De Belgische standaard

1055 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 04 Maart. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 05 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/x639z91t3c/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

B»5 — K 41 > 603 Zondaff 4 en Maandas" 5 Maart 1917 ■1 fclî*EI«PED! k t I Ec«r Soldate 1 Ipttfidcss 9*1 i l^dta S- rr L]«t tfflitâtl le. § i« 'lZfiaJ : | ciiiSd fr» I> I Bttttdw 3< '' IpîWKd*^ S- lBitenSU«n< ! - |n*tfàden £. i: loausdcoi 7' "> ! I DE BELGISCHE STANDAARD OPSTBL es BEHBES villa « Ma Coquille i Zbedijk DB PANNE Kieine tankoB di^iagen : 0.25t. de rege RECLAMER: vo!gsn» ovsreen kosnst. :J - -p^=-Tro""P^ C H T 8 A A R T "-~/v\ ^"TTr"^ StichteP-Besfcuupde^T""^ ïidcfons Peets Vinte Medetierlcers : M. E. BelnaHre, h. Dnykere, P. Bertrand Van der Schclden, Dr Van de Perre, Dr. J. Van de Woestyne, Juul Filliaert, Dr L. De Wolf, J. Simons, 0. Walta, Adv. H. Baels, Hilanon Thans. OP EEN AN DER SLAGVELE I Eeniae dayen geleden, las ik toevallig in I het weekblad « De Katholieke Missiën » de I doodenlijst der Zendelingen die in de hei-I densche streken op het veld van eer vielen, I waar zij den reusachtigen strijd der geeste-I lijice wereldverovering uitworstelden. Onder het getal dier dapperen vond ik I namen van landgenooten, van degenen van I wie de groote H. Franciscus-Xaverius zeg-I de : « Da mihi Beloas ». Geef inij de Beloen I het zijn taaie werkens en onversaagde man-I nen. Die lielden zijn bewonderenswaardig. Hetgeen zij ondernemen, de geestelijke we-I reldverovering, op het bevel van Christus, I is een zwaar, en van raenschelijK standpunt | beschouwd, een schier hopeloos werk, een I wer/f dat ailes van hen vergt, vaderland, I bloedverwanlen, vrienden, vrijhcid, het offer I van hunne geheele persoonlij*heid. Vastei I dan d'jor aile banden der natuur voelen zij I zich gebondet door dru wil van Goti en hel I hewustzijn van hun plicht. Onze rnoedige ■ belgische soldalen die voor de verdediging I onzer rechten reeds meer dan twee jaren I op den Yzer strilden, kunnen nu de groolte I beseffen van het offer dat onze moedige [ zendelingen, in tijd van vrede als nu, op dil I ander slaûveld brengen. Daar we nu leveri in een atmosfeer var I grootsche daden, in cien geur der heiligste I oftervaardigheid, in den kring van helden I die ons leger vormen, zijn we misschieri | geneigd, onze oogen en onze aedachten weg | te IreArken van dit ander slagveld, waai I eveneens voor een hooger ideaal, jaarlijfe I honderden jonge menschenlevens geofferd j worden. En nochtans we n.ogen ze niet verge ten. I — Den uitersten wil van Christus volvoe-rend : « Gaat en onderwijst aile volxeren » heeft de H. Kerk van eeuw tôt eeuw niet I geaarzeld hare Zendelingen naar de moor-I dende luchtstreken te zeuden om er den I strijd te leveren tegen de dwalingen van | het heideridom. Even gelijk de verdediging des lands voor I den soldaat niet en;el een liefdedaad, maar tevens een strenge plicht is, (omdat de hui-dige oorlog voor ons land niets minder is dan een levensbelang), eveneens is de missie I voor de H. Kern, niet alleen een liefdewerk I maar een uiterst strenge plicht, omdat het I missiewerK een levensbelanG is der Ker*. In oorloOstijd mag in zase landsverdedi-I ging niemand te kort biijven. Zflfs degenen die door verwondin-gren, ziekte of ouderdotn vaa het bloe-dige slfigveld worden teruggehouden, moe-tcn torli het hunne bijbrengen voor de groote lev» iszaaK waarvoor anderen hun bloed ten besie gaveu. Kinderen van het Vader-lund, wij zijn tevens oo kinderen der H. KerK wier zending het is ons tôt het hemel-sche vaderland le brengen. De belangen onzer Moeder zijn de on^e : door on-.e roe-I piag, dooronzen levenstaat, door den oorlog van hel missieveld vveerhouden, is het voor ons volk een slrenge plicht, in de mate onzer krachlen, onze soldaten-zendelinren bij te staân, C. S. Voor Fritz Francken I Zoo diagen we in on» dichierwapen, I uit't iand van !ief«)e en haat eu dood, I schoon 1' k een krans om bleeke slapen, I de sporeu van 't verraadrig lood. Zoo bran, toen we in het duister vielen en 't kostbaar bloed zi n weg verliet, uit de aarde van ons dorslige zielen de bronne van een i ijiter lied. I Zoo sii f/t voortaan uit dubble kele I eenzelfde zu'vte zan| omhoog ; I zoo ruischt op eensgeslemde veèlen het triilçu van eenzeifden boog. Aug. Van Cauweluert. De Toestanc DE ZÀKEM STAAN GOED Het Engelsch bericht van heden meld niets bijzonders. Voortvarenden zullen £ weer zeg?en : 't is stop. Dat ze dan eve beden^en welke omzichtigheid er vereiscli wordt in eene zaak die tôt nog toe op on front niet is waargenomen geweest. Ee achteruittrekken van drie kilometer op ee front van achttien is van wege de Duitscher een zoo ongewoon iets dat we de Engelsch voorzichtigheid niet genoeg kunnen lover Die te rap loopt, stui t ziin neus kapot e de Engelschen hebben al genoeg ondervor den om dit nu nog er bii op te loopen. Ee beetje geduld dus. De zaVen kunnen va heden tôt morgen aen wending nemen di ons allen me' blijdschap zal vervullen. 't Is niet voor 't plezier van te verGare alleen dat Briand, Lyautey^ Nivelle eenei zijds en Lloyd George, Robcrlson en Hai anderzijds, te Kales sijn gaan beraadslage juist op 't oogenbliK dat de Duitschers hn aftocht begonneU ! We trekken er oo^ de aandacht op dat c Zwitserschc bladen, deze laalste dagen, bi zondere aandacht wijden aan het front i den Elzas. Ze mafcen gewag van groot m litair vertoon langs beide kanten. De toestand zit er Ooed voor. In den ri ki dag v eridaarde de Kanselier dat Duilschlan voor niets meer kan teru^rdeinzen. Het is de bekentenis dat het de zaak a verloren aanschouwt. Wie zeker is van zijn stu': heeft steed het woord vooçpitruk'.' en in den mond, e; gewaaot van geen teru^trekk en : watde cen tralen feitelijs reeds aan het beginnen ziji op de twee fronten waar er nog gevochtei wordt voor 't oo enblik : het westelij^ e: het mesopotamisch strijdtooneel. Op zee is de toestand aan 't wijziger Gcmiddeld worden nog slechts vier tôt vij schepen per dag getorpedeerd tegen tier twaalt, acht da^ren geleden. En de torpedec ringren dragen dan nog bii om de spannin tusschen Duitschland en AmeriKa te verhoc gen. Weer is er spraak van oorlog tusschei beide landen en Wilson zou reeds tôt d bewapening van de koopvaardijvloot beslo ten hebben. Het feit dat ook de «Rochester (de Amerikaansche ongewapende stoomboot zonder hinder Bordeaux invaarde, loontge noeg aan dat Duitschland een werfedaf'ii ingrijpen ^van de Vereenigde-Staten tei ergs te vreest. VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN Frankrijk in den oorlog Het schitterend en doorslaand gedrag de Franschen in den oorlog moet niet mee aangeloond worden. Wat Frankrijk op d slagvelden uitvoerde is de wereld door be kend. Niet zoo wel is geweten wat Fran' rijk, bijna sonder over handenarbeid, te be schikken, op het gebied van oorlogstoerus ♦ing heeft uit ewerkt. Het moet niet alleei zorgen voor de bevoorrading van zijn eigei leger, maar ook voor de Russcn en de Roe menen. Desbetreffende knippen wij uit ee fransche statistiek : Terwiil men in Augustus 191/1, slecht 100 granaten van 75 per dag had, hebbei wij er nu 4-ooo, dus 4o maal zooveel ; als 00^ voor 100 sware granaten van vroeger zijn er 1111 9,000, dit is 90 inaal meer. Wat de kanonnen beîreft, nu worden e meer dan3,noo gemaaKl; in Aug. igi/jgoo men er slechts 100. Voor 100 zware Kanon nen wel/t'e de gieterijèn vroeger leverden zijn er te^enwoordig 2,400. Voegen wij daarbij het aaninaKen de geweren, dat van joo tôt 3oo 000 stuK gesteoen is ; het cijfer der machinegewerei werd van 100 op 17,000 gebracht, dit vai hetbuskruit van xoo op ongevee" 700, di der springstoffen van 100 op 1,000 ; ool het materieël der loopGraven, de mortiers de torpedolanceerbuizen, de handgranate: werden steeds in grooter getal voortge bracht. De bewifzende cijfers liggen voor mi; Wij hebben onze kust-, vesting- en marine L kanonnen gebruiU. Er ontstonden nieuw . typen, zoo machtig als deze der Centralen , De 4oo deden hnnne verschijning op d t Somme en uit het Creuzot oaat de 5uo vei ; rijzen ! Solo-Slims van da Week 1 Gespeeld door Pol Deweerdt. Medespelei PietersH., Deschryver Albert en Boseman 5 Ch., allen van C. 12 ; —door Meeus Ferc 1 Medespelers : Opdebeeck, Van der Bilcicer 1 De Meyer Jaak, allen van C. 189, 5e;-door Van Ginneken Ant.Medespelers: Nacl: ' tegael Ach., Van Belleghem Léo, Smissaerl allen van C. 189, 5e Cie. ; — door Coudyze 1 Jeroom Medespelers : Bosch G., Dhondt J en Prosu Leop., allen van C. a38, 5e Cie. j Viaamsche Mengeknaren Hoe men Geschiedenisse schrijft 5 Het aroot Engelsch blad « Times » geei een geschiedenis van den oorlog uït. Ee : biidra e over « Duitschland en de Vlamin gen » wordt er 00 - in geplaatst (The Time History and Encyclopoedia of the War, pai i3i, II — Febr. 20 1917). De brochuur wil een trouwe schets zi]i van de duitsche werking om door zoogezeg de tegemoetkoming aan de Vlamiugen haa te stofeen tegen de Waien en de Regeering Dit gedeelte kan yrijwel door iedereei bijgetreden worden, met de inleiding echte ' die deze brochuur vooraf^aat zal oeen enke Vlaming instemmen. De waarheid wordt e te erg bij het haar getrokken. Zoo lezen we o. m. « Het laal-verschil werd zoo weinig on dervonden, inzake bestuurlijke moeilij:i'hei( dat de grenzen der provincies de taalgren doorsnfjden naar traditioneele gebruiken » « In feite, geen enkele der belangri'k geschillen pasten nch aan het geschil vai Walen en Vlamingen. Er waren partijge schillen tusschen liberalen en kalholieKen Daar was het economisch geschil tusschej nijverheid en landbouw. Maar dit was nie aan de taal gelegen.» « De Beloen waren weinig bewust vai hunne taalgreschillen. » « De regeering bezigde noch de viaamsche noch de waalsche taal maar het fransch ei dit van af de stichting van het koninkrijk omdat het fransch een wereldtaal was, wa niet het geval was met de plaatselijke dia lecten. » « Geen emcele Belgische regeering heef wetten gemaaict tegen het vlaamsch in di besturen of in het onderwiîs. » Wie bezorg'de die gegevens aan den En gelschen historieschrijver ? De Werking van het Gemeentekredie Van Oogst 1914 tôt 1 |December 1916 heeft het Gemeentekrediet aan de Belgisch steden en dorpen, honderd millioen frankei geleend, (uitsluitend voor tegemoetkominj aan behoeftigen), en 18 millioen voor gemeen werken. Hierop werden 12 millioen reed terug betaakl. Meer dan duizend zes honderd gemeente: hebben leenin^en bij het GemeenteKredic Kardinaal Bourne op de Eegelsche vlool. Kardinaal Bourne is teruggekomen vai zijn bezoek op de engelsche vloot. —Zijm Eminentie predikle op bi na al de schepei en -zijn welgekende woorden kunnen volgen derwijze samen gevat worden : « Vergee nooit dat God alleen ons de jegepraal k&i geven. Leeft dusdanig dat gij waardig blij ven moogrt van de overwinning. Er mag niets in uw levenswijze aangetroffen wordei ; dat onwaardig zij van uw land. — Als gi een tcrugbliK werpt op deze lange maandei 1 die ^ij ter verdediginy van Koning en lani ' hebt aangebracht, gij moet kunnen zeggci dat jij beter geworden zijt in Gods oogen omdat gij als een bevoorrechte uitgekozei wordt om aan den groolen strijd deel te ne men. Vermijdt ailes dat u laler cen droevig herinnering aan deZe dagen zou te binnei brengen. Uwe levens zijn een voortdurem offer, — gij inist 't gemakkelijk leven, uv huis, uw vrijheid, uw vrienden, gij kun geroepen worden om het hoogsle offer t brenaen, dit van uw leven. — Ieder offe moet Gij bren en niet met tegen in, niet ui slenter, maar wel bewust, ailes opdra«en ter eere Gods in de vereenigino met het bit ter lijden des ZaligmaKers, zoo zult ge doo uwe daaelijksche offers de zeGe winnen di< zonder moeite en opoffering niet kan beko men worden. — Zijn Eminentie deelde ^redachtenissen ui binst zi-n bezoek, die beslonden uit ';ruis 1 beelden of medaljes. Het Kruisje was ii , brons en droeg op de keemjde deze woor den : « Door dit teeken zult gij overwin nen ». De medalje verbeeldi den H. Jori: met den draak, en langs de andere zi:de een stormachtige 2ee waarop een schip ges lingerd wordt ; met de woorden « Veilioheu in de stormen». Aan de Ierlanders deelde di Kardinaal medaljes uit van den H. Patri cius. DaaGS na zijn aankomen, hield de Kardi naal het woord voor 700 toehoorders. Eem Requiemmis werd gecelcbreerd voor al di Gesneuvelden. Mgr. Bourne spra'< over he vaGevuur : « O. ze katholie/ce leer, zegde hij verzekert ons dat degenen die overleden zijn ons zijn voorGegaan en slechts eenigen tijc van ons gescheiden leven. Onze eigerie red< leert dat ons leven niet op aarde een eindt neemt en dat de^e aarde niet on e bestem-ming is. Onze bjstemming is de eeuwig( zaligheid en ons eeuwig geluk, en zoo vom het dat ons leven alleen waarde heeft vooi zooveel wij het richten naar de eeuwigheid De katholieke A'enc, leert ons ailes wat w< noodig hebben te weten wegens dit andei leven, het is te hopen en wij bidden dat all< meuschen souden mogen salig worden Maar weini<;en mogen hopen rechtstreeki naar den hemel te gaan. De Kerk onderwijs dat de zielen in het vagevuur door onze ge beden geholpen worden; bijzonderlijic dooj het bijwonen der H. Mis, en door de H. Com munie. » — Het is de eerste maal sedert d< hervormingr dat een katholiek Ker&voogd ii officieel bezoek op de Vloot werd ontvan-- en Dit is een veeibeteeicend feit : het bewijs hoe hoog de katholiene kern ook in het pn> testantsche Engeland wordt geschat, het ii een teefeen dat de heilige eendracht, weli( met den oorloo onder de menschen van ver schillende gedachten moet heerschen, ii • Engeland althans niet een woord is ijde i van zin. De bekeerinxen tôt de katholieke kerk ne men dagelij s in Getal toe; en wij mogei , verhopen dat eensdaags gansch Engelam tôt den waren schaapstal zal teruakeeren. Ooplogs iijclingen •«—r- ■■ J -m : ~vt---^TMgiaangg—eag AMBTELSJKE BERICHTEN Belgisch front. — 2 Maart 20 uur. — Wederzijdsche middelmatige artillerie-wer-king.Fransch front. — 2 Maart i5 uur. — W1. Soissons mislukten twee duitsche hand-slagen. In Argonnen dronîen wij in een duitsche loop^rracht bij Vauquois en brachten gevangenen op. Engelsch front.—De vooruitgang weers-zijden de Ancre duurt aan. De Toestand in Holland Uit Amsterdam wordt gemeld dat aile verloven in 't leger geschorst zijn. De betrekkingen met Duitschland Kunnen spannend worden, vermits Duitschland de torpedeeringen der zeven Hollandsche schepen ten laste wil leggen van Engeland. De oorlog ter zee. Gistcr werden gezonken twee fransche \ ischsloepen, twee engelsche schepen en een I !ioors;h stoomschip; gezonken tonnemaat : 9.000 ton. De toestand in Duitschland. De jongste rede van den kanselier heeft in Dnitf- îsland c; n algemeene teleurstelling yerwekt. Het is aan de persbeoordeelingen te ziei! dat mon niet weet in welke richting sturen om het \ollc op het onvermijdelijke voor te bereiden. De toestand in Frankrijk. De minister van bevoorrading heeft uilge# vaardiad dat in 't Korte de broodfeaarten in voeoe julien komen en dat de melk zal die-nen voorbehouden te biijven aan zieVen, ouderlingen en Kinders. laaatste Uup De Toestand op 3 Maart 8 uur PARUS meldt beschietinG der Duitsche stellingen N. de Aisne en de Linker Maas-oever.LONDEN meldt nieuwe vorderingen N. Warlencourt en N. Puissieux. Tegenaanvallen mislukten. Wij namen i officier 127 soldaten gevangen en 3 mitral-jeuzen en 4 mortieren. De vi andelijke artillerie was heel werkdadig op heel het front. Mesopotamisch front. — De achter-volging duurt aan. De Engelschen troAken reeds Ziziyan door. Van af 23 Februari werden 4,3oo Krijgs-gevangenen ?enomen,en 28 kanons, 19 mortieren, n milraljeuzen, een kanonneerboot, 3 schepen, 3 tuibooten, 10 lichters en 3o bruggèn buit. Deze getallen moeten nog aangevuld worden. Amerika in oorlog. Washington 2 Maart. — De senaat heeft met 64 stemmen tegen i5 aan Wilson aile macht toe^ekend om te handelen. Haap Congo I. Zeereis. (Ile Vervolg) Oliezee. —■ Zoo heet men de ontzaglijk uitgestreKte wateren welke men onder de tropen hitte vaak ontmoet. Grijsblauw nu kleurt de zee, de golven zwellen aan en vergraan zonder geraas vaa wenteling en schuim, bedaard of fel bewo-genlijkt het of daar is geen stof tôt brui-schend geweld, alsof de hoo^e temperatuur

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes