De Belgische standaard

884 0
16 november 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 16 November. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 05 april 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/kp7tm72v9q/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

4d® Jaar W M47 Zaterdag 16 11 yvember 101S V-v Veor Seldttes ï mt*Kd 1,33 fr. 3 tnc3.a«!e# 4,50 | Ma*ÉCie» j,7S ta "t i*ed i si* d ir. z,75 i'cv. s-, 2,50 S » • *•) 5,25 » - - -■ ' :t «d ' !■ 3,50 i ai"-,. j.i, y,o# î 7tjo DE BELGISHE STAnDAARD 8*sîi{ M Jjsfàsf VU!* : £•-« O'îrj.* :*>•* Ze«di}jt OR PANS-: 1 1,35 U. dâ k-.-gsi reglahek 1 WftijÇeK». Ot'-f teaknW: cexr&MK Sïishtkr-Bestuw IL . îFONS PEETER6 VASTE MEDEWERKERS : M. E. Belpatre .gL. Duykers, P. Bertrand Van der Schelden, Dr. Van de Pérre, Dr. 3. Van de Woestyue, Jt 1 est,- Dr <«* De foU,gO. Wattez, Adv. H. Baels, HilarionThana Aan onze lezers Uit rcden van vérplaatsiag' van ©nze burcclefi, zal ons blad morgen niet verschijnen. Onze lezers gelieven wat geduld te hebben. Het verloop ir ReTolmie in MtscMaid De omweuteling neemt om zeggens, een voor ons bevredigend verloop.Uit de talrijke berich-ten die ons iangs aile zijdén toegeseind worden, is trouwens op te maken dat de vooruitstreven d 3 socialisten, die er dezelfde gedachten als de russische bolclievisten op nahouden hoege-naamd niet hgt hooge vroord zullen voeren. Zoo vernemen we thans dat zij als gedweeë scha-pen tei ug in de rangea van het algameen socialisme zijri getreden dat door toedoen van Ebert en Scheideman en door een vreedzame omweri-Uling Duitsciiiand een volksgezinde regeering wil geven, én door verstandiiouding met de anaere partijeu ue verzoening en de...levensbe~ voorrading van 't Duitsche volk wil verzdkeren. Aan de tooruitstrevnnde socialisten zijn drie plaatsen in het voorloopig bewind toegesuan en 't feit dat zij met mannen als Soif, Erzberger ou andereri willen medewerkeu op 't oogenblik dat voor hen de grootste vemachtingen open-stonden is een teeken dat de invloed der bur-gerpartijen en de katholieke rolksfractie (cen-trum) zich in 't nieuwe Duitsekland sterk doet gevoelen. Naar de algemeene verschijnselen te oordeelen. mag de meening voornitgezet wo: den dat de Duitsche regeering van morgen veeleer een burgerlïjk uitzien zal h«bben. Ebert zelf laat het trouwens door zijn houding verstaan. Hij behoudj, Soif als secretaris van state voor het Buitenland, Soif was de uitvoerder der po-htiek van Max von Baden. 't Is dus die poliliek oie met de buitenlandsche mogendheden wordt voortgezet. De bezadigde partijen willen ook overal de orde voorts gehandhaafd zien, zulks om de bevoorrading in de mate der mogelijk-heid te verzekeren.Maar naar het laatste tele-gram van Soif aan Président Wilson geseind om een onmiddehjken vrede te vragen teneinde het Duitsche volk van den hongersnood te red-den, moet de toestand in dit opzicht er ellendig uitzien. Clemenceau heeft ten andere bekend dat die hongersnood aan de deur staat en dat de Bondgenoten zullen verplicbt zijn zelf nog als bevoorraders op te treden. Uit dit ailes is dan ook gemakkelijk af te leiden dat de socialisten in Duitschland dezelfde toeren nie! zullen uitmeten als in Rusland. En het feit zelf dat gister, de heele legatie van den russiscben staat, de Bolchevikis, door de socialistische Duitsche regeering over de grenzen is gezet laat duidelijk verstaan dat wij voor 't oogenblik geen vrees voor erge wanorden moeten koeste-ren.Verheugend voor ons mag het ook heeten dat Lbert door zijn handeling zich solidair ver-kiaarde met de vorige regeering en dat wij dus wel degelijk een schuldenaar dvau de rekening hebben. lnlusschentijd gaat de revolutie ook op echt revolutionair gebied haar gang. Het leger komt overal in opstand en om een beetje orde daarin te herstellen heeft Hinden-burg (die dan toch opperbevelhebber is geble-ven).in een proclamatie zijn inzichtlatenkennen aan 't hoofd van 't leger te blijveu, maar als ! vorte&enwoordiger van de nieuwe regeering. f In Duitschland zelf is het een echte val van \ Koningen - n Hertogen. Na den Keizer, na de l Komis gf.. van Beieren, Wnrtemberg, Saksen. -.1.1 l u ook de groothertogen van Baden, i Saksen-Weiinar en de Prins vai. Lippe 1 -• d geworden. ai :e Keizer betreft di^ zou zinn us zijo, ,n p -ciîtig landgoeu op'i esiana Coffoe te i^an betiekken, en er afgezondeid te gaan even. BRUSSEL VR . De oorlogswk'aring var Roemeaië aan Msehland I De Keizer vai Oc De Optocht àer Verbondene legers Heden, 15 Novernber, hebbep^onze legers de Belgische hoofdstad |bezet. Weldra volge» Metz en Strassburg". Roemenie verklaart den oorlog aan Duitschland De « Franckfuctec Zeitung b veœeemi uit zekete bcon dat dé nieuwe Roemeen-sche tegeecing den ooclog heeft vec-klaatdaan Duitschland. De « Wienec Tagblatt » vecneemt uit Bucacest dat Roemenie een ultimatum aan Hongade heeft gestuucd om de ont-zetti'ng van Transylvanie te eischen. De troonafstand van Karel I. De Keizer van Oostenrijk heeft ook afstand çedaan van zijn troon. In zijn laatste manifest heeft Keizer Karel dê begeerte uitgedrukt Duitsch Oostenrijk aan de Duitsche republiek Rond de Wereld De politieke toestand in Spanje. Het verhoor dat den heer Alba gister had met den koning, dat twee uren duur-de, wordt geweldig besproken. Het wordt beschouwd als de eCrste van eene reeks politieke conferenties. De heer Malqoiades Alvarez, de leider der Hervormers heeft 01 der gekregen zich morgend in het paleis te bevinden. De Hervocmers-parîij hield heden eene aanspraak dat de heer Alvarez voorzat. Daar wérd onderstaaade nota opgelost : De Hervorrners-partij zal een bestuur toe-staan met een uitsluitend den;okratisch programma en een internationale puiitie-dienst om de toenadering met de Spaansche aardrijkskuadige geburen te vergetaakke-lijken en om de uitbreiding van eene'ge-sloten vereeniging met Frankrijk, Enge-land en Italie te verbetcen. Die politie-dienst moet de mistoestanden wegruimen dat de vreemde politîe beging, gedurende de vorige jaren. (Reuter, Madrid — 5 Nov. De belrekkingen met het'Vettikaan. Een der eerste plichten van het bestuur gekozen na de algemeene kiézing, was de hernieuwing der demokratische betrekkin- . gen met het Vatikaan. (Zie A. P. S. — Portugal, 24 Juli, bl. 136). Feliciaan da Costa, de ex-minister van Landbouw, werd niinister benoemd aan 'den Heiligen Stoel. (idem.) Het verhoor waarin hij zij ne voorwaarden moest voor-stellen, heeft lang uilgesteld geweest en heeft aanleiding gegeven tôt rnenige ge- | ruchten. — De « Opiniaô (23 October) zegt dat istsnrijk treedt af. toegevoegd te zien. Op 12 Nov. is de Keizer en de Keizerlijke fa-milie naar Eckarlsau v-jrtrokkeo. De toestand in Duitschland- p Het samenstellen van het nieuw Duitsche goe-vernemen t schij nt erustig te worden opgenomen. De socialistische regeering beeft (Je hulp in qe-ro;'pen van de burgerlijke partij en bood Val-stein en Dernbourg den ministerzetelaan. Beieren roept de huîp in van ^witserland De nieuwe Beiorsche regeering heeft een manifest aan den Zwitsersch,-n Bondstaat doen geworden waarin zij bekent dat de voorwaarden van de wapenstilstand van aard zijn om het spoedig herstel van de orde en den welwaart den nieuwen demokratischen Beierschen s'aat le beletten. Het bestuur heeit gevraagd dit manifest aan de Verbondenen over te maken. De demobiHsatie in j Oostenrijk Uit Zutich wocdt gemeld dat de demo-I bilisatie van het Oostentijksch legec ; woedt voortgezet. Men tekent dat het ■ legec binnen acht tôt tien dagen geheel î en al zal ontbonden zijn. * ———-— —.——— idie. uitste! hi 1 uit komt, dat de Pauzelijke Gezant belet is geweest naar Lisabon te t komen, en 't gerucht liep dat de Paus ! wachtte om te weten wat het Congres doen I zou met de menige katholieke vrag< >i,waar-| onder Kerk-eigendom en persoonlijk on-v derwijs. — De « Lueta » (24 October) zegt dat de héer Felicaan de Costa zijn ontslag in-diende, en dat major Sidonio Paes het ver- , worpen heeft. Het blad kwam 's anderen-daags op hetzelfde onderwerp terug en verklaarde dat da Costa menige vragen stelde nopens zijn geld dat hij nog niet ont-vangen had, en dat hij dus geweigerd had ' zijne voorwaarden te doen kennen. Allerlei. e Rijksbafiknotei; die hier in omloop zijn, zijn gestegen tôt minstens 165.000 marken. Bij het uitbreken van den oorlog stonden ze daaromtrent op twee duizend millioenen marken en Loon Bank stood op negen duizend millioenen. De ondervoor-zitter van den Rijksbank zegt dat die omloop in enkele weken groote uitbreiding genomen heeft, en heeft het volk vervvit-tigd dat de einduitslag van dezen oorlog het ; geheel economisch leven in Duitschland be-dreigd.=« De Beriijnsche correspondent van de « Niéuwe Rotterdam sche Courant » geeft de oorzaken die het Duitsch oftensief de-deu mislukken. — Het Noordelijk Vredeskomiteit vraagt dat al de Schandinaafsche besturen eene aanvraag zouden doen om eene goede op-lossing der Noord-Schleswigkwestie te bekomen. Eenige partijen uit Denemarken zijn er reeds mede begonnen. Ti ie M m ÂriïiB. Wij ontvingeh zooeven de volgefidè vegden, :l welke vetuigea v,:.;i ue!. ' U «pfliaal »;ïit s onze troepen genoie : io eu; sta ; v-in Jak va-A''tevelde.| Si- Js erc-cu 'd 1 ' d-a^; "i raeds w^s io: | [ va a G ■ a Drsh-Ù. Onze uo pen ijatide;: ;e stacl , -î lelterlijk omsirigeld. De Duitschers begfeper, j S îu Mi- al te Wei -■> r uidra de baan zouden j j moeiefl fui men hebben. Zij waren ontmoedigd j S -I i- ■ ') d.v er j;t i. vitn badoen. D.* iaehl versiapte en op de Nijver-1 '••îidsîei smetia ze den scitiii tvoorraad bij karre \ vrachten in '1 katiaal. Daar de màgazijnen van | het Rayitaljementskomiteit door d soldaten I geplunderd waren geworden en de Voorzitter, ç de Kommandatuur bedreigd.-, zich te beklagen bij de korisuis der neutrale landen, moest de Duitsche overheid wel rnaatregelen treffen om de koopwaar der andere magazijnen in ver-zekei die bewaring te brengeri. Enkele private wooing, !• - >-:'ien totaal ieeggestolen. D-mannen van-17 tôt 45 jaar waren u i t ge -noodigd zich aan :e bieden ; skchts een 20-tal beantwoorcden dezen oproep en zij werden dan nog l u; gezonden. Verleden Vrijdag blies ue vijand de bruggea van den ijzeren-weg op alsmede de spoorhallen.Te dien einde gebruikte I hij e i hoeveelheid dyoamiet, derwijze dat er ontzaglijke schade werd toegebraoht aan de naburige huizen. De schepen Goppieters zegt dat de schade twintig millioen Irank bedraagt. Al deze daden bewezen aan de Gentenaars dat de verlossîng nakead was. Gisteren ver-klaardea de offieiersn dat men zich op hun ver trek ver- cï -ank . ' Kort daarop werd het j Gt-mei fUebesluur vau hoogerhand verwittigd. Dit berichtte de burgers dat het vertrek van den vijand bij klok' ôluid zou rond gedaan wor- j den. Het gros der troepen verliet de stad Zon-dag, om 11 u. 's avonds. Om 2 uur 's riachts b gonnen de burgers de gevels hunner huizen le bevlaggèn, en zij die geen vlag bezaten be-scoilderden iake ■; a tftkens met d( nationale kleuren. De vai rlàndsliefde der Gentenaars uitt zich op m iigvuldigo wij ze. Onder tuss'Chen grepen de se1 Uselingen plaats tusschen de vijat. elijk -o;iiei:hpeden en onze voor-wacht a. Een bu. jer werd gedood door een | vijandélijken ko. il aan de' St L evenspoort. | Ôoch àe weers-: w d verbrokeri en om 6 u. 's môrgens rak-. -, de eerste Belgisclie soldaten de stad Linnen, toegejuicht door een geest-driftige menigte welke vaantjçs zwaaide en de lachende ovorwitmaars met bloemen bedekte. : Overal piijk'ten ds iekleurige plakkaten op de f muren waar in groote letters op te lezen stond: ! ji Leve de Koning 1 Leve de Bondgenooten ! Aangrijpende tooneelen vielen voor. Soldaten i herkenden ouders en bloedverwanten en met | î een gil van vreugde vielen ze in elkanders ar-1 mea Stoeten doorkruisten de stad al juichend. | < De hemel zinderde van het geschal der vader-1 ij laaasche liederen. Vrouwen staken hun kinde- ï | i - n in de hoogte en ze murmelden met van ont- | ; roering bevende stem en oogen vol dankbaar- : « heid., tôt de soldaten : « Gij hebt ze gered ! » || Oavergetelijke oogenblikken van blijdschap en | ontcoeMn en ook wel diepe bewondering voor dat juichende volk dat zich tijdens de vreemde bezetting zoo kranig gedragen heeft. De meeste menschen wisten nog niet dat er een wapen-: stilstand gesloten en de Keizer op de vluchk j was. Voor een vitrien, op de Wapenplaats toonde men een borstbeeld van den Koning, door offi-cieren geschonden eenige stonden voor hun ^ afreis. De laatste proklamatie der Duitschers j raadde de burgers aan zich in de kelders <chuil i te houden om het bombardement der Bondge- • ; nooten te ontwijken. Een duitsche shrapnell " - doodde in de nabijheid van St Pieters bij Gent : 16 personen en kw? tste er een dertigtal. Gent ; had veel te lijden van de afpersingen des v vijands. Een statistiek stelt vast dat er meer weezen zijn van burgers gestorven in Duitsch-land dan van soldaten gesneuveld op 't front. Vrijdag, 8» Novernber, berichtte de Duitsche burgerlijke behttidtr Kur^ti. dat 1 ij de stad v ri : t m-' ! urgemeestor Wrstermann en de ;,e vis;ih( <• l,ans«0is'.( die het ambt van sel u peu uilvij iden. Hij gaf d' adœinistratie over aan raadsleden Goppieters, Siffer en Vercouiie.i eze riepeu het Gem entehestuur fcijeen, Zalerdag, om 2 uur. fluide wr i d gebraciit aan burgmeesterBraun < n schepenen De B.uyne en De Weert, naar Duitschland gedeporteerd, met den uitdrukko-lijkeri w sch ze spoedig le zien weerkeeren. Vandestegen, Frayes en Garpentier werdt n aan^esteld om het College van burgemeester en Se!;' ueoen te volledigen. Anseele, d d. burge-m ■■-a . r dc*e ' vandaag een bei iciit aanplakla n vaariu hij op gioedvolle wijxe het leger d^r Bondgenooten en den Koning huldigde, en eindi ae met een opwekkend : « Leve het vrije en o'-afha kelijke Belgie ! Leven de Koning t n de Vorstelijke familie ! » Waarde Heer Anseele, De Koningin en ik, wij bedanken u vooe uwe hadelijke wooeden van vet-kleefdheid en wij wenschen u geluk met 3e gevoel'ins van loutece vadetlandslief-ie die u bezielen. Zeg aan uwe mede-buegets dat wij innig getcoffen zijn dooe hunneontvangsten dat wij ec hun uitetst iankbaac voot zijn en zullen blijven. QENTENAREN, 't Is met een diepe ontcoecing dat ik tnij in uw midden weeebevind. Veel hebt gij geleden, dat weet ik; veel moet ec vooe u gedaan woeden. Geducende eene onmenschelijkedwin-jelandij van een en vijftig maanden.hebt jij een wilskcaçht aan den dag gelegd die de heeclijkste tijdstippen van Viaan-ietens geschiedenis in u heeft doen hec-leven.Met eene stoute fiecheid hebt gij die duce tijden verdeagen. Gij hebt het gezag niet etkend, noch aanvaacd dat u met geweld weed opge-dcongen. Altijd en altijd vol vectcouwen in de zegepcaal van ons cecht, zijt gij onwcikbaac tcouw gebleven aan de hei-Iige zaak onzee onafhankelijkheid. «tLie-vecdood'dan Duitsch», dat was de stem dec Vlaamsche bevoUing ! In naam van 't land, in naam van 't. le-gec, bedank ik u allen vooe uwen moed en uwe vadedandstiefde. Het nageslacht, dat nochians veelvec-geet, zal immec blijven hetdenken de |linke, dé edele houding van 't bezette België tijdens den weceldkcijg. Zegeviecen uit den veldtocht te vooe-schijn getteden, zijn wij nu weec ons sigen meestec. Een nieuwe dagetaad bceekt aan. Laat ons weeken aan 't hecbouwenvan het Land zooals wij viec jaac lang gestee-denhebben : hand in hand, eeclijk, met eendcacht en zelfopoffeûng, ondec de hoede onzee vcije instellingen die bet cecht en de belangen van ons volk, moeten handhaven. En moge uwe tcotsche stad weldca haac vcoegece welvaact en de schitterende plaats weeevinden die haac in 't vectoste Vadecland toekomt I De Nationale driekleur te Brunei, Antwcrpen en Luik Naac het schij nt wappect de Belgische iciekleucceeds op de vooenaamste open-bace gebouwen van Bcussel, Antwecpen en Luik. De Duitsche soldaten hebben self de zwact-wit-coode vlag,neecgehaald. Op de kazeene hebben ze de coodc op-standvlag geheeschen.. Van nu af ceeds weeken de bucgeis aan bloemen en tciomfbogen, om onze iappece soldaten té vetwelkomen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes