De Belgische standaard

543 0
26 november 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 26 November. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 01 april 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/rb6vx07d8n/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Jaar — Nr 254 (i 125) Dinsdag 26 November 1018 De Belgische Standaard Voor Taal en Volk VP EENDRACHT BAAHT MACHT Voor Qod en ffaard en Land VASTE MEDEWERKERS : M. E. Belpaire, L. Duykers, P. Bertrand Van der Schelden, Dr. Van de Perre, Stichter-Bestuurder Dr. J. Van de Woestyne, Juul Filiaert, Dr. L. De Wolf, O. Wattez, Adv. H. Baels, Hilarion Thans. • * I L D E F ON S PEETERS • — — il—g= 1 ' ■ ■■ 'v i . 1 - ... J « : g ' ■ .'—■ ■ .1 1 ■ " 1 — ~ ! ■ ~,. ABONNNEMENTEN : OPSTEL EN BEHEER : ' KLEINE AANKONDIQINQEN : fr. 0.50 de regel. wZ ijjggV ! SZd | S = 2 ™"£ fc IS - 1 Zj£ fe ïw WULFHAQESTRAAT, 13. BRUGGE J REKLAMEN volgeiis overeenkon,,.. Duitsch Geld We konîen er nog eens op terug : Willen de Heeren van het gouvernement de herstelling van België bespoedigen, willen zij groote mis-noegdheid en ontevredenheid on-der de burgers vermijden; dan moet » de zaak van het Duitsch geld on-middelijk afgehandeld worden. En we vragen niet een halven maat-regel, — gelijk we er zooveel heb-ben zien nemen gedurende de vier jaren oorlog, — we vragen een definitieve regeling die niet alleen de kapitalisten bevredige, maar • ieders rechtmatige eischen voldoe. Weten de heeren die in Havre hebben gezeteld in welken toe-stand de menschen van 't bevrijde land verkeeren? Zij zouden het toch kunnen en moeten weten, vermits ze eenige dagen te Brugge verbleven en nu verder 't land in-gegaan zijn. De menschen, in 't bevrijde ge-bied, hebben niets dan Duitsch . geld; en als ze ievers op een open-baren dienst aankomen, botsten zij op eene halsstarrige weigering en mogen zij staan blinken met hun Duitsch geld in hunne handen. Vraag het aan Pier en Jan, en Klaai die wilden een reisje onder-nemen naar Oostende of Veurne, of Adinkerke en die, omdat zij geen Fransch geld op zak hadden, geen reiskaartje kregen en den trein vôôr hun neus mochten zien wegrijden. De handelaars en winkeliers vol-gen naiuurlijk het voorbeeld dat komt van hoogerhand. En of ze gelijk hebben! $aar wilt ge dat zebelenden met de Duitsche brief-jes, als ze die niet onmiddelijk kunnen uitwisselen om zelf hun aankoopen te kunnen doen in 't vrijgebleven gedeelte van Belgie, in Franktijk en in Engeland. Moet die wantoestand nog eeni-gen tijd blijven duren, den ligt de handel plat. En '} zijn niet de masnen die den inhoud van hun brandkast op intrest kunnen*' leggen die er schade zullen door lijden; maai 't is de handelaar, de kleinhande-laar en de werkman die de bollen zal keeren. BUITENLAND DUITSCHLAND Elf Duitsche torpedqjagers in Holland geinterneerd Uft Amsterdam wordt gemeld dat eli Duitsche torpedojagers, op 't nippertje uit Antwerpen ontsnapt in de Hol-landsche haven van Bath aangekomen zijn, alwaar zij aan den kabel werden gelegt^ De Kroonprins te Wieringen. In het eiland Wieringen heeft de Hollandsche regeering een heerenhuis ■gehuurd om er den duitschen kroonprins vast.te zetten. Gisteren werd uit Parijs geseind dat een vlieger, ver-moedelijk een Duitscher, op het land-goed waar de kroonprins voorloopig verblijft, een vijftal boramea he#ft geworpen, zonder iemand te treffen. Ze moesten vroeger hun wraak ge-. koeld hebben. De ultvoering van den wapenstilstand Dr Solff, secretaris van state voor het buitenland heeft aan de verbondene mogendheden een 'nieuw mémorandum gericht om nogmaals verzachtende omstandigheden in zake der uitvoering van den wapenstilstand aan te vragen, Daarin zegt Solff dat reeds 3000 locomotieven geleverd zijn, maar dat de uitlevering van de 2000 andere locomotieven de vernietigiflg van den ijzerhandel in het Rijngebied zou beteekenen. Daar-uit zouden allerhande moeilijkheden kunnen voortspruiten met het werk-volk. Ongeveer 100,000 wagons zullen door 't Duitsch<feger achtergelaten worden en Solff vraagt dat de 50,000 f andere in... Duitschland zouden i mogen blijven. De Fransche regeering j heeft door tusschenkomst van Foch ; reeds ontkennend geantwoord. De Keizerin blijft te Potsdam Men verneemt dat de Keizerin te Potsdam zal blijven en haar gemaal in Holland niet wil vervoegen. ENGELAND De tunnel onder 't kanaal Men spreekt thans weer veel over den tunnel onder het kanaal. Het schijnt dat men ditmaarfot een oplos-sing zal geraken. De stad Parijs heeft in de zitting van den Raad, gisteren gehouden, den wensch uitgedrukt den tunnel ten spoedigste mogelijk tôt stand te zien komen. De uitlevering der Duitsche onderzeeërs Heden heeft een nieuwe uitlevering van een en twintig Duitsche onderzeeërs plaats gehad in de haven van Harwich. Een der onderzeeërs is aan den inkom der haven gezonken. Een ongeval. RUSLAND Daar is nog oorlog! Men weet dat een verbonden leger te Arkhangel was ontscheept om eerstens wat orde in den normalen warboel te brengen endeBolchevisten te bevechten om vervolgens de hand te reiken aan de Tcheco-Slovakken en Rusland van 't%Roode juk te bevrij-den. Dit legertje is daar niet in gelukt. De Bolchevische regeering heeft daarbij een heel leger Roode wachten tegen de Bondgenooten gestuurd, en op 11 November viel dit leger onze stellingen op de Dwina aan. Een oogenblik konden de Bolchevisten de bovenhand behalen, maar dank het prachtig gedrag der Canadeensche en Amerikaansche troepen werd de toe-stand spoedig hersteld. Den 15 November viel het Roode leger nogmaals aan, maar werd ditmaal volkomenlijk verslagen. FRANKRIJK In de Academie Drie en twintig Academieleden waren tegenwoordig .voor de kiezing van Clemenceau en Foch, Maurice Barrés had van uit Metz zijn instem-ming per brief gestuurd. De Verbondene Staatshoofden te Parijs De stad Parijs heeft reeds al de noodige schikkingen genomen om de Staatshoofden der Verbondene landen met groote plcchtigheid te ontvangen. De Times laat weten dat de Koning van Engeland te Parijs zal aankomen den 28 November. 's Anderenflaags zou hij ten stadhuize ontvangen worden. We vernemen ook dat Koning Albert zijn plechtige intrede zal doen te Parijs den 6 December. Wilson zal rond den 15 December te Parijs toekomen. Hem wordt een grootsche ontvangst bereid. Een her-inneringsmedalie zal hem gegeven worden. De Vredesconferentie Men is algemeen van gedacht dat de Vredesconferentie halfwege December zal beginnen zetelen. De be-sprekingen zouden niet lang aansle- pen. Men denkt dat de conferentie hun werkzaamheden tegen den 15 Januari 1919 zal geeindigd hebben. OOSTENRIJK-HONGARIË 11.000 soldaten te Budapest Er zijn ll,000man Fransche troepen te Budapest aangekomen. Ze hebben dadelijk al de openbare gebouwen,de staties en het telegraafwezen bezet. VEREENIGDE STATEN Wilson op weg naar Europa Président Wilson is gister te New-York ingescheept. Met hem vertrok-ken : Admiraal Grayson, Tumulty zijn privaat-secretaris, Mevrouw Wilson, secretaris Lauring enz. Gedurende de reis zal de président voort de staats-zaken waarnemen. Hij blijft • in fele-grafische verbinding met Washington. In Europa zelf zal hij voort het land besturen. Men verneemt dat hij tôt het einde van het Vredescongres in Europa zal blijven. Het normaal leven hernomen In Amerika is het normaal leven reeds herbegonnen. Het huis der volksvertegenwoordigers heeft de oorlogswetten op de verlichting, het verbod van bierbrouwen, de rantsoe-neeringen afgestemd. De vrije handel is terug in voege. En de soldatenkam-pen zijn al ledig. Iedereen wordt naar huis gestuurd. Dat heet werken en daaraan zou men in België een lesje mogen nemen. ' De bevoorrading van Europa De schepen met 200000 ton levens-middelen voor de bevolking van België, Noord Frankrijk en Duitschland worden deze dagen te Gibraltar verwacht. Vandaar zullen de drie vierden naar de havens van 't Kanaal stevenen. Een vierde naar de Oosten-» rijksche haven, voor de bevoorrading der nieuwe Staten in Hongarie en Oostenrijk. •g. c. De intrede te Brussel Vari onzen afgevaardigde. Brussel 22 November. — De auto die ons naar Brussel voert, moet even voor den ingang der stad stilstaan, We kunnen onmo-* gelijk verder de baan op. Het krioelt van wagens, soldaten en burgers die naar de hoofdstad trekken. Een ware zee waarin^nen voortgedreven wordt op goed valle 't uit. We'kunnen gelukkiglijk een dienstvaardigen inwoner volgen die langs een zijwegons spoediger in stad zal brengen. We zullen de eersten zijn, want het gros van 't leger is nog een uur achteruit. De soldaten die men overal ziet, zijn de voorloopers, Brusselaars, die hunne voorwachtkolonneontvlucht zijn om de eersten in de stad te kotnen. En taîeren dat rnen doet, 't overstemt het gewezen rumoer van de groote stad die in zijn hui-zengeraamte voor ons schittert onder 't licht van een warmende winterzonne. We worden in stad gesmeten, zonder dat we 't zelf weten en wé bevinden ons midden de menschen zee, die golft door de Anspachlaan naar de groote Markt. De toeloop is zoo groot dat men soms een kwartier lang wachten moet, ge-prest en geduwd als 'n haring in een ton. Het is al vlagge dat men ziet. Een feest van vlaggen de groote laan door, een feest van vlaggen op de daken, een feest van vlaggen in de lucht, striemend jj tegen den hemel. De trams die ï met ongehoorde moeite.door 't ' volk banen zijn bevlagd tôt aan de wielen toe. De wattmannen dragen klakken met breede driekleurige kokarden en de menschen toonen in ieder knopsgat een driekleurig lintje. De gezichten gloeien van vaderlandsliefde. Hier en daar, uit den irnmer wassenden volksvloed stijgen de eerste galmende toonen van het nationaal lied en ginder ievers vôôr de beurs op de trappen van 't gebouw staan een vijftigtai jonge kelen te huijen dat 't helmt: Le Roi, Le Roi, La Liberté. Het volk danst en wipt, ter plaats : waar het geprest staat. Men w"c t op de teenen getrapt en de kreet die de keel ontsnapt is geen kreet van pijn maar wel een Leve de Koning, leve het legelr. De stad dreunt onder het gewoel, zwoegt onder de geestdrift die stijgt naarmate men de markt nadert. In 't vorde-ren zie ik in de winkels niets dan vlagjes en portretten van den Koning, de Koningin en de Prin-sen. De uitstallingen zijn rood geel en zwart en zwart geel en rood. Er zijn geen Waren meer, niers dan linten, niets dan vlagjes in de tfinkelvensters. De markt! Welk een schouw-spel. De middeleeuwsche gebou-wen waar 't goud op de stand-beelden en op de steenen franjen blinkt, wemelen onder 't vlaggen-getooi. Op het stadhuis huldigt een breede bandero! in gouden letters den Koning en het leger. De massa manifesteeri voor 't stadhuis, waar men burgemeester Max heeft zien binnentreden. « Vive le Roi,-leve Max en 'tversmelt in een almachtigen kreet: Leve het leger! Plots stroomt een golf menschen de markt door. Midden, hoog op schouders, met een vlagje in-de hand en de groote veldbezatse op den rug, werden drie Belgische soldaten gedragen, in triomf. 't Volk is om zot te worden. Hoe-den gaan ontelbaar, op wandel-stokken de'lucht in, de vrouwen wuiven metzakdoeken. Een getier, een gejuich stijgt op, verdoovend, ontzaglijk. 'tGeeft denindruk alsof de gebouwen van de markt aan 'twankelen gaan onder 'tgedreun. En op dienzelfden oogenblik gaan de klokken aan 't luiden, de stad door en St Goedele bromt daar-tusscherj, zwaar, zijn triomfgalm. Men weent van vreugde, men om-helst elkander. «In de verte dan ineens het ge-kletter van een uitbundig muziek. De klanken van « Entre Sambre en Meuse » slaan tegen de muren aan, blijven zweven hoog boven de huizen, men dreunt, men dromt, men maakt zich kleinom 't muziek door te laten en daarachter te paard de generaal met de staf van de divisie gevolgd door de jongens in hun khaki en die de steenen stampen om 't vuur er uit te alaan. Een schadroen gidsen sluit dezen optocht van die eerste kolonne. Van uit de vetten gooit men karre-vrachten kunstmatige bloemen, linten, serpentins en vlagjef. De geestdrift is onbeschrijflijk. Op de markt heeft de défilé plaats en burgemeester Max, om-ringd van al de gemeenteraads-leden verschijnt op 't balkon van 't stadhuis. Wat dan gebeurde kan « LAATSTE UUR Willen de Duitschers herbeginnen ? Volgens een Wolîf-telegram zou Hindenburg van uit zijn kasteeLvan Wilhemhôhe aan het Duitsch gouvernement geschreven hebben: « De onverbiddelijke voorwaarden van den wapenstilstand, ons opgelegd door do Verbondenen, en de inwendige orde van't land, maken dat Duitschland in de totale onmogelijkheid verkeert nog den strijd te herbeginnen, al ware het zelfs tegen het Fransch leger alleen. » Wilson en Koning Albert Ter gelegenheid van 's konings intrede te Brussel stuurde Wilson hem zijne beste gelukwenschen : De intrede in Brussel is 't begin van de eindvic-torie ; België heeft veel geleden, maar België zal grooter oprijzen uit zijn puinen. Beieren komt los Het Baiersch gouvernement tele-grafeert naar Berlin dat aile documen-ten nopens den ôorsprong' van den oorloer en de Duitsche olichtisheid • bewijzende, onmiddelijk zullen in 't licht gegeven worden. — Het schijnt dat het nieuw Beiersch ministerie over die kwestie wonderbare documenten bezit. Holland en de ex-Keizer In de Hollandsche Karners heeft Volksvertegeiiwoordiger Scheurèr vër-klaard dat de uitlevering van den Keizer eene onrechtvaardigheid zou zijn ; hij meeut dat het Hollandsch Gouvernement niet kan gedwongen worden door de vreemde pers. De Verkiezingen in Engeland Lloyd George heeft de strijd ingezet met een groote redevoering te Wol-v hampton. De Engelschen zijn er op tijd bij. _ Waar gaan de onzen nog eens blijven? Z willen Huysmans niet laten weerkeeren De Engelsche bladert melden dat Huysmans, secretaris van de Internationale, niet kan naar Brussel terug-keeren ; de Engelsche zeelieden wei- orprpn hem on tp nptnpn. ik onmogelijk in woorden weer-geven. Men is letterlijk waanzinnig. 'k Verneem dat de Koning, morgen zijn intrede doet en dat de Kamers dadelijk zullen vergaderen. Brussel heeft zijn aanzien van voor den oorlog weergevonden. 't Is de groote bev.rijding, ——— Tl .■ DOOR ILaAHDEREN Van de grens naar Brugge. « Voyageurs pcir Bruges en voiture ». De grensstatie van Adinkerke is vol gewoel van gejaagde burger-reizigers die na vier jaar derving, plots terug in een midden vallen waar ze in den eersten oogenblik zich niet thuis voelen en van pra-tende,lachende, stoeiende en dood-gezapige klgkimenschen, die in al den voorbijen tijd wel voor ergere drukte gestaan hebben'dan 't nu 't geval is met den heen en weer beenenden* ireingeleider die nog steeds denkt, diep in Frankrijk, op de P. L. M. zijn kroppige grootdoenerijte moeten uitschreeu-wen.En om dit gewoel ben ik nu werkelijk blij, want 't geraas van den treingeîeider raakt er door verloren en waar we Vlaanderen nu weer vrij weten is het best geen uitheemsche klanken te hooren bovenkraaien. 'k Vind het toch heel wat ge-voeglijker in Holland te reizen. Daar moet je geen tweede'taal bij leeren om te weten indien je dien trein of dien anderen voor Amsterdam moet neme. En die Vlaamsche boer die me vrij on-zacht tegen het lijf stoot omdat hij met zijn volgeladen. bezatse op den schouder rechts en links ge-schommeld wordt, moet ongetwij-feld van 't zelfde gedacht zijn. — « De trein naar Brugge meu-heer. De familie hê geschreven om 'n mompjé eten en 'k zou dien wel niet gaarne misseii. — Hier instappen man. Hij jchuift door 't opene voituur-portaal als door 'n schuurpoorte, al steenend. En nog heeft hij zijn bezaitse niet weigerlfjkw eggewron-g ,n onder 't liouten bankje of we hooren 't treintje'nasemtje halen, een en weer een schokje vooruit en eentje achteruit zetten, eindelijk snokkend weer vooruit trekken en we rijden aan twaaf kilometers per uur het bevrijde Vlaanderen in. O X 't Boertje heeft zich bij 't venster gS2tt en hei tuurt al wat het turen kan den buiten in. 't Wil zien, diep zien, wat wij allen sinds vier jaar niet meer zagen : het voorbij-vliegen van het deinende land dansend door het ireinruitje tôt in de verte, 't Is hem een weelde op den trein te zitten en"t ziet nu * al dit land voorbijsch.okken, bij parken en brokken en 't is hem als 'n w mdere wereld waar hij nooit eert voet heeft in gt zet. Wat is het * lang.gele'den, en wat is de goeie tijd en de viijheid ver af geweest. Maar die komen nu terug ! Het kompartimentje zit vol. Hoogere officieren die nàarstig hun fransch dagblad lezen, de aankondigingen incluus en een geneesheer met den graad van majoor knipt uit het Iaatste blad met zelfvoldoening de reklame over het weren van eksteroogen door een wonderzalf, en bergt zorgvuldig 't lapje papier in zijn blinkend lederen portefeuille. Dan tuûrt hij ook naar buiten. « Nous approchons *Ia zône des dévastations. » We zijn Veurne even voorbij-gereden en bereikten Avecapelle waar een obus het dak van de. statie ten deele wegsloeg. De dagbladen liggen op de knieën en de tongen komen los. Allen zullen het zoo interressant vindea eens de « ligne de feu » te zien. 't Was immers zoo lang geleden datze er nog geweest waren. De koionel rechts van mij weet te vertellen da hij al tien maanden in Kales vast zat in de achter-waartsche diensten j de kapitein recht over hem is te Grevelingen «werkzaam geweest omdat in 1916 het verblijf in de loopgangen hem steeds de rheumatiek gaf ; de eerste luitenant der artillerie, die links van me zit en die met heel z'n bagage, twee koffers, op reis gaat heeft zich met de beviijding al met eens opgeknapt gevoeid. Hij lag in 't hospitaal te Fontgom-bauit en nu wilde hij zijn eenheid vervoegen, en eindelijk in den nkscheïi hoek zit een officier van administratie die als « personel d'installation » den nienwen boel te Brugge moet gaan beredderen. De geneesheer-majoor die in wel-voegelijkheid en beleefdlicid niet mocht ten achter blijven wist ten siotte te zeggen dat hij ongenadig op den « train sanitaire » .werd weerhouden die naar Britanjes-kusten voer twee maal in de week.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes