De Belgische standaard

353 0
13 oktober 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 13 Oktober. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 04 april 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/k35m903c6z/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

4de Jaar - N' 219"c3°> * W Zondag 13 enMaandag 1 ctober 1918 1 ASOXKIWIVTM « V«or Soldâtes X mtand z,as fr. 3 mkand» a,50 ' S mundcn 3,7s -o- , ( Sitt Soldâtes in 'i laad ; 1 m»*nd fr. 1,75 amaindea 3,50 jj 3 tnundea %AS -0- r\ Buiten 't ltBd I maand fr. 3,50 3 maandcs 5,00 l 3 maandea 7,30 —Qo. V -1 £_A_=r. ..ii " ■ r- -ci /*■ - ^ ,, i, ■ -———x ^ ®S BELGtSCHE Stichtbr-Bhstuurbhr tï t -wwrvktc pvrwnup « $à \ Opstil in BeNesr Villa La Charmette* [ZeedijkJ DE PANRB Kleine aaakon* N d.gingen: f 0,25 fr. de regel —o— RECLAMES! vo'< en» over- C2i... -zJ 1 cccikomtt I *rfT w f iL.uaruL\^>graa 1cra 3.. ";j ^ VASTE MEDEWERKERS : M, Belpaîre L. Dnykers, P. Bertrand Van der Schelden, Dr. Van dePérre, Dr. J. V a de "Woestyne, Jtral Filïisert, Dr, L. De Wolî, O. Wn.iez, Aâ\. P. Bat- s, HilarionThans VASTE MEDEWERKERS : M. Be De Toestand £J?K1 lUraittllU; Tusschen Solesmes en de Oise ; wordt de vijand met afsrsljding \ bedreigd. Het Engelsch ambtelijk bericht j van 11 Okt. 7 uur luidt als volgt : « Gistej morgen hebbea wïj de ach-tervolging voortgezet op heel het front Overal gingen v e rap voor uit spijts den tegen stand door de h duitsche achterhoeden geboden om s on s vooruitrukken te beiemmeren c Wij naderen de grôote bosschen O. i \ Bohain en rukten Vaux-Andigny i 1 binnen. N. dit dorp leunen we tei>en ] de Selle aan van St Souplet tôt aan 1 Solesmes. Le Cateau viel in ons De c zit. W. Solesnes veroverden wij Avesne, ^ieux en Thun, Estrun op het Scheldekanaal werd mede inge-nomen. In de veroverde dorpen en £ steden vonden we talrijke burgers p o.m. 2500 te Caudry. Z.O. Lens viel I Rouvroy in ons bezit.» ( ■ De Franschen gingen vooruit rond ( ISeboncourten bereikten rîe Oise te i m iernot. ■ Men moet nu maar even de kaart ;1 ■ nazien om te btstatigen dat de duit- : * ■ sche legers op een front an ruim 40 J I klm op de vlucht zijn, v Immers de groote bosschen ao I < I Bohain liggen 25 klm O. Le Catelet > I waar de Eogelschen pas 2 dagen ge- f 1 I leden nog strijdende waren. De linie 11 I St Souplet—Le Cateau—Solesmes ? » I ligt 25 klm O, Kamerijî . Avesne en jj I Estrun liggen 13 klm N.Q. Kamerijk, s! Seboncourt en Bernot liggen 18 I klm. ten O. St Quentin. Op heel dit front dus zijn de ] I gfeîsch-Fransche legers in open Id ( Iwer'kzaam en het feit dat op t -e | I plaats slag geleverd wordt met ie s I Duitsche achterhoeden geeft te ë I kennen dat het gros van 't duitsche Iléger stelling zoeàt op een finie :ie s I /eel meer ten Oosten ligt. Allen zijn t M het eens om die stelHcg van Valen- v ■ ciennes op Maubeuge, Avesnes, Hir- 1 ■son, Mézières te plaatsen.Dus langs- v ■heea de Belgî che grens. *e duit che Blegers die op het front Kamerijk - ^ ■St Quentin, zoo deerlijk klop kregen 1 Imoeten het front Valercienoes— ■Maubeuge-Avesnes bezetten. Daar £ ■zalwellicht nog gevochten worden z ■op tusschersstellingen, maar gezien .■ûetalgemeen verloop der kriigsver c Btichtingen op het geheele front an > IzuIks maar als oponthoud aanzien j c [■worden. ! t '■ Valenciennes ligt 20 klm van r ■Thun ; Maubeuge 23 van Solesmes wn Avesnes 25 van le Cateau. \ De Fransche legers hebben onge f ■'wijfeid opdracht de Oise over îe c Wtcken in de riehting van Guise fdaar ] -elioklm van af)*en Guisf ■ ef ver- J /-■binding met Hirson. . r I îHaar nu die algeme ne afiocht de l e [ï^uitsché legers van de Franschen | ■Noordhoek naar de Belgische grens ' I ■njfr, mag wel de vraag gesteld v tflB'/orden : Wat zal er mpt «ie nnitsrh#» n Belpaîre L. Unyfeers, f. uertrana van aer ocnciacu, jur. y*r, «ercuc, ui. j. y u uc 1 3 Boven de Suippe wijkt de vijand op een fror 1 van 60 klm. in de riehting van Rethel De vooruitgang in Champagne duurt aan. ■s We staan op 3 klm. van v'ouziers. 1 -lOQTn ;ht 1 De Engelschen bereiken Solesmes. . t « 1 :h- î i t Belgisch Front | 12 October 23 uur. Croote artilleriebedrijvig-heid langs heel het front, De vijand nam ver- j 1 schillende onzerverkenningenenkatop-nementen onder vuur. Dezen morgen na hevige artillerie- ( . ■; voorbereiding viel de vijand onze stellingen voor y \ Roeselaere aan. Hij werd volkomen afgeslagen. , 3 Vijandelijke patroeljen die poogden onze linie , Z. 0. Zarren te benaderen werden afgeslagen, ; dooden en gekwetsten achterlatend. j FRANSCH FRONT ^ Parijs H October 23 uur. Gedurende den ( nacht bleven we overal in voeling met den vij- ! I and die zijn afiocht op verscbillende frontvak-® ken voortzet. N. de Aisne hebben we Chivy en Moulins overschreden wijl de Italiaansche Jeenheden Z. i Courtecon de Chemin des Dames bereikten die e ; in ons bezit is tôt bij Cerny-en-Laonnais. In Champagne hebben we op verschillende £ plaatsen voet gevat op den noordelijken oever ' van de Suippe tusschen St Etienne en Boult sur | Suippe alsook te Marmeriville, Vaudetré en St j Masmes. Meer Oostwaarts achtervolgen wij den î vijand in aftocht en veroverden Semide, Mont 3 \ St Martin, Carbon en Briéres. II De Amerikaansche troepen hebben heel het - | Noordelijk gedeelte van het Argonne-woud van e I vijanden gezuiverd en verkregen aansluiting S S f met de fransche legers nabij Grand-Pré. a 1 Op den westelijken oever der Maas kwamen \ I zo vooruit boven Sivry. / i 8 I2NQHLSCH FRONT LONDEN 11 Okt. 23 uur. Gister avond heb- | , ben de Amerikaansche eenheden geheel Vaux \ d'Audony en St Soupiet bezet. De Britsche troe- \ pen doortrokken de Selles N. Le Cateau. Plaat-e selijke gevechten worden nog in het Oostelijk " : gedeelte der stad gelev-erd. Westelijk Solesmes bereikten wij StVaasten : S St Aubert. We namen kriigsgevangenen in . , ï Hein Longlet. Gedurende den nacht vorderden , - wij N. de Scarpe in de riehting van Izel-lez- 1 - Equerchies, 0. Salamines en langsheen de j vaart der Haute Deule tôt 0. Lens. J a j i Aillette-Suipp - gebeuren ? j Die legers maken thans een ont-r zaglijken bocht naar 't Westen, een 1 1 zak van 40 kilometers in onze Unies 1 i En juist op dit oogenblik moeten de legers die tusschea de Suippe en i | Verdun liggen en er vijftien dagen ï den optocht van Gouraud trachten te beteugelea, in allerijl aftrekken 1 naar de Aisne. s Met versnelde marschen rukken we thans op naar Vouziers en dit | front ligt maar 50 kilometers van |1 ? de verbinding Guise-Hirson af. r j Hrt zou r icmand verwonderen \ ' - Jat in de eerste dagen wij een alge- ' ; mieaen aftoch tusschen St.Quentin ' ; ■ en de Suippe te boe^en krijgen. 1 j N©g nooit is de îoestand voor 't s Duitsche leger zoo hachelij-k ge- ? r i wee t Nog nooit zijn voor or s zui :e \ : prachtige vooruitïichten opengesteid ,, ^Is thans hf-t crevai i<s . tereiKen ^oiesmes. j Laatste Uur PARUS 12 Okt. 7 uur. 0;ider de steeds aan-houdende drukking der Fransche legers is de 1 vijand gedwongen geworden in attocht te gaan op een front van 60 klm. N. de Suippe en de r Arnes. Onze ruiterij achtervolgt de vijandelijke ' achterhoeden wijl onze inianterie een vooruit-e gang van 10 klm. op geheel het front bewerk-» stelligde. Wij overschreden Bertricourt, Aume-Nan-cou>'i, Bozancourt en Isles. De eerste vijandelijke stelling der Suippe viel zonder slag in ons bezit. Onze troepen rukken Q op naar Le Retourne. We bereikten reeds - St Remi. Meer Oostwaarts bereikten wij de linie La Neuville, Couroy, Machault, Contreuve, Savi-gny, St Morel op 3 klm. ten W. Vouziers. Op de Chemin, des Dames Lebben de ' Italianen Couctecon en Cetny bezet wijl de Fcansche tcoepen in hun Oostelijke sectocbelangdjke voedetingen maakten. e In Champagne beceikten de Ameti-r kaansche tcoepen de linie Sommecance r — Maccq — Chevièces. 1 De eeiste Koning van Finland il De Finsche landdag heeft met 64 slemmen tegen 41 prins Frederik van Hessen tôt Koniug uitgeroepen. Frederik van Hessen werd geboren den 16 n a Mei 1868 Hij is getrouwt met de zuster van g f den Duitschen Keizer. 1 j f ijf minoten Engelsch daags Twintigste Les I De 0E KLANK. ! Dit is eene nieuwe klank. ? We kennen joe: en oe:. Die twee klanken zijn.lang (de : duiden het aan)enzezijndaaren-boven in de goede Engelsche uitspraak gevolgd i door een vluchtige w. De klank oe is een ko'-te ktank en hij is niet gevolgd door eene vluchtige w. Hij komt overeen met de Nederl. oe in koek, boek (kort uitspreken). We vinden dien klank : 1. In de woorden met 00 gevolgd van k look loek, zien ; cook koek, keukenmeid. kok ; book boek, boek ; I took ij tot k, ik nam. 2. In de volgende woorden : foot foet, voet ; good goed, goed ; I stood ij stoed, ik stond ; wood woed, bosch,hout; T could ij koed, ik kon: I should ij s'joed. ik zou ; I would ij woed, ik wou ; to toe, te, aan ; woman tjoem'n, vrouw; wolf woelf, wolf ; butcher bo&is'p, been-houwer; full foel, voel; bull boel, stier; pull poel, trekken ; bush boesj, struik; push poesj, duwen; put poet, plaatsen; sugar sjoei/3, suiker. ONLY T0 DAY I COULD HAVE A LOOK AT. oon/î toed&& ij koed hav 9 1 oek at. enkel vandaag kon ik een oogslag werpen. THE B00K Y0U PUT ON MY TABLE. dhd boek j oe poet on tnij teeb'l. op het boek dat gij op mijn tafel legde. | THE P00R WOMAN STOOD WEEPING IN dhd poe:r wo&m'n stoed wi&ping in de arm vrouw stond te weenen in THE WOOD. dtw woed. het boseh. THE ALLIED TROOPS MADE A FINE PUSH. dhi alijd troeps meed 3 fi\n poes'}. de Verbondene trofp, n maakten een flinken sloot vooruit. rcoestyne, JimJ rilliaert, Dr, Jt.. ue wou, u. t Vlaamsche Belangeo ; ^ ; Besluit-wet I betreffende Bet gebruik der landstalen bij MILITAIBE STR\FVORDERING. Toi nu toe beslond er geen enkele wet die / gebruik der lalen regelde bij de strafvordering het leger. ^ Alleen kregen we daarover eenige voorschrift 1- in de « Onderrichtinq aangaande den g^rech' ie dienst van 18 Maart 1907 ». Maar die soc Jn schriften waren van aile jurïdische bekrachtigi _le ontbloot, en de betichte vond er n\et de mini weltelijke waarborg in. [ Vergelijk : Verslag a den Koning, staatsblad. 1918bl. 744). ^ « De noodzakehjkheid aan die kwestie eene ivi telijke oplossing te geven, komt thans%dringem voor », zegt de minister in zijn verslag. 11 " Beter laat dan nooit ! Maar 't is toch spiji el dat M. Carton de Wiart vier jaren oorlog m ,n dig gehad heeft om die noodzakelijkheid in js zien. We zijn dus nog een klein stapke vooruitç lia gaan. i- le J1 BESLUIT-WET. Le ^ Artikel I. De militaire strafvordering, met 1 begrip van requisitorium en verdediging, g le schiedt en het vonnis en het arrest worden u gesproken in de Fransche taal wanneer de t tichte verklaart de Fransche taal te verstaan; de Vlaamsche taal, wanneer hij verldaart he enkel de Vlaarascb.8 taal te verstaan. BIÎ jg Bij den aanvang van het onderzoek, ondi vr iagt de voorzitter van de gerechteriijke coi 16 missie den betichte nopens dit punt. an Zoo de betichte verklaart beide talen te v< staan, vraagt de voorzitter diegene tekiezen w ke zal gebruikt worden. In het proces-verbaal, wordt van vragen antwoorden acte genomen. S Art, 2. De getuigen worden ondervrangd hunne verklaringen worden ontvangen en op| teekend. in de taal van de recbispleging,ten v\ re zij vroegen zich van de andere te bedienën. Deverslagen van deskundigen en geneesh< ren worden opgesteld in die van beide tak sn welke het hun belieft te gebruiken. cl- Art. 3 Wanneer derechtspieging îniFrans ' geschiedt, wordt, indien de betichte verklaa e[ heeft enkel die taal le verstaan, eene Fransc vertaling van al de in het Vlaamsch opgestel j. stukken bij den bundel gevoegd. Evenzoo, wanneer de rechtspieging in i: Vlaamsch geschiedt, wordt, indien de beticl: verklaart heeft enkel deze taal te verstaan, ee Vlaamsche'vertaling van al de in het Frans 1 ' opgf-st^lde stukken bij den bundel gevoegd. t. Zoo de verdediger van deu betichte de U ^ ' niet verstaat ia dewalke die stukken of zeke onder hen opgesteld, kan hij vragen dat ee vertaling er van bij den bnndel gevoegd wc de. Hij zal zijne aanvraag tôt den ambtenE n' van hetopenbaar ministerie richten ten min! drie dagen voor het verhoor. . Aile getuigenis, ten verhoore afgelegd in e ^ taal welke de betichie of een der beticht niet verstaat, wordt, op zijn aanvraag dadel .p vertaald. ' De kosten van vertaling komen in elk ge' ' | ten laste der Schatkist. Art. 4. Wanneer, in eenzelfde gediog, t | tichtten betrokken zijn die nietdezelfde taal vi \ staan, zal die van de meerderheid der betichlc ; ten verhoore gebruikt worden, tenzij eene ^ | wijking van dezen uitzouderingsomstandigl . | den gewettigd weze ; in dit geval, zal er besl . j worden bij een met redenen omkleed beslu ? Bij gebrek aan meerderheid. wordt er evenz bij een met redenen omkleed besluit uitspra gedaan over de le gebruiken taal. Zijn de betichten aanwezig, dan zal de arr ï- tenaar van het openbaar Ministerie zijn ?j. eisch in beide talen uûspreken. în Art. 5, Wanneer de bettchte geen verdedig gekozen heeft, zaler hem eenen aangeduid wi ' den die brl(waam is hem in 'de, laal van de ^ i rechtplrgitù'S là verdfdigfi*. Da betïelHt hlijfi steeds v r i j zijnév: rdediging hetzij in het Fia ?e! hftzij in het Vlaamsch le laten voordra^en. Versiaat hij de- taal niel, i waarin hij wenscht dat zijne verdediging wor-; de voorgedragen, dan zal hij ten verhoore zij-\ nen wil te kennen geven. Wanneer de betichte verklaard hcoft enkel . het 1 Fransch of het Vlaamechte verstaan, en ig in I indien zijn verdédiger ten verhoore verzekert i aiet in staat te zijn een requisitorium te be-ifteil I grijpen in de taal van de Rechtspieging, be-;/ils- j «lient ambteoaar van het openbaar ministerie oor_ 5 zich, voor zijne vorderingen, van dezelfde taal ging | als de verdediging. inste | In dit geval, echler zal hij, vooraleer de aan \ pleidooien aanvangen den grond van de be-f scuuldiging «iteenzetten in de laal die door dt_n wei. aanwezigen betichte verstaan wordt. nder i)e verklaring van den betichte en die van zij nen verdediger worden in de notulen op-njtig geteekend. noo. Art. 6. De burgerlijke partij gebruikt [dezelf-n ie de taal als de openbare partij. De burgerlijk-verantwoordelijke partij ge-ilge. bruikt naar keuze, de Fransche of de Vlaamsche taal- (Ait. 7. Al de exploten betreffende de uitvoe-ring van vonnissen en arresten worden in de 1r taal van de rechtspieging opgesteld. Arf. 8. De in voorgaande artikelen opgege-» ven regelen zij 11 voorgeschreven op straf virn ' in" 1 nietigheid. &e~ ! Rondigen deze besluit-wet af, bevelen dat zij uu~ met's Lands zege! bekleed en door den Moni- teur bekend gemaakt worde. r'li! (Hoofdkwartier, den 2 Octoder 1918.) beeft - c—rr _ i mm il i«iw^'cw»niil»w^41 ;om-1 Van en voor onze Soldateri ver- ! wel- Naklanken van onze zegepraal. a en Onze Zegepraal die ons .'voor Roeselare bracht heeft de bewondering van de heele ^ ( wereld verwekt. In Frankrijk en Engelmd P- huldigl men onze soldaten aïs legendari-schu helden. Men wcet daar immecs best r wat het zeggen wil in éen aanloop het I bosch van Houthulst innemen en den heu-veiketen die Vlaanderen van Noord naar nsch Zuid doorsnijdt, verov ren. De kleine L>el-aar(j gen zijn weerom de grootste helden van sche ^en oor'og geworden. elde De huldetelegrammen zijn van aile lioe-ken der wereld bij den Koning toegeko-het men. Bijzonderlijk uit Frankrijk en Enge-chte land waren ze talrijk. Dep irtementsraden, eene Stadsraden, enz., getuigden hunne hulde. nsch Yan de legeroversten hebben de oppesbe-velhebbers Foch, Douglas Haig, Pershing laal en generaal Plumer in telegrammen hunn i kere bewonderende hulde aan 't Belgisch léger eene gebracht. svor- naar De krachtinspanning van Amerika. inste Amerika bewapent zich voort alsof het nog tien jaar oorlog moest zijn.Een nkuwe i een oorlogsleening is uitgeschreven. In eene ihten wee]l wercien vij f milliard franken onder-iehJk schreven. 'eval Tezelfdertijde heéft het oorlogsdeparle-' ment voor 5 millard frank kanonnen be-steld en heeft het Zeewezen nog 5oo han-ver_ delsschepen in aanbesteding gebracht. lien, Mittei-Europa heeft uitgedaan. IG gf. De Vorwaerts " geeft een bijdr tge slist waarin verklaard wordt dat de droom van sluit Ouitschland : het stichtén van " Mi (tel*. nzoo Europa " voor goed heeft uitgedaan. raak 4 onc^er drukking van Oostenrijk en Turkeye dat Duitschland gedwn gen >mb- geweest den vrede te vragen. Turkeye ;nen ; had Duitschland laten weten dat het niet j meer voortkon en Oostenrijk zegde helzelf-liger de twee dagen nadien. wor- Het Mittel-Europa-huis is ingestort.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes