De Belgische standaard

232 0
20 december 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 20 December. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 09 april 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/g44hm53d21/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

1 nV i nuiuanus Fur s imttA f. «-«S ■ fiiMt-j» a-S° I mu - S-7S t/itt t - èçr "i Wft&t "S nrtî !*i&i - > gjnaf 'e m» S œasaS ^ a-|ts gjWUâà*® S'a? OPSTBL •a BEHEER: PaVa « Mg Ceçtetffaa Z*ed«S 23 PÂKSB 5Èl*ias iw.k&sdi- gSSgSÏ C,jg f, és rss;«. R««iaaiisK s vos-gssa ov«raea-ksraïUi-ys* ^asî-2 Medewerkers : M, M, Mp®in, L* Dwyk&rt, P. Bmtrmà Fa» «ter Sck&àm, fr Ym de Ferré, D* J» Vm de Wetstyn», Jml MiUimï, D* L. D« ÏFeft J. Sia&o**, 0. FPafles. MEN SPREEKT VAN VRADE D; ffede-»aabi€dk£g la aattef* giate-rest ®sae werkdiîjkfesid gewoïdaa. Ails Mogeadhedea det Boeâgsnootsa hebbea vaswege de Neutraie Sîstgîs, dia case baî&sgsa bij de vijaadelijkeregeerisgea mcit«a waamemiB, de Duitscha nota ontvattges?. De apta zegt aiieenlïjk dat Duitschlaad bereid ia de oadeehande-lisgea ia besprekiag fcs laggaa, Geea voorwa&rdea wordea bspsald.H«ï ïs dus eea uitbkkcn tôt beî£adslagiag«B. Zul-bc de Boadgenooten met dit gfoadbegia iiigtemmssa ? Oamogeiijk daaïop eea antwoord te geves, mas? ds tooa des dagblsdîG lâat gepoeg «itKomec dat wij oœs ophet gta-'dpu' t suilev* aîellsc: eerst weto WE?S Duiîscb«fe«c feeeem wil, daa oadsrbatukleï). Het sal eus aileealijkvaa DuhscisIaBd sfh ^geai hdien de vsede werkslijk sal icgezkà wotdeo ia eer, au&r of mis kabijea tijid. De verUaîbgesï vaa de Sisist^hooldca dsr Boadgeeootea driie» op voidoeeda wïj e &*\. £«t wij voîsts ikt nkt ««lien ond^rharjâeiea als Duiîechlaïd sdcb op het ste&dpa^t vaa tijdeli|:£ ovetmmtiat, dat door te heete ' aitsebs pers wojrdt vos rttitjs • set, wil pk«ts«». E. ■■ dit &taad-pu >î gebi^t w«lb«ï stai.,' paat de* Doit-sebe regeeekg te ïijs, vermits hare stllzwij>|'îsdbeid en ai«î-afk.tuîaia de o?t£tuigii.^ î sisat dat sij met de oitieg de? dukicke pi?s irstemt. Als feetwssen-lijk aôi3 wwm. mo^stsda® hoéfi Duitsch-ïac d aïch geea begooeheli :gsa te makea oses mn voetsUp, Da vesklafisgea vaa Bfiaad, Bocat Law? Sû£F«iao,TfÈpoff ea de ^.kuwe Russiacke Miràstcr vaa Bai-teîiks^scbe mks z\)^ ht! eess em te se. gea dat vaa opdiifâgep vaa vrede geèiï spraak kaa neumt. Duitschlaad sel des vieie fe-bbaa éhn het hssft gesocht, Iamiddfels wordea ae kriiesvertichtia-gea ia hua vedot-p^ sonder aansteot, vooïtgsxet. Op bet WasSslijk ito-At beb-bea de Fraasc'bea Luaue îijc om Verdua ^betlemaai ia bâas albakegiag hersteld vô >t -'e Daîtscbeia m Pebruari baa 8toimloop te^ea fFsaaecbà vestiœg bego»ae?i. Dit scbijyt, voor 'ï oo^ubli^, wel d.« uitslag te ssjû van het gestelda doeî. De $ roots te l«s, die uit die krijp-vsrsicbts'^vaogtvloeit, ia dat de vijaed ia ses miadefwaaîdi^aa s~aaî vaa eea sedalijksa toeataad ia verssild, die ous fcos 't verdef ?arkop vaa dsa sîrijd op 't Wéstftlijk fîoat het besie doet ver-hopsa. Die kri|gavemchtisg vsrakrkt. ia oea 00k nog de overieigieg dat, Duitacbland eecadaaga, goedschika, kwâschika, tôt iùknmpiog vm gevechts-iïîiïfl, 't is gèlijk op welk ffoot, sal ga-cood»aalt wî.sefâ. Immeîs, bet wor«t ihasa «.mbtfclijk mede^adsald, dat DuiîEcbiasid, om »ïja' vslitccbt t^Lea ië 4^or te voe- ïee, geK.ood*aakt 23 geweeat dxia leger- \ afdeeiittgea uit sija Vardas&ont te lïch-: ten, heîg^«a vooj ess fsoot deel de ; Fïaascbrt *eft6praal is ter stade g*ko- ' È» tfU »ie a?-ij 'iioia ï Rosmaaië ia de «etaie caip^v ^.al «aatgelsgi %o*-dc..„ fi-ttw; • . -i tîO' , «mrdt met recbt d* *i>p : wasr sal DdûhC : . • "« s?-» •- ba^ -> QS . ïf'. si-bi'î-.Ci - U . « .i.»; • Ci- tât-. m a. taas. i»< h, U<ï iaucat ra# mi. we tuf. ae«vast dat aiàts. ocs aog £» 1 tt • «ai o- a pla-»i ta bsrt-ikec. Hetis door ied-.r -a aaavaard dat de Duitiscbe iij teger- Ru^lasd beei dua mwt soleaitta bsset îs. L«at osse Bosd-genootepsic" ter de^e bevoorradea ias mueltk sa matfefiaal om de tegsspaitij ts oyesmessitrifi, ea 't wofdt sakerheid dat dêsss Duitscbs « lEOepaDgoïdija » ' bsgev#s moet. > Maar boe dua àe duitsebe segepraal 1 tegen RoemeBië mtgelegd ? Alleea door i hua atoutmoedige «raagbaiserij ea osa i te vermetel bet?oawsa. Door hua durt 1 scheppea de Daitsch^ra toestaadea die t osa tijdeiijk in de ocmogeli|khcid atellea ■ orne ktacbten te gcbruiksa w&ar ea i zooala bet most. > Docb sulke toeataad kaa aiet eeawig ' aaadurea omdat msa al doaade leett. 1 Ea Roemsiïië sal voor oaa wd de les ' 23j a geweeat vaa dea oorlog. Jammsî dat : : de tes zoo diep texte moatau bbijsea 1 fooraleëï1 we de draagœijdte erràa tea : voila bebbea begrepea I Het ia skts 1 groïtdgebied te verliesea, als ws de 1 kgera kunasa beboades. Ea dit wordt bet betwiste vieappuct : 1 ZuUgia ds Ro«aaefceïï aaa de oiasiugelkg kua^eu o^tasappea. i De Duitscbera ailtea over Bussu, het beiaâgrijksta apootwegkaooppuat. ^e' scmjiîfcB au die ncbtiug aaas Btaïla te rakkga. Bïsïla ligt op dea Donau, Zai» delijlr: sit von. Mac^anset, reeda t- gea de ; Do s au bovea Heiso?». Voor bet wîj-1 keade rcemeeasca kgsr bgaîaat sr maar eea kleia deutt|e meer om se oaîaaap-1 pea la&ga Bratla. Wîs sal te eerst aaxi-komen ? j Dat ia de vraag. i I VAN EN VOOR j ONZE SOLDA TEN i «_===__ | Een Herinnering aaa Lourdes 1 ; Dê B Jgiacfeejos.geî28 éisop vsrlof w&res : t@ LvUïâes dea 4 Oecsmser laaUïieiaa ea | door Eai;el Bafgeji ^cf jîogïaîdgFd weîrdea, j kuaaça sica tôt bem weadea em eëc afdcak ' vsm die foto bs&omea. De pnjs is twnotig ' csntiemsa tu a®adea &as Emiel Btrgen, B, 238, 1»C». i s î i Feestvergaderiog ï&n 't Eglautierke B, 207 2* B. ■ Gis'.^r 19 ddxer hield het Eglantier** *au B. 207 11, in i!e Q^mstiit jschool te Br..... qsd# fsf'siesrgaâerir'g. Ds feestroostsr gaf uitgeia-zea kôBt te vgrwacbsen. Ea ait was het aaa ooï. De prachtiga rede vaa ders Voorsitîer J. Vaa Coiliie, het «Ismasg «ers Oolgotha *na R, Da KercM (IIIe), da kernachtige Voor* àncht va» j. Pèsera (I), elimeda de bsiàe. Viaamscbs Liadcrea Sa Knapen, 'tHoofd omhoog tn't Ymlted^zoa^ èesr Qeo Ver ; i mang aa^ea de leâen niet aiie«a esaigs aan- | gesamg tuttigo oogecbiikk&E siijtea maar | wskte ia hen de grooic kracht ter volhardicg ï l'voor Viaaaderea. | 't Eglantierki is een oszcr bloeieudste , , studlaknsgsn ia H Isger. Maar kcappc 2nan< ] ' 3BB hcslt htî o'jk om te bloeien, als âa&r . ue Vooii.ittcï J. Vaa Coitila 2/II, da coder-j voorsitter A. Beuileas 3/il ea aijsoadsshjk L. Eyrsdî 2/11, de apiiie vas eee hssie w@r* kia£. i B 206 11* Bat. Vlaamsche Studiekring Hi«r gaaa da g^saàide vruc&tea aaa bet rtjpsG. De mo£a'îloozs koppe» osisw. joageas r-. ciite sjcb fi * a«rbi«kejtt 't gsfe»larif ig o>.v àa-. i i aua» v»a a«a ooriog sciisea ; te wiijtèa o9«?aîiâtsa. « KusfeMe Rot laad », q&s fr i4Siayj ï wordî stasiger m dej^iijïcr ; het j A,.?erri»ss« HnîaîBsr w&s tes triornf ea de ut'îîpï&ai mat dis afgcaebataa torea ea Ssia a$ukge^aUca felok, dig aiîkijk ï'oor esa obus-boSîe op bet steïk meî*Stufsa3«ba2&sii ker« 1 bef «as eea viatamenda visia. ( le e*jc gewooe vergstferiûgea'gaag toonde !îij eea immer stijgend begrijpea ea geeietaa ; h Il II III— WIIMIW^—1— ■ Il II I ■IIHIBIIIIWHIIIIWIIIIIIBIimilM IIHIIIMB lP< vaa 't îroaga vlaassche idsaalvas ssli-her-word&n es voîkeoBtwIkksliaf. Vcle wèrfeea tc0sdsa maiiaea aaa t&a gi^&cbi, v&sî vaa wU, kuap tea »aia. Ea de a&cgea ea voordr&chtea brschtea ditswijis va or ia dis joageiio|s hartea, BijïOEàsr tredea ia aaomsskiag : de Aller-zielâ-vergadering en onze i&aiste vergaderiag ia de rnttpiaats ta B.-D. De esrote gewijd aas or»sg gcsaeavelde m&këera bracbtea talsree-lea vaa heldsamoed ea offer te berde, tie tweeds 8chitterds door het aaawezige îsdentai (60) sa ds dagelijkheid der werkea. .. Als opsommisg hebbaa wij : J. Kcmb : | « 0?8rsicbt der Studiskriagaa cp 't Iroafc » ; lD. Ciisaseas : « H. SlsBckîssies» ; L. Cous» : seuB : «De oorlog ia RosmsaiS* ; Coraelis : | « De draadioose télégraphié » ; De Somer : r « FroDtmijmerlog » ; De Paepe : « Over Si-■ geaiisatie ». Daarbij gevoegd : Piaueau ea Gorli : « Voordragea vas Vondsîs Lucifer », i «ci., enz. I Eea prijukamp voor Ktrsîmis^srsea. ten ! eiade ses sebooa tummer vaa « Kiokke Roe-• laad » te voroiee. werd uitgegcïirsvea. t Z o groflit m bloeit het Viaamsch^ za&ù b&ta vaa 't Viaamschc vois. i Belgisohe Soldaten^Kring i Graville Ë$& Belgische Suldateakriag is op Qraville ofetetaÊa. Hij bgschikt ovar eeaa groosa ey «Pe? jogffiricùie su.*t, WMar case joegeat epe« let-, lesiag, Mmmu, ^aatita door Daœeu be* dissd, ioou- ea teonka&dige .aijeeliagea eos. : viadea dusses. Haer Baron de Brcquev lle, miaisfes vaa Oorlog ea Mevrouw Reskie aebbea or Wsi-sfjiiaad het eerevoorzitîergcËap vaa gaage-i aomeo. 5 ; Het wsaer dea icrichter om te doga a&a csk eoldatea esriijke ontspannieg in e«ne aa&trekkelijke vergaderplaais ta verechaffee, waai zij zooveel mogaiijk de gezelligbeid vaa buis ea vricadea krieg teragvindea. Lk'IdadJgheidzfgestea suilsa sr gegev«n wor-des tôt oadetsteuaiag van goede werkeiD. Ds plcchiige inkuidighig haeft cp Zocdag 17 à&s@ï om 4 u, plaa's gehad. Ds raa4 vaa dea Krbg is saamgesteSd als veJgJ. Eaîsvoerziîter : Misistîr de Brcque-■îfille ; Eersvoorsitstôf : Mavroaw Rsakin ; fîerelsdsa. E.H. Stcyasrt, hoifdaalmoexealcr L m Havre, Hstr Thomas, barggmaestsr vaa GraviUe, E- H. Hericksr, psstoor van Qravil-le, commandant Blsiss, Baroa Gilïes de Péii-chy, Ba?on Orbaa ds XiTry, Baroa ï&n der Elsi, H. Hymnes. De warferaad bsBtaat uit M. Victor Robyus ds Schaeidaus'r, Mevr. de dosairière Cox ea E; H. Aaim. Rob. Mcrtier S. J. (bostuurder). i I ÂNTWERPEN : de geschiedeDis un zjja beleg es ni door \ Winston S. CHURCHILL M. P. SLOT, Voor wat ds actagale uiis'agen aangaat, kaa dis sebsde veroersaakt door bet bom-bas4ems«t vas ds stad, dis eiet afegsiorlij* is gèwacsî ea de istsraesring' vao t'^rge ba> talions sa half seesalâaten ggjsss-zlj .a tegea bet vooïdeel van de viji dagata mnai ia daa wssrstsadaa dea isviocâ daarvaa op h»t sîrçtegiscba gebeurec door tesdom vaa de zev«ad« ea d^rds ruiterij^ivisi® sr^gfgsjds, niet opwçgen. Wa ^gî*a ta dat geeae der fttitea die Kick verweasnltjfetsn op 't oogea-bli« daî do Eogdscba m Belgische rageeria-gea has bsslait van 4 Qctober auajen zilcb vaivulden als toe® gaàoopt «erd. Hat Aut-«/erpschc lioat werd iaderdaad dosrgâbrokan vôar hulp opdaagde en da groote slsg a^ar 't zuidea toa verooBssaakte t?o sîsttg toch bet omsingelea vaa dea Doitscheo flssk Riet. Eo loo is ia dea oorlog de sterkte vaa de positieve kraeht zoo opparaaobtig aooook de J sterkte vas de ^dgerbg om tos te stemmea ia eôfce assdfaisg ; zoo gssmskkslijk tsleur-sfelland voor aile miHcaite piaousa is dû ia-vtoeù Yâft d« twegTouiiga mscat die siet-tsgesstaaade beids grootg fesasea slecht uit-vidaa, groote veordeales ans de VerbOE-d«aeageschoaksfi natif.. On da*ro*îï ta oor- deelea is 't cooàig het gsiaas voort te sstteo. *** Bsns uit A&i«rsrpea veriost, giag het Bel-gisch iegsr aaar dea Yiar, traar het positie aam op dan 16*. Hier bij de zaaddaiaea en overstroominges ?aa dese een s ëoo lacbeade kusî vosd froalag Aibsrtj lijk esrtijds Willem de Z^ijger sija laatsts sloot, ^a&iin hij moest sîiaaen of aîssvsa. De 7* Bagelsche divisie met hâïc ruiterij, voslda zici self au staaa êegeaover oaiz&gitjke dsitsebe tros* paaffii&cûfers — hos greot wist man aiet — en op deze breede vocruiirollesds barea viei die , kleias mschî n«êï ^aa goed gadrilda sosdatess, gecamiaaaadserd door ervaieae officlersa, voosalssr zli self overgoUM koadsa %'orden. Op âsa 15a waréa si] in ds omstrekea vaa Yp »rëa gekoma& zoùd-ïÊ erMStige aanraking ;EQt.t dea vijaadgebad te hebbea. Hât is eea gewooat« g3ï?or<lea ds sware ^arliesen vas de 7ie diviaia tue te gchrijvea aar. hunne poging ma Astwerpea ts verlossea. la .Idte aogîït&ïis zija asaR f sriiejtey elecbts b^gea-aea sa buane vsrvoegiïag m-st h«f hoofdiager. De hayons vaa het KaaaaI. Tea tijde daî ds Eagelsche R sgssriag bS' «liste Antwôîpea ter haip te feonisa, kon de nsele Du'tsche troepa&macht ia Noord Bslgiï berskscâ wordea t p risr of vijf difisies. Ms^ar sooralaar da stad kapituleerde ea binst dat da Britsoha tïoepaa nog te Qaat wa^ee, begoo die vrees«îijke oaverwaehte vsrmesr-rieg vaa Duitsebe troepeamacbt sich voor te doea, die ossmiddeliijk ssa Aatwsfpea's va! tegsa hst l«gf?ï der-V^rbosdîaea «ferd isge-worpea om den wsg near Kfelss ts opeseu. B«®evsss hat veriostâ bezeUiagsleger en de troepsa di« da verbiadingaa met Antwer-pea bedreigdea, waraa ckt tain clan vler ver scha legerkorpsea (de 22«s 23», 26* e» 27«; aieuwgevoïmîS ia r.'uitâchlaad en gecoacsa tseerd io Belgie, resde aaa de hand. Ep , tegeaover dit OBzaglijk îeger «tondea ^«nal lOaOctobgs tôt 21n glcchts bet beproefde Bel^tëcbléger, de Fasilliers Msrirs ga d> 7' divisie. Hst Gmzicbtige oponthoud ia des DaUschen vooruitgang kaa alieeîs tspawoor-dig uitgf lsgd worden door ds onzekerhdd om «SeplaKaea ea iezichte® vaa het Eog^I- sehs îeger an de vrees dat h*ît tefea hua recht«r flâek had kuansn S omet, «ai loepea vanaf ds zeekant. Msar hoe wij a..t ook uit-leg^ea, hst fait .'jiijft feâstaag ea asa dît feit danigeawij le ssga vaa daa Yur eo bet roemvolte yperîa. Da vijf koslbars dagea . bëddsa ®r vijf andere voorbereid. | Ontsnapt aan een groet eevaa . | Hàî eeavoadig aagaaa der daiuœa ep?n-baart or..s het oatzaglijke van het g..vaar | wsaraàa dejSiaîik der VerlîOsdsEenorjtBr apte. Aalmrpasn vial 24 uren aadât de laata.s Bei-^ischà divisiede and veriatea had. Were dit 'Mtgebeurdop 3a of 4j, da stad zou isich ; ovargegevea heoo«n csea 4a oî dea 6a. Esa J7edivisig, ook Fusilliasa Marins, zouiec te I' G«at geweest ziln om dea Belgiscbea itrag-tocht te dekksn, Maar tu cog aaagetcmaa edat het Belgucb leger dit aond&g hulp zca f ien goedea eiuda gebracht bsbbea, dtgcîfda I œarschea aoudea deae troepaa op dea Yzer ^aag&bracbï aebosa met huuas Duitschs achtervoigees roisà dea 10a. Daar sou râa-m^ad gÊ^esiSi zjja 5,111 's frc;,t voor Ypciea te dekkea. Sir Jofca French koa ten Noot-dea vas Atmeatiers abt ia werkiag konua voor de® 15^, Her ont'aden der troepen te S; Omer ea elders wa» nie» geCiadigd voar dea 19a. Sir Doaglas HaJg kon cet het a^rstc ko ps aict ia alagords komen tea Noor-dea vaa Yperen teasij road dea 21o. Hstîde het Duiitcae Oezeïtir.gsieger onlslagea ge-weest dea 6a ea met de ggooU v«starfeiî>gea tsrvelvertijde toea ma 't vooruitrollee ge. weest, niets aoa aog kui.6cn Duiakerke, Ksies eamissehi^a Boulogne gtrud h:bbea. Ds 10 dagen warea aaodig en 2e «rares gti-aomea.Da tweàvoudige macht. Tee?al ea oas .ieraeid behe^îschta aile oorlogsop^iaties. Het i» o..noesel îs ba-srerea â&t Lçrd Kitchener of iernaad audera "i de uilkoaistaa vooraiea htd ; goede en slechte, die voortvloe&en uit de btsiisaicg vaa 4a Octo&er. De uitslag ws« bssS vcraonil-teDà ^aa ^arwaehtingsa dis men kotsterde i.-?,3gs bffiia kaaten. Maar aooit ia dezaa oorlog sija bekHgrjifeer uitslsgua bekcœsa geweest met kkiner getalsterkien sa met miader verliigzen als deze die de vergeidijag mrea vsa deae ailcrgew£ags e os-deracmisg: a»ch is et ia modéra® tij4«n 'a schooaer voorbeeld geweest van de bewepgkiacbt, da îtelheidan de veraielkracht vaa dstc twae-youflige siAcht waarover E igeiaod aikea regeert, msar dia het og& soo aiaads&liad ondtsrschît «n œieprez@a ûgpft. Laatste Tiidîngen over den Oorlog • s j 5ELQI3CH FRONT | is Bec. 20 uur. Niets bijzonders | te melden. De Zegepraal van Verdun | 11387 KrijgsMSm -115 Kaa® ' i8 Dec. i5 uur. — Op den Rechter-Maasoever hebbea de Duitschers geweldig onze nieuwe stellingen aan^evallen. Zekonden alleea voet vattèn op een punt onzer linie : de hofstede Chambrettes. Van den 15 dezer tôt heden namen weop Verdun front 11387 krijgsge-vangenen waarvan 284 offlcieren.Het buit gemaa te of vernielde materiaal omvat 115 kanons, 44 bommewer-pers en 107 mitraljeuzen. Om Monastir 18 Dec. 15 uur. — Het mistig we-der belemmert aile krijgsverrich-tingen.De iQljjYiog der bergers io BaitsciiM De burgeriijke ialijviag is begoaaea. Zss r ecbesr aijn felncengeroepep. b ■ i Je Tosstand bij is Roem^n&n 'i De Tsar vaa Rusi&ad ia te Patrograd aan* igakon:eD. Bratiaso, de eerste roemeoesche mieister, vergeseîde Stem. | Da goemeçnsche troepgn trekken nog lateeds achteruit. Ds vijaad is in de richticg ^vaa Buisu, [haiverwege Braïk geraakt. la Dobroudja wijkea de Russes. Laatste télégramme maldea dat het Roe-mee&ïch isges vaa Vêiachie, behoudea op ; ds Ssreth Is geraskt. Ue Vred^saanbiedingen Lloy î Gaor ? moel bedes, ter Eagelscba Ktmer, het programma vaa En^elaBa Isia-ke vrede uiteendoea. De Rij îs^aj zou deza week ia bijzoûdîre sittijd bijsetseroepaa worùen. ALe M gmdtî ^elî hebbîa thaoe d* duit-sefeg suis ont**' gen. De Toestaad op 19 Oeeeir bar, 8 uar Dà F m' sch hebbea de holsceds Cham• brettes (Vïrduu -froot) bariagsncnieD. I De Eggelschen aaderea Kutel-Amara (M^ecpotgmiç). Het Roem^esch leger hscft sich i o aea rc.iden m Moldavie. Sir Baifour heeft de Duissobe vmdaj.oia, gister oatvaugea, zonder caœplimentea t; terug gesoedea aaar Wilsoa. i 891 ^ , Woensdag ^0 ûecember 1916

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes