De Belgische standaard

1713 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 01 Maart. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 23 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/zs2k64bv5t/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE BELGISCHE STAnDAARD fTA c HT - ö A ART " Sfcichter-Bestu upde^T" ^ lidefond Peeters, I4MME¥EUÖBU1 T0»t Soldatea: t «uuu»d fr. L35 BmtMtdem 340 g Busdii %•!! triet soldaten in 'i land: | n&asd fr. t.75 a mawit* 5.5° $ msutdtt 5-aS Bullan 't land: X tomnd fr. 3.50 a m%*nde& 5-00 | m*anden" 7.50 OPSTEL B K BBHBBK villa « Ma Coqattle » Zbbdijk DB PANNB Kleine uckoa-digingen:0.25 f. de regel RECLAMEN : volgen» overua- kem*t. _ I M„ri„,,>„„Lar.c . TV/T T? t. ftnvkprs. P fWtrnnd Van der Schelden. Dr Van de Perre, Dr J. Van de Woestyne, Juul Filhaert, Dr L. De Wolf, J. Simons, O. Wattez. I Mil EK ÖPT01IG Meer e? meer wordt er, in ons leger, gfearbeid voor de toe omst, voor na den oorlog. Vreemden mogen daar-over verbaasd sta n; wij weten maar al te goed dat daarin voor ons een kwestie van le ven of dood ligt: « to be or not to be » Veel is er verwoest door de oorlogslawieuc, veel ligt er verbrokkeld en verpletterd ; en onze stielmannen, onze Kooplieden, onze veraars werdsn ainds länge maan-den gedwongen tot werkeluosheid, gedwongen totrust. En «rust roest». Deze en dergeliike overweg ingen blcven niet onvruchtbaar in 't do-meia van droomerijen of bitter ge-jammer. Goddan I overal stonden Werners op die vastberadec den strijd aanvatten teglen die vretende roest. M n zag wcl in dat de practischc be-roepsbefewaamheid cn handigheid nuoaza^eli; > verzwakken mo.st; maar men streeft er naar dit ver-zwa ken te vergoeden door een aan-werven van theorelische kenmssen, door een grootere algemeene ont-wik eling van den ambachtsman. . Van daar di-:- sc-olen op het front, die lessen overal, die studie ringen voor meer ootwi kelden, die leeszalen en leenboekerijen. Dit edel streven, zeer gewaardeerd ten andere door onze jongens, ver-dient meer dan Iof en aanbeveling. Mag ik evenwel zoo vrij zijn te wijzcn op een mogelij * tekort ? De men sch is niet alleen lichaam ; hij is eerst en mecst geest Die waarheid. mag ook in de vakopleiding niet worde over boord gegooid, noch minachten » in een hoe je geduwd Vakopleiding beteekent me rdanbloot techrnsche of wetenschappelij e öpleiding tot e*n beroep. Oe ambachisman, de hanct. laar, de wer man zi n eerst en vooral menschen. En de mensch is een sociaal wezen en heeft, ook als werkman, ambachtsman, handelaar, sociale plichten. Het al of niet vol-brengen van die plichten is voor een groot deel waarborg of hinderpaal voo~ 's menschen gelu -, ook voor zijn stoffeli j k geluk, Natuurlijk moet er kunde en be-kwaamheid zijn ; hoe meer, hoe beter. Maar de groote opvoedkundige Foes er sehreef in eez van zijne wcr-ken : - Zoader beschaving des gees tes is åc ontwikkeling der techmek in dehoogste mate bedenkelijk *. En mderda*d wat båten kunde en behendigheid als ze ten dienste gesteld worden van bedrog, woord bteuk, zorgloosheid, weerbarstig-heid ? Te recht wijst men ons di&-wijls terug naar den blocitijd der Vlaamsche gilden, naar den tijd toen Brugge 't « Venitie van 't Noorden » werd eeroemd, naar den tijd toen Antwerpen de wereld door vermaard was om zijn ri^kdom en zijn fcunst, toen onzeVlaamsche burgers wereld-beroemd waren en onze Vlaamsche vrouwen allén werden aånzien als voratinneu, Maar men vergeet dik-wijlsdaarbij tevoetjen aat die rijk-dom en vonrspoed niet er; el «protetl uit tecbnisché bekwaamheid, maar ook t. n vooral uii deonvtrbree^ bare tr ouw van onze b andelaars e wer -Heden, uit hun noeste vjijt, uit hun streng doorge « e ci or 'elievtnd-h; id, uit hun zeiib^hccriichmg en hun die4 en Christen zin | De tijden zijn veranderd, maar dc ■ grondslagen der eeuwige zedewetter veranderen niet. In t bereides var de toe^omstige grootheid van ons Vaderland moeten we een groot( plaats inruimen, de groc ite plaat: zelf aan het ontwi^kelei van he geweten, aan 't vormen v^n het a rak ter Van den arbeid moet eei gewetenszaak gemaakt worden, ex dat zoowel voor den wei kgever al: voor den werkman; van den han del moet een gewetenszaa- gemaate worden, en dat zoowel voor den ver kooper als voor den kooper Het streven naar fe arakterstaling naar de ontwikktling van 't karakte en 't sterken van den wil, is dus me de een streven naar de algeheel< ontwi v keling van ons vol k Latei we dit nooit, uit het 00g verliezen En läten we ook niet vergeten da we dit te allén tijde en op all< plaatsen kunnen verwezenhjken V rre van aan die opvoeding nadee te doen, heeft de oorlog ons mee en diepgrjpender gelegenheden aan gebracht. Men versta wel I ik bewee niet dat de oorlog de wilskracht vai elken eenung goed doet. Ik meei en wel dat we, in de omstandighedei meer gelegenheid vinden om on karakter te stålen omdat we bins den oorlog meer en di« wijler hetprin ciep > unnen verdaadzaken : Gustim en Abstine. < De waarde van elken Belg ver hoogen en voor iedereen dutdelij: ma'<;en, dat is de echte strijd, di vruchtbare » zoo sehreef Is. Lam brechts te recht, i och laat er on: immer aan denken dat we, om di doel te bereiken, vooral moeten stre ven ny ar 't vormen van gewetens naar 't vormen van ^arakt rs. D< groote opvoeder Vittorina da Feltri sehreef in den Renaissance-tijd, d< volgende woorden, welke nooit zcx actueel waren als thaas: « Ooze ti ( heeft voor allés menschen noodig waarin de eeuwige grondbeginselet van het ware en het goede vas* st aat als eén rots. » Sociale strevers, vergeet die woor den nooit! A. V. V. KUNSTKRONIJK Liefdadigheidstentoons/elling voor Balgische G-edeporteerden In het bOvenzaaltje van de Amsterdam sche Handelsbank, Heerengracht, werd Oj 9 Februari een schilderijen-expositie ge o pend van Belgische sciiilders ten bate de Belgische j edeporteerde burgers. Dr. Heclor Trcub, die de openingsred zou houden, was plotselings wegens ziekt verhinderd en liet ziin leiiny voordrage: door Dr. v. d. Hoeven Rinbard. In een vurige rede hcrinnerde het woor van Prof. Treub aan de ongerechtiyhei die in Belgié plaats grreep, bijzonder he slavelijk weovoeren der burgers. Daarto streUe de opbrengst dezer expositie. De fancy-fair, die daarna plaats had,wer< afgewisseld door muziek van het orkest de Kampenvereeni ing « De Trev voyels » ei de voordracht van oorlogsverzen van Em ■ Verhoeven. De collectie schilderijrn bracht werk vai ; René Borien, J. Gouweloos, Higaet, Ost ! (belangloos voor het doel der expositie). E van Raemsdonck, Arthur Vermeer, Vierii en Fr. Svveers. t i VAN EN VOOR ; ONZE SOLDATEN ! op een duikboot. 5 In « Velha^ens u Klasings Monal shefte )) ^ verhaalt baron von Forstner, een duisboct- " kommandant, eenige bijtonderheden van ^ het leven aan boord dezer schepen. 1 Als de boot ondergedoken is, moet de 5 Itapitein door de periscoop ijverig uitzien naar den vijand. Het verraderlijke glaren ^ 00g mag slechts een oogenblik boven watei ' blijven. Na een korten blik in het rondc moet het zoo snel mogelij k verdwijnen. Dil , gaat electrisfth in zijn werk, men drukt of f op een Knop, alsof men den kellner roept - eti het is gebeyrd. • Vaak Kan men bij helder water en lichter t bodem, vooral wanneer de zon op den Zee-' spiegel schijnt, zonder eenige icunstmatige t verlichting, heel duidelijk lezen. Af en doe\ l dat vaak, omdat men er toe gedwongen is. . electrischen stroom te spåren. 1 Zeer moeilijk, zoo vertelt von Forstnei r ook, is het schieten van het lage, en hevig - rollende dek van de duikboot. Klotsenc r slaan de zeeén op het bovendek, en op ge-1 schut en op manschappen. Vaak slaan sr 1 alle mannen weg van het stuK, en sma ken \ zij hen tegen het dek, en, vaaic worden aller S ook eenvoudif over boord geslagen. t Maar elke man van de bedienino heefi - lich wijselijls met een stevig touw aan hel 2 een of änder vastgehouden. Wederzijds hel-pen zij elkaar weer aan boord, en spoedig - staan zij weer, druipend en woedend oir l zich heen spuwend, aan hun stuk, om der ; vijand aan te tasten. Was het oogenblil - niet zoo ernstig, dan zou men Kunner 5 lachen om de bediening, die iederen keei t omrolt, maar met steeds grootere ve/woed- - heid weer naar het kanon Krabbelt, om het volgende schot te lössen. » We trekken de aandacht op d zinsned« - « Men doet dat vaak, omdat en er tot ' gedwongen is, electrischen stroom te spa-5 ren ». Tot zelfs in zijn degelijkste verweei ^ moet Duitschland spaarzaam omgaan n.v • • zijn oorlogsvoorraden. Het is een duitsche 1 bekentenis van belang. Zij ontkent den nood 1 van den vijand niet meer. Landkruisers ofte Thanks De duitsche ingenieur Goebel van Keuler - heeft een nieuwe uitvinding gedaan van een thank. De Duitschers vertellen er wonderer van. Eerst zien. Inlusschen heeft Holland uit Amerika tier thanks thuisgeKregen. Ze komen misschier " in't korte van pa» als Holland houvast houdi i aan zijn neutraliteits-eerlijkheid. r 22 000 fr. voor de Belg. Verminktai Te Shanoai (Ghina) heeft mevrouw Thui e (een Zweedsche), echtyenoote van een dei e meest gekende geneesheeren der stad eei n tooneelfeest ingericht ten voordeele der Bel gische verminkten. Men voerde op- u Cen j drillon " van Massenet. ^ De toehoorders waren voor 't meesle dee t vooraanstaande Chineezen uit de hoogi wereld. Het feest bracht 22.000 frank op. e Lavensmiddelennood in Duitschland Men schrijft ons van de Limburgscht jrrens: In AÄen is de toestand voor de bevolicinj ' allarbedroevendfft. Een pond spel, voor zoo verre voorradig, /cost 7 marK ; aardappeler 1 zijn niet meer te Arrijgen. De duurte en d< > armoede nemen met den dag toe. Men leef • voornamelijk van Krieosbrot. Onder di 1 arme bevol ing heerscht groote ellende, In sommige lasaretten worden vergiftig den verpleegd: de stan1* is ondraoelijk in die siraten. f Er hebben veel ongelukken met de elec» trische tram plaats, daar het vrouwelijk trampersoneel on^eoefend is; de tram r««d deater dagen in een goudwinkeL De Toestand Ter verovering van Bapaume De Engelschen hebben in de richting van ' Bapaume een vooruilgang gemaakt van twee mijlen op een fionlbreedte van elf mijlen. Deze vooruitgang is geleidelijk gebeurd en is het werk van wel en slagen oorlogsarbeid. Dit doet echler niets af van de groote ver-dienste der Engclsche doordrijvende rusle-loosheid. Het is immers een Engelsche ■ spreuk : Komen wij ervandaagniet, dan ko-men wij er morgen.Maar het doel bereiken, ' doen ze loch. Ze blijven koppig aanhouden waar ze leker zijn een groot voordeel te kunnen behalen. En hier gaat het om de ■ verovering van Bapaume, die een belang-• ri Ke overwinningr zou mogen genoemd [ worden, omdat het feit eenerzijds de getui-. genis zou afleggen dat de Duitschers steeds moeten wi^Ken waar ze onophoudend be-stookt worden en anderzijds het ons het i voordeel zou meébrengen waarnaar maan-denlang in bloedig offensief werd gestreefd : de ontzetline van Péronne, die de draaispil is van den duilschen weerstandsbocht in de westelijke strijdlinie. - De Engel«chen geven geenmoed verloren; 1 een beste bewijs dat ze bewust zijn hun i doel te Kunnen bereiken. En de verschijnse-; selen die zich in den strifd op de Somme 1 voordoen zijn er naar om hen in 't gelijk ■ te stellen. Immers gedurende heel den duur van den , strijd hebben de Duitschers nooit ernstigen tegenstand geboden, hjdzaam ondergingen ze het enaelsche geweld en moesten er al dc gevolgen van dragen. In de laatste dagen zelf is de s'rijd duidelijk in 't voordeel der Engelschen gekeerd: de Duitschers onlrui-men hun stellingen zonder den aanval af le wachten, ze wi ken voor de bedreiaing. De Enaelschen slaan thans nog enkele kilometers van Bapaume af. Indien hun vorderen aanhoudt, mogen we in de naaste dagen den strijd \erwachten om 't bezit van de stad zelf. De stilstand op 't Russisch front 1 We krijgen zooéven een brief van een t belgisch strijder op het russisch front. On-, der meer lezen we daarin: - ((Waarom er hier zoo wcinig grevochten wordt tcaenwoordig? Gij zij t allén onge-duldige menschen geworden. Maar we 1 zouden hier wel moyen vechten greKleed : in noordpoolreizigers, met overtrokk^n handen en wezens; peist slechts dat we i hier tegenwoordig een koude beleven van 28° onder O...» 't Is te verstaan dat de russische commu-^ niqué zoo onbenullig is geworden ! 5 De gevolgen van den duikbooten-oorlog Dat de duikbooten-oorlog vöor de Bond-genooten cen groot gevaar daarstelt, moet ! niet meer aanaevoerd worden, vermits Lloyd Georae het zelf heeft bekend : maar dat hij ; voor de Bondgenooten ondereen allerlei be- ■ 2waren op handelswiaseling zou teweeg-i brengen was voor ons nog niet gebleken. s Nu dienen we echter vaarvvel te Zeggen aan t alle optimiatisch zelfbewustzi-n desbetref-i fende. De handel is de rijkdom van een land enhet ■ leven eener natie. Kan de duikbooten-oorlog onmogelijk dien handel totaal wegcijferen, toch beroKkent hij hem gevoelige slagen die noodlottigKunnen worden, Zoo zij regelmatig voorfcomen. De duikbooten-oorlog heeft ons er toe gebracht op ons eigen voort te bestaan; dit leven wordt een gerantsoeneerd leven : een duitsche toestand in 't klein. De laatste maatregelen inZaKe invoer aan allerhande waren door Engeland genomen zullen voor FranKrijk onschalbare verliezen beteekenen. Wenemert aan dat deze verliezen gemeenschappelij k zullen worden afgedragen maar alvast treedt voor FranKrijK een peri»-de in die het zonder twijfel nooithadgedacht te moeten beleven. Enoeland verbiedt den invoer van zijde* gesveefsels, kleedingstoffen, wijnen, sterke-dranKen, pluimen, pelterijen,benoodigheden voor klecderen, ruw hout, zeep, geparfu-meerde waren, ruwe liuiden, tafelvruchten, mode-artikelen, juweelen. Al deze waren worden door Frankrijk geleverd. Wat het verlies zal beduiden ? Daarvoor hoeven we maar de laatste fransche uitvoer-statiestieken (1915) over te schrijven. Fran'iri k voerde jaarlijks uit naar Engeland : zijdeweefsels enz. 163 millioen fran*; kleedingstoffen 19 millioen ; pluimen 3 mil-liof-n ; wijnen, 12 millioen; li/ceuren, 17 millioen ; pelterijen, i5 millioen ; kleeder-benoodighrden, 55 millioen ; hout, 20 mil* millioen; zeep en geparfumeerde waren, 4 millioen ;ruwe huiden, i3 millioen; tafelvruchten, a 1 millioen; modearti/rels, 8 millioen (in 1914) 35 millioen!) ; juweelen, 4 millioen frank. ReKen uit; de dui-booten-oorlog is d« oorzaak van het slopzelten van een handel van 354 millioen frank. Ooplogs tijetingen AMBTELIJKE BERICHTEN Belgisch front. — 27 Febr. 20 uur. — Kalmte op 't front. Fransch front. — 27 Febr. i5 uur. —-Z. O. Vailhj deden wij een rit in de duitsche stellingen. We brachten eenise gevan-genen op. Verkenningsgevechten in destreek van Bezonvaux. Engelsch front. — De Engelsclen zijn slechts nog vier kilometers van Bapaume af. Volgens laatste berichten blijArt dat de vijand Zonder weerstand te bieden zich op de versterkte lijn Bapaume terugtrekt. Het is een algemeene aftocht op een groot front. Mesopotamisch front. — De Engelschen zouden Kut-el-Amara ingenomea hebben. De aftocht der Turken duurt aan. Holland en Duitschland De opschudding in Holland is verre vaa gestild. Men vraagt zich in alle middens af wat de regeering doen zal. De algemeene meening is nochtans dat de oorlog zal ver* meden worden. Duitschland heeft reeds tot driemaal toe zijn verontschuldiging aange» boden. In de Zetvaartmiddens is de verbittering algemeen. Gister språk men van de heele hollandsche scheepvaart stop te zetten. De Oorlog ter Zee. Gister werden 6 enaeUche schepen, geäa« menlijk metende 12.000 ton en een fransch# steamer van 2.900 ton in den grond ga» boord. — Van de zeven hollandsche •etoP» pedeerde boolen waren er drie die op bal» last vaarden De andere vervoerden graan, Aroper, Äolen, enz., alsmede de briefwisse» ling van de week. Voor Laatste Uur, zie 2de blad. Säa Jaar — Bl 48 x6oo Donderdag 1 Maart 1917

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes