De Belgische standaard

326 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 30 Mei. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 23 september 2019, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/j96057dr1c/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

W1.1 i B ,r//3 L_. -. <«MBCL<r2PSSf>&M0£MM<<Jfctfjff Woensdag 30 Mei iq 17 i»* 1 i Wàù»£fcS"i>W M ?&$* Séimm i imsS fi?» Ml j| m mm£&s a»p | i astssâsg r5-tS lO&wVMXtt SKsi ss.i-ig.g2ii; y m'tl&aéîi -i t mmsS fr. Ï4S ,-| 8 ZMgptka 845» ^ B»s«6\^ia >3 | S V.'ï Mniten 'i hi'A t § s «fessâ :?. Sv§c $« S SWSSdSS g.» §| IftkC-r*Ç? J?* »*s De Belgische STAnDAARD p-^r-rrnRACHT r AN AcTT^ 0 F S T S t fë iç E S E 3 M 3 «SA* ' M-' Ce % allia» %'■ yyz* p/, &U*3« &&tlua-2.1-5 ù£& .Ï&&9Î EïQLA&m [ \'ÏY ?**&>■ k u>(..''. ~î- Vaste Medtmrktn : M, E. Bdpaire, h, Dayker», P. Bertrand ?aa éer &âuttmf Dr Van «le Pcrro, Dr. I. Vaa «te WccÉtync, Iwal Fiffiasrt, Dr- L. De Wolf, J. Sïaaoa», 0. Wattez, â&t. H. Baeb, Hiiarlon Thaas. laiert Tr ede ?... —«§o§-—- Het za!, in deïaaîste dagea,wel iederce duiàelijk zijn voorgt'komen dat de bond'gi aooten, natuurlijkerwijze.door de kenterir inde russische tocstaridea, er toegebrael geweest zijn zich akkoord te stelle op het gemeenschappelijk oorlogsdoelein dat zij beoogen. Dat is ook een van de gt volgen van de russische omwenteliag, di aan 't hoofd vaaditaog aieuwe laad in de wereldvcoruiigang, de mannea van de se ciaal-demokratische gedachte stelde met hu wereldpriacfep van brèederlijkheid. W moeten uit dit feit zeif dan ook niet mee oatkeanen dat de iavioed van de volksbewe ging en van de volksuiting, in verband me de vredespogingen, met den dag tceneeml Waar de russische minister van buitenland sche aangeiegenheden voorop stelde dat he herjongde Rusiand den strijd doorzetten zo zonder veroveringsdoel of najaging va overdreven oorlogschattiag, zijn de ander boadgenooten op dien vriendelijken eisc moeten ingaan cm hun wederzijdsch ooi logsdoel duidelijk te omschrijven. En voo de mogelijkheid geplaatst van een russisch terugtrekking uit het strijdperk, bijaldie: sij hetrussis«h standpunt niet in zijn grond dag mee aanvaarden zouden, hebben z dit doel dan ook de vormwijziging doei sndergaan die het vage van de eerst voor Dpgezette formuul : herstellingea, waarber jen en saacties,heef{ weggenomea. Opvolgenlijk hebbea Frankrijk, Enge and, Italië en de Vereenigde-Staten in dri Jagen tijds hun oorlogsdoeieind, — da ioor allen gelijk wordt gesteld en gemeend — kenbaar gemaakt. Men verwacht nu eei seslisseode uitspraak in aller aaam, vai Wilson. Deze reuzenstap nader den vrede is t jeiangrijk om er niet een oogeablik bij t rerwijlen. We hoeven alleen aog te wachten op he voord van Duitschland om met zekerheu e kuanea zeggen, iadiea deze oamensche ijke driejarige slachterij al of niet tôt he jittere einde zal uitgestreden wordea. We willen geene veroveriagen, we willei feea oorlogs3chattingen, We willen alleei eruggaaf van gestoien land ea vergoedin^ roor veraietigd goed ea aangebrachte scha 'e.Da Boadgenoeten skllea Da.'tscblsad voo: ict staadpunt : « Gij hebt reeds zoo dik vijls over vrede gesproken, zelfs den vred< oorgesteld. Nu kunt gc uvv keuze tusscher rede en corlog uitspreken. De verantwoor [eiijk'neid van den oorlog di- go reeds hebî ip de schouders «geladen za^ desgevalleac 10g met zijn voortduren wordea verzwaard», We zullen dan ook in de eerste da^er unnen beseffen of de vijaad in werktlijk-eid met mensehlievende gedachten is be-ield.Reeds van den beginne heeft Duiîsehiand ieh ais de schuldige gebrandmerkfc. « Wc egaan een onreehtvaardigheid met Beîgië's roadgebied le schendea, we zulien Btigië ergoedea», verklaarde von Bethmaaa in ea Duitsciien RijLsdag, in Oogst 19r4• 't Is lang geledeo, maar 't feit en ook de ekealeais hebben aiets van hunne waarde erloren. In't v iloop van den oorlog heefi luitschland moeten bestati^en dat de heele rereld tegea deze gepleegde oarcehtvaar-igheid ;s opgekomen ea het gezegde van on Bethmann in zijn joagsîe redevoering : We kampea tegen de be.ele wereld, op-estaan tegen oas » is wel Daitschiands arpletterendste veroordeeling. We moete:i ook niet zoozeer door voor-jrdeel zij a ingenomen om den vijaad eeds te be^huldigen van aaadurende ver- blindhiâd. We gelooven veeleer, dat de be zinning van den mîsslàg de beyoegde Duit sche kriagfia heeft aaugegrepen : waat al hceweî von Bethmann verklaarde dat hi zicli over Duitschiands oorlogsdoeleiadei niet uitspreken kon, zegde hij meteen da Duitschland geen vcroveriagspolitiek mee voerde, Hij hoeft nu slechts volledigheids halve dit doel te omschrijven. Ea dat we daarnaar lang zuilea te wach tea hebben, meenen weniet Hoaderd maa meer dan bij ons^ moet de vrede door ' Duitsche volk gewild en geweascht zija ea deze steaiming moet nog diepere worteli hebbea in Oostenrijk waar we,rnet den dag de verschijase!-3ii (als 't wegzenden vai Tisza) van een haken naar vrede, meer ei meer, zien boven komen. Duitschland had zija nitersle hoop var zegeviexenden strijd geplaatst ia een afzoa derlijkea vrede met Rusiand. Het is teene maal aaders afgeloopea ea, geven we eener zijds toe dat we in de eerste maaaden nieti van Ruslaad moetea verwachtea, we hoc vea toch ook aiet te ontkennen dat Duitsch laod door dit niets-doen nog meer bena. deeligd is dan wij, in afwachting dat Rus land met aile kraeht weerom de oorlogs zaak in handen neemt. Hoe we de zaken ook aansehouwen, he lot van Duitschland ligt in onze handen Dit lot zal voor Duitschland eerbaar zija indiea het thaas reden wil verstaaa ; he zal zijn bloedigste vernedering zijn in d< g-eschiedenis, indiea het halsstarrig blijfi doorvechtea uit hoogmoed, au, wij, edel moedig onze kaarten op tafel hebben open-gelegd en den vrede willen ten baîe van de menschheid. Hoe langer de strijd duurt, hoe pijniijkej het voor ons zal valien meer toegevend t( vrorden, want door Duitschlands s«hulc voelen >a ij ook de oorlog meer en meei drukken en zwaarder wegen. Opzetteîijk hebben aile veraatwoordelij-té regeeringsmannea der Bondgeaootea in t vooruitstellea van het oorlogsdoel hel lanvoerea vaa oaze overmasht oaverlet ge-aîen.Dit taktvol optreden zal de vijaad zell ïioeten waardeerea om ons ditmaal de froote woordea van verdrukkers ea dies neer te sparen, Onomwonden heeft de Enteate gespro-tea. Zuilea we, ditraaal, vaa Duitschlaad's :erlijkheid ea opeahartigheid genoeg mo-jea verwachtea om tôt een overbruggen »'aa de oorlogskloof te geraken ? VAN BH VOOR ONZE SOLDATEN Nieuws voor onze Soldaten M. de Dorlodot, 4 Priory Gardeas te ''olkestone, aaazoekt dringend de personea vier namen voigen hem hun adres te doen ;eworden. Hij heeft nieuws voor hen. Gm aissingen te voorkomea gelieve mea ook ija adres in België aaa te gevea. — 0— irussel ; Harven Pieter vrijw., Jacques commandant gendarm., Michiels Frans CI. Paul. looffslaede : Crombez Cam. en Lievin, rurnhout : JufvT. Dicks Jos. lorgerhout : Acke John, Versluysen Eiiaer-straat, Vandenbossche Paul, Yersluys-sen Fernand. 1 ntwerpen: Delattre André, ClaessensThe-ofiel, Kop Pctrus, Undricht advokaat, Vanden Bruys Frans. 1ongeren : Defourny Jozef, Demario Ma«-rits en Ernest. O.cr ri BELGSSCH FRONT 28 Mei, io uur. — Naar Kloosterho* heeft een onzer patroeliea een vijaadeiiji voorpost aangevaUen en gevangenen opg bracht. FRANSCH FRONT Parijs, 28 Mei, i5 uur. — Gister avoi vie! de vijand nog tweemaal aan in Char pagne (Casque et Tetonj. Ze wierden afg s'agen. Eea derde aaaval had ook geen g volg. Artillerie-strijd op den Linker-Maa oever. Om Ufflotz (Elzas) heeft een onz detachementen tôt in de tweede duitsc! steunliaie kuaaea dringea en krijgsgeva: geaen opbrengend. Vandervelde en de Vrede Uit Petrograd heeft minister Vanderveh aan de Belgische regeering getelegrafeerd < zija standpant voor den lf vrede zoad aanhechtiagea of schaderergoediagen ,, u te leggen. Hij zegt dat aile sociallsten de: zienswijze bijtreden, maar aan België mo de heele vergoeding yoor de geleden schat betaald worden. De bevrijdiug van Trentir en Elzas-Lotharingen is het tegenovergeste de van landaaahechtiag. Woelingen te Brussel. Uit Londtn wordt gesoiad dat erge onlui ten veroorzaakt door den nood te Bruss en voorsteden, ni. te Vorst zija uitgebr» kea. De meaigte is met de politie handg meea gewordea. De duitsche wacht te pas 1 «ou gechargeerd hebben. Onder voorbehou* Het standpunt der Russische socialistei f§§Minister Kerensky heeft tôt hetleger « de vloot een manifest gericht om hen as te zetten het offensief te aemea tea eiac dea vrede te kunnen bewerken. De fraasche|ïfgevaardigden zija vaa Pi trograd te Parijs terug. In het congres d< sociaJisten te Parijs gehouden verklaarde zij dat de Russische socialisten hoegenaam niet gestemd waren voor de conferentie va Stockholm maar een internationale conferei tie, volgens de standregels bijeengeroepei zouden willen zien vergaderen. Spanj'e op den tweesprong In voile fransche kamer werden zeker kringen van Spanje van onrechtstreeksch medehulp met Duitschland beichuldigd, in zake bevoorrading van onderzeeërs. Ee krachtdsdig optreden van Frankrijk t Madrid wordt gevraagd. In eene vergaderin te Madrid hebben de Iiberalen de afbreu' met Duitschland gevraagd. Uur De Toestand op 29 Mei 8 aar PARIJS meldt : In Champagae was d artillerie-strijd bijzonder hevig. Om TETOI was de grenaden*strijd geweldig- Oaze vliegers hebbea 7000 kgr. bomme: geworpen op de staties en ijzerwegen va: Champagne en van de streek van THIO NIRLLE, Negen vijandelijke vllegers wer den neergeschoten en vijf andere tôt dale: rerplicht. LONDEN. — Een aaavalletje tegen onz lijnen N.-O. Yper en een rit 0. Vermelles 22 duitsche toestellen werdea veraietigd ROME meldt ; aa aaahoudeade gevechtei liebbea wij het dorp GIOVANNI bezet, di riMAVO overschredea ea vijandelijke aan rallea om Gorizia en Grozigna afgeslagen iVij hebben 9 kanons van i4g buit ge naakt en namen x 56 krijgsgevangenen. ! ENGELAND IN DEN OORLOG | —0— l 20 Mei 1917. ? Een vriend vsn me, koaimandant ia het Belgisch leger, diea ik onlaags met verlof - bij me had, za! nietweiaiginzija nopjeszijn, I aïs hij het artikel te lezen krijgî, dat me zoo-| pas oader oogen viel in den Daily Mirror. t De œan stelt namelijk veel belaag in maat- - schappclijke kwesties van allen aard, en 't is zoowat zijn slokpaardje gewordea, ia de laatste maanden, allerlei grootsche plannen ï te oatwerpen om na den oorlog ons lande-1 ken in een waar Eldorado te herschapen. I Hij is natuurlijkde eerste rjieî, d^e met derge-l lijke gedachten in dea kop loopf, ea reeds | ia de 4e eeuw voor Kristus had de griek-ï »che wijsgeer Plato er eea stelsel op uifge-ï dacht, ea toegciicht in zija liepubliek, om î een ideaîe samenlering te slichten; ongeluk-; kiglijk zijn idealen meestal onbereikbaar in ; ons stoffelijk wereldje. Dat belet echter ; niet dat we er idealen mogenen moeten op 5 nahouden, en ik vond het dus hecl aanirek- - kelijk mijn vriead den kommandaat met \ zijn schémas en theoriën te hooren uitpak- kea. Voor hem ligt aile heil en hoop in de Regeering, en hij rekent op een doortasten-; de en alemvattende Staats-werking om het ; heele beeltje op te knappea ea heria te rlch-| tea, ea on*^nationale leven sp onberispelijk-| passenden leest le sehoeien. 'tLigt niet in ' mijne bedoeling hier met geleende veeren | te pronkea, en ik ga geen aaderea uitleg . over zija moo«s oatwerpea geven; enkel dit, dat hij zich 0. m. fel bezwaarde over de algemeene spilzucht in zake kleeding, en het wenschelijk achtte dat onze Regeering î een,natioaale dracht zou voorsehrijven, zoo- \ wel voor vrouwen als mannen, 'a soort bur--,gerlijk uaiform dus, aet aïs er een uniform bestaat voor het leger U wel., ze zija on* hier ia Engelaad te vlag gewee»t I Eea officieel Konaiteit heeft opealijk den • wensch aitgesprokea dat de Iakeaweverijea ; uitsluîielijk eea grijze „slandard-cloth" zoudea vooitbrengen, ten gerieve van 't ; mansvolk, ea de DAILY MIRROR voor- j ' spelt nu eea totale omweateliag ia de klee-! derdracht, — demanaeiijke, wel te verstaan, j | waat mea kan zich moeilijk voorstellen dat ; het geroktegeslacht zich zoo maar makjes ' ea gedwee zou onderwerpeu aaa de pijnlij- ' ke eeatonigheid vaa oaveraaderlijke, ééa- < kleurige japoarsetjes I Yoigens die krant loopt de lange broek, (die ten andere slechts 'a dikke hoaderd jaar oud is, zoo ik me . niet vergis) groot gevaar afgeschaft te wor- J deaea vervaagen door de korte broek, lîjk der ruiîerij, gedragen met slopkousen of met kuitwindt'ls. Ook de veston^ gl-kleode jas, en rok (vulgo : pit) zouden verbanaen S worden, ea plaats maksa voor eea tuaiek, I lijk die der Engelsche officiereu, wijlborst-1 hemdea ea stijve bordjes (eea uitviading vaa d«n Booze !) zouden verwisseld worden ) voor klearhemden en slappe kols- Ik ben ! benieuwd te vernemen wat mijn vriend de Kommandant er van denkt, en hoop van harte dat onze Regeering' niet zal ten achter blijven om dat prachtige ontwerp in wel-willende overweging te nemen I Er wordt ook heel wat gehaspeld, pro en contra, over de internationale socialisten.— Konferentie te Stockholm, en een der voor-naam»te socialisten ia Engeland, H. M. ' Hyivdman, aarzelt niet het geheele gedoe te bestempelen als een Duitschen valstrik, ea zegt vlakaf dat K. Haysmans eea groo-tea misstap begaat er aaa deel te aemea, Het tegearoorstel vaa Miaister E. Yaader-Velde, ni. afzonderlijkea bijeeakomstea te beleggea voor Verfroadea, aeutrale en vij-andcJjjke socialisten, schijnt over 't al^e-meea meer bij val te viaden, ea 't isdus vrij zeker dat we eerlang eea verklariag mogen te gemoet zien, waarin de versoheideue soci-alistische groepen hun streven en betrach-tingen zullen uiteenzetten. JOE. Se Xoestanci De weerbots van den duikbooten-oorlog Na het engelsch Lagerhui^ heeft de fraa-sche kamer ook het vraagstuk vaa de on-derzeeërs-oorlog aangepakt. Uit de bespre-kiagisgebleken dat men aan hetor.derzef ërs-gevaar geen belang hechtte tôt zoolang het evengewiolit niet was gebroken ten onzen nadeele tusschen verlies en aanbouw van schepen. Op dit oogenblik is men gaan ge-waar worden dat het gevaar ernstig was. V6or den oorlog was de koopvaanlijvloot der Yerboadenen 20 millioen ton sterk. Fra'jkrijk k'wam hieria voor 2,400.000 ton in aanmerking. De duitsche onderzeeërs couleerden gedu-rende de drie laatste trimesters van 1915, zeven honderd daisead toa, ia 't ja,ar 1916 2 milliosn ton, in de vier eerr-ie maanden vaa 1917 2 tnillioep, 4^o duizend ton. Dus, in de vier laatste maanden werd bijna zoo* veel ton als in de twee vorige jaren naar d in kelder gezonden. Men kaa lichtelijk begrijpea, welte op» schudding zulks ia Engelaad heeft verwekt, Berekeniugea kan aiea zelf mski-n ovep het gevaar. Maar bij de op»chudding kwam ook de krisij van vervoer, den opslag van eetwaren, de schaarschte aan levctîsmidde-[en enz. Dea weerslag bdlevea we thaas. Het volk wordt ttiterm te gerantsoeneerd en dit rantsoen kan het masrkrijgea aan fabeiach-tige prijzea. Varidaar werks'akirg-^n in Engelaad en in Frankriik. Parijs is in voile staking. De vrouwelijke bedienden vaa haadels- baak- nijverheids- en goaderen-wezen hebben het werk stil gelegd om opslag van loon en het invoerea vaa de Et gelsche week (de Zaterdag middag ea dea Zoadag vrijaf met betaling) te verkrijgea. En zoo valt ook het economisch leven stil, wat even onoatbeerlijk is als de militaire Ledrij-vigheid. Ook La het met eea ware vrcvg !e dat mea Lloyd Geoige hoort veik'aren : r We zullen, ia 't korte, dea ^.nderzeeërs-aorlog raeester worden, want we moeten iit om de zege te verzekeren. » Midden deze huishoudelijke kwesties duurt tiet ïtaliaansch offensief aaa ea bereikt vaa lu reeds schittereade uitslagea : bovea de Jo.ooo krijgsgevaagenea ia dertien dagen. Dedoorbraak aaar Trieste is echter nog îiet bewerkstelligd. ïaar l Lanû fler verwoesting —s§o§k— II. lompiègne, Choisy-au-Bac, Bailly, No y on Te Creil,'s morgeas véor 't vertrek rap de tad eeas doorloopen. Juist komt de oude castor in 't zwart, 't portaal der kerk uit, ea aat Oas Heer dragen naar een zieke. In de :erk : Twee vrouwea ia roaw die geknield ittea te biddea met het hoofd in de haaden, ea priester-soldaat die zija officie leest, ea en Fraasch officier. Wat is het hier eenzaam ea doodsch, ter-vîjl daarbuitea de stad aaa 't ontwaken is. - 'n Priester ia misgewaad komt uit de sa. ristij en gaat naar 'n zijaltaar. De Franche commandant — nu zie ik de vier gou-en striepea op zija moaw — gaat knielen aast den prienter, aan den voet van den ater,ea antwoordt op de gebeden rnet laide temme. Als 'a kiad, zoo simpel-eenvoudig, àat hij ea keert, en volgt de ceremoniëa aa de mis ; maar zija houdiag is jdeze van en soldaat véorzijn koniag. Den trein op, naar Compiègne I 'k Val in

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes