De Belgische standaard

398 0
03 februari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 03 Februari. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 03 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/cr5n87449q/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

gdc jaar - N' 82 Zaterdag 3 Ftbrrari I9i7 Bbmhwwb roer 9old&ten: isuacd I,a5 ip^fatn(:CQ 3*5® liiucdra S>75 Met goldaie» |b 'tland : X »n: fr I'75 I Hf«nt!fO 3*5° '- 5 2î ri 't land : i fr.a.50 g Baandea S °° § maacden 7*5° l ' •*" DE BELGISCHE STAnDAARD OFSTBL KM BBHBfiR VILLA « Ha CoquiUa » Zkkdijk DE PANNE Kleine aankon- digingen : • • RECLAMEN : volgens ovareen-komst.i ^r-rTTb RACHT BAART 7v\/\ c ^ -L ' SfcichteP-fôestuupckT . ~ — lidefons Peeters, fcaste Medewerlccra s #. â. fli/ptfra, £. f>. Bertrand Un 4*r SchtkUn, D* V*n <U Pur», D* J. ?*n d» Weutym, J**l miaërt, & L.DiWolf, O.Watm, EEN VRAAQSKE. — Kan iemand oaij laten weten hoe de tories zijn van Bnveren a/d Leye, Daerlijk, Roxeœ, Suecegfaem, Scbuyfferccapalle, Vyvo-S.-B*»fs, WUiktrka, Wyoendaele, Thourout, Zoete-aay< (in ge»»l er cene beataat daar, of ooit eene bs»u*a heeft) ? hoe oud omtrsnt ia daar ovcral de kern eo de torea ? Ea die er een printkaart of andere beelteciavan heett, zou hij se me niât willen voor een tijdtken in laaning geven ? Oit ten bata vanxen siudia ovar onze We*tvla»m*che kerken, earlane over te drukken in Db Bbloischb Standaakd. Datik of voorhand, voor 't miuite uit dat aaen mij san iatan gewerdea. L. DB WOLF. Leereo in des vreemde. Ë ia wellicht pooit e<ei tijd geweest ali de daget> weiks we tëers b*leven. O u sau niet le gewagen van 't leger noch van de bevolkicg dis we moeatsn achteîlaten ondsr àuitachc d wbgclaodij : duiseuden bansteliogen dwalen tond op Vf sera-toc bodam, werden genoodsaakt s»ch te ves?igsu ia hcrb«rxâm^, docta uitbsfemscae middea*. Dit hetiî voor-zek^r ^roots swarigheden en daariu lig-gaa groote getarao vor ooeen valsa-[ aarà.  aetr, m-et bs^oagde atemmaQ^ b^bbùa uiunuk^tlijk çewesea op dis ge-vaftftf, en de redmiideleu opgesomd.; We x.om*n d»nr ciel op tsrug. ^ar aiiaa is gaca nadeai aao dia vit-' eeaattooiicg »aa oaa volk. Vroeget wa-ren w@ wel wat te gcoota tbuiablijvera, ea ws bestadterde» de vreemde catifta li«^r ia bowkco dan caar 't levaod aao-d&l. Daarait aprote» velerlei dwaliuges; ea cat waa ééa dsr oorsa»an waarom m «oo iœ^r res.xC*Ud«ti ov«r ooaa gïisf s, 't *>j aoor 3- of said^ajtris, ooat-of w st ^aari*. Uit Beifîë a^if ko?:-im-awrs Eifeia ,.oe-ss comeo I Ds gedwongen billi ^acbsp iasfcvrft eus waatUja ons n laâd doea o^tdekkso, ous land m- ï «jja wsteïsaioii«e vrijatiJ, zijn o aurden rtjkdom, tdja gessllig irerkaer, si)n aetlijk en heerlijk levers. Docb we mostiB, uit or s vtrblijf in vreemde lauden en oadtsf vrsf mdc volke-; rea, sog tec ander voefdisl trekken. Nooit waa de kaas too gaaatig om over-al hfet goeds is mstellingen, wssite» @n [ gsbtuikea op te Eporac ea te bsstadee-[ reM. Dâ voisere», ia dace vrecaelijk* j oorbpctisis, l«gd«n spontaan 't ge-[ ksnde beteba^ia^jikked af en vertoon-| dsû 2Îch cpit'bRarhîk in ba i «choune of f kslij •:e Lra^kîbeid; de yârscùiiUn lîî ran-ganvactis m**tïCds«ppij nadsrde^ elkaa-dwîrf«B at-fii dojfiiu ; *t gernsan gev^ar maaitt* vaa ds Bond^3»ooîec ait ds *ar-sebeidenate lauden, broedara die voor elkasr gaaa g*bcim«n raeer habbsi?. Nu ia er gesn laad ter wereld watr met iets te bawandereu valt, an duB na te volgen. Laat on s dit gosde opsporen, overai waar we kuanen ; het toetaen aao oas atioûaal karakter, aaa oaaen aigen voksaard ; beatudeerea wat ona later dietatig nj« kan voor den fefistelijkea, vâraiaadelijkt!*, at«dslijken of sioff beropboa-v va» osa Bel*iô. la ali<» lan-daa bisUai br ssn masiacaappîiiite b -wggiqg ; ia gjiig laadea *ija er a*udeo-tanboudeu, atuuiaksicgen, osa .fcb'»trij~ ciiiebordfii-, ba«ampiasi; va a de epeo-bar« î.^dcioosheid, chriatsna vak»rgaoi-aaties^ eaa, ec«. Vroegeï bea'u' ecrde Basa de Wtrkbg is eep of a *dar bosk, in] esu of aeder tîjdacbrift ; en daarrase > was 't al. Ecikel bkr «s daar eea bavoor- j raebts ma ae min of oaeer *iu^ door het te bsstadearen la; d, c*œ dael aan een paar c-wgs aiaa^, boorde e^kele g«leerd« voordtacbîen ; en kwam dan terag,over-, tuigd dat bij waa doorgsdrongsn tôt in ' I ds kern self van de uitheernschs orgaci-aatie.Tbans hebben velen onxer voorman-nen, velsn onser intellectueelcs, veleo onser volgera en voorgangera, de beatc gelegenbeid oaa ter plaatae en grondig allerlsi nationale of internationale in-richtingen te beatud^eren ; allerlsi gecs-tslijks atroomiagen te psilcn. Die gs* lagenhsid mag aiet verwaarlooad wor-den.En, me daokt dat dit ailes een aau-gswssen stof is voor o»se van langa om talrijksr wordende atudiekrisgén, vooral ▼oor die studiekringen waar de aociali bswsging op 't voorplan ataat : Wat est rijke keua seer intersasante onderwer-pen, b. v. in 't bsatadeeran van de ka-tholieke stadsntanactis in Frankrijk, in Bngeland, ia Holland, ia Italie, ia Spanje, ens. Sveozoo mst drankbaatrij ding, vakorganiaatie, ens. Ea 'k swijg met opset over al wat saivsre kunst oi litteratuur betrsft. Oûze beâte kracbten hnakeren caai ontwikksliog ; ona volk vraagt naai gceateavoadael ; en na den oorlog sal et soovssl te herbouwsn ea te hersmsdsn sija in ous verwoeats land 1 Nut trekksa ait de oadefvinding in vreemde landen opgedaau, lifkt mealleen aeerverstan-dig, maar selfs verplichtend voor allea dis later willsa voormannen sijn. A- V. V. MaaMaBMHanaMHtMnaMaBBsaaMmaaaHBaMM)c VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN H*t gou i, spler van dan oorlog Da stock goai vait dis ksdsa ia a«a oor-losfakriàcht vap aaïst* gehulte. H«t is een waârb^rgmiddel voor het kreiiet van het land en voor ds3 hasdel. HiajoLder de vergeiijteBde t«bel van het pkas i« goad dsr oorlogvoerscds landen. Hat is gereksad ia poodtn, iadar pond ia 25 fraak ea in miilioeuen. 1916 1916 1914 Bngeland 53.840.165 5x.338.43* 69.03a.x35 Ooatenrijk onbekend onbekend 51.578,008 België onbakend onbekend 10.977.000 Frankrijk a03.037.000 200.611.000 165.67a.000 Daitschland 1a5.954.ooo xaa.o66.oeo 1e4.a70.00a Italie 43.036.00e 53,661.000 49628.000 RusSand 146.684.00e x60.7a6.ooo 1751.796,000 Oe V«rboadeaan haddea dut aiads 1016 rb» vaarraad goud in kaa, ter waarde va 446 697.166 poad, de vijasd (Oaataerijk ge r^kead op baaia vas 1914) 177 632.000 poad. Ea dat ta 00k ean b^<Vij« van ovsrmacbt. nijnen«Qevaar Dat mijaen*|ç6vaar niet allasnlijk op fc land, bij en op de vuurlinie bsstaat kan blijken ait 't volgende : Sîdert het uitbreken van den oorlog tôt 1 Janaari 1917 zija op deNaderlasdache kuat. alléao, aangetroff jn geweeat 1640 zeemi]aea, waarvaa 999 van Bngalachen, 64 van Fran-achen. 257 van Duitschera an 320 van onbe-kende afaornat. Ban wonder dat Holland aog in de lneht niet ia qevlofaa, 't war« esa mooi zaakje gs-«ees« voor OaitachUcd. Varmearderiag van solde Bij B.eluii Wai van 21 Jaeuiri 1917 haeft ds Komn: voor da aoldat«a van h«t voetvolk votgasda aoldij vaatgaatald : Soldaten van cavale klaa fr. 0 38 Soldâtes va» tweede klaa fr, 0 33 't la dua een verhooglpf van twee caatis» n»«T?, van af 1 jaaaati betaalbaar. B-;* wortelttM ot «cr in de «osp ol met bljleg van 6 essfutneo in de week «sa pinte dobbel (I) bier. 't Kan al helpen. EEN MOEDER HEBBEN.....1; Het levead lickt te zuigen uit de zen, en zwaager gaan van 'a liefdea atralen vuur. — Een atroom zijn, 't bloediap drinkend uit de bron, herlevend in de zee, ep 't stervsnsuur. — Ken golf zijn, uit dia eindalooze zee an ztz zijn zalf, in onbewust gaaot. — Eea atar zijn, wandlend op een floakerreê batoevrand 't ipiegeland aznur van God. — Ben bleem zijn, drinkaad 'a liefdea morgendamw en wieroekgeuren walmon door 't Haelal. — Da lieideactaepping zijn der ackoonita Yrouw, en apiegel zijn der liafde, in 't tranendal. — Voor 'tbloedend herte vindea balsemwijn, De baan der waarheid voor verdwaalden geeat, de bron det levana, voor de zielepijn. — Een apiegel hebben waar ge « zelf in leeat, en leven in en door ea met naalkaar — zich effrend wederzijdach in liefde akkoord, ea iaamer vinden de haven ia 't gevaar — dat ia eea saeedar hebben... in een woord I !j ALLEEN 1 | O wreede marteliB4' alleea te zijn op de aard ' met 't braadend hert, en 't dolend itormandi gedacht, ? wen allea wât Qod sehiap eenmaal, en ateeda bevaart, | een minnend huwlijk bindt, na wilden lijdenanacht. — ; Qean enkle ziel te vinden, die «we zial verataat, ea ziea dat allea lacht, om 't blijde aamenzijn. : De bloem te zien die de asdere bloeme baarthet zaad; 1 de zee die met de lueht veramelt in liefdelija ; de wind, die 't boach sijn lokken kamt, ala vaa een1 [bruid.1 In naren nacht, het licht zoekt atravend naar het licht. | Het lied vindt weerklank op der ateenen rotaenhuid.] £ De vogel aeekt zijn gade ia 't minnend vergezicht, | de man omarmt de vroaw, vol lievend ideaal, < de geaat die brandt, entvlamt het hert, in liefdebren, de gemalin baart 't leven uit veor haar gemaal, en lachandover d'aarde atraalt eea gulden son... En ik dool eeazaam rond ea soek, maar blijf allaeo. -Qeen ziel dan die verlangt en atreeft op eender baan ? 't Oneindig Wijda weegt op mij. Ik bleed en ween totdat in aadrea sielafgrend ik word voldaan. RAKSO. I DE TO EST AND \ Bij Hen en bij Ons «aHHmaMHUaaiMHMMaiMMMMMa^- f We ataan aan den vooravond van belangrijke en bcalissends gebeurtenis-s«n. We masten het niet meer aaotoo-aen, de fsiten spreken genoeg op sicb self en harbaalde malen wesen wij er op. Het kan sijn nut nebbsn tbasa de weder- j sijdsche stemming te geven die haerscht bi; den vijand sn bij osa. Daarait sal -mec kasnsn bealaiten hoe koortaacbtig ] er gswerkt wordt om het einde van den} oorlog te kunntn baaposdigen sn weke illusiea nog in Duitachland gekoebterd worden. Da corrsapondent van "DeTijd" seint aan sijn blad daté 25 Januan : « Vieealijkar dan al wat de wereld selfa in dezAn tiiaaesstrijd tôt d «verre heeft aan-. schouwd, zal 9traka de nitbarating wezen van j de varaialingakracbten. Vooral in de lacht en onder zse verwacht man aiet meer gevechtan ! van eenhedan, dach van geheele lagers en vloten. Ofachoon natnnrlijk het militair legerba* atnur aieta laat verlaiden "omtreat evantaeala j aanvala- of vsrdedigiagaplannen, la hier de jj >lgemeen« apiûie, dat eea nleuwe duikbso-1 teo>caaapagna, waarbij 00k de Oaltache vloot j iouverhoeea ateua cal verleeaan, den meast trehaten tegenata^der, Bogaland, van ai|n ievsaabroanea sal afacijdea ea 00k het laad ; ,zelt ia hat nanw zal brcsgan. En terwijl meo : op het Oasttlijk oorlogaterrain niet meer daa ! een evenwichtaatrljd voorzlet, waarin de] Csatrale Mogeadhedsn de verdedigiag vos» ' len, vooralet msn een Oosta&ri)Vache aire ] kening met Italië, wslke bi) die met Ruema-nie niet sal trachtea achter te ataan, Vri] gevsatigd ia de meeoiog, datda be° aliasing in bat West en sal gesocht worden door aan pegiag tôt verovariag vaa Belfort, ' à * om de Blsmarckiaa&achs faut van 1871 goed te tnaken exs da Sundgaa In den Eixas buiten de kr&cht dâtFracsche kaaoîmea ta breogia. Het is waar, dat velen van dien kant 00k eea Pranscbian sauvai ia de eeretkemende weken verwachten, en enktlen maeces, dat Frankrijk het krijsabediijf sou ataken, zoo-dra het het belaogrijksts deel vaa des Usas heeft vsroverd. Iatuaschen wordt h«t aitbaratan vaa hat gioote onweer rteda tegtn het laatsté der naasto maand of d» e*r§te Mft dtr vol-gende verwacht. Kapitein von Salsmana, schrijft, in de "Vossiacbe Zaitung " de Bondgenoo-ten este reusaohtigeinspannig toe ea hij besluit : „Dez«nkeer, dat watsnwij. moe: ea zal de bealiaaiag vallan. Dezes kear zal het da eindatrijd zija. Ona vertrouwen ia onwrlk-baar, en, daarom, omdat het siade vaa bel vreeseiijke 1 jien wenkt, gaan wij, naar onde Duitscha zide, kalm, vaatberadea, ernatig en sebier blijde de bealiasing tegen, waot aangaande baar afloop babbea wij 00k deser» jkeergaen twljid." Dese kalme vaatberadenheid bij d» Duitacbers laat oaa heelemaal koel. Wat wijdoen zallen, sal aiet alleen kalm en vaatberadea sijn maar 00k van over-wegende besliaaing. Oategei&sprekslijk beleven we bij osa ds vsrschijnaelen van een naksnds ant-plooiing van krachtsn op aile fronten atsmede op see. Te Londen komt pas de conferentie van de ovsraten der Engelichs^raascbe en Italiaanache vloten te sindigen en dit feit dat sich voor het etrst voordoet in den loop van de atrijd ia meer dan een bewija voor esn doeltreffenden atrijd op zee. Te Pertrogad confereeren ds verte-genwoordigera dsr Bondgenooten en de beraadslagingen suUen, zondsr twijfsl, dragen op de ragete krij^averriebtingen op het Ooatelijk en bijsoaderlijk op hst roemeecBch front. Ds conferentie te Roms sal, waar- r schijnlijk het plan vastgssteld bebben van een strijd t«gen Oo&t«crijk. Ws sija reeds gsvsstigd omirent hetgeen w« doen zullen op het wasîelijk front, de bijssn-komst van Pertrograd is het bewija dat ds laatste tosbsreidsala» genomen worden voor de algebeele„ gezamanlijka en gemeenschappelijke actis op hat oorlog-toonssl.Mst den uitkomen moeîen wij de o/«r-winning bebbea. Vaderlandsche edelmoedlgheld De Duitacbera bepalen hun warking aitt tôt vealvuldige iabeslag&emiagsn van grand' atoffsn ea werktuigen, ten nadeele van de nijveraars, zij «telles zich itiet tevraden met de werklieden bij duizenden weg te voersr, maar zij vosgen aan die machtimiabraikea nog beleedigingen vsor hun slachisffeia toe. Hua erkendate vertegenwoordigers schelden de baxen uit voor uitbuiters, de werklieden voor luia&rds. r is kwaadsprekerij wordt door de faitea ze'.f gelogecetraft. Oaze grootaijv«sraara ga^ea resda soovsle blijken van vad^rUad-I achî sdelna^e u'gbald jegecs hun werklieden, • da» de Duiticfii! belisedlging ia hat jsiet ver-i ainkt. j Ter illuatratie diar e de handeiwijis vaa de ! fifres Q svuezt sn Co„ fabrlkaotan van foto-grafiiche p odufetea te Oudg-God, die sedert het begta van daa oorlog aiet opgeh<aicn heeft 251. b. dsr werkloonen aan de gezianen en gemobills :erde bad.lendea uit te betaien. Voor de war^licdea en bedienden, die aaa dea arbsid konden bîljvep, werden deloasea niet aliaen beheu4@3, maar de dir^ktie heeft huo, ten gavolge van de pïljsverhooglng der levanamiddelea. toeslagen verleend ten be« ; draga vas 60,000 fr. voor het jaar 1916. | De toesîagsn werdsn verdeeld volgess het ? aantal kinderen van elkes wetkman. Ten slotte gaf de firma 20.000 Irank voor ds armen van A^stwerpen, 6.000 frank voor de onvermogenden ven Martsd, wasfvan Onde* Q )d esia gehucht ia, tn 5 000 fraok voor het Jzenden vaa vakboskee, pakjea levecam ddf-len sf kleediagatukkea aaa Belgiache aol-I dates. (Vrtj Belg e) Laatste Tijdingen over den Oorlog Pâtroelje Bedrijvigheid op 't Belyisch Front (1 Feb. 20 uar. — De vijand zond verken-Bingen ait, bicat dea nacht. Ze werdsn alien afgealages. Ds artillerie waa beel bedriivig in de streek v^a Het Sas en naar Dikatnuide, midd^lmaii^ ia dun aecior van Bamscapelle, Fêrvysa an Noordschoote. Oageiijii^de Toestud tp 't Franscb M (Parijs 1 Feb. 15 uur.) Patioelje geveeh-ten ep verachillende punten van 't front, bijzonderlijk Ooatelijk Bêitn» en in de atreek van AUkirch. Adjudant Madoron heeft zijn 5ea tegen* strever aeergeschoten. De rurp der11 Laarestic " Het engeliCh &dmir<alschep baricht dat ds hulpkruiser « Linrentic » niet getorpedeerd werd, maar wel op een vlottende mijn is gelcopen sa gezonken. Oe bemannlng tos-droej; 476 koppen. Slechta 125 man werden gsred. Esn honderdtal lijken werden op 't atrand g^evonden. De Daitsche nota us Vilsoa. De daitsche antwoordnota aan Wil-Bon is tbans gekend. Duitscblasd ant-woordtdat het den onderzeeërsoorlog heviger dan ooit doorvoaren sal. Het sal de strijd wesen tôt het bittsre einde. | Engelaid es de doitMea-eerlog jj Da « Times > schrijft : Wij vootzien eea bitteren aaderseSara< ; veldtocht. Er sal daaruit vojr ons een o&aaa-genamen toestand voortvloeien. We mostea i de drie vijfden onser levessmiddelen invo». ren- We suïlen ons dsaaoods behoeven ta ranteoeceeren. Eea tomplet tegei Lloyd George Drie vrouwes en eea maa sullea dezer dagen voor de rechtbaak te verantwoorden hebben wegecs voorbedachten aasslag door vergiftiglaç op hst levea van Lloyd George. Ze werdsn over enkele dagen aaagehouden na ontdekking van 't komplot. ûo Toestand op 2 Febt, 7 uur PARIJS meldt niets bijzonders tenzij he« ▼ige artillerie atrijd op den Hirtmgn*will?r« kopf en O. MetzeraU LONDEM meldt een verbetering van ds fronilija bij Bcaumont-Hamel. Aanvallen Werdea afgeilagea. Vija&deHjkepogiogen cm oaze ifjiaen te b&nadeiea van aan Armentièrea tôt Ypar werden afgeslagen. Twee aanvallen uitgevosrd door detachs-mentes in 't wlt gekleed werden bij Wyt-schaete afgeslagen. Z. Yper aamen we in de maand Jaruari 1.228 Duitschera waaronder 27 officiers gevaogen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes