De Belgische standaard

406 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 19 April. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 12 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/mw28913409/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Vrijdag 19 April r* Abokhfmrhïek V —9— Voer5Soldat«B z naasd fr. 1,35 r" s maandea a,50 3 maanden 3,7s -o- [ Hiat Soldâtes in 't lsmd. Z maand fr. 1,75 4 maanden 3,50 3 maandeo 5,35 Bniten 't ltûd: I maaad fr. *,30 ; • maandtn 5,00 DE BELGISCHE STANDAARD Bpstil I lakwr nu* " Ma CoqviUo0 Zeedljk DZPANm Kleine nanko*» digingen : 0,25 t. dercgêl RBOLAKKN volgena otoi-esnkomat . y ; "t»..» -*v _ -*~yx, / _ », ... a, t.. 4. tam0,. ». *» * *«-»«. w »l- »•»*■ «SiM- **" *' "h-- **" Punten op deI'S Lïoa Van GsetLeta fcespreekt ia « B Vaderland » van 4dea April, it ï»*t-gebeurtenissen in HoMaisS ea stelt as ija e heel valsch daglicht. Wij koadsE het aataarîijk aiet and< Tcrwaolîten Tau den joaraalist die zieh s zesr ia de vrieadschsp 'fais Aufuai Moi «a L-3or.cs Dacsstiiio0 vçrheîîgt.Van beie gesprsken, het was Fr. Van Cauwssî» zclf, die ia een paar artlkele oHlsags f schenen, le met eca overvloed van be* zca aoemde : journalisten van ia^g allo Wat an d® via&mscbgesindheid van Ai Moaet betrtfi, die siaat vo&r onîBggwijd aïs Lso Van Geethecs, bai?,en kïjf ; de personon die de Vlaaaeeche Bewegi inaerlijk kennen, weten dat Acq Vlaamschgezind was, Rip ia de liber parlij sis opportuaist êoorgteg en Ai Monet door al de Vlaamscbgcsinden, zout endsrscheid van politiek® deakwijse woi afgekeard. Nechtacs, Aapje, Rip en Aug. Mo; lija ééa ea decsslfde persaoa, «iccb gode drie schakeeriogea wjer van het * plus ultra » éer Vlaamsohe persma^&ea. Wat verdrchîîitakingaij oàj-r Van Cao^ laert en wat opseosSspdÎK^ vas ©aju hedea 1 L«o Vaa Gc&lhem aegt : « . éér daa < 114 al ônwe'ead sijn ^tbléven sassgaa: het prograsema tsb bet Vi. B«î%» Yerbon Hewel, dat ia geen onwasrheid mi maar eeee grore kagen. Ai ds ledes hoogergeaoemd verboïitê hebben het ; graiarna gekisn ea onderteekend, Zoo Vaa - Goethem erestig was ea goed iagalicht sohijnt orer wst Ssrgc De Zatter ait het Kaœp vaa Z«Ist d« moet hij 00k wel w«tea dat aadereï « De Toort? » tegea *an Gaawâlaert ea Boad pr»testeerdea oaadat hij iaî«t l Jtulke fliake wij se de Akti?iates sfkeoi Weet die Heer daa aist, (m zso ja, waai aeemt hij het nieî over), dat fcet \i-B Verboaé osa sijae Vaderlandsliefdt «î« la de « Toorts » wordt asogevallea ? la Hollacdsche dsgbla^en kfs* mea nochtans 00k, Dat hij «ijae vrieeden ait Nederi oaderrregSj ea hij aal wetea, ^at meer 3oo haadteekens sedert het ontskf tan Zatter, het aaatal van 6000 hebbsa ' groat. Weet L. V. G (en, als * Directeur * het grost Vlaaaiaah wrgaxa sou hij ■loetan wetea), daî de akiirsU-y i» ha pe>s ds beslaitfîa ®^«sr»smfin van Vis» -seb Bïlgssoh Yfurbonà ^aar er »< vàlisg àe sweeoende afkeu^ing in ver den èh hetzelfde Ver boad eem ar!g sien We#t L. V. G., — ea wij twi|fo!e aiet saa of hi) kect de feitea zoo goe« wij, — dat hij die sprefkt ?aa 5 tôt ( haadteekecs die ala eese stkeutiog zoi gcldea voor F. V. Gauwelaert, dat haadteekeas enkel zijn bijeeo gebraoht dat raea wiat dat de Viaacas^be l«iâer I de Aktiviatea aaaviel. Dat hij aohrijve naar Udes vass wsar reel haadteekeca komea ea mea zal daar wijaœaken, dat het jaist de jvriei van onsea Fraaa «ija die se bijeeezant Doch neea, L. V. G, Ioopt lievtr t?ass« aktivistea oui de Aidera "an dè Vlaesa I Bewegisg te bczwe^dereo. Hij spselt ii I «eid . vaa «eoige VUêmtch^Éîsre, gaa I la sija dîrectcarsèbsp et- bhk- heél ai hoegte «eer op al ^at eog Vkanîsch % ea, en r«cbt do»f s?-e, sijn laed ea gdroaw, degelijk w«rk verrlcht. Zou I h«or mu1 verderniet kaa&ea k'iicÎJKn w Iwoord voerde op se vergaderirg vaa i3 Maart ia dec Hsag. Vhask.gfcQ kuaïsen allerbest de uitèsgiî gen v&« Charles Bernard, Modeat Te wagae ea Gie missea. Wat ze wil!®a, < 'e dasrop saag Lso Vaa Goethem bouwea a eE op eetie rots, is de ver¥?««saiij'*heid vi eea gesond VI. programma,Nooit aallea s :î8 aaa « Het Vaderlaad » iets vragea ça a 80 het schijaheilfg « Allea vsor Vbandjrea iet Vlaaadsren voor Bslglë » ontkeanea v ea kat volkoraen het recht «m oî»se bas "r^ veormaansa te bezwadderea I JAN VLAMING. ci. __ _ ™ Het onlslag wn Gzemin. jje "t Waa te vooraitn, dit oatalag. île De poliîieke positie vaa dea Oostorij \g. schea es tais ter kon oDmogelijk beata ier blii vea tegen de muilperea van Glemeaoei •at Mea ksat de g@sohiedfaia. P#s bad Daitsehlgiad «ija offansinf bege iet a«n oi in ecn rcdevocriog v6t>r de Weea< fca stadaraad gehouàea, legde Gieraia t aie Gbmeacsaa de «chuld droeg van het cM ■kf, *»et oaverbi^delijk de eiaohea v tfs-1 Fraskrijk op Ëlzas LothariUgaa voor iftt-1 gtaan. Gfemencssu antwoordde dst Gsen 15®©g. Ea toen kwamsn de oatlialiiogea. •en l la Octobej 1^17 iad Oost®nrïjk Frai s de rijjk gepolst copeas te stellea vredefvo \ ^*ooïwaardea. Grs;f Revêrîera, 1 »r, Oost®aïijktcb® sijde, ea Graaf Armaad 1 ?an F?aoscbe sîjde hadden te Fribeurg ïa i?o s^rlasd versçhiilende OEderheudeE,dIe vo< daurdsn tôt Februsri 1918. Toen w«r< soo «fc 'afgebrokea. Men kwam niât te akkoo aat Oostenrijk wilde geea daimpje l«ggen ®d, seker# saksn al. ia do Elsaa-Lotharing i ia kwestie GleiaeBCf.au miek een brisf i«n dea Keizer van Ooaîsnrijk aaa Pries Sii op t&b Bourbon ia Maart 1917 gsrieht, op 'de. baar, wasrust bleek dat Oostearijk op ■ois oagsîiblik bereid was vredeabe«pi'ekii(| 6^. 1 te beginasn c-p volgeade gr&ndslagen gro eds i slegaa. 1) Herstel ®n sch&dsvergoediag tsa I dst gië. 2) fterstel van SertiS. ind 3) Erkeaaing der dscbea van Fraaki àsa | op Eisa» Lotbariagen. De Cserain kreeg dien steea op d*n kop rer- sweeg- Maar in Daitschland swcgvn se n Daar was mea verbolgea opgwproni van omdat Daitschland door sija Keiser ea d dat Gserain k< 1917 was bedrogea geworden ûne Ea dsar het te maeilijk wars Ks hei Karei a! te w*rpen heeft Gserain het moi srg î bfkoopen Ou^er de drukkisg van Daiti ms-1 land is hij meeten afireden. De xedeles^ ide. heel die stichtelijke historié î a *r \ Oostearijk dat ia 1917 op nog wat 1 ! als \ stsndighsid kon bogen, ligt hedea or loeo j ds kaie vas Daitschlaad, 't la spijtïg 1 ;den Oostearijk «a... voor ons iie BURIAN om-1 00k volgt Gzernin op. loe. {Zurich, 17 April, 20 unr.) — Bi bem ! Barian is tôt minister vr buitenlandi écH ! aakea van Oostearijk bs: «md in de pl Jeu s van Cierain, ontslaggev . (5 j | Baron Burian is de man van Duitscfeb ^tr'Werk d®r gobruikte posUegels , „ voordeole der Doodlij^ondo iudd t J_, vaa 't bezette Belgiô. oelt l Dit werk br ht reeds over e t srolfe ! boaderd frsnks op. dis AU* opzeade rs sijn vung bedawkt aar- wordea aev.ns lv er in aeê wilt wei rkaaisie Hàt diiitsch offeosid-"j BELQISCH FRON1 J We veriidelen een vijandcliîk 1 offsosief tusschen de Blasckaai > Spoorweg Yper-Thourout» ! le mu 600 KrijgsgeïaBéenea. î Gslijk wij h#t dsâea voorsian, hsbbea 9 Duhschers, met sterke trospesnsachtsa ? aanval iagezet boven Ypsr. Daar Isgea Beigen. Niet aliteulijk hebbea se kloekes dig den soh»k oaderstaan, maar d< krachtdsâife te^ecasavallca den vijs tereg gsworpsa vaa waar hij §ekome& ^ Zes honderd krijsgevangenen bleven onze hariden. Ofer des* gebsaftenss zegl bet auebtsi bericht : ^ 1 j April 30 uur. Des (Il m»rgea viei vijand verwosd, onsa voorpost-stellini aaa tasschea dea BLANKAARD t dea apoorwfif vaa YPER ïsasr THOUROI Eca oogeablik koodea zs voet vattet it verschilleade onaer voorpsstea Maar kra< 3 dadige tegenaaavallea hadden oamidde Q plaats. De vijand we^d uit de bszetts 5 ten teraggeworpeno Zss hoaderd krljgi jLJ vao|eBen bievea ia oase haadea. Gten wijziging op het Somme fre Parijs 17 Aûril a3 uur. Op het fi r" Somme Oise bevige wedersfjdschs «îtills IIS sîrijd, die sich uitstrekte tôt Champai m PARIJS, 18 April, 7 aar. — Ge«a lt* fanteris gevcchtea gedarsnds 4ea d*g. Daitscbtrssamea ouïe eerste liais en >e. darpen N. Montdidier oader vuur C . artillerie bestreed met goed gevolg ID duitsche. a- jd Wij hatidhavea het front as Meteren-Wytscha °* Kecbtrekkiag van ons front O Yt eB Londen 17 April a3 unr. Door tq ,j. aanvallea hebbea wij oaze Haie bij \ schaets m Meîerea h«rsïeld- Dit laa ,j„ dorp blet f in oas bsait. Verwoede vijaadelijke aaavalltn N. E bleven sonder gevolg. W ij namen kri jjj gevacgenen. O. Robecq verijdelden ?ijaad®Sijks asnvalspigingea. 8B Tea gsvolge vaa dea nisuwen toest Et. "p de Leie hebbea oaafl postoa dis O. "ï en staad bieldcn &ieuwe âcbtirwaartsche t or liegsabefr t. Z. Âtrecht werd de vijand die ense 1( ;tr grave» aabij Boyellss was bianeagedron eB door tegeaaaavallea ttraggeworpea. ,jj. handhaaiien paie liais. »n De Frais s ci e treepen in den striji Lonaen 18 Aprtl y uur. Dez@â moi begon de vijandelijke ait'llerie esn he <r btschieting van oas front tassahen Lsy >rr t bosch van Nieppe-Wytschacte. Basliste 1 vallen die daarna plaats grepen liepen < | in ons vuur. Wij togen herhaalde malea ten te aanv&l en kondea de dorpea Meterei Wytscbaete binnen dringen, maar iagi ^ ge nieuwe arnvalleo, kondea wij as dese «tcllingen cie* haadhavea. Fraa troepen nemea op dit froat d|sl ia den si j BOLO un j ep 17 Aprii, gdusilleerd. on ; Parijs, 77 April. — Hr?.ea morj sa | 5-1/2 uar is Boîo, —as gisier deor kap rte ï Boachardoe eea lastste mssl o^derboos ' met Caillaox s»co!.fronte»rd feweest te ea | — naer '% strefplein ven Vi ceanes ges ;eD gewordes. Oao 6 car bad de sirÊfait?o< i®n plaats. Boîo werd gcfasilleerà, i De Mtiig nu^t mbtelijke ! iDlictitiagea en geraststellisg. H Ds bevolkiog vaa heel Oobeist Bslg bcleçft tbàss weer e«n lijd van sngst i « enzekerheid disîi zij ree^s in Okîoser 19 beeft gskead, Ofâru»?fcaren*ie g*ruchtea d®s-3 iv Jovi 't Kan niet aaders.'t L^gt nu eeomsal in di a«rd der menseben. Men ss altijd genei| het ergste ts vrsesen, b?jE®sdsriijk als m ■®a reeds 100 dikîfijls Ss telcurgestfld gewees de De s»v«rheid, loowei militaire a&s barg oe,! iijka, aoa het ia dese oMSiaa^ighedeu 1 eea plickt maetea aanzien de bevolkieg md te Hcbten, voor ts lichte", gerust te stell #9, waer ®n waisneer bet soodig is in Een raid^ê! desrvoor is ia aile «lorpen •EieeEl'fhu'sea of op b'jsoodere plaatsc lijk r; -Ima^g, telkeadsgt, zoodra zeversch n>n de ambtelijke oorlogsberic ten it plakkea. Zalks wordt gedaaa in «lie la? Ai sea în oabïset België aïet mea dat ia eea en twee dorpea.Toelichlingen soadea iesgeli JT- gewcnsciit wordae. 1 iE Oagetwijfeld zal bet voldoende wesen ibî- bevoe^ds overfeeid op * it feit te wijzsa c l*ik voldoeaiag te krijgen. >°s- Ala men if maar, dcsgrvalleïid, aaadac 'ïe* aaa geeft da berichtïa ia 't VLAAMS( ait te plakken 1 Aaders blijft het midi nt nog eens sonder gevolg. DE TOESTAND aige verïies van Belle & Wytscha* >âse . Oe bedfêigiog tegen Yper Eergisîer hsbbsa de Daitschers heel b maoht geworpea tegen het aieuw front 1 de Boadgeisooten hadden beset, al. W g^g schaete-Belle-Meteren mit het doîd ia No delijks riebting dit front te breksn en er «Dgelîfchs légers die Yper beschuttco, £SB" een ach>eraItpiooiea ts dwisgejj om s fy*- omsiageliog te voorkomaa. Vroag ia s tst« imorgcn werd de aanra! asegevangee. . was v3or*fgsgaaa ea gicg vergeïald vaa 1 ielle bescbieliaf, waarvaa al de aadere besci if»- tiagea die wij, gedureade dea oorlog, wij |,8t Yssrfroat hoordea, slecbts esc fia gedacht kaanea geven. Ala esa roilei an» doader, ko^end ait 't Zaiden, overgol Per heel eabezet België, den dag en dea na itel- joor. 't Gaf, op sekerc eogenfalikkas « iadrak dat men ona in dea ru«r btsebe >op- De Daitschers wilden de b»v3Îir:iag W igea bua positif eiacbt sui^s. laujea iia« Wij ui«t vsr^eten dat «te vooîuitg^miia rija aa op ons Laysfrotst «sa spis 5e hcbbsa slagen van i5 kSss. i® -5? dî>p4e 20 k lu de bresdte, dear bl;jv«a strappeo * r8an |ndien geaersa! Focb bat icittau-f ia h y'fe den keo kriisjen «a een sigcœeaaea teg 9 ' sanval d«®ea ultvesrcn seovscl saidsbj^ Im" noerdeUjk bat dai'sch* aaa-&îsfront, u t aleer bat ds Daitsobers soa gaÊukt sijes 1 I froat ia te ricHtr-a ; daa sc-a, boog8'-w« ®*eQ" \ ncb j vïjk, ^<3 voiraig Id em ach 1 ™ uitgaag veraîtderd sija. Oza dit te btle! 8T® " ' deed ds vijaad *ea »!g^meec«o aaa val t '% hoc^3rg€m«lidf frost. Na arsa su a kC' 3 te bebben ntera-snB, werd »e drokli Eî' vaa ésu vijaad te erg eaa tegeogibs-u 3 te kanawa ^ardea. G en BSLLS, dat ï vija .d, spïjta a5ks, wilds^emachtijea, ' de slasbUag afgrjj3«lijk. Béila ssost als em ateaasiaaî vaa de huidîg® liaîe îot W*1 iteio gbea» aaaaien wordea. Dà staà is bsî 'den !aiigr>jk k;s^pa;,t vat ds steeewegea sija, ia aîie riaïiiiug'ja loopca Zij bad,»v6or oerd oorlog, eeas bsfolkiog vga i4 éuteend aing ien, Spijts «aa^allen op aanvallea hid de eogelsche iegers staad te Beile self. IMsar ia dsa Dâia?ddëg geluktea de Dait* ac'iers eriu des onstrek rea Belle, waar o.m. de Ra?eïâberg ligt {77 miter hoog ea di« ds sîa^ beheerscht), te verofereu. Het f& lot vaa de stad wa? bssl'st. Tegea dea saor-11 gsa moesî es®a de stad prijsgeven Dit hai ^ voo" gerolf de liais die Hep op METERBN te doea ploeiea. Om 't betit van Mtterea e* werd ernstig g«?ocht«n. De vijaad koa er !S ecbter o;k voet vatten. ^ latasacheî'lijd, op oosea linkcr«I<-ag«l, !n beakîî âd vljead legea Wyiachaete-Wclver* gheta. Oo^'.r 44à drak asoest Wyl*chaete e oatruimd wardea alsook Spaabroekmolea. Eia^ebjk bovea YPER ia de artilleria-strijd bsgoasea. Dit ia 't verlaop vaa de Br twee laatste da<?ea strijd. Voor 't oogea-blik is de tosstis^d aiet verblijdgnd, saaar eB ia geeneo der le soo erg als eckelâ èagen f_» geleden. De Daitrcbsrg b.sbbea hua bekomea lJ" voordsel niet kuaaen uitbaten. Ze gerocMen 1(5 verder daa ss haJisa gedacht ea hn n raitsrij was niet ger*ed. Dat heeft eea tij> delijk evenwicht in dea atrijd gebraehi ^ waaruit wij het grootste profijt hebbenkna* aen trakken. Wst eergister en pister gebearde is eei 'm oavermijdglisk gsvalg van den toeafcmd. M$a vecot gia s ia open veld en vandaag sa' mea d&rpen sntraimeu osa s* rr orger le erovsrca. ici Wat sal er met Yper gebtaren ai Wytfcha rte it fe?a!ka eu ia den saete: vaa P*?scher«!aeis de vijand op aaavallei L staat ? . 't Is »chter te siea ke< het met ds wedersijdscht reservea zit oe te ««u vu si coid^el ait te brengen. Het aoedl ge zal w»i gedaan gsweest sija om het laat ate brokje vrljan belgischen grend te be on houdea. lat — ^ Op d@ andere routea is er nicts meldens ^ waardig tensij dat ia Uacedonie het l«g« van Geaeraal Gail'au aat «en plaatselijl offensief hetft iageset wrersijden de Strt* , ^ ma. De Baîgsarsche voerpostea werd» * uit tien iorpen vèrjeagd. F et frûkssk L léger hielp in deze krijgsverrichtiKgea caec W«ë moeten ecbter de bericht i&wachte om te bestatigen indien het hier eea effet) sief vaa bedied sal wezen. BW ide ■ Ut ?» i êmt is« » Stlditei iSB I 0j ; M. DE DORLODOT, Pfio * Garder-i i0l f Fo!k»s.<w.$ .(Etiglab^j, vracj! • ets Anttierpsn : 2916 B(«ack< F ei 5<jl) | Lj&.s 2904 BrEC'àC E.'uutisSj ikieukeop go. « saïso, 55-3S faar. 28o4 Cols tarife ^ wîelrijfci im. | 2916 Dîcock Ff-sks 3*44 Dedrcvcr, Auwei &8i | atraat. 8022 Ds Mnrscbsîk Fracs, Lgr-g aQ. | BasUekci.Vaxr. 185, wss k i- fiàie 3o4 6E. s Dray Peu!, sK-kejifcfiïojger. 3^44 Vaerut g]s wyck Eoaîsj, ïkchtelitsg, Dsda-^s sir 47 (Cr. 3o44 Vandenabeels mari Vas Diepscba-'ci ,UQ aîraat- 3?44 Vai He-'rck, S'4*yas r 3o4 i9tTa Vaasinaye Victor. 3 21 V«rmîek«a Aagus ser, 12e llrie, Vleaïfflëche fraii, 28. 3o25 V^ ;cn rees Ade f fe'arôi. s, Va-r^sj* teerd, k\ r,p Assenede : 2899 Baasctioot Pai é aoi rea | 2899 VaEksrkvaorde Giaïah. Baelen : 2937 P*u^cis Feriîeaad, vri, den vriilige/ 1917. Berchem : 2y35 Dst s Gcs *f nrsg H yst °P den B erg ; 292a Vau Wum^ het Fr«r,a (Gâer) <ttf ' Hiboken. : 3o25 K«ï«seœaas Maria, be- Hooglede : 2936 Depjorter Eisa, 286 ^;3 | E* H. IJemîiyck G. safia. dsa S Lier : 2914 Ba&tis Acbk-S, eerste ssrgeai 3i#. ' «aajcsôr bij (îe pagërs te voet. ien j Leuoen : 2885 Timmermacs Pierre,tréÉ wachter.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes