De Belgische standaard

948 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 04 Mei. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 16 april 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/bv79s1mc9c/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

"""""ftb"Voc""' Vc"'ds"è™ Voor i nvssr-i *. i,3; - ?.5p - Voor j mMndea fr. 3,75 . . | Aankondîgtogea : î,9S fr. de regel — ReUamen » 0,40 fr. de r«geU — Vlu&htelingen : 3 talauchingen no 9 regel» 9,50 Jr.sg - so!c'«! to ■ i-icrt or x ttiàclti fr. ï,7^ — V^r* maan'tien fr î^jo — VtK>r S ïa«ind«H 5»«S 1 „ „ , . ... . "T. ~vâ, \ ui r ,mTBr t e » j»v nm oavmw >... t r. huit-, '• Isa ' Voor i tnsaod fr 8.«o - Voor « «aaodén fr 5,00 — Voo» s »aaad«n fr. 7,50 1 Voar aile «ededeeUagec sich i;e wenden tôt s Villa MA CJQUfLLS, Zesàifc, DR PANH*. Kg*?.. "-Viy.-, ^ . -sr. ^■■-^z^frr-^a^saiaBsaissassmtasKSBamÊmmm Morgen geven we het volledig OVERZICHT DER GEBEURTENIS-SEN INÎERLAND, ter plaatse beleefd door onzeu briefwisselaar Jan Van de Woestvne. BEKENTEHISSEN Doctor Max Planck, is Leeraar van Naluurkunde aan de Académie van Wetenschappen te Berliin. Hij is eendier 93... H^lden, die den wereldvermaarden brief ter.kenden « Es ist nicht Wahr», en die Jan Joer-gersen in zijn « Klokke Roeland » zoo ongenadig heeft uitgeklted. Professor Pianck heeft nu ee*en bri f gezocdep naar Prof. Lorentz van Haarlem, met de hoop d*t hij do wereld rondgeleren worde, voor wie hij eigenlijk be-itemd is. En de Duitsche Hoogleeraar bekent daarin dat « de vorm van den brief der 93 waarheidswrekers aanlei-« ding gaf lot... zeer betreurenswaardig misverstaan « omtrent de eehte gevjelenî dier 93 onderteeke-« naar» > (??!) « Volgens zijn meening, en 't is 00k de « meening van zija anobtgenooten Harnaek, Nernst, « Waldeyer, Wilarrr, •.wits-Mollendorff, die brief, « Es « ist nicht Wabr » was gesebreven en geteekend tij-« dens de Vaderlandslievende uitzinaigheid der eerste « oorlogsweken» (l??J « Het is bepaald zeker, zegt Prof. Planck c verder, dat, tôt op dit oogeûbiik nog, het « niet mogelsjk is eene wetemchappelijk gestaaide « meeninç te vormen betrekkelijk den oorsprong van « dezen wereld' orlog ! Wie de verantwoordelijkheid « draagt de onderhandelingen ophet laatste oogenblik « afgebroken te hebben, of nog onmogelijk te maken ; " wie verantwoordelijk is voor de daaruit gesprotene " ijzelijke menschelijke miserie, dit zal slcchts later «• kunnen bepaald worden na een onpartijdig, zaakrijk << oaderzoek 1 " Doch.wat iku wilde vooral doen begrijpeB.schrijft « Prof. Planck, zoogezegd aan den Hollandschen ge-" le«rde, het is, dat, niettegenstaande de schrikkelijke << gebeurtenissen die de wereld nu beleeft.. ik tôt de «' overtuiging gekomen ben dat er zedelijke en weten-«« schappelijke gebieden liggen, buiten het bereik van " den wereldoorioog, en dat eerlijke samenwerking, '• dat het bewerken van wederlandsch gemeengoed, en '<dat.de eerbied voor de burgers van eenen vijande-" lijken Staat, gemakkelijk kunnen samengaan met ds " gloeiende liefde en het nijdig werk voor eens eigen <• Vaderland 1 „ Voelt ge den kerel al komen ? Neen, mijn man, is uw " overtuiging " wat laat geboren, de onze, inte-gendeel, is reeds lang gemaakt, en rotsvast gevest ! Het onmenscbelijk beulenwerk vau uwen Keizer en *ijn kudde, heeft daarvoor gezorgd ! Ontrouw paan wij nu niet worden aan onze eer, en aan den eerbied dien wij ons zelvtn verschuldigd zijnl En waren wij zoo vergeetachtig, ooit, neen, zoo plich-tig aan land , aan volk-, en aan eerverraad, het bloed onzer Helden en onzer Martelaren riep om wraak ! Vergevenkunnen wij, indien de Duitscbers volledige plichtbekentenis doen, rechtzinnig en gemeend, indien *ij daarbij, ten voile, eerherstelling en schadevergoe» ding geveu, dan, vergeven kunnen wij, ali christene mtnschen ; maar, vergeten, nooit I En dat de nu levende Duitsehers verfoeid en ver-bannenuit de betrekking met de sàmenleving der be-gchaafde volkeren zullen zijn, dat de naam van Duit-echer vervloekt, en vermaledijd zal wezen door de eeuwen heen, en een hrandmcrk van gloeiende schan-de, dat hebben ze maar aan hun zelven te danken i Ze hebben het zelf gezocht ! Het iwaad moet gestraft worden ; en de zonde uitgeboet, uit, ten toppe uit I Dat al in de veronderstelling dat dit beginnende be-fouw... gemeend zij ! Want de geschiedenis dezer laatste jaren en dezer laatste maanden, heeft de wereld getooad, klaar lijk het daglicht, hoeveel het mensch-dom betrouwen mag en kan, op een Duitsch mord, op Duitsche eerlijkheid, en dus op Duitsch berouw Wie bouwt op Di itsebe trouw, bouwt op drijfzand ! Nietzsche, de gro ote Duitsche afgod, en die er wel iets moest van weten,— S t Job ken't, immers, zijn volk— heeft het zelf gezeid fa het Duitsche volk, een be-driegersvolk was, « Das Ttusche volk ! » De wereld wil wel eens bedrogen worden, Meeater Planck, maar geen tweemaal 1 Een ezel struikelt immers geen tweedea keer over den zelfden steen ! Want, als ge waandet te winnen in Oogst 19x4, toen was het wel zeker ; toen was het wel wetenscbappelijk bepaald wie de scbuldige was, tn wie de verantwoordelijkheid draagt van dezen monsteroorlog I Want, zoo lang ge meendet te kunnen rekenen,vast en zeker, op uw beulenwerk en op uw beolen, om u de wereldheerschappij te verzekereE, toen wildet ge van geen onpartijdig, zaakrijk onderzoek ! Toen gingt ge bevestigen, zonder aarzelen ; toen gingt ge, met gansch de macht , uw wetonschappelijk gezag, de ! wereld dwingen, — of ge dacht dit te kunnen, — u te ' gelooven : « Es ist nicht Wahr ! » Maar de wereld weet het betcf ! Haar onpartijdig | onderzoek heett reeds lang beslist, en bevonden, on-I wederroeplijk zeker, dat wat aiet waar w&s... juist uw « Es ist aicht Wahr » was 1 ! En het isdan, 00k al te bespottelijk, — en neg een I bewijs te mecr hoeveel betrouwd kan worden nog ooit i op een Duitscher, — te komen zeemen van den Duit-schen eerbied voor de burgers van eenen vijandelijken staat op het oogenblik zelve dat Belgen, dat Fransch-mans, dat Polen en dat Serviërs.op hun eigen grondge-bied, ifpevangen, geplunderd, bestolen, bedrogen, ge-folterd, gepi'nigd, gemarteld en uitgemoord worden, dag voor dag, sedert zooveele maanden, door deeigene Duitsehers. Eenmiddel alleea bestaater,— als er eenbestaan kan, — om den Duitscher werkelijk tôt mkeer te bren-gen en... te beteren, t. w. hem de straf, de voile straf ta doen ondergaan en te doen voelen, die zijn wange-drag verdiende ! De gedwongene afzonderiag waarin eenen langen tijd, de verachting van de beschaatde wereld hem zal houden, zal hem de eenige mogelijke gelegenheid geven de diepte van zijn schelmstuk in ta zien. Niets imœeri, dat een mensch meer tôt inkeer brengt dan gedwongene afzondering I De brief, feitelijk tôt de wereld gericht, door profe»-. sor Planck, bewijst duidelij £ dat die gedwongene afzon-; dering, — die ze met aile mogelijke middelen, eer het een jaar verder is, zullen op wetenschappelijk, zede-lijk, godsdienstig ea maatschappelijk gebied, met f kracht en geweld, getracht hebben te ontgaan, — rechts de eenige straf is die de Duiischers vreezen I Een reden te meer om ze te aanzien als de eenige goede ; want een straf, die niet ontzien wordt, is geen straf meer, en heeft geen beterend «itwerksel ! Als de hond zijn staart intrekt, het is een bewijs, dat hij den stok voelt komen I Wee hem, die de hand der gerechtigheid zou willen tegenhoudea 1 Jan Van ds Woestynï v'^■ ^Tnfliyaf-cgwcia n IWI > ■ nimm—agnaw De Ring van den Yier Aan J. Hubrders Geboord, gevijld en onverwijld het vuurken aiingepokerd, de kroesjes wesr gevuW, terwijl in d&mp gehuld gij op uw aambeeld moksrt ! Een leemen klomp, een bots, een stomp, een duvv van uwe duinen : en 't gat is uitgehold daar 't gloeiwit vocht, vôor 't stolt, al brobb'leKd in zal schuimen. Hoe fijn en rap, Hoe flink ea kaap Kunt gij 't metaql niet smeden ? Gepoetst, blinkt kd'îe ring gelijk een zilverling zoo gaàfvan geat en snede. En met éen slag wordt naam en dag in 't broos juweel gedreven Hn 'k wed : gij sroudt 't weilicht, ten prijse van 't gewicht in gouden munt, niet geven !... Ik heb gezien boe arme liêû en rijke het vereeren, gelijk een heiligdom aan handen blar.k of krom van 't werken en vol weeren, O I nijv'rig kroost smeedt onverpoosd ten Yzer uwe ringen. De vijand tempeliert zoolang gij vijlt en viert dat hoog de gensters spriegen I Fritz Francken. Diksmuiden «7-IV-I6 ! DeYervacbUgebjartuissea op het Westeiijk. front De Duitsche bedrijvigheld neemt toe om Yper 1 Wa mogea uit htrf oog nietverliezea datde 1 ; Duitîchprs hun aangreVordig^a Lsnte-offen-' \ «ici hsbban ingezet tegen Vcrdu?!. Maar nu 1 is het ooKsnhiikwd : ekçme>» om in gt-moeds zich af te vra^en icdiea do duitsche bedrij-vigheid om Yper «iet het tweede Ujdstip in dit off«nsiel »erra»dt t. w. het opr ukken naar ! } K*.les. W&i:t altijd hetft de duitsche over | heiii geîoond dat dit doeî noe steeds opperst , \ ligt. Nu inzonderlijk de strijd cm Verdan . j schijct gekomen te ïijo in riese psrioda van f I dcodstrijd, die ocregelmatige opsnakken vau • s leven kexit., maar 00k duidelijk te kenLen 1 \ getft dat de inafmiBgv&n Verdun eerstdaage s j op het tweede plan s&l wordea gesleld, ishet ' ^ meer dan wasrt chijLlgk dat de Duilschf.rs ' \ eeaniiuw offa&siefzuiisn inzettea, fearstens f om het iaitiaûel van aanvalieu In handeu te | heu tes, — ea dit vcrzekeit detijd«lijk over-| macht,—votvolsseas om door dit optredecdJ : oBgunstige steinmitig in Duitschlaud teweeg I gebracht door de mislukising vau het oiiea-: | siâftagea Verda1, zjovsel mi>geiljk ta Una-: a peres. 1 Men ge>waagt vsn nu reeds van dagelljk-; ^ 6chô aanvalien op het Engelsuh front, aan» [ . vailea die aich pl&atîten lu "t Atrechîsche en Ibe2Uiden Yper. Opmerkeoswaardig vait het dadelijk op dat de Duitsehers den sector Stecastraete — Yper mat rust lietec3 moet dit ciet als vicgerwijzing dienen, te mesr omdat dezen sector het gusatigste is gelegeri voor 6®3 offanslef in dit getijde ? De Duitsehers hebben de gewooate niet fàaï doordrageDd aan te valUn waar zij pei-liugcn dota. Dit hebben we belts Jd te Var-dua en 'i varlsden is reeds zoo di&wgls eene le» geweest. De Daitscbe staiptrekkingea om îerdm Zoo kunnen 2e bestsmpeid worden de Duitsche aan vallée, die ooregelmatig aa dagen Vferschtêù, qq 66ks Westeiijk, dan eens Oos-tdijk de Maas plaa s srijpsn. Ëchter zonder doorgedrevea te worden ea... uiîslag af fe Werpen. Is dit niât het b'jzofldefSta teeken dat de Duitsehers skchîs als om de gewoonte er niet van te verliextn, — iu 8iwachtiag,dat he' offenekf hier doodbloedt in een offeKsiei op î>ea attder punt, — deze asnvalfea uit« voeïea ? W at echter nog beteskenisvoller voorkomt, is het steeds vooruitdriRgen der Fraascben icdarmaiî de Duitsehers een aanval inzetten. De Duitsche macht om Verdun is aiet allesnlijk bedwongea, maar over-measierd en 't achijnt a?sol de Franschea in den VardunsQctor slechts op het teeken w&ch'ïn om vooiuit ts i ukk§3. Eu aïs van zelîs plaatst zich de vraag : Zu'.lsn wa geeo OEStuimig Fs-stcsch oSej*j-f b.Lvea wannecr de Duitsehersbcgiunen met het aaapakkea ?Iq 't Ecgehche front ? Wachten we de gôbeurtei.iasen af. DS H0DDEWRÛSMKM8 N* bislacgr^ke oRdsEhaitdeliDgen heeft Roemeaie i.ck->o wagons gsaan aan Eagcland verkocht. Dit hsefc ees te grooter bet«ek®nis omd&t Duituchland de^a hoeveelh«id graaa vo r Turfee y* had willen opkoopen. lijnengeïeclitefl op t Ëagelscii M. Aaabteljjk i Mei. Een kra'orozjlploffi ag bij Carmcy bejeha-diçde onze siftHinge*. Een grenaden asnval Loos weid afseslas-en. Wij ded«n een mijn spriogetî hij Roclincourt. De artillerie was hetl bedrijvlg om Yp*r es meer Znidwaar's. Zeven lnchtgevechten werden geleverd. Twee duitsche toestellen werden neerge-schotea. j Wir goan-t-er- ifler ! Ik hob een Hollandschea vrienJ die **oor eaken sonig de gren? ov.-r moet, en mij dan telkens brieve!in?s zijn» msiadrukkeB mcê deelt, ovw wat hij in Dnitschksd hetft ge-1 zien. Verleden jaar wtrea siioe thtmas : s « De Duitsche gtedeo loopen vol soldaten, precies of er geen frontea waren ; Duitsch» i land is vee.1 sterker ^an de Verbond ,nen ver-r moeden ; De FraEBche pèrs is al te lichtzinrJg-' optimistiscb ; 'k Weet in 't gahttgl no? niet 1 aan welke zijde de victorie a-al neerstrljkeE.» [ Ea dergerîijke mser. 1 Maar in zije laafsten brief, wat eon ver-aodering vau toon 1 Eindô Msirt laatst en begin Àpril maaktt hij een omreisja in West-falcn en Kbijfisch Pjuisen. Vcrt'na, Verdun, watesr! ommakeer hebt gij la de Duitschs gemoaderen tewee^gebrecht ? Gansch de Rbljrstreek ligt vol gekwcfsten, van eene nakende overwitining: gesn sprake mecr. Een dokier-professor vatte zijn oordeel aldug «amen : (Duitsche stijl natuuriijk). > Nu beginsen wij de kaeep van Eogeland te voelen ; indion Albion onze teganstrevers nog twee drie jaar kan saœenhouden en be« zoWlgen, en Engeland is ff&ar maris genoeg toe, zoo geraksn oaze fiaancien in aulken staat van faillist dat oaze h&Ddel en nijveî-heid io gesn twistlg jasr feuenen opschieten en het in eene afsienb&re toejkoaiBt nooit van de Efgslschs wisneu kuenen. Engeland, zijne ze!fzuchti»e gaegen gaatide, treft ons in osze bron vao rijkdom die 00k de bron is van onze macht. Intusschen pleogt Europa zelfmoord. « De doorbr&ak bij Verdun is mislukt, Men troost ons met te zeggen dat Frankrijk er zijn beste bloed veriiest, Mjjar hoe bloeden wij zelf? Mogen wij betrouwea dat deze ader-latiog sas het Fraosche îeger ons beter kans geeft elders e«n doorbreken te doen gefuk-ken, gevolgd van een afaonderiljken vrede ? » Een Akeflsche self-mads koopman, die mijn vriend bij dezes vertre'< tôt aan de siatie uit-geleide de^a, wond er geen doctot al« doekja# cm, maar gaf oitinp- aan dp stemmiag die gassch Duit8cbland b?kiemt, ia zijn kleutig ï»îat-K0lfsisch : « Wir goan t er under /» Moed, jo"gens, îaat de Duitsche prot-ssors hunne bloemjcs pianten op hei graf van Duiiech'ands hoogmoed. Voor ons heeft slechts eene zaak belaag : Sie goan t er under ! YES. «a» HET OPROER IN IERLAND VOLKOMEN GEDEMPT Al demultsr» van Dublija hebben iich op 1 Mei o wgtgtvan. Di muiters ia het bin-senhni iegdeo iusgdijlis ds wgpen* nesr. Te Dublijaallissngavea zich 1 00 ogsfgariâ Hngen over. Het wordt verzekerd dat de wapecstapal-plaaisen van Cork in de handgo der Eûgel-achen 2Q0 gevallen. In d»n nacbt van 30 April tôt 1 M#i steldan de muiters vaa Enniscortly voor de w»pens neer te îsggen «n huo aanvoeriUrs uit te lever in, iudien de opKtandeliogsn vnjeiijk eaar huis mochten Weerkeeren. Han werd geantwootd dat zfj kspituleeres maesten zonder voojwaarde&. Om «s ure'smorgeng was de overgave «en gedaan toit. Tusschen de opstfecdlelinçen bevindt zich de Markgravin Markiemat die haar hôtel in vestihg had veranderd. ——MM— M M11^ la Daitichland en Oosienrijk werd met 1" Mel de tijd èèn uur vôor gezet. Die arme Keizer ! Er zîjn tcch ongôvoflige menschun. Sed> rt 't begin va» den corlog klaagt de Keizer bfirhaaldslijk van jprievande harte-wee, en nîemsnd schijnt er cm le ireurenis. Errst was het de »ota aan Président Wil-son : « MQn h&rte bloedt.,.» dat hij vrou* wee, kinderen, gees^elijken genoodzaakt was te doen v£rmoorden, de aloude stad Leuvea te verwoesten, enz. - Zoo'n K«ixerlgk hartebloed ! Iaat mea dat maar als pomp-water loopen ? Vroeger reeds, indien wJJ den Spanjaard Melga* moeten gelcovan, had hfl aan zijn medekeizer uit Oostenrjjk, gtschreven : « Mtjn ziel wordt verscheurd, maar allci moet ts vnur «n te iwaard gedoemd worden; mannen, vrouwen en grfleaards moeten ge-wurgd, geen huis Boch geen boom mag recht blflven stass. » — Indien hij het nist ge« schrçven heeft, dan heeft hij het toch gedaan. En nu voor 't laatst, de deelnemlDgsdépê-cbe aan de wtduwe van voa der Goltz : « Het cieuwg vin den dood uws echtgenoota heeft mii diep oniroerd. Met gaasch het legeif, beween ik in hem... » enz. Bij zijn hartebloed, zijn zielverschenring, voegt de Keizer ku een vloed van tranen. — Rampzalige mensch 1 Men utl zeggea : «Ja, maar zijn oogen bleven toch droog toen het iorpedeeren van de Liuitania es van zoovaîe andere achepen — honder-» den vrou^en en weerloozen don dieperik , inzond. Toen bloedde zijn hart niet. Hij de-| coreerde zelfs den hoofdbeul, zoo wij ons | niet vergisseD. — 't Is waar, maar zo» men willen dat hij blffv* weenen, om, gelijk Petrus, twee rrosvan in ds waagen te kr^-gan ? — dat zijn harteblced blijvc vloeiea ? Dan ware hij weldra uitgebloed, — men moet « objcctiet » zijn, aïs men Duitscher is. î Ik herhsal : arme, gevoelige Keizer l M. JE. Btlpairt Belgische Regeering Contingent van het Leger B E R I C H T . j De Miaister van Binnenlandsche Zaken i bfôogt ter kennis der belanghebbendea dat de Belgen, geborœn in 1897, die zich in hst door dea vijand niet besette gedeeltevan Bslgië bevinden en niet onder de wapens zfln, gehouden zijn sich te doen inschrijven voor het bijîonder contingent voor 1916, vôor ; 10 Mei aïtistaasde.(Bcslujt-Wet van 1 Maart | I9I6 en ministerieel besluit van 10 April ; 1916 — Bslpische moniteur van 4-IO Maart 1916 m van 9-15 April 1916). De insehrijving moet gevaagd worden aai den burgeriijken Gouverneur der provincl» of aan den Commissaris vas het arrondissement, door brief aanduldende naam, voorna-men, datum van geboorte en juist adres va» den belanghebbende. Een ontvangstbewijs van deze aaavragev zal worden atgeleverd. Indien, vôor 25 Mei a*Esta»Bde, e.en ontvangstbewflt niet aan den bslanghebbsnde is toegekomen zal deze zijûe aanvraag moeten hernieuwen. 1s wederspannig en als dusdanig (restraft, de mllitiaan die nalaat zich te doen inschrijven (Besluit-Wet van 1 Maart 1916 hlerbo-vsn aaugeh&ald). Wordt beschouwd als déserteur en onder-w^rpen aan de stra£f«n voorzien bij het Mi-litair Strafwetboek, de militlaan dit, om zich te onttrckk#n aan de wervingsTerrichtiogen van verblijf verandert ol die, metzelfde doel, bedrieglijke middelea gebruikt. (B:sluit-Wet van 1 Maart 1916, hierboven aangehaald). « 9^? Jaar — ^f 97 (34&| Tijf c»Bti©m©m aet mmme? Donderdag 4- Mei 1918

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes