï zonder ophouden, drinken 'a pintje ea komea dan terug om nog 'a briefke te schrijren. — 's Morgena staan ze naast maikaar ia de rangen, en ala er iets bijaoadess gebeurt of geiegd wordt, dan duwt elk eens met dea elleboog naar zija maat ea pinkt hem een oogske Gaat de kompanie naar 't werk, men vindt ze in dezelfde ploeg 'a koatje aan 't doea al zweetead ea zwoegead. la de loopgraven zoekea ze samea hua schuilplaats, kruipen er achter malkaar in, outsteken eea kaars tusschea beide legeratedea. ea zonder omme te sien naar andere indringers eten ze nog 'a stuit en wikkelen zich in hunae dekens — Zefluisteren soms'a geheimzianig woordje al glimlachead ea rond kijkead ol hea aie-maud afiaisterd, ea terwijl Georges' stillen lach geluideloos voortdaart schiet Beaootj# ia eea hoog-scherpen schaterlach ea siaat hefiig zijn haad op de schouder vaa zijn vriend. Benootje is geabona«erd aaa de Staadaard. ea Georges vraagt ; "Oas Vader-laad ! " bard op " oas " drukkend opdat de kooper hem geea " Het Vaderlaad" op-driage, ea als ze hua kraatje gelezea hebben, Terwisselen ze en bespreken daa den toestand.— Zou 't toch au gaaa eiadigen dezen win-ter, Benootje? — Ja dat en denk ik niet hoor, 't offensief, 't is al boter aan de galg met dat honden-weer.— Ja, 't zal pas voor de lente zijn bé ? — Eu dan komen we tôt Deadermoade, daar driakea we 'a lekker pintje gersten, Georges, ea slapea 'n gat in den dag. JANTJE Vo^startdt Niets bij zonder s is in de laatste acht en Aeertig uren Toorgerallen. De Duitache reactie op het front der Vlaaaders was heel zwak en op sommige plaatsen onbeduidend. Een zeker bewijs dat de Tijand de nutte-loosheid van zulke tfgenaanrallen beseft en maar liever lijdzaam den rolgenden schok der Bondgenooten afwachten wil. Die schok is wel begonnen op een front van 10 klm. maar moest tengerolge van het slecht weder stil geiegd worden. Dit wil echter niet beduiden dat er Tan een ophouden spraak kan wezen. Ons plan is vastgesteld en op eeae methodische wijze zullea wij het volvoeren. Waaneer niet gerochten wordt, is mea de Toorbe-reiding bezig Tan de naaste krijgsrerrich- 3«e jaar - Nr*31 m ^Jiïisdag 16 October 1917 - -, ' ' 1f"TQ^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes