De Belgische standaard

270 0
21 februari 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 21 Februari. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 03 april 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/g44hm53k9k/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land « DE BELGISCHE STANDAARD » verschijnt 3 maal te week. Abonnementsprijs voor 10 weken bij vooruitbetaling : In België : voor de soldaten I.50 fr. — voor de niet-soldaten 2.00 fr. Voor 't buitenland : 2.75 fr. Bestuurder : ILDEFONS PEETERS, 0. M. C. VASTE OPSTELLERS : M. E. BELPAIRE, L. DUYKERS, Victor VANGRAMBErEN, Bertrand VAN DER SCHELDEN, Juul FILLIAERT, Firmin DEPREZ. Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : Villa MA COQUILLE, Zeedijk DEPANNE. Aankondigingen : 0.25 fr. de i-egel. — Reklamen : 0.40 fr. de regel. Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0.50 fr. Eene Duitsche Rede De correspondent van De Tijd înKeu-len zendt aan zijn blad het relaas eenei vergadering gehouden door 't Volksve-rein en waarin Z. Em. Kardinaal Vor Hartmann het woord voerde. « Zijne Eminentie, zegt de correspondent, heefl zich in tegenstelling met de geestelijk* heid der vijandelijke landen, betrekke-lijk weinig over den oorlog uitgelaten er zeker niet de vijanden des lands als bar-baren of«Hunnen» gesmaad». Er was van dat feit eene zeer eenvou-dige verklaring die den correspondes van 't Hollandsch blad schijnt ontsnapl te zijn,namelijk dat de Duitschers alleer zich als «barbaren of Hunnen» aanstel-den. Hoe had men dus de andere oorlog-voerders kunnen uitschelden voor iets dat zij niet waren? Doch tôt daar. Later wij de rede zelf van Kard. Von Hartmann toetsen. Deze was vooral eene uitboezeming van vaderlandsliefde, er wij, Belgen, die er zoo fier op zijn te mogenwijzen naar de prachtige houding van onzen Kaardinaal-Aartsbisschop ir benarde omstandigheden, zullen zekei de laatsten zijn om dat euvel op te ne-men bij den Duitschen kerkvoogd.Noch-tans kan het ons wel eenigszins be-vreemden een prins van die zelfde Duit-sche kerk zoo deemoedig te zien neer-buigenvoor een Keizer die tegelij kertij c Koning van Pruisen is en de klein-zoor van hem die het Katholiek geloof zoe ■ wreed vervolgde, priesters, kloosterlin-gen, bisschoppen over de grens joeg o in banden sloeg, onschuldige nonnei verbande. Dien Keizer weet de Kardi naal te roemen als gesierd zijnde «me aile deugden der Hohenzollern.» Nie hem alleen dus wordt lof toegezwaaid maar het heele geslacht, van het hoofe des huizes af, dien afvalligen bisschof van Brandenburg, die tijdens de Refor-matie, het practischer vond te huwer en zijn bisdom als erfelijk eigendom aar te slaan, tôt en inbegrepen den brutaler Friedrich-Wilhelm, vader van Frederil-II, den «verlichten» Frederik II zelf, er den eersten Keizer van Duitschland Wilhelm, die in de persoon van Bismarck, den kerkvervolger, toch te Ca-nossa moest verschijnen. Niets bloediger dan de ironie dei historié. Doch schijnt de Kardinaal var Keulen zich dat niet bewust en in voiler ernst roemt hij den «edelen Keizer». Doch er is meer. Mocht de kerkvoogd zich vrijwillig of onvrijwillig vergissen over de persoon van een vorst, mindei is het hem toegelaten de godheid zelve te betrekken in de twisten der menschen. Dit doet hij nochtans door te beweren dat het den Duitschen legers goed gaat «omdat God ons bijstaat, die nietzal toe-laten dat het godloochenende Frankrijk en het orthodoxe Rusland het bloeiende godsdienstig leven in ons vaderiand zullen vernietigen» Het is altijd gevaarlijk geloof en deugd in pacht te nernen. Misschien had Zijne Eminentie wijs gehandeld met zich af te te vragen of de Duitsche Kulturkampi niet juist het zelfde had gedaan als het «godverlooehenende Frankrijk», en in elk geval was het niet tegen «orthodoxe» Russen dat de Duitsche horden in ons vaderiand een krijg voerden die Turken en Wandalen wijd in de schaduw laten. Doch het Duitsche volk heeft geen zin voor fiere onafhankelijkheid. Het kruipt voor'Zijne verdrukkers, en verwacht van anderen hetzelfde. Jaren lang liet het zich schoppen, vertrappelen, vertreden door Napoléon, zonder uit den lammen slaap °P te staan; en zonder Engeland, dat nooit het doel uit het 00g verloor — den dwingeland doen tuimelen — zou Euro-pa zich nooit losgeworsteld hebben. Nu nog speelt Engeland de zelfde providentieele roi. Wij, Belgen, 00k hebben ons nooit laten verdrukken. Vrij en vrank hebben wij altijd aile juk afgeschud,en de tegenwoordige strijd bewijst dat wij niet ontaard zijn, waar-voor zij Gode dank in den hoogsten hemel! Fier zullen wij voortgaan, on der God en rond vorst en vlag, ons te scharen, bêtrouwend op de gerechtigheid onzer zaak en hop end op de onmisbare en ver-blijdende overwinning. M. E. Belpaire. 19 Februari 1915. ï NieuweLuchtraid 48 van onze vliegers boven de belgische kusten. > t Een officieel telegram uit Londen van 17 Februari meldt dat in den namiddag van 16 Febr. 40 Engelsche en 8 Fransche vliegers opnieuw de streek van Zeebrugge-Oostende 1 gebombardeerd hebben en zoo hun reeds be-gonnen werk met goede uitslagen voortgezet. > Er werden 240 bommen geworpen. De uitslag is nog niet gekend. - Koning Albert vliegt boven ; de duitsche lijnen. Wij lezen in een Franschblad dat onze koning Albert deze laatste dagen aan eene ver-kenning per vliegmachien deelnam. Hij had 1 plaats genomen in een tweedekker; zoohaast ' hij boven de duitsche lijnen was, werdhijdoor eengeweldig kanongeschot begroet zonder f nochtans geraakt te zijn. 1 De verkenning heeft omtrent een uur ge-duurd, en onze koning Albert is gaaf en ge- t zond naar het hoofdkwartier teruggekomen. J Duitsche Tronies 1 II. DE KROONPRINS. 1 « Een aartje naar z'n vaartje ». 1 Dus de weerdige afstammeling van hoog-: moedigen waanzin en verblinde hooghar-1 tigheid, de vrucht van de huichelarij, de , navolger van gezochte grootdoenerij ; doch . met wat meer pretentie, meer manieren en . meer verfijnd. Bijgevolge : een geraffineerde schurk,een voorname snob. Ik bewijs. 1 Gieljom was, in zijn gedacht, in de wieg 1 gelegd om te heerschen. Hij is er niet toe gekomen door verstand en vernuft, omdat [ hoogmoed maar bekrompenheid voortbren-1 gen kan. Hij wil er geraken door geweld • en moord. . Van als hij tôt de jaren van verstand is gekomen, zat de grootheid hem in 't hoofd en 't kruit hem in 't bloed. Die twee bestand-deelen mieken vanhem een kluchtigen hui-chelaar, want zijn spel dat hij verduiken wilde, kwam nooit klaarder aan den dag. Zijn zoontje kreeg van hem meê, het es-; sentieele van dit dubbel wezen. Getroeteld, gestreeld, gekoosd, groeide het zijn vader boven het hoofd, omdat, eens zeker van de baan die het vol gen moest, het zondar om-wegen die baan betrad. Het was zijn ooren volgepompt geweest van : macht om heer-schappij te verkrijgen. Het dacht zich machtig om aile hinderpalen uit den weg te ruimen. Dus moest de heerschappij vol-gen. Die zekerheid bracht'bij hem de geest op hol, doofde aile gevoelens, maakte hem gebieder. Een gebieder, bewust van zijn kunnen, verduikt zijn plan niet, maar stelt het ten toon als een daad van belang. Dan maar reent door op het doel ! En omdat hij meent zeker te zijn van den eind-uitslag, zal hij voor niets achteruitwijken, omdat hij, die eindoverwinnaar is, opper-ste rechter is en ailes schikken kan vol-gens goeddunken. Hij zal niet terugdeinzen voor daden die eerlijke menschen nooit zouden durven uitdenken en het tegenover-gestelde van een eerlijk mensch is een schurk. Hij zal die schurkenstreek omvlech-ten met gezochte versiersels, omdat zulks de zekerheid verleidelijker maakt, daar die : uitwendige prachtbijzetting, zijn eigenlief de streelt en hem een gevoelige behaaglijk . heid medebrengt. Hij zal folteren, moorden I branden, voor zijn plezier. Hij wordt geraf fineerde schurk. Hij is meteen een voorname snob. Bewus van zijne macht, overtuigd van zijne heer schappij,gaat hij door de wereld als een die' 1 ailes beter weet, ailes beter kent. Zijn oor » deel is het juiste, zijn daden rechtveerdig : zijn doel oprecht. Hij blikt op ailes en 0] ■ allen neer, uit de hoogte. Hij dringt over a binnen, omdat hij weet dat ze hem duldei moeten. Hij redeneert tak op, tak af en hi verzekert dat zijn uitspraken evangelie zijn Hij kan niet liegen, niet missen, niet falen Hij is de alwetendheid, de almogendhei< I in persoon. Hij weet dat men hem veraf- 1 schuwt, maar hij weet 00k dat niemand he laten blijken zal om hetgeen 't zou kunnei volgen uit wraak. Deswegens, tart en duivelt hij iedereei op aile manieren, in zelfgenot, uit zuive [ plezier. Hij zou willen alleman verbrijzelei 3 onder den stamp van zijn hiel. Hij doet da 3 met gemaaktheid, gemeten, uitwendiglijl 2 kalm maar inwendig verbitterd. Hij doe " dat als iets dat beraamd is in oogenblikkei • van studie, omdat dit uitdagende tartei meer genot bijbrengt eenerzijds, meer lij-den doet anderzijds, omdat brutaal gewel< seffens verbrijzelt. Duizende speldeprikkei doen duizendmaal meer pyn dan een stamp Z<56 is de handelwijze van dezen misbak-ken kroonprins. Hij heeft den oorlog gewild, omdat di< oorlog hem in 't bloed zat, omdewille da | hij slechts door dit middel zou kunnei t heerschen. Zijn volk zou hem dienen als werktuig Dit volk moest dus zijn de zondebok vai zijn hooveerdigheid. Hij slachtoffer het jaagt het op tegen den dood, vernietig het. Het einde wettigt de middels. Hi schopt op zijn volk, geeselt het ten bloede verkracht het. Hij is de doodskop van ziji ■ volk ! Inmiddels gebruikt hij dit werktuû gelijk een moordenaar een mes gebruikt | Hij pijnigt ermêe de anderen die hem il den weg staan,* wroet met welbehagen il de toegebrachte wonden, lacht om 't ge-kreun en geween dat hij hoort, glimlach bij 't zien van de verkrachting, grijnslach vol lust en begeerlijkheid op al 't onedel* en 't onwaardige, danst van vreugde vooi , een brandenden gloed, als een bachanaa [ die een helsch feest uitdacht waarvan hi de heid zou zijn en al de deelmemers lij-dende martelaars. Hij is zot van bloed om dat hij geen menschenbloed bezit, want wa menschelijk is kan lijden en medelijden ge voelen. Hij is een geraffineerde schurk in 't we-reldtooneel van vernieling, de bijzonderst( speler in 't schouwspel van den dood. Want als een voorname snob, blijft hi achter de schermen. Zijn uitei'lijke doening is de weerspleU van zijn innerlijk gevoel. Want volmaak' huichelen kan hij niet. Zijn vader kent he' niet. Hij kon het dus niet erven. Zijn rotting of krawats, die hij immer bi zich heeft, is het karakteristieke van zijr wil. De jeukte van handelen zit hem in ' lijf, hij moet slaan, hij moet geeselen. Is hei zijn hond of peerd niet, dan is het op d( steenen. Op zich zelf 00k somtemets als hij te veel is opgehitst. Hij zou het op anderen doen, op elkendeen dien hij tegenkomt, doch zijn snobisme verbiedt het openbaar-lijk schandaal. De gedoreerde cigaret is het tijpische van zijn snob-zijn. Gedaagde, gezetene. gezapene menschen smooren treffelijke pijpen of weerbare cigaren. De cigaret is voor hen uitzondering, een extratje. Snobs maken van het extratje hun gewoonte De keeraafschheid van hun handelen is het kenmerk van hun leven. Ze vinden dat veel hooger, veel meer " gekultiveerd " Zijn kultur is de zweep en de cigaret. Zijn bestaan op de wereld heeft de be-teekenis van een schurk en een snob. Hij meende in de wieg gelegd te ziin om heerscher te spelen, hij bezit nog de bekwaamheid niet om slavendrijver te zijn. N. P. Belgische soldaten leest en verspreidt Uw blad "de Belgische Standaard!,, !; laatste Bericliten. p' Onderbroken bombardement op 't Belgische front. Onze batterijen hebben met welgelukken gewerkt. ;t Van aan Yper tôt aan de Aisne artilleriegevechten. De inname van twee reeksen Duitsche loopgrachten ten Noorden 4 van Arras (Roclincourt) heeft den Duitschers schrikkelijke verliezen toe-bracht.r p De Duitschers hebben op deze plaats vijf tegenaanvallen gedaan om d de verloren loopgrachten te hernemen. Deze aanvallen zijn afgeslagen î! geweest, op schitterende wijze. j' In Champagne (Perthes-Souain-Beausejour), hebben de Duitschers L eerst in den nacht van 17 tôt 18, dan in den morgen van den ig dezer d beurtelings twee geweldige tegenaanvallen gedaan om hiin verioren ter- - rain te heroveren. Ze zijn met groote verliezen teruggeslagen geweest. We hebben honderden krijgsgevangenen gemaakt. In Argonne hebben wij niet alleenlijk het gewonnen terrein behou-n den maar daarbij nog vooruitgang gemaakt in het bosch van Cheppy ,r en ten Noorden van Malancourt. n In Lorreinen hebben wij ons meestergemaakt van het dorp Norroy. In Elzas hebben wij in de laatste gevechten een bommenwerper, >t vijf mitrailleuzen, honderde geweren, en ander oorlogsmateriaal in n groote hoeveelheid buitgemaakt. n Op het Russissche front wordt officieel den aftocht der Russen in - Oostelijk Pruisen bevestigd. d In Gallicië onveranderde toestand. In de laatste gevechten zouden , de Russen 1400 soldaten, 10 officieren en 3 mitraljeuzen buitgemaakt _ hebben. In Bukovine schijnt de de voorwaartsche duitsch-oostenrijksche e beweging gestuit. Een groot gevecht wordt rond Czernowitz geleverd. n Oorlogsnieuws. n * OP HET WESTEIJK LEGERFROST ti ; Op 't Westerîront is mets bijzonders te tl melden tenzij de Duitschers een offensief be- o- proefd hebben in de Vogeezen. OF HET OOSTELIJK FRONT. n Aftocht dsr Russsn Li Oost Pruisen. ---Lt Nadat ze in Polen en de Carpâthen met schrik-it kelijke groote verliezen zijn afgeslagen, beb-e ben de Duitschers nu het offensief genomen r met vier nieuwe legertroepen tegen de ver-! 1 gevorderde Russissche troepen in Oost-Prui-ij sen. Wijkend voor de overmacht, hebben de Russen zich in goede orde voor de tweede [- maal in dezen oorlog teruggetrokken op den tt Niemen, onder de bescherming van een lijn versterkte plaatsen, die loopend van af Kow-no langs den Niemen tôt de rivier Narvew naar Warschan toe, de groote spoorweglijn e van Sctrograd naar Warschau verdedigen. Zoo zijn de Russen 80 km. ver van de Oost-ij Pruisische grens moeten achteruit trekken, alsmede de troepen die in Nooi'delijk-Polen tôt e Scierpo waren vooruitgegaan. De grootste :t Russische beweging wordt waargenomen in :t Noord-Oosten van Warschau waar ze alree een aan val van dekanten van Lvck met groote ij verliezen voor den vijand hebben afgeslagen. q Het is moeilijk het plan van den vijand te t raden, maar het Russischlegerbericht spreekt t «van een grooten en langdurigen strijd die e beslissend zou worden voor den veldtocht in s Oost-Pruisen. » In de Carpathen integendeel gaan de Rus-,, sen steeds vooruit, terwijl in de Bouckowina langs de Roumenische grens de Oostenrijkers eene geweldige aanvallende beweging hebben 3 ingezet. 9 DE OORLOG TER ZEE. g Op 4" Februari verklaarde Duitschland de zeeën rond Engeland een oorlogsterrein van " af i8n Februari; al de vijandige koopvaardij-schepen zouden daar gezonken worden en 1 de onzijdige schepen zouden datzelfde ge-vaar loopen aangezien het misbruik van de neutrale vlag door de Engelsche regeering goedgekeurd is. De Vereenigde Staten in hun antwoord kennen Duitschland alleen het recht van on-" derzoek van de onzijdige schepen toe. Indien Duitschland zijn recht te buiten gaat zal men de noodige stappen aanwenden om de Ame-i'ikaansche schepen en de verworven rechten van de Amerikaansche burgers te verdedigen. Tôt nog toe heeft Duitschland slechts door eenzijner afgevaardigden laten verstaan ■ dat het niet zal handelen indien Engeland in zijn plicht blijft. Dewijl de nota tôt Duitschland streng was, is die tôt Engeland gericht veeleer vriendelijker. Weliswaar is het een oorlogvoeren-len toegelaten de neutrale vlag te hijschen om te ontsnappen aan den vijand maar Engeland mag dien oorlogslist niet als een algemeen beginsel voorhouden en goed-keuren.Tegenover de bedreiging van Duitschland zou dit middel geen bescherming zijn voor de Engelsche schepen en het zou toch een voort-durend gevaar opleveren voor de Amerikaansche schepen. De Engelsche minister vanZeewezen heeft in het lagerhuis gezegd dat de bondgenooten binnen kort met voile kracht hun drukking ter zee op Duitschland zullen doorzetten. Dipîomatische Oorlog. III Duitsch Verstand. (Vervolg 2.) Getuige daarvan de laatste gebeurtenissen. Dat zotgewordene volk had, ailes voorbe-reid wat sluwheid, valschheid, list en geweld was. 1s het niet waar dat een wijs volk noch list noch bedrog hoeft te gebruiken, om eerlijk door de wereld zijn weg te banen en tôt zijn doel te komen ? Geen onverstandige luchtkasteelen bouwt het... Duitschland had er opgericht... en 't moest ze tôt wezenlijk-heid verheffen. Na wat dubben en dralen of 't Frankrijk zou aanpakken langs Zwitserland of Belgie, werd met twee stemmen meerderheid beslo-ten, de kans langs ons Vaderiand te wagen. En zie! zij die ailes voorzien hadden, tôt de benauwdheid van Belgie toe — waar ze zooveel verraders hac'den gekweekt — zij die dachten dat we op hunne oorlogsverkla-ring gingen beginnen te beven als schuwe kinderen, werden plots veertien dagen tegen-gehouden door dea levenden rnuur van ons heldenvolk...en heelhun plan viel in dui-gen. Eerste onvoorziene misstap vveldra ge-volgd door een tweeden : In hun verwaandheid hadden ze gemeend — wat een eenvoudige Universitair van de eerste broek nooit zou durven denken hebben — dat Engeland koes ging blijven en van op zijn eiland als nienwsgierig spectator het verpletteren zou nakijken van Rusland en Frankrijk. Hebt ge ooit ellendiger en naïef-dommer verontschuldiging weten uitkramen, dan deze bijgebracht door den Duitschen kanselier « Gaat gij dan, grootmoedig Engeland. u bekommeren, om een voddetje papier !!» Net een kleine jongen die bij het oor lste Jaar. — N° 16 Vijf centiemen het nummer Zondag 2\ en iaa.idag 22 Februari 1915.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes