De Belgische standaard

985 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 08 Juni. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 14 april 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/h98z89370q/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

4 MrMi i-î s ! ^4-,-: 8i j Vrijdag 8 juni igl y mmM&mm i •^««s^osiv :<<y îfïS-ï Holiiiiili*' [sj| I Hitiië îf, t-ini j;1 « «MC-4&S a.«« S aiS&Ê»*. Ê-'cM {'I *1** y ,-.«£*«••* ist "ï i.cK^ : %,l a 1 j »tii; »', ï ;S » a »aoiciwfc i 5» p ' 1 awAisicj » *; BsUsa 'S i&mé I | 2 ïaSSBS n\ &,%$ ■' s siansiisa g-se g Kssu&àasaî $.£■ 4H6 DE BELGISCHE STAnDAARD O ? S T S h 3 a R 8f T? s» n r? x £v* a* -. J-.r -•<• B'J V" '■ V4 - >' <f V;i 'Jô<; -t5:ÏS s> Ss'.rt.i ts î- 0i.&5 & -''(S '?*,£'<$} £KÏLÀ7r"T4 Çïj'gfc?- ". .•■ ■ < V.<sar.<;\. ..p-v^-rxriïl^BK ART MAÇ-H^ m ®|ggSti*B«8fcuuîdS?T~" »«*, ? M. U. BéWr». L, Dtvktr». P. Bertrand Van fer Sfcheifeii, Dr Van fe Perre, Dr. J. Van fe Woeatyne, tad Fffliaert» Dr L. De Woif, I. Sïaon», 0. Wattez, Afe. H. Badi, Hiîarion Th«w. Over Heldenhulde I Aan de Soldaten. DU artikel diene tôt cen aûtwoord op d veie brieven met vragen nopens « Helden hulde s : zijn doel ? zijn inrichting ? voor waaiden ont cr dcel van uit te maken ? o om plaatsing van een zerk te bekomen enz., enz. Ik kreeg er te vele dan dat il verder, zooals ik in 't begin deed, één voo één persoonlijii op kon antwoorden, al wa ren er ook, die persoonlijke gevoeleos jegeri inij uitdrukten en dus mij uit beleefdhei. tôt antwoord verpliehtten. Zij die antwcori verdieaden en niets kregen moeten mij ver ontschuldigen en voor de bereidwilligheii die ze aan den dag legden en voor hui vriendelijkheid mijn dank ontvangen. Ni antwoord ik gezamenlijk tôt allen 't volgen de : (de praktische iniichtingen laat ik aai dv, ware werkspi! van 't werk, Dr Verduyi over), . Wat « Heldenhulde » wil ? Eenvcudig weg wat het woord uitdrukt aan helden hulde brengen. Wie helden zijn? Zij, bij wie een zedelijke kracht op zwa ren proef gesteld werd en zegepraalde. HeL den zijn zegepralers. Maar zegepraal staai niet op een iijn met uitslag, gelukken, suc ces ? Succès beteekent meest zoo gemeene somtijds zoo leeîijke zaken. Helden zijr geen succesbehalers, maar,, wat ook de uit' slag van hun worstelen en pogen weze, zr zijn zegepralers omdat zij wel in den strijc maar niet onder den strijd bezweken zijn on de proef van 't worstelen onderstcnden Helden zijn de eenige zegepralers. De succesbehalers zijn maar overwinnaar; of overweldigaars; zij, echter, zijn zegepra lers ; de victoriewinners behalen een voor' deel dat buiten hen zelf ligt ; zij éditer stij gen, groeien, bloeien, rijzen in schoonheic en grootheid in hun eigen^elf, Dit is hui zege, die de huntie blijft. Maar dat zijn groote woorden 1 Neen, enkel maar ware. Helden zijn dit Maar al onze jongens wat hebben ze aar hun zedeiijke kracht gedacht, en dat ze nu eens woest betuigen wat ze vermochtl Neen, ze dachten er niet aan, maar ze deden het. Doea is 't denken van een held. En wat geeft het er ook aan dat ze niet duidelijk wisten wat het Vaderland is, — als ze maar op 's Vaderlands eersten kreet: «Ter hulpe 1 » en op zijn eerste bevel : « Ter dood opdat ik leve I » gehoorzaamden en vielen ; — als ze maar voelden dat het Vaderland recht liad om dit le vragen, ge-lijk een vader aan zijn zooa ; gezag bezat, heilig was, van Godswege tôt hen sprak, en dat het Vadtr'aa J 't schaadalig onrecht van den Duitscher te verduren had. Aïs ze zoo gehoorzaamden en dit voel iendan hebben ze twee allerhoogste deugden in 't leven geroepen en in 't werk gesteld : eerbied voor 't hoogste gezag en rechtsgevoel, Ge-hoorzaatnheid en Rechtsliefde. Daar hebben we reeds de zedelijke kracht: twee hooge deugden, die op de proef gesteld werden. En de proef was ze zwaar en werd ze ie fcovea gekomen ? Waarvoor werd die kracht gesteld ? : vooi 't macruigste voik der aaroe als vijand, voor de zekerheid van nederiaag als nit-komst, voor deh dood van héi meeste getai als aandeel. Zoo zag er voor de Belgen de proef uit bij 't ingaan van den oorlog. En later aan den Yzer werd hij wel lich-ter ? Ailes verzwaarde hem : de val van Ànt werpen, 't verlies van 't beste [en een ont-zaggetijk deel van han bloed in de Yzer-vlakte, 't vruchteloos wachten op de toege-zeide Fransche iiulp, de eerste en tweede [ winter met hun verklt urnende natte, de der-| de met zijn bij tende koude, 't centonig : gesleep van drie loome jaren, de scheiding l vati hun fa isilie, het toenemend zwijgen van de sterpmen uit het vaderland, 't stij- • gen van groote verwachlbg met hun vreug-_ : de en hun moed nu, en /t vallen er van in ontgoocheling en treurnis, lentebloei, herfst-" { ontbladeren telken jare in't gebied van hun f hoop : hun jonge, veriangende, vurige ^ ziel, toeoemende zorg om 't lot buriner ' dierbare.i, en onder dit ailes door 't neer- L * ! drukkend en afbeuîend oorlogswerk drie ( jaren lang, drie jaar dôor hun lichaams-^ •; kracht sloopen, drie jaar lang aan hun ver-j | duringskracht de hoogsfe eischen stellend, j I drie jaar lang ze immer strenger buiten het ! | huis sluitend en ze dwingend om te strijden j ^ f om weer binnen te geraken, drie jaar lang ! I ze afperkend iu eenzaamheid, ze afsnijdend ; ; van de b?ste bronne ^van zedelijken steun : 11 hun familie, ze beroovend van echten zede- J l lijken steun van gciijk welke zijde ook, drie i ; jaar lang dus ze dwingen om steeds in de- j I zelfde plaats altijd en uitsluitend in dezclf-f de plaats t. w. in hun eigen zelf, den moed _ | en de reuzenkracht, om niet te begeven, te ' ■ putten t En te vinden 1 Had ik 't gezag,zoo gaf ik • 't bevel aan al de klaroenblazers van 't Bel-gisch leger om 't klaroen te steken en een eeresaluut te blazen aan de helden die ver- ; dienen dat men zulke woorden er over ' schrijft. | ln hun eigen zelf, uitsluitend in hun goed : bloed hebben ze die reuzenkracht gevonden, Was 't geen proef ? geen vuurproef, en [ zwaar zelfs voor helden? ( Allen hebben ze dien beste ai nochtans,sl „ onze jongens, die hier zoo eenvoudig door l onze straten loopen, langs onze graskanten | 5 liggen, in onze putten en slooten zich was- | , schen.,. allen, en telkens als er een vait en S . 't graf boven hem toegaat, hoed af voor | . hem ! want deze heeft de proef tôt het ein-l de toe bestaan en zijn graf is 't graf van i een held. : Maar zoohaast als 't graf hun heldentaak opsloot begint onzë plicht. Heldengraven zijn geen graven als diegene van andere menschen ; de hoogste menschenlijke deugden : gehoorzaamheid, moed, doodsverach-tiog, verdwingskracht, die ze 't graf invoer- j den moeten boven 't graf uitschitteren. Dit verdienen onze jongens tôt hun glorie, dit eischt ons volk, dat ze danken, en 't nage-slacht dat ze navolgen moet. Onze plicht moet door ors vervuld wor-den, door ons, hun volk, en n:et door hun Staat. Staa'shu'deis absirakt, geschiedt met geld dat ook anders kon gtbruikt v o.'den ; ofïiciecl is onpersoonlijk en koud ; zoo was 't aliijd en overal, en onze jongens hebben recht op den v/armen dank, op de persoonlijke hulde, op 't eigen gevoel vau elkeen onder ons,dus op 'l milde offer uit de beurs van elkeea van ons. Dien plicht beginnen wij te vervullen met enkele grafzerken te plaatsen. Ze zijn een-! voudig en schoon : 't kruis boven op met ( de hooge ltus « Ailes voor Vlaanderen, . Vlaanderen voor Christus », daaronder de < . ' zwervende vogel vau 't hoogvliegend ideaal, daaronder nog hun naam (hun naam die ' een zang is 1 ) en heel van onder wat hoel heel van boven zou moeten schitteren en schetteren : Heldenhulde. Allen zouden grafzerken vërdienen. Heldenhulde wenscht het, doch Heldenhulde's : beurs bevat tôt nog toe enkel een kleine duizend frank. Die duizend frank bestaan Goddaiik uit de hartelijkste, meest gemeen-dë en genegen bijdragen die men kan uit-; denken, die, door de liefde waarmee ze ge-schonken werden, een millioen Staatsgeld oneidig overlrelfen.j Heldenhulde rekent op verdere bijdragen. 't Zal zerken zetten onbepaald voort, als een gemeedelij kc hulde van hun gemoedrijk. volk, zoolang als de oorlog duurt en later ook, maar later zal het voik gzelve naar de graven brengen, in heele scharen, in heele bedevaarfgangec,van aile hoeken des lands. Zij mogen er gerust over zijn onze jongens, die vallen : verlaten, koud, vergeten liggen zij hier nooit ; dank, hulde, bezoek, tranen en gebeden zullen ze krijgen nu en later, in jaren na jaren, zoover als onze blik in de toekomst slrekt. Dit is het wat ik te antwoorden had op uw brieven, allen van soldaten, waarin gij mij vroegt naar 't doel van ^Heldenhulde, gij, heerlijke onbewusten, die zelf die helden ; zij t. Cyriel VERSGHAEVE, voorzitter van 't uitvoerend comiteit i van « Heldenhulde ». VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN Tbanks in Actie We kregen een brief van een Kanadee-schen vriend, thans soldaat in 't Westelijk leger. We knippen daaruit de volgende be-schrijving van een thank in actie, omdat men in 't korte, weer veel gewag zal maken van dit soort oorlogstuigen. « Een thank over het land bollend is best te vergelijken aan een stalen monster dat voortwaggelt, gelijk een torpedoboot in vollen storm. We worden echter niet zee-ziek I Van uit de»vijandelijke linies worden duizenden kogels op ons geschoteu.Ze rege-nen op de wanden, als een hagelstorm op eene serre. Wij kruipen, waggelend, over een loopgraat en verpletteren ailes. Twee Duitschers oatsnapten en waagden het van onder aan den thank te hangen. Wij openen eene onderdeur, twee revolvers gaan af en twee duitschers vallen onder in de gracht. « Maar nu beginnen de poppen te dansen. Wij naderen eene plaats waar twee afdee-lingen mitraljeuzen verdoken liggen en al onze wapeas beginnen te vuren. Wij houden ons vast aan ailes wat vatbaar is, terwijl wij gestadig schieten. De hitte der motors, de verbrande olie, de rook van het poer maken de lucht binnen den thank ver-pestend ; maar we overkomen ailes en doen maar voort. « Het duurt een groot kwartier eer wij eene batterij meester 2ijndie wanhopig weer-staat.« Wij keeren au naar een anderen vijand, toen als met eens een lyddite obusberst j juist voor de opening waardoor ik vuur. Dd brokken springen in mijn wezen. God i dank ik ben niet gekwefst en voort gaathet met vuren » En zeggen dat op zekere plaatsen van 't ! Engelsch front duizend zulkdanige oorlogs-monsters gereed staan voor 't offensief. De Toestarid OverschoQwing Sir Douglas Haig heeft in een telegram aan de Eagelsche regeering verklaard dat het offensief, ver van gedaan te zijn, nu rechts zal beginnen. En alhoewel de ambtelijke berichten, op laconische wijze de krijgs-verrichtingen omschrijven, toch laten ze doorschemeren dat er iets op gang is. Om Yper woedt het artillerie-vuur gelijk nooit te voor. De ritten tegen de duitsche stellingen worden met den dag menigvul-diger en gister drongen de Engelschen tôt | in de duitsche tweede steunlinie. Eenzelfde | l voorafgaandelijke bedrijvigheid hadden v/e | ] aan te stippen \6 >r het offensief in Artois en î l Champagne aanving en terecht mag men | \ doen opmerken dat de Engelschen steeds ] | deze méthode gebruiken vooraleer hun macht ■ I voor goed te doen losstormen. De vliegers ? s ontplooien ook een te groote bedrijvigheid f t om er geen onmiddellijk belangaante hech-1 l ten. Vergeten we niet dat een kraken der | I duitsche linie voor Yper een achteruittrek- l \ ken van heel het duitsche front tôt St. Quen- I Itin voor gevolg zou hebbec. Wat noord- ; waarts deze stad, om Souches, zijn de En- jj gelschen inmiddels dapper aan gang om | j, den vijand zonder rust te laten De slag s ï woedt er bloedig, met het doel den vijand \ | in de onzekerheid te laten •waar de eigen-1 jj Iijkestoot zal gegeven worden. In Champagne bleven de Duitschers | rustig na hun mislukte poging om de Fran- • schen van de hoogvlakten van Vauclerc en \ Californie te drijven. Het beste bewijs dat \ | de Frauschen deze steunpunten, die de heele | streek beheersçhen, wiiicfi behouden o;n de ontplooiing van nabije gevechten te verge- ; makkelijken. Op het Italiaansch front voelen de Oos-tenrijkers een onweertje van belang opda- , gen. Dat verklaart hun herhaaldelijk en > bloedig optreden op het front van Gorizia tôt aan Zee. De bedreiging van een Itali- . aansche opmarsch naar Triest blijft hen ; boven het hoofd hangea. Deze stad ligt maar 12 klm. van de strijdlinie meer af en Cadorna schijnt alleen nog het gunstig oogenblik af te wachten om in die richting de doorbraak te pogen. Bij de Russen i3 het volledige stilstand op . het front, maar geharrewar voor en tegen den onmiddellijken vrede in de poliîieke , kringen. De toestand is ver van klaar te zijn en het. berek dat door de soldaten en de . werklieden aangesteld werd, komt weer door een manifést, een donkere vlek te wer- , pen op den politieken hemel die aan 't op-helderen was. In dit manifést verklaren de i leiders dat de vrede moet nagestreefd wor- j deii te .... Stockholm en ze beroepen aile ] socialisten der wereld tusschen 28 Juni en 7 Juli te Stockholm (egenwoordig te zijn ■ om den vrede te beslissen.Anarchistendoor- 1 loopen de hoofdstad, eischen een révolu- 1 tionair minisîerie en zoowat overal worden ; afzonderlijke republieken gesticht. De afge- 1 treden minister vau Binnenlandsche zaken verklaarde, dat, op die wijze, Rusland ten afgronde gaat. Frankrijk is echter van dit gedacht niet : en het wil den vrede door de overwinning. Na drie dagen,geheime zittijd heeft de kamer zich duidelijk over de oorlogsdoelekden van Frankrijk uilgespr-.,ken : , teruggaaf van Elzas-Lothariugen, herstellingen en 't be-werken van êen duurzamen vrede door 't stichten van een statenbond. Dit laatstelaat de omverwerping van het duitsche keizerrijk j onderverstaan eu is een onrechtstreeksch | aanzoek tôt de duitsche socialisten om revo-i lutie te maken. j Minister Ribot heeft ook de geheime di-| plomatie veroordeeld. Het volk zal eindelijk ; f ook eens mogen weten wat er gehaspeld r wordt door diplomaten die 't lot van de lan- 1 s den b.eslissen buiten de we-'*t en ï de wil van de volkeren om. Weze deze ver-> oordeeling voor andere regeeringen eene les en terzelfdertijde eene aansporing om een zelfde piinciep te aanvaarden in aile aan-gelegenheden : 'i sluiten van verdragen, • kontrooluitoefening over uilgaven en in-; komsten, nazicht over wat gebeurt in leger ( en besturen en instellen van berekken om ' aile opgerezen vraagstukken in eenbreeden ' geest van Welwillendheid en van rechtvaar-digheid op te lossen. - î BELGISCH FRONT b Juni, 20 uur. — W s erziiasche artdle-rie-bedrijvigheid op heel het front, bijzon-derlijk tusschen ;)iksmuideen Steensiraete. Hier hebben we vernietigingsvuren gericht op de vijandelijke batterijen. Onze vliegers bombardeerden de staties van Vijfwegen en Langemarck. F RAMSCH F O H T 6 Juni, i5 uur.— De r.acht verliep ou; us* tig op het ^rootste gedeelte van het front. 0. Vaux^illes en den nolen van Laffaux en in. heel de sîreek van Hurtebisë hebben de Duiischers twee aanvallen gepoogd Na een bloedig gevecht ko -den wij onze stellingen handhaven. Op het B?lgisch front leverrdige bedrijvigheid. — Wij schoten gister zeven duitsche vlicgtoestellen neer. De toestand in Rusland. Minister Thomas die heel het 0 >ste!ijk front bezocht heeft verklaard : ,,Ik geloof aan de mogelijkheid van een offensief ge-sfeund op een moreele beweging. Het Roe-rneensche leger zal kraçhtig meehelpen." Anderzijds wordt gemeld dat generaal Broussiloff opperbevelhebber is beroemd in vervanginçr van Alexieff. De woelingen in Petrograd duren aan. De regeering her fr nochtans de boren-hand.De zeîfstsndigheid van Albanfë Men weet dat een Ttal'ainsch leger het ^roofste gedeebe van Albanie, bezet. Nu vernemen we dat de bevelhehb^r van dit leger, in naam van Italië de zelfstandigheid van Albanië heeft uito-eroepen onder de be-scherming der Italiaansche regerrng. A'ha-aië was voordien een zoo^ezejrde onafhan-kelijke staat onder de kroon van Prins von Wied, thans daifsebe generaal. Ben Zeeslag vôor Oostende Vroeg indenmorgen van 5 Juni heeft de Eogelsche vloot Oostende beschoten. Bij het ;eru.?trekken ontmoette de^Ioot zes duitsche lestroyers. In het gevecht dat volgde werd Je duitsche destroyer S 20 in den grond ge-îchoten. De Engelschen redden 7 opvaren-ien van de S 20 De nioei!?|kheden van S^anje. Duitsche onderzefërs v/erden meermalen »ezien, in de waters van Algesiras. De Eogelsche vloot heeft dan ook de baai van iien naam beschoten. De spaansche regeering heeft een ordjrzoek geopend. v ^ - ' 1 î c tm k & 1 ! 1» PARUS meldt : In den sector van Nieu-ooort hevige artillerie-strijd. De Duitschers vit len in onzen sector tus-îchen Ail/ette, weg van Laon op verschil-lende plaatsen aan Twee pogingen tegen tiet bosch Mortier werden afgeslagen. De jrootste poging werd gericht teijen Chemin des Dames. De vijand werd overal terug-^eworpen uifgenomen Z. Fîlain waar hij roet kon vatten in onze eerste linie. * - s LONDEN meldt : De krijgsverrichtingen \T. de Scarpe zv heeleôraal ten onzen voor-deele gîëindigd. Wij) bereiklen aile doelein-den. Op een front an meer dan een klm. hebben wij de uitsc.be stellingen op den Westeîijke helling van Greenland Hill ver-averd. 162 krijgsgevangenen. Ritten en ariillerie-bedrij vigheid om Yper. De duitschers verloren 16, wij 7 toestelien.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes