De Belgische standaard

865 0
24 oktober 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 24 Oktober. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 08 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/0p0wp9ts0d/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

SDB Jaar Nrt38;7 W oensdap- 24 October 1917 âî3SI.1EI3Sîai3ï «-•»S P»«r l' sa*itd fr. ia| • raundcit »So |mt»ssu<* |.ys »>*>. «KM-»*» Ptlsit 3oM*t«u is "1 !and ; ï_m*à 4 fr. 1.75 a te s.jo |»MËâM |.li tMBMOVnm MwiUn 'tlfM*i S nikand fr. 2.50 g sat&nden 3.00 m*»Bdss s,|® DE BELGISCHE STANDAARD ofsxsl H BS SBBa vdL* a *« Ooaaffl» gswfîjK OSPAHHS Klefae î*nkoa- digingen 1 a,*61. i» BBCLAMBW volgcn* overten-komti.*~8— Va» te Medewerkers : M. Ë. Belpalre, L, Duykers, P. Bertrand Van der Scheldca, Dr Van de Perre, Dr. J. Van de Woaatyae, Jual Filliaert, Dr L. De Walf, J. Siœoiis, 0. Wattez, Ad t. H. Baels, Hilarion Than» DE HEROPBOUW VAN VERWOEST VLAANDEREN. il B; uitdrukkelijke verklaring in Febr 1916 ( hebben de garandeerende Mogery den van Bslgië, waarbij zich Italië en J» hebben aangesloten, aan o«zen toemali minister van Buitenlaadsche Zaken, b« Beyeas, plechtig bekrachtigd, dat de waj niet souden neergelegd worden, zoolang vergoediag van België niet zou rerzel weien. In afzoaderlijke gevallen hebbet verschillende verantwoordelijke s^aatsb den der Bondgenooten, deze verklai staatide gehouden. Duitschland zeif ontdi het ciet meer dat deze schaderergoed zal moeten afbetaald worden, zooals uit : antw jord aan den Paus is gebleken. De Belgische Regeering is dus «ede overtuigd dat wij de schadevergoeding : len Terkrijfen. Het is dos plioht vaD he af de noodige schikkiogen te nemen aan de rechthebbenden te toonen dat h bezorgdheid niet bij woorden zai blijv De Fransche Kamer heeft een wet op maakt wsarvan de grondslag is dat zij huis en erre vernietigd zagen, ©p voiles wijze moeten schadeloos gesteld word Bij ocs nog geen spoor daarvan. 't S noohtans als een der bijzonderste stai vraagstukken besehouwd worden I Door allerhande bezoeken, aaavrag enz., heeft de Regeeriug zich kunnen 01 tuigen dat de berolking der Yaer- en Yp streken niets beters vraagt dan weer haar leren te herbeginnen op den rerwc ten g'-ond. Maar mea herbegint niet zon hais en zonder kluiten, zonder werk reedschap en zonder nijrerheidsstoffen. Rat ware van den Staat te veel gevei dat hij zich met het gérai van iederen p soon in 't bijjgonder zau gaan bezighoud Dat is niet noodig en 't is niet wenschei 00k voor den hercpbloei der verwop streek, Daaraan moeten de verantwoor lijke gekosenen van steden en dorpen z met Hefde wijden. Doen ze 't niet of d< 2e 't op onvoldoende wijze, dan zal 1 voik wel zijne zegsmannen weten aan duiden. Maar om daarmede te beginnen, moet eene openbare verzekering gegeven worî dat « schaderergoeding » niet een ij woord is. Dit vastgesteld, dan kan men de verwezenlijking overgaau van de her< bouwicgszaak. Men heeft reeds zoorele berekken en î mitciten gesticht voor allerhande belangi ke en onbenullige zaken ; maar aan 't stellen van een berek dat zich speciaal uitsluîtend zou wijden aan den heropbo' van heel verwoest-ViaandereD, heeft a het Eog niet noodig geoordeeld aandsi te schenken. Het doel van dit berek — samen^esl uit o gelijfe onderlegde mannen, die stree en tare vereischten kennen — 2 twe<- idig Jsijt; ; De hrfropbouw van steden en dorpen. De cpspjncg en de Tastzettirig der te vt'drea werken die noodig zullen geb ken ijn om haadel en nijrerheid in verw eate streek te doen herleven bloei- a £,>. Bi) de bekngbebbende stedea- en ^ meen <;bssluren zouden de noodige inlic tinger tôt heropbcuwicg icgegewocn worden. Zij zijn in bezit van plannen c vôor dea ooriog reeds waren opgemaal ter goedkeuring yan den Staat waren 0 f»n Hïf; rinnr rl^M nnrln» aliinh bijkomende wijziyingen hebben moe ondergsaa. Nieupaort vroeg, reeds vôor den oorl uitbreiding van grondgebied, eensdeels de steeds aargroeiende berolkiag te kurfi huisresten, anderdeels om aan de vercis ten van handel en nijrerheid, door bewerkstelliugen der onontbeerlijk gew den hareainsîeltiagen eu havenuitbreid te voldoen: Dese werken zoadêa in mt dere mate voordeel bijbrengen aan heel « WfSlhoek vau Vlaaaderen. Diksmuide vroeg hetzelfde met het c de nauwe inslaiting van de stad te wei die het bijzonderste beletsel was van vo uitgang en oorzaak, grootendeels van 1 verrai dezer stad. Voor deze beide West Vlaamsche sted waren ontwerpen gereed gemaakt om da in te voorzien, Er bestaat geen belet om de nieunre wij ken, voorloopig, daar in te richten, totdat de puinen der eig( lijke steden zoudea opgeruimd zijn en herbouwiug toelaten, met dien verstan dat mon, alzoo, de aoadige schikkiagen 2 kunnen Irtffen en de historische puin; welke men wil bewaard zien, te kuoaen bakenen. Wat Yper betreft, het plan opgemas door dea stadsbouwkundige G. Cooma en aaaraard doôr de stad, lost het rraa stuk der historische puiuea, ia dien lin o dat aan de Hallen een soort openlucl muséum zou worden toegerosgd, waar merkwaardigste dingea raa den ooriog zo den bewaard en tentoongeateld worde Yper wil dus heelemaal naar het groadpl; ran 't rerleden heropgebouwd worden. De taak van 't berek zal hier dus betre lelijk gemakkelijk zijn. Er zal eerst 1 rooral moeten uitgezien worden om dad ijk ua de berrijding, goedkoopa en u leembare huizen te kunnen plaatsen, s ichuilplaats voor dezen die dadelijk aan h leroplereu der steden zuilen meewerke Oan kaa, in een mia of meer korten tij lan de defiaitieve huisenopbouw begonnt worden. Mnar hierroor hoeft geld. W :al 't verschieten? De Staat, en dat in < rerhoudiûg raa de door de stedea opgeg rea plan-kosten De eigealijke opbouw aou dan vaozel foSgeo. De Staat zou als krediet-baok 0; reden en voor den vorm, geldschieter zij rermits hij zeker is de voor stukgeschot( :igendommsa betaalde «chaderergoedinj a een zeker termiju van jaren door « 'ijand afbetaald te zien. Deze « handel errichtiog » zou de Staat onder zeke oorwaarden doen o.tn, luchtige huizen loen bouwen, naar een opgegeren mod >m het esthetiache met het nuttige te pare Wat de schaderergoediag roor oaroere le goederen, gereedschap, machiaerijen < ;oopwarea betreft, zulks zou geleideli cunnen gebeuren, want allerhande moe ijkheden zullen oprijzen, Echter, uit h èit zeif dat het grootste gedeelte der pe loonlijke fortuin bestond in goederei landflswaar en gereedschap, zou da Sta tan de steden krediet moeten geven 0 îeze in staat te steilen aan hunne rechthei lende onderhoorigen in eerste plaats voo chotten zonder roorwaarden te doen, d let ia gmg stekea vaa aile nijrerheid ve ischt ea geleideiijk dau door geldleenii ea, mits zekere voorwaardea, het socïa jvea op aija normaal peil terug te brei ea. Het psrsoonlijk initiatief ran aankoi en, in de mate vaa de mogelijkheid mo rij gelaten worden. Wordt later schaderergoeding fotaal toi ekend, daa zal nog slechts het orerbli, snde bedrag tusschen voorschotten en gelc eniagca moeten uitgekeerd worden 01 Oorlogs tijdingen De strijd om Yper niewe aanval PARUS aa Qctobçç i5 àur. Dezen m • gea hebben wjj aaugeraUen op éen kl Wij bereikten al onze doeleinden en det ' vordeirngen N. V«ldhoek, j LONDEN 22 October iB uur. Dezen m gen hebben wij in aansluiticg met de fn sche troepen bijhoorige geveckten geleve: ; weerzijdenden spoorweg vau Yper ni Staden. Het rapport teekent een bevredigi den vooruitgang aan. FRANSCH FRON1 s . PARUS 22 Oktober i5 uur Oaze v kenningea dron^en in de vijandelijke lia op verschilendè plaatsen vaa 't front ni. Z St. Quentin, Pantheoa, streek van Tahi en Aisne. Een Engelsche Vliegersrlt \ boven Duitschland Een Eogelsch vliegerseskader heeft « ' nieuwen rit gepl^egd tegen smeltovens een spoorwegkncoppuat op 16 klm. N j1 Sarrebruck.De smeltorens stondeninbra waaneer de vliegers afirokksa. De Engelsche Vliegers boven Vlaanderen 238 bommen werdea geworpea op vliegpleinea vau Gontrode ea Roeselaere, de statie van Cortemarck. Groote seha werd aangebracht op 't vliegplein van Rc selaere. De statie van Iugelm«n«ter he duizend kilos bommen gekregen. De politieke toestand in Italie Uit de laatste inlichtiagea blijkt dat zonder twijfel wijzigiag koœt in 't minister M«n roorziet eea ministerie Orlando (tha minister raa binnenlaad.) De rit der Zeppelins Uit laatste inlichtiagea blijkt dat elf Ze peliaai het Fraasch grosdgebied hebb orervlogea. Ze kwamen van Engelsnd wa ze uitgejaagd, naar Frankrijk waren afg dreven. Drie Zeppelins werdea nabij het fro van Luneville onder vuur geuomen. Ei ervaa werd aeergehaald. De anderen we dea neergeschotea te Bourbonne-feains, Dammartin, te Larauge (Alpen) en de laa ste dreef, heel ODtredderd orer Fréjas ca de Middellandsche Zee weg. De Zeppelins zijn van. een nieuw maaksi meten 211 meter op a3 meter diameter. bezitten machienen van 2000 peerdekracl: Te Londen is de aangebrachte schai groot. In de Baitische zee De Daitschers hebben nog een eiland b zet ni. Schildou.De russische vloot vau Rij *ou sich naar 't noorden gericht hebben. Te Petrograd heeft Kerensky het russis< parlement geopend. 't Zal van geen lang< daur ztjn, want aile besturen vertrekk< naar Moscou. \oar Laatste uur xie laatste blad lac ste holem. - ai'J' « zf. * «h1 fx-vamsevsr^sKi c, -»«•» Geldteeniiig op grondslag van jaardoodii zou aan deien, die r6or den ooriog n< niet gevestigd waren, maar nu iets willi aaarattea, door den Staat tnoeten toeg staan worden. Orer de tweede taak van het berek in e< volgend nnmmer. J. F. Onze Belgische bankbriefjes en het Comité central d'èchange". Om belgische baukbriefies tegan franscl uit te wisseîen b*staat ereen" Comité cet tral d'échange " 28 rue des Bons-Eefanl te Parijs. Die er zich toe wenden krijge eenvragenlijst die ze moeten invuilen. Ik schreef aan dit Comiteit voor ee vlaamsche vluchteîinge die bankbriefjes ha< uit België meegeaomcn en welke zij wild uitwisselen om eea bed te kunnen koopei Ik kreeg aïs aatwoord tweefransche vragei lijsten, met de bemerking dat tusscheakomi van derde personen niet geduld wordt ; c vluchtelicge zeif moet de vragen beantwoo; den, Ik schreef daarop aan "het comité om te zeggen dat ze ia dit geval rlaamscb vragenlijaten moesten opzendea daar d vluchteliuge ia kwestie geen woord fransc verstaat. 't Comiteit antwoordt mij daarop Nous ne possé ions pas de bulletias flamand* Rien ne doit toutefois' empêcher Maae,..d nous donner en langue flamande les re£ seignements nécessaires ; il lui sera san doute facile de se faire traduire le sens de questions potées par le bulletin. " Ziedaar dos een Comiteit gesticht voo onze belgische vluchtelitfgen, voor 't mee rendeel Vlamingen, die niet eens rlaamsch vragenlijsten bezit; die geen fraasch kenne: moeten maar zien dat ze ergena aaa d vertalirjg gerakea : ge begrijpt hoe moeilijl dat is voor menschen die dikwijls, zooa! hier het gérai is, de eenige vlaamsehs fji milie op een dorp zijn, te meer daar me! niet gaarne die geldkwesties aaa eea ander mans neus kuooptl J. VAN EN VOOR ONZB SOLDATEN i 5 Solos Tan de Week ■ ) 1 Gespeeld door Impens Aifoas tegea Ti ' rioa Frans, Berdale Augu3t,Labenae Albi • : «lien vaa D 48-1 ie ; i door Désiré Lafcaye tegea Elias Cocku] I Jules Peters ea Emiel Coninck, eea boge \ blikje nadfen speelde Elias Cockuyt er 0 : een, aile a vaa D 74 9e Cie ; j door Van Gampelaere tegen J. Delej ; D'Haene en Wille ; — door L. Vande , bosch tegen Moens Van Gampelaere I Wille ; — door D'Haene tegen Verschuei 1 Deleye en Van Craeneaburg. De drie laatJ 1 werdea door de manaen vaa D 108 2e C i onder een geweldig bombardement uiîj 1 j troefd. la D 266- Ile B. ] Zeg nog dat 't He Bat. van D 266 nie eu kaa !... waat 't heeft het getoond Doi ! derdag laatst. \ Welgelukt feest. 't Was 't eerste feestj maar 't zai 't laatste niet zijn ; 't smaa naar den trog.., omnogl j En zeggen dat oazen Majoor Dcprez dac : dat niet koa zija I... en... 't was een rerrs sing van 't begia tpt 't eiade, zoodanig d ' men dacht met mannen vaa 't vak te do , te hebben. Een hartel^keu dank aan Vigneron,Smet ■ ters, Lammers en Pirson ; aan Bogaeri Vanhecke en Dendas ; 00k aan Eerw. He Aalmoezenier ; en bijzonderlijk aan Suc en Melon die ons hebben doen krullen v; lachen. En 't muziek en vergeet ik 00k nie Wat dat een chef zooals Mr Vandenbroucke toch kan met ttu muziek dat pas twee maanden bestaat 1 Prachtig ! Oprechten dank eindelijk aan koloael Vidrequin,, Majoor Deprez, Commandani Couckeea al de HH. oifioierea die door bonne tegenwoordigheid getooad hebbea d«t zij oaze " Jassen ,, waardeerea ea gpenegen zijn. Die heerea hebben geiien en geroeld dat oaze " Jongeps,, nog een jeugdig en geest-driftig herte hebben, vol liefde rôt het Va* derland, want de kreet van "Lere Btslgië" " Leve de Bondgenooten ,, na ket fee*{ door onze weerde Kolonel de lacht inge-smeten werd te geerne en te rechtzinnig door al de aanwezigen herhaald. Eeae omhaiiog biost eea tusschenpoo* bracht ko,10 fr. op roor 't Balgisch Roode Kruis, la naam der gewonden, dank U vrienden ! 't Is roor Norember 't naaste feestje ge= loof ik ? DE TOESTAND ^ Na de laatste Zeppdinsritten | Dd hoogmoed ran Duitachlaud heeft ee; . geweldigen knsk gekregea. Zijn laatst hoop, gesteund opeen offensief in de lùcht { — geîijk wij het hier orer enkele dagen d« , den rermoeders, — is roor goed veriwon den. < Het had eea reuzearii te^ea Eageland o] j touw gezet Niet mmder daa twintig Zef pelins moesten er aan deelaemen. Door de) i mist misleid en dol>r het slacht weder w I hun koers gesiagea aija een tieatal Zappe | lins Frankrij k in gedreven waar ze voor he ! grootste gedoelte rampzalif aan hun eind | zijn gekomen. | Volgeas de laatste ialichtiogea ziju vie ! Zeppelins naergeschoten, een is met man schap en al geraagen ^enomen, een4 ander | moet in de Middellandsche zee rergaan zijn Totaal : zes Zeppelins bniten gebruik. Noj nooii in heel 't verloop van den ooriog i zulks gebeurd. Eéa Zeppelin neerschietei was eea feit vaa belaag en nu zoo maar zei in een enkelen dag.. Ze zullen ia Duitschland niet alleen wijdi oogen opeatiekkea maar heel stilletjea moe [ ten bekenneay « We zijn om zeep. » | Want Duitschland is er bevrust van da | het op 't land orerwoanan is, spijts d» j laatste gebeurteniasen die voorvielen in ei j tegep Rasland, Dat sij-= vpa die SGhijnzege ! praien die geen aarde aan den dijk brengen j Duitschland is er bewust ran dat 09k tei f zee zijn macht gefauikt is voor goed,aaderi f zou het zijn toerlncht niet nemen tôt zee ( achuimersstreken, handelsscbepen aanrallei ea in den grond boren, aooala het rerledei dag gebeurd is in de ^foordaee, maar we zijn vloot tegen de Engelsche rloot uitzen-den.In de lueht had het aijn laatste ver weer middel geplaatst. 't Heeft een sla£ willei slaan vooraleer èa Franschea èa Eagâlschei èn Amerikanen htet oÉFecsief gingen nemei tegen Aken, Essen, Keulen en Berlijn 'tHeeft nog nooit zoo zijn viager verbrand Konden onze vliegers thans in grooten ge-talle deze stedea orervliegen en eenig( eieren laten vallen dan zou de zaak geklon-ken zijn : Duitschlands laatste hoop wart voor goed den kop icgedrukt. Petrograd bedreigd. Uit de laatste ialichtingen blijkt het d«l de Duitschers na de bezetting van fde edap den Oesel en Moon, beaonnen aiia met d<

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes