De Belgische standaard

2132 0
14 oktober 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 14 Oktober. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 04 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/vd6nz82297/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

3de Jaar » Nrï30,787, tondaê 14 en Maandae 15 October 191 HSIRIMIimifl —iflj W—r ScldMt** maâad fr. 1.9] i.S< I mandes S-7! -, w«cs**-Mm met Boldttn tn t In ad : S maà à fr. 1-7 a maî ïi- s 3-5 IdiuM %•» ■■if a» 'tUai 1 matnd fr. 9.5 • maanden 5-a MWlai V«S DE BELGISCHE STAnDAARD \ 0F8TI1 m BIHBI villa « V* CofBffi Zl»I]K DR PARU r; n K1*IM aanta dlgingcn 1 0JÊ5i> d* r« ! RBCLAUS «olcrcni ovtri ^r-^ltHTTSÂAW' 9SBaHBB"B,!BsaiBaEI,BaH *âto(toi!jL!w»s««fcuuî5^?»6T,i!a „ . , , *» « ft.T p n*rtranA Van <ip.r Sehelden. Dr Van de Paffi, Dr. J. Van de Woestyne, Juul Filliaert, Dr L. De Wulf, J. Simon», 0. Wattez, Adv. H. Baels, Hilarion |Vlodepne l^urrst door JOZEF MULS Wijd Meb ik mijn venster geopend ; de zoele lue ht met de opruimende zonnestra- ïen koesteren mij aangenaam Boven koe- pelt de purpere lucht grootsch en rustig, en blakert van zonnige helderheid. Rond mij een genietende stilte, welke het gemoed verblijdt en de ziel balsemt. Ik heb me in het open venster gezet en voor mij op het vensterblad " Moderne Knnst" door Jozef Muls, open gelegd. Ik staar op het kleurvertoon der natuur : daar liggen velden einde en ven, aïs kleuri- ge vlakken ; de struikels vlekken als groe- ne trossen ; de boomen lijnen in de vert* den horicont af. Dit ailes begoten met het licht van spat- tende stralen, welke aile tintea verlerea' digen en de natuur omhullen met een kleed van licht Ik voel daar eene ziel die leefi in de weslde van het landschap. Alxoo heel uw wesen overweldigd, in die stemming van wuJpsch natuurgenleten onder den in- vloed der sterke kracht welke leeft in dal licht- en kleurrertoon, moet men de hootd- stukken lezen over Verstraeten, De Saede- leer ; de beschrijvingen van landschappea afgeschilderd door den schrijver met ziji yuc peu roo neurrqt en aanscbouwetiji iat ze pi jken voor uw oog. Gij geniet de stemming die spreekt in tafereelea en laad- schapper. en gij voeJt den indruk van Lente of Herfât uw gevoelen, uwzelf omvatten, Jozef Muls was bekend in de Vlaamsche \ringen. Menigmaal was hij op studenten- fergaderstigen, ia studiegenootschappen en kunstvenoaigingen, obs komen onderhou- den over uust en schoonheid Zijn teekeaen de kop cfijn gelaat, m^t zwarte lokkrn, en zwarte ùaard omlijstend het bleeke we» zen waarin donkere oogen eir&k glanzen, blijven sprekend voor den geest. Wij ken- nen zijn "Verzen" zijn "Steden" met tafereeleî welke getuigen van frissche op- merkiagsgare en van sterke beschrijtiag om u me<j te voeren en u te doen gevoelen de stemming van gewoel, van gefeest, van gemijmer en integogenheid eener stad. Onder den oorlog verzwakte ziekte zijn lichaamsgestel en stoorde rouw zijnen huis- kring. Dcch zijne werkkracht liet zich niet stremmeu. Beminnend zijn land als elke stoere Vlamicg, streed hij voor dezes eer en grootheid. Wij weten dat hij Spanje wilde dcsrtrekken om België's recht te pleiten ; het Spaansch bestuur verbood gij ne voordrachten. Wij weten dat hij te Madrid, eene tentoonstelling voor Belgi- sche kunstschilders inrichtte, dat hij er in Eageland en Frankrijk tôt stand bracht om onxe Moderne Knnst rijkelijker te doen hoogschatten in het buitenland. Wij weten dat hij zijn letterkundigen arbeid voort- zette, " Gruweljaren " uitgaf en kortelings " la baUingschap " [zal laten verschijnen. « » * De sel iHerkunst heeft zijue voorliefde ea het ic aaagenaam en leerrijk, aan zijne haad, a'gtjm«ene gedsckten en beschou-wingen, btjioudere kenmerken en eigen-schappei »aa zekere tijdi-akken of schiider-scholen : . keren, en daaraa tôt de stadie en octie« r«ç *an bepaafde fcuasteDaars over te gaan< Het ÎE«tpvtel " Kunst van Heden " ver-di«nt gfcgronde aaadacht. Djor zekere om-standigb «eu ea gebeurtenissen is het mo-gelijk to zelfs op het front, de evolatie en 3trekking van zekere kunst aa te gaan ea te vo;gen. Doch soms wordt het zoo j iudividurel, zoo niterst, zoo wisselwallig, \ .. VERY9LG : eer s te kolam. tweéde blad. j s w ' >' ^ j iiiumna»» in 'imackswsabawca—m I ô@pl®gm tijdingeïî mÊÊmmmtÊKmÊmÊÊÊÊÊÊÊmm BELGISGH FRONT 12 Oktober, ao uur. — Op jo dezerheb-ben we naar Diksmuide vernietigings- en weerwraak geschnt uitgeoefend. Onze vite-gers waren heel bedrijvig en bewezen groo-ten dienst aan onze artillerie. Op rx dezer hebben we de veraietigingiruren doorgezet naar Diksmuide. FRANSCH FRONT ia Okt. i5 uur.— Den nacht door groote artillerie-bedrijvigheid en duitsebe aanvals-pogiogen op verscbillende plaatsaa van ons front o. m. in Champagne en op de beide : Maasoevers. De Warboel ia Rusland Eerensky lukt er in «en ministarie saam te stellen. Na wekenlange besprekiagen is Kerenskj er toch eindelijk in gelakt zija miaisteric saam te stellen. Het bestaat uit socialiste», demokraten, kadetten, burgers en een onaf hankelijke (de minister van Buitenland) De ministers sijn allen namen uit de politiekc • wereld van Moscou. De duitsche vloot door opstand bewerkt i In de laatste Rijksdagzittiag heeft de secretaris vaa state, admirasl von Cavelle, moeten bekeanen dat de duitsche vloot dei Baltische zee nog niets heeft kunnen uit* richten tegea Rusland omdat de maaschap' pen, bewerkt door opstandelingen, zich tegen aile zeegevecht stelden. Er zijn hloe-dige beteugelingea noodig geweest om den geest van opstand te dempen. In Dultsch Oost-Afrika IDe Belgische troepea hebben de stad Mabengé, laatste overblij vende distrikt-hoofdssad der Duitsche koloaie, ingeno-men. Het is majoor Muller die de stad bianenrukte. De troepen van majoor Bataille achtervolgen den vijand in het laatste hoekje der duitsche kolonie. Het Offensief om Yper De Exista na^muls au du iunl ia Okt„ i5 uur. — Wij togen ten aan-val om 5,a5 uur op een front van io klm. N. O. Yper De vooruifgang is bevredigend. Het regende overvloedig den nackt door. | LONDEN 12 Okt. 7 u. Het weder klaarde op wat ons toeliet de vijandelijke batterijen en de verkeerwegen onder vuur te cemen. De vijand werkte zwak tegen. 77 krijgs-gerangeuen werden in den verleden dag genomen. Onze Yliegers konden slechts 's morgec* Ien 's avonds hun vluchten doen. De wind woei te hevig. Ze wierpen bommen op de | vijandelijke kantonnementen en op een | dépôt zwaar geschat. De vijand verloor 5, wij 4 toestelien. LONDEN i3 0kt. 7 uur. — Niettegen-staaade het slecht weder hebben onze troepen op heel het gevechtsfroat vaa aan dea ; spoorweg Yper Roeselaere tôt aaa dea zoom van 't bosch van Houthulst, vorderingen gemaakt. Hofstedea, versterkte stellingen en bosschen werden iagenomen. Op de Oosteiijke helliag vaa dea bijzoadersten kam W. Passcheadaele was de strijd bij-; zonder bilter. Oagelakkig is het dan be-■ gonnen zoo overvloedig te regeaen dat be-1 sloten werd geen nieuwe [pogiag meer te I doen gedurende den dag. Oageveer 5oo ' krijfegevangenen werden genomen. i DE TOESTAND j Om Vdôp, om Verdun en te ^étpogpad, Na het ter pA gaan van 't blad ontvingei we nog volgent berichten « Op gekeel be gevechtsfront e Ylaanders hadden geei noemenswaarde voorvallen plaats. - D< Franschen heten zich op de veroverdi stellingen ingieht en geen duitsahe tegen werkiflg haddaie te onderstaan. Het geta krijgsgevangen door hen genomen over trof de 4oo ma « Op het qeUche front werkten d< Dnitschers melroote kracht tegea Z. der Ispoorweg YpeHaden, maar de tegenwer-kieg had slecheen plaatsslijk karakter en ! bracht geen wiging in dea toestaad. De Eogelscbe troea hebbea zich degelijk kaaaen iaricbn. Het getal krijgsgevange-1 nea beloopt >0 maa waaroader af offi-cierea. Eeaigeeldkaaoaaea werdea buit gemaakt. Ori»liegers hebbea huane wer-king krachtig)orgezet. Ze wierpen een ton I bommen op < statie van Staden en twee ton op de stas van Rotselaere en Lede-ghem. » | Daaroit de Daitsehers in een l netelig straatjejn verzeild. Immers, sedert eergisteren wew ze met aile macht tegen , ; op een ged&elt<an 't front ea koadea ze î ia de eerste ui eenigen vooruitgang be-f werkstelligen Z,;nspoorweg Yper Stadeo, j later bleef hun tenweren 10 rider gevolg. | Het feitdat op (gedeelte van 't front de : doorwerkiag be kan geschieden, vermits , het tusschea de ee opglooieade kammea | ligt vaa Stadecrg ea West-Roosebeke-i hoogte, verrechtardigt de duitsche tegen-poging ; maar rmits die tegenwerking heelemaal Yruchbos is gebleken, mogen we er uit beslun dat de Eogelschen, meester van het trein, slechts het teeken afwachten om hiae zege te voltooien Een doarbraakftags Roeselaere zou de ontruimiag van eel de Vlaamsche kust voor gevolg helsn, schreef over enkele dagen eaa dnitsi blad. Oavermijdelijk zallea de Engelhen daar geraken. Ze hebben den tijd et hen, en kuanen on-' gestoord hua ph aitvoerea vermits de | vijaad niet bij nchte is eenig beletsel in | hun weg te stten. Ook tracht hij elders | eenafwijkiag in :a strijd te zoekea. Het laatste fraich bericht meldt immers : ! « Na een gewelge beschietiag die twee , dagen duurde, he't de vijaad eea verwoeden aaaval gepoogdiegea het Chaune-bosch, f op den rechter Ifeasoever (Verdun). Hel gerecht woedde cki dag door en spijts een slachtofferen vaaduizeadea manaea is hij er slechts ia gelutt ia eakele oas&r voor' uitgeschovea postent driagea 1» Deze afwijkiag laas het Verdna-front was te voorzleDjZoovel te meer omdat all< ' deskundigen het eea waren te belaiger ' dat de poging om Yier zou gepaard gaan met een gelijkaardig krijgsverrichting oj een ander punt van Wettelijk front. D( groote artillerie- en batroeljebedrijvigheit in den Aisne-sector (vas als eene aandui ding van groot bek'g ; met hun aanra tegen Verdun hebbenze zonder twijfel, he hinderen van deze pging beoogd. 't Za hen in geenen deele lelpen. Wijders is niets bij£>nders aan te stippei voor 't oogenblik. Matr we moeten tocl oor en oog open houlen voor hetgeea ge beuren kan in RusianJ, nu de aanval vat Petrograd langs zee lardnekkiger dan ooii wordt rondgestrooid. Petrograd is een hapje van belang vooj c.ii awn. batswïcïi^ac juium de Daitsehers en an de inwendige toestaa , ia Rusîaad ailes behalre rooskleurig is, zo i het niemand moeten verwoaderen dat d j vijand eéa aanval in regel tegen de russisch ; hoofdstad poogde. i ? i\ t j ï j 41 a •' * à * 1 * VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN , itTj-y • i ■••>&&&!r- v. mmmaÊmÊÊÊ^^ De Fransche Sooialisten | ^ i ^ , .r - y ."V.. -s zijn tegeawoordig in congres vergaderd t< Bordeaux. De beraadslagiagen Ioopen ei van geen leien dakje,ge moogt het gelooven ^ De eenen willen zus,de anderen zoo.Er zijîi 1100 maar vier stroomiagen en elke stroo-| miag wil haar aienswijze aile anderen op ; driugeu. • Ge hebt eerst en vooral deien die vol- iairekt den vrede willen zonder achattiager of aaahechtiagea. Ze zouden hiervoor wel de haad willen aitatekea u*ai de Jultadn f socialisten van 'tzelfde kaliber (als er zijn, \ natuurlijk). Ze weigeren aile medewerkiag ; met eea regeering die den ocrlog wil door-I «etlen en zullen geen oorlogskredieten meex atemmen. Ge hebt vervolgens de socialisten die aan 't aadere uiteiade staaa. \ Dszea willen geen gemeens met den I vijand en den vrede door overwinning, ! Tusachendoor roerea nog twee fracties ; d« | Stockholmiaten die naar Stockholm willen f gaan om de verantwoordeîijkheid van den \ oorlog vast te stellen en de Stockholmisten f die naar Stockholm willen gaan om... den ? vrede te bespreken. En dan gewaagt men van eeaheid ea eendracht onder aile volkeren, een aoort ideale internationale. In eigen land kunnen ze nog samen hun pot niet koken 1 Hel brandpunt van den dag is niet : komt d< internationaler of komt ze er aiet,het bracd puat is : hoe krijgea we dea Daitsch bui-ten België I De Onderzeèersoorlog en ! de ▲anmaak van Engelsebe Schepez | Duitachland boort regelmatig iedere weel 1 eea twintigtal stoomschepen vaa 1600 toi en er oader ia dea groad. Eageland kom , in deze verliezen voor drie vierden in aan , merking. Na eea zeker getal weken maak dit een totaal jvan meer daa eea millioei ton scheepsruimte uit, dat ons ontnomei ' ! wordt. Velen zullen zich afgevraagd heb ben hoa wij dit verlies kunnen aanvullen ei of wij in onze bevoorradiag niet zullen lij > den indien zulks nog een tijd moet aandu 1 ren. Men hoeft geen vrees te koesteren. He 1 Kogelsch Lloyd-wezen heeft eergisteren eei Istatistiek gedrukt, waaruit blijktdat Eage land thaus regelmatig,elken dag,twee nieu we schepen van gemiddeld i5oo ton vai stapel laat Ioopen. Van 8 Juui tôt 17 Jul I * werden aldus 63 nieuwe schepen bijge t i bouwd en het verslag wijst er op dat in eei II korten tijd van hier er mogelijkheid zal be i staan drie tôt vier nieuwe s«hepen per daj 11 klaar te hebben voor de vaart. 11 Duitschland heeft dus met zijn onderzee ■ ers alechts dit teweeggebracht: dat de scheep 1 aanmaak in Eageland zoodanigis bevorden t gewordea dat iedere torpedeering tweemaa vergoed wordt door nieawe bijgebouwd ■ aofceopsrtthtttg. d SOLDATEN PEN J De oitdeeliag. — Rassemblement voor 't derde pelotonl | Dezen keer is er geen spraak van tegen- morren, geene verwenschingen of beapiege* > liegea. la een vloek is iedereen in de ran-gen. Men weet immers dat het uitdeeling ! is van 't nieuwe goed. i — Sergeant, ik moet een nieuwen broek hebben 1 roept de « Zwarten ». — Ik een vestl — Ik een paar « jambières ». — Ja, ja, 't is goed, gromt de sergeant, gij zult ailes krijgen wat gij niet en wilt. | —Jamaar, sergeant, waagt zich Wisten 1 beleefd te vragen, gij weet dat ik morgen in verlof ga ea ik zou gaarae eeae nieuwe « bonnet de police » hebben. — Zijt gij opgeschreven ? — Neenik sergeant. Maar de mijne ia toch gkcht zulle 1 ! : — 't Is wel 1 wij zullen ziea. Dad^lijk aa de aankomst van den luitenanî, begiat de uitdeeliag.Stuk na stuk 1 verdwijnt [onder de bijeeagesehaarde sol-daten.■ | — Wat hebt gij van doen ? vraagt eens- i klaps de pelotoa-overste aaa een klein,dik, , kort gestuikt maaneken dat wat dicht bij denhoop is komen staan. j — Ikke mijn luiteaaat? vraast de « Dmb . — len » min ot me«r verlegea, eea paarbroek- lijatea. — Goed, antwoordt de olficier en zich tôt den adjoiatweadeade, hoeveel zija er? — Drie paar mija luiienaat. 1 — Drie paar ? Kaikkead overhandigt de sergeant het schrijfboek waar ailes aaogeteekead staat. Hij leest ea orerleest ; hij begrijpt er nieta van an weet niet wat gedaan. Zeven paar 1 zijn er gerraagd geweest, slechta drie sijn er toegekomea. Met den vinger weakt hij de belanghebbenden vooruit te komen. Zeven pion en stellen zich vijf meters uit den rang voor den luitenant. Eenigen hebbea han oud paar broeklijsten in de han-den.— Wie heeft er geen ? — Ik .. ik... ik... mija luiteuaht, galmt het uit drie monden. En om den luitenant 1 te overtuigen zetten ze hun vest open. Hun broek is door niets opgehouden. De uit-deeler ziet het en zonder aarzelen geeft hij hun elk een paar. Aan het einde van de reeks staat ons welgevleeschd ventje schuw te loeren. Hij is vergeten en wordt kwaad. 1 — Eh wel 1 mija luiteaaat 1... en ik ? c —Wat?... Wie? vraagt de aangespro-1 kene barsch, er sijn geea meer. Wacht tôt t dea aaastea keer. — Dat is nog het schoonste van al ! roept t de " Dullen Voor de eerste maal dat ik 1 iets vraag, daa bekom ik aog geen schamel 1 paar broeklijsten. En wat kan ik met dit - paar nog doen, op dea draad versleten.» In 1 een gramgebaar werpt hij zijn broeklijsten - van sich af. — Foei 1 vloekt hij, voortgaande al zijn t broek optrekkea. Ik vraag totaal niets meer, ] zij znllen blijde zija om mij ailes te geven. — Silenoe I dondert de officier. — 't Is toch zoo, het zijn altijd dezelfden, 1 de mouwvagers van de sergeanten, die met i ailes wegloopen. — Gij zult op hat rapport komen ! i Iedereen zwijgt. De uitdeeling duurt aan. Op het laatste j blijven nog de veldmutsen over. De sergeant, een boezemvriend van Alois, vezelt . iets in het oor van zijn overste en na meni-. ge vragen en antwoordea krijgt Wisten j eene nieuwe veldmuts om in verlof te gaan. Schuddeboliend gaat deze voort om verder bij de anderen lof te spreken over den ser-6 géant die een woordje ten besten had ge-sproken voor hem. DïKKEN •>

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes