De Belgische standaard

563 0
15 december 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 15 December. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 22 oktober 2019, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/416sx6544f/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

t* Jaar — N' 281 Vijf cantiaman het nummer L, M PMII ■ III Woensdag 15 Decembor l is 15 De Belgische Standaard Door Ta*i ea Volk DASEL-âB Fsoar &od *jct Haard s» *»andl AfrvaasmauLMfrtj* vacr 50 «HMmara (S ®a««4«i)3 bl| vooruitbatalàBg l V«av <Se «-rtrtaiwfl : *,£ G tr. V HP «3 aMMaMetaB « ite 'I la»rf «.»• ** l *■»•* t '«««* s 4 00 **• s, dite !»««■ fcaapisrso m rfk fïHaisQcr woràen gavraa*d, »®rdt da *bcaK6»es>îs- Bertuurder : ILDEFONS PMETE&8. Vtute opatéHers: M. B. BI3LPAM» L. DtTI'Sll, ST «IBAMISMEEM, B. VAW XHBt 80BmJ5®W, «fattl yiM«ÏABR$ ! VOGF »A6S m^u^ugvfl ££VU WÇUWU W 5 Villa mk OOQOI3ÛLE, Eeedijk »fcFA»«f. Âsakondigtegea ? e,sg fr. ds fsgei, — ReMamen s 0,40 îr» dé r$ffl V5aeht«lia&cn s s ink38chiag«a v&n a regels* o.§o fr, _ ^,™^v-ax.-.-*-*wmtziœ>~Kiaîaci!f—*—-«tfjeaTKMsaCi-x»'i»«iirrrM)rxnnu*• 1 "' "'■ ■*-a_ra*acaor;** **«.«.*» lvw *x> *.jl<julii'IM De Halve Haan en de Wereldoorlog. De etde aicke Turk, die alechts in Beropa werd geduN omdat zijn behoud docr socemige staatsmaanen vverd aan-zien als eene nood-iakelijkhaid vereischt door ket «oogcnaamd € Europeesch eveewicht », hoe kreupel en mank 00k do©ï laet afeetten van ledematen dat elk gewestelijk oproer volgde, heeft nog atuiptrekkingen, die zijne «vould-be-lijkbidders in verlegenheid brengen. Na Mackensen de Servische achut-ting heaft neergebaald en de expraas-treinen gaan rijden tmsschen Berlijn en Constantinopel, oppert menigeen de rra ig of*het Duitsche goud bij machte «ou wezen, te samen met voûthanden zijnden godasiienatij ter, om een machti-gen < jibâd > of heiligen oorlog los te doen braaden, onder de Muselmaansche volkeren, Constantinopel ten ateun, het bcdtsigde « braggehoofd » Tan d«n Mo-karaedajtnache godadieaat in Ëuiopa. Vergeten wij niet dat de wereld ia veranderd ainda de tijden van de kaliefs, en laat ona eena koud ona voor nachte-re cijfora plaataen. Volgsna atatiatieken, opgemaakt ia 1906, is oageveer 15 t.h van de wereld-boyoiing, in rond* cijfeta 233 miliioen zielen, de Halve Ma^n toegedaan, Geef .eîke weerbaren mari een geweer, en op de bàsis van xo t.h. xal er een voprtdu-rende pessimiat beweren dat dit een le-ger vaa 23 miliioen baj©netten uitmaakt. Enkei in zijn krein en op papier, stel a gtrust. Want van die 233 miliioen zijn er 161 miliioen afhankelijk van Europeeschg Mogendheden, walse, xoo er al hier cf daar cens giating mocht ontstaân, de bewegiog manu militari in de kient zoada veramoren. Een op-atand onder de 80 milliotn Britache on-dsrdansn van Muselmaanachan ecre-dienst, onder dâ 30 miliioen Mahcma-danenvande Hollandsehe bciittingen, de item zoovcle Pransche « beachem-den », de i§ mxllieen Muselmannen uit litRassisfià Gsorgift, Dagksatan, en*., esti opatand dut spel zob opleveren aan dô ôî-erteeerschere, is, velgena aile ge-ftveaSj ni«t t« dnchten. Hct <«xa.^a, dat de Oaitache « drang naek Ottên » kaaft aitgciekt, ia Turkach Aaia met 2ij*e bsvolking vaa ao milli-oéû man en de Iranseache hoogvlakte bcsraaadc ait diie deelea : Parzit met 15 miliioen, Afghanistan met 5, en Ueloet-ekistau met 1 miliioen inwoners. Dat daar voor handel en nijverhtid een winstbelovend arbeidaveld apen lift, dat daar te vinden zijn, rijke, wat egemt «possibilités écoaomiques» geaft iedercan gaarne toa. Maar of die lamkn ^illig maoschappen zouden le-vewn oai te strijden onder den pinhelm? Ei» deel van Tarksch Azia zal natuurlijk op Duitsch btvcl, elken weerbaren man moetën tsn itrijde zenden, doch wat da zwarvenda stammen betreft in di« stre- j k«n, kékben de kladen reeda verteld wat sommige hoofden aan de predikera van dén « jihâl * antwoorden : * Enver Pacha is een vrijmetaelaar van de jong- < Tur gche p*rtij, en keizer Wiihelm is? eenghiaour (christen), wat bevoegdheid kefebsâ die lai om d«n heiligea oorlog ' te pwcjiken ? » H :t spook van een algemaencn Maho. med&.-ïigcheu opstand waarmede zoo \ dikwijli de eena ataatsman de anderen hcsft banggemaak, zal blijken te wezen, ten onzar bate, in 't sehelle licht der werkslijkheid, een apook zonder vleesch noch beenaa, waarvoor ivij niet behoe- \ ven te vreezen. J, S. ' VOOR ONZE SOLDATEN TUn<k Inschrjjvingalfrt Overdracht £r. 16183.21 Qemeante WATOU. S. H. Godderi», pasto«r, as.tx B, H. Viaene, pattoor, St-Joîtf, Hooglede xo.o< Jufvrouw Van Ingelandt, ao.»c Werquia-Labey, a», oc Mevr. Bouden, jo.o< Lab«y Remi, l5.o< Donck Albert, ao.ot Jos. Valider Mersch, adv., ao.ac Eerw. 2uiten, Qattbui*, 10.0c Dejonghe 7-01 Quaghebeur, landbouwer, 7-0( Moncarey-Sanien, ioo.ck Mad. Weé. Ryckebu»ch. ao.«x E. H. Dewolf, " 10-o< Eenc handeltfirma, (a* (ift) «5.0» Dtftaejhor Henri, Undbojiwer, ao.»c Pr«u» S»pbie, 5°-#< Dumortier-Parrein, Yptr, loo.tx Six Henri, l»ndb«uwer, ao.oc Dejonghe Georges, laadbomwer, io.o< Ijodt, landlouwer, io.oc Lucie Cambronae, laadbonwer, xoo.o< EE. PP. Trajipistcn, 35.o< Cyriel en Jules Vanderelde, io.oc Emiel Bwltbee, ac gift, 10.04 Edmond Vande Putte, xo.«< *err. K&eaocn, xo.oc B. H. Decroix, onderp. ) B. H. Roêms, pastoor Bes«la«r« : Messie Carniel ; Jufr. Dcsae-gher ; Ruyssea Jeremias ; Leroy-Decae j Dequidt Remi ; E. H. Mervillie, pastor t« Za*tv*ord« j Depoers Henri ; EB. Zuster» Benedictijneo, Poperinghe ; Jo«. Rommel ; Ueaze Rich. j Deheejher Th. j Provoost À. ; Van Isaeker Le» j Bultheel E. j Joye A.j Verl«ene Q. ; Mad. 8chmidt j Boire*; Sitoor A. ; Kindt Jo«. ; Accou J. ; V«r-mecrsch A. j Duverlie Edm. ; De Zuster» vao St-J«zaf ; Jufyr. Mostaerdt ; Délie ; Ameux j Naamloos j Robinet ; Vander-heyde, subst. ; Quetstroy ; Wed. Masseli» ; Kestemam ; Vande Velde René ; Delbaere R. j Watteeuw ; Dujardin E, ; Degryse P,i Naamloos j Lippinois ; Wed. Decalf j Jnf, Hort. Lefever j Maertena A. j Jmsl Huyghe i Petit C. j Pram-Dekeyzer j Decraemer ; Bockèt ; Outtier ; Leplae-Tkooris ; Kinders Dtvoa ; Kinders Depuydt; Heari Verfaillie-Depuydt j Jules Deheegher ; J. Roetynck|; Renilde Dequidt ; Demarle Ch. ; Naamloos Tancaré j Gryaon j Demolder A. 5 Verhillej Verbouwe ; Tahon J. j Vandromme Remi ; J. Vancayzeele ; Martia-Leuzy j B. Roye j Georges Braem ; . Desehacht H. j Wed. VanCayzeele; Vandenbussche A. ; Parret Georg. j Dumortier H. ; Derynck ; Boucquet J. j Schmidt Rachel 5 Muyll» ; Mad. Ver-gracht ; Parret ; Cordonaier ; Vanneste-Kerkhof ; VaBdevelde Th. t Nollet Lucie ; Demey ; Butaye ; Coulier ; E. H. Maes, onderp. j Werquin G. j Vermeersch, C. j elk S fr- 'fotaal 460.00 Corteel A. ; Juf. Decaestecker ; De Hollander ; Moeneclay | Ducorner A. ) Caillau Achiel -, Routerez Aug. ; Vaayzacker E. j Coraette, A. j G«us«ey Oa* 1 Batheu Cam. ; Vaa-damme Fred. ; Naamloos ; Thieren Léo} Prinii* ; Thery j Overmeer 1 Vanoverbeke ; Boudta 1 Vanneste ; Wed. Theeten ; Scher-pereel ; Vuylateker | Mahieu ; Depoers,Ver-meulen, Gouwy, Dujardin E., Nuytten Léo-nia, DeheegherVal., Sevenoor, Persoone J., Vanstavele, B. Z. De Jonghe, Vande Bru-waene, Desmytar, Lannoo, Vanreghem, Spillebout, Dehem Maur.,Temperrille, tol-keambte, Joye, Al. Callet, Vanbruwaene, Dtpoers, Naamloas, id., îd., Petrut De-schadt, tlh t fr. Totaal 98.00 Vallaey» Jules 3 fr., H. en Jnfv. Petit 4 fr., Mad. Degrendel 3 fr., Consael 3 fr., Cottoir 1,50 fr., Thooris 3 fr., Bouckaert 4 fr., Boc-ket 3 fr.. But&aert 4 fr., Benoot 3 fr., Wed. Wemmêeuw-Delaaf he 4 fr., Dequidt landbouwer 3 3» fr., Van Veurne Ch. 3 fr., Cou-dron C. 1,50 fr., Timmerman 3 fr. Totaal 46.3a i Vandewiane,Veniere.Masselis-Delaire, Naaml., Van Hovc, Vanderbeke, Rousseeuw, Delan-aoy P., De Ryke, Waegemaecker, CallandU Verstraete, Delangke Sidoaie, Wed. Snau-waert. Coudron Léon, Dujardin C., Wed. Herrier, Tryoen, Capoen, Alf. en Maria Saasen, Naamloos, Wed. Henri France, Kinder* Henri Deheejher, Gombert, Bus-seyne Jer., !*wértvaegher, Wed. Benoat, Knapeiynck, Achiel Swans, Cortcal, Neve-jans M. T. A., Deprec M., Maerten Pietar, Lippinois H., Decaîf P., Demolder H., Leroy R., Joye, Malvoi»in-Joye, Brysbasrt, Dujardin L., M. Pinceel, Wed. Gambliu, ClaeysEd., Cappoee A., Demolder, E.H.As-taes, Spillebaut E , Lezy, Coruette A., De-voj L., Bag^U, Thary Sil., Ryckebutch Al-birt,Naamloo», Duverley L., Deheegher G. Andriet, Mahif.u, Laleman, Dobbelaere, Boudry, Gallcns, Gekiëre, Marie Leeuwera, Ruysgea, Merïevede, Broyer, Gantois, Mortl, Bafreel^,De8mytter,Hoét, SiavKfuié, Vansteelandt, Juf. Vandevelde, De Bus» scher, Vandenbussche, Toussaint Math., Depuydt René, Devo», Cuverlie, Mad. Du-mon, V.Vandenberghe, Vandenberghe Sid., VermeulenE., Comm. Verwils^, *lh I fr. Totaal 87.00 Henri Denys, Wed. Deorock, Camiel Sobry, Bylloo, Notebaert Am., Waterkley, Bl.Van-dezanda, Blanekaert, Zusters Dael, De-sehepper M., Hamerlynek, Tailly, Ver-haeghe, Scharre, Bruggeman, Couttre, Rossaor,Naamloos, Busseyne, DecrockCh. Brysbaert Elie, Van Belleghem H., Viaene E. Deprez, Goussey, Delangha, Accou Reg., Van Acker, Samya, Verlynde, Callens, Coulier, Lcys, Ryckeman, Oestlaad, Hou-zebroeck, Mad. Lampaert, Boutekein,Mills, BoudenL^ Ramaen L., Laurey.Verhaeghe, Elleboudt, Hauwen, Dctos, Cardoen.Knoc-kaert, Gamblin, Thersan, Devos, Maerten, Pattijn, Desaegher, Bocket, Treeva, Depoers, alh •,/# fr. Totaal «7.50 Verscheidena kleine giften ander de vijftig eentiemen, 14-55 Tataal fr. 17639.76 Do opboaw tan hoaten kerkes. Km oprotp vmn Mgr D*i»achi«r. De oorlogtpost is ees grillig ding matr in zak« perswezen muât men er hesl dikwijls rckening mee houieu. Zooplutsten wc met vr«ugda den oproep van Jufrr. Belpaire in on» blad op aanvraag vai>, onzen geraeenzarasn vrisnd D* Van da Parre om onxa lasers het uitstekend werk van den opbouw van bout«n kerkeia, die voor 't ooganblik zouden in çabruik gcbracht w»rdan in Ecgeland en Hoiland en later met de wdeïkeerendc viuahtelingen oofe den weg naar't Va^erlaad zouden inslaan, — werk waartau Mgr Dewachter de oûtwcrp- r is en tavens 00k de leiding wssrnesmt — ten zcer-ste aan te bevelen. En etrst gistPi bereikte ons een p»rs;>onlijk schrijven va» Mgr Dewachter verzandétf ter-xclfdertijd als dit van D» Van de Perrs, ons vragend dit werk warm aan te beveleo. Waar dlc zende onderweg is (rableren is de oorlogspost wJj», maar we zouden e r snoe-ten eer tevradea over zijn, omdat het ons al-dus waer gelegenheid geeft nog eens dit werk van de Houten Kerken aan de milddadigheid van onzelandgenooten te herinneren 1 Deze houten kerken zullen geplaatst wordtc, in de vluchtelingen-kampen In Hoiland en Enge-Iaad en 00k in de Hollandsehe interneerings-mlddens, waar de geloofsgemoedsstemming van onze landgenootea ea soLdaten zulkdani-ge kerken ten zeerste eiscbt. Dit werk kreeg de hooge beschermlng van Z.H, den Paus. Allé giften te zenden aaarMgr. Dewachter: ; comité pour la maison de Dieu, 4b, Salisbury Square, Fleet Street, London 8. C. - m — Op de fronten EEN IICIDENTJE OP ZEE OP 'T FRAMSCH FRONT COtITZIAf De oorlog draait — de Balkangebeurtenis- i sen uitgezonderd—-ineeD kringetje van kleine j gebturtenissen. Van West naar Oost en van ! Ooat naar West altljd dezelfde herhaling van afwachting mat min of meer hevige begelai-ding van trommelvuur en 'n tusschenspel van iets bijsonder» op z'n eigen. Zondag morgen was 't alzao een tooneeltje op zee recht vôor de Panne. De wind waa | dritsiig opgestoken in dea nacht ci loeide, < hsmelstorms, den dag door. Een en ;elsch cargo-boat uit zijn koers gesmaten, Hep «et , den nuchtend vast op een zanébask voor de Panne. Ba de Duitschers, die toeb verre klj-kers hebben bemerkten 't alras, en wiega-lend door de windlageo achotin seffens drie watarfhegtuigefl op, kriogden, hoof en laag boven de boot als areadeo, wierpen acht bom* men maar troffea slechts water dat sjieitarde 1 En 't duitsch veldgeschut ievers Westende-waaits gepostaerd deed 00k eea handje mee en strooidw granaten rond 't schip dat 't klet-sta, maar 't schip zelf werd niet geraakt, »t bltef er liggen, den nacht door, tôt 't in de achternoene van den volgenden dag, los* woeldc met de hulp van een kruiser en twee torpedojagers en een eindje verder vastliep. Op ket fransche front de heerschende kalm- ? te. De Duitschers hebban aile Aaavilsp;>R:ia î gen in Champagne ôpgegèvea omdat z: ten hunne na )£.te moesten ondervinden dat het ailes toch tin ondommé verloren is. Ten anderen, het komt ocs voor dat er in Champagne vo's'rekt nicts van bedied te verwach-tea is. De triomfmarsch van 't duitschs iegsr ligt langs eea aiideren weg en gaat naar 't KanaaJ, Of we dezen winter nog iets geweldigs zullen aan te stippin hebben, betwijfelen we grootelijks alhoewel, gelijk wlj het gister schrevac, nieta meer onmogelijk is in dezen grwwalijken tlj i van alla werkelijkheden. Qoritzia ! 'tWas vèor den oorlog een œooi stadje van bloemen, het Nizza op den Izonzo, mooi in zijn ligging, en mooier nog in zijn gekweekte schoeaheid van aile planten die tôt zelfs in de straten.voor karakteristieke huizakeas weel-derig fleurden. Ba sedert maanden stormen de Italiaansche légers tegen het stadje op, niet om die schoonheid, maar om het nut dat uit de geheele vernietiging, de inaeminsr.kan volgen en daarna den weg naar Triestt. Dit allcen vsrklaart de hardnekkifheid waarmee de Italianan bezleld zijn 0» 't stadje in h*n bexit te krijgen. Sinds 6 uar van den morgen vaa den ltsn Octobsr nam de bçsthietlng van Goritzia den vorm eaner sy3temati8che vemiellng aan.Van dat uur af brandt Goritzia reeds en valt het langzameihand in puln. Sinds dien dag vluchttes 00k de versshrikte iawoners. Drie j dagen «tond de stand in brand ; vu*r en éood I hejrscbten er, en ails verschrikkingan der hel spookten er rond. Dea eerstea dag kreeg het stadje 5000 zware granaten, den 15 Njvembar kraeg hat er evenveel en zoo da« aadien, rsgelnutig iederen dag eenzelfde hosvaeîhtid vaneen-aelfda hoedanigheid. Bn boven Qoritaia ronken en snorran, — even als hier, — beele vliegwcaders en geoien boramen dat de slagen dreunen in d« holle bergen en smijten vliegerpijlen en Goritzia, de schooue, is evenals al de stedan waar de eorlog woedt, geworden éen puin-hoop.Wanneer valt Goritzia io Italiaaasche haa-den en wordt z« van brutaal nut in den ver-nielenden oorlogswentel ? Wie weet î In den Baïkars WAAR EE* WIL IS, DAAR IS EEN WEfi ! Het voorzienverloop van ds kriigsverrich-tiagen is begonnan. De frajasafe-engelscha troepen zakken, al vachteûd, Saioniklwaarts af. We mogea dus aannemaa dat ofwel zjj 1 hen in gordal rond daze stad zullen leggen ; om haar t» vrjjwaren en metean voor later , ean ontschepingabasis te behouden tôt nut,en benoefte van verdere kiijgsverriehtingen, — j ofwel zij herinschepen zullea, omdat het e«rst vooropgesteld» doel, het ttr hulp anal-Ien van het Serviseh leger niet werd bereikt en dus een verder «trijdsa ia den Balkan overbodig wordt.S De vraag is dus : wat zullen da^Bondge-nootin doen ? Zulks is moeiljjk te bepslen, ma.ar toch meenen w« dat z« Saloniki verds-digen zullen tôt het uiterste en de atadmaar ; opgcven als ze niet veréer kunnea. Want Saloniki nu verlataa ware een groote strate-; giache fout. Daardoor zouden we aile varder offeasief in den Balkan feltelp onmogelijk maken. Met Saloniki te behouden, behouden wij het pricciep van het initiatief, atallen we een voortdurande bedraiSfing in den rug van eene expeditie tegea 't Saez-Kanaal en kantien we goedmaken wat we na door het en-gelsch talmen, de itaiiaansche onbeaiistheid i an de rusaischa traagheid hebben verloren. Waar er een wil is, daar is een weg I Kun-nen we Saloniki behoHden ? Wadenken van ja. Onae numerieke sterkte ia wel-is-waar, ia verhouding, veal klelner dan daze van den vyand, maar d« natuurlijke ligrgiog «n de on-dersteuning van de v loot kunnan vargoaden wat w« aan mantehappen missan. Biuatdien kuûnen de ontscheplngen voortgaan. Noch-tans aile omstandigheden ingezien is het onzeker wat gebeuren gaat. | GRIEKENLAND HOUÛT ZICH TIJOELJK XOE» I Na de terugkomst van de zending Pallie Iheeft Griekenland bgsloten zijce troepen van rond Saloniki terug te trekken op ésn divisia I na, en een vrij gebruiken van de spoorwegen toe te staan. Zonder ons aan deze plotselinge liefheid van^Griekenlacds wege .erg geleg«n te laten, — we meenen daarin wtl meer een beslissing s te aien dan eetie voorkomandheid ten onzea [ opzichte, nu het aile oogenbiikkeu gebeuren , kan dat de stryd plaats vind op .Grieksch . groûd^ebied, — brengt ze ons toch dit voor-l deel bij dat w« vrfltltjk kunn*D. handelen • zooals we willan en naeer verraiming brengea < in de kriggsverrichtingen door een gemakke* lijker spoorverkeer. Ot dit nu ni«t te laat \ komt v«or het algemeen varloop vstn den j sfrijd is eene andere aaak, doch wis zieh } schikken kan in den huidigen toestand, be-t schikt ovtr de toekomst. j Deze kecring van fQriekenlaad zou haast | onverklaarbaar voorkomen, indien we aiît ' zeker wisten dat het hier, galijk altijd, uit 1 eigcnbeUhg handelt. Het terugtrekken van | troepen rond Saloniki is NU wijselijk hande-j len, want daze troepen vermochten Wel tegen J hacnen wil in, in 't gadrang te garaken en i dan ware 't met de neutrallteit geda&n. j Door deze voorkemeadheid veiandert Grie-j kenland Un onzen opzichte in geenen deele • zijne houding. Het handelt sleehts alzoo ait • nood. f I ! Bnitsebland «n de vrede Dt REOEVÙdBuGt» VA) D£M «ASSEUEI Ei SCHEIOEMANN—DE VOLKSMEENIMN De zitting van ien Rijksdag is als een over» groote gabeurtenis gaweeat in den oorlog. In i dien zin dat men er van vrede aou spreken. Vaa vrede heaffc men er warkelijk gesprokeni , maar aiet op deze manier,dan algemçen werd j. verwacht. Het was iamaers algemeene be-1 kendheid gewordan iat Duitschland den vre-I de wil, dit tooade het in den laatsten tijd door het uHzanden van onderhaadelaars naar de neutral# staten. Met recht en reden mocht dan verwacht worden dat von Beth-mann mat voorstellen zou voor den dag ko-| mes. Ook op eeae interpellatie van den socia-\ listiachen leider Scheidemann werd veel | gefeouwd. Beide redevoeringen zijn een ontgoochsling geweest. Von Bethmann sprekead in naam van den kaizer en dus van hst militarisai heeft gebulderd dat Daitscnland aHsenlijk dazan vredé zal willen dien het zeif opdriagen zal. Ssheldamann heefi in gekroakeléa en gewen* telde zinnen wel aangotoond dat hat volk den vrede begeert en wil, maar toch ook geaegd dat het volk nog ictx vrede niât eiaehen zal, vooraleer de toekomst van het dultsche rijk zal verzekerd zijn. Uit deze zitting blijkt dat Duitschland den vrede wenscht. Van wat het | hartje vol is, daar loopt de mond van ovsr, maar daaruit blijkt ook dat den vrede nog niet moet ingezien wordsn omdat de dultsche vreda regelracht tegen onze opvatting van den vrede indruischt. Ot het dultsche volk het au zoolang zal kutmen uithouden tôt dat het onze wil en onze begeerte gai zijn vrede te siaiten is eene andere vraag, die we geneigd zijn wel'ont-keanend te beantwoorden als we zeker in-gaan kunnea op de volks-manifestatiei die te Berlijn *ebeurd*n, ter gelegenhald van de ^ openingszitting. ; Slechts eene gevolgtrekking is voor ons ! daaruit af te leiden ; ni. deze : dat we voor-taan het dnitache volk laten boerea, zonder er ons om te bekommeren ; — wij willen immers nu nog den vrede niet, hij ware vooi \ ons eene groote nederlaag, — en ingevolge, dat we betsr dienea onze overwinniag op 't slagveld veor te bereiden tôt de tijd er zal zijn dat het dultsche volk werkelijk aan 't morren valt. Dan slaan we twee vliegen in een lap. Laat Duitschland vrede prediken en denken | wij op nakende zege. VOOR DE LAATSTE BCRICHTEM Zie twaede Mad

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes