De Belgische standaard

894 0
03 februari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 03 Februari. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 31 januari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/pg1hh6d37j/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

3Jc Jaar — N' 82 Zaterdag 3 Febrsari 1917 ABOMEMEHTSPBIJS | Voor Soldaient 1 t maand fr. i.as § a maanden »>5° S taaar>c',en 3*75 JV2et soIda.i«a in 't 2and : X m«2td {«"• t-73 S maanden 3-5° 3 maatidea 5*5 Biiiten 't l&nd : X ma»n fr.a.30 a maan eu 5.00 | maanden 7.50 ft DE BELGISCHE STANDAARD —-^r-r-KÎ nKACHT BAART MAC i-Tr"- O l>l AU|* /VM _ O M A A»!. . ' " SfcichteP-WestuupdeTT" Xldefons PeeCers, B i OPSTBL xv BSHBKK VILLA « Ma Coquille » ZlBOZfK DE PANNE Kleine aankon- » digingen : • « RECLAMEN : volgena overeen- k«KSt. Pa»te Mcdewerkcrs ; If. S. Btlpzirt, L, »•**«?>, P. Mtrtrani F<m étr Scheidn, l> f»« <U Ptrr*, !)* J.Vtndt Wwtym, hinl HUiaeri, & L. Dt Wolf, J. Stvwm, a. Watm, EEN VRAAQSKE. - K"> iemand œij laten wetea noo ne Lt.Tt.tfi zijn Tan B**arei» a|d Lcye, Deerliik, 'Roxem, Staecegbem, Schuyfferacapalle, Vy*e-S.-B«»fi, Wiiaicerka, Wyae&aaaie, Thourout, Zoote-»ay* (m jevi l er esne beataat daar, of oeit eeoe beaUao heeft) ? hoe osé omtreot ia daar ovtral i« ker* «n de toreu f En die er een priotkaart oi andere beeltenia rat» zou bij se ma niet willen voor een tijdtken in leeniotf geysn ? Dit ten bate van.een atndie over onze Westvlaamiche kerkeo, earlane over te drnkken in Db Bklomchs Staxdaaw. Dank op voorbaad, voor 't miaate uit dat asen mi} kan latan geworden. L. DB WOLP. Legren in deu vreemde. Es is wellicht oooit eei tijd gewsest 8,1» cm dagen welke we thtx-s bslsven. O u ûu nict te gewagen van 't leget noco ?au de bevokieg dis we moeaten acbfarlaten ondes duitachedwicgelaodij: duisgïïden banœehagen dwalen rond op vreemdan bodem, werdea geooodsaakt sicb ta veasigea ia berbersame, doch utthvtinscftt; middena. Dit he«ft voor-seksr grooïe zwarigheden en daaria iig-ges groote ge?a?en veor oa^en vollr»-a.arà. A àesv, m er befoagde atcmmto b bbrn uitdïuk^thjs: geweseu op die ge-ffts:i. -, ea de reamiddeka opgciomd. W s &omm à&nï ûst op tatu^. ailes in g«eo sadeel aaa die ait-@&tist?ooiiog va» oq9 volk. Vroeget wa-ren wa w«l wat te groota tbu5sblij*en, ea we besiad«erdea de vreemde catittn lie ia bu«tkera dao naar 't leveed mo-d«i. Davrait «proten T«krlei dwalioges; ea at was w-ei ééa dur oorsagea waarom wa 2Q0 itcsa%r rei&baliden over onse * gre&«, 't *'j aoorl- of xaid«aatta, ooet-of ^est#a*rt«. Uit 8el*ië «cif *00 im-m*r* :àets ^oe s feomeo I Ûe ^edwoageu b^tlio^icbsp h«»fi oc s waatlijk um eig^n laad doenoi.t<ie&ke», ot» hnd mai sija w.a<rgatoe*s vïijù«ii, «ija ongfcë/eu-âkTûca rijkdom, »ija gezsllig Torfeeer, Êi|w cttiijK c»i n^eriij* k*ec. D'cb we maefcaiï, uit oce v«rblijf ia vfeemâe landen «n osder «rstmae telka-ran, uog ee» aatfer voordeal ttesken. Nooit was de k«\-s soo guastig om avérai «et ^oe 3« ia itietellingec, watts* en g«btu<ke«> op te sporsa ea te b«stu<î«e-sea. De TOÏkertfi, 10 dese vreeashjke oorl^scrisis, kgdsa spontaan 't g«» leeaâe beie&anngskleed af«a veîtooa-dM sicQ opi^b&atiijk ia baa schoose of kciijte ua«kthsid; de vtiirscbillends raa-genvan4« maat^cbappi) nad#td«n elkay-der. aaiitwn dotw«en ; 't geaeen gevaar maakte Tau de Bondgeaooten ait ds v«r-scbeideKate landen, broedcri die tooc elka^r gee@ g«thèias«o maar hebbce. Nu is er geen laad ter itérai d waar niet iets te bawanderen valt, en dus na te volges. Laat on a dit gosde opsporen, ovarsl waar wc kuanen ; het toetaen aan oss aatioîsaal karakter, aaa osien eigeu voksaard ; beatadeerea wat oc a later dieuatif nja kan voor den sfesatelijlre», vjrata&dgltjk^a, ïe4eîij«ea of «toff-Ujkes heropboa>v or» Bakië. Iû aU<s Jan-dsa SJ<*»taat «r *«n mantac^pp^Uj^e b -wegiwg ; ia aile laadea «ijn er a^aden-teabo/ide^f stadielmagen, dra^kb«atrij-di/jgbo^dea, bsUmping van de cpen-bara jscdeU»osh«i.i. chriaten# vak^rsfani-sati^s «C3, et*. Vrotsgp.r b«a^u eerdt? tas 1 de w--fki g i'a f of & • kr bo k, iti ee» of an^er ti]d«cbrift ; en dasrmse was 't al. Eakel bwr m daar een b«?oor-rethte rsisde mifâ of meer vlug door het t® bestndssfeQ" lsed, naœ d#cl aaa eaa paat c ?Bgrs»ses2, boorde eokele gêlaerde ^oordracbien ; en kwam dan terag,o?er-tuigd dat bij waa doorgedrongen tôt in ! » de kera aeit van de uitheeœacbe orgaai-k> satie. ' " Tbans hebben velen onser voorman-^ nec, velen onser intellectuetlcn, velen 4. ocaer volgera en voorgangers, de beate >ra gelegecbeid om ter plaatae en grondig *r allerlei nationale of internationale in-*D ricbtingen te beatud*eren ; allerlei geei-M telijka atroomiagen te peilen. Die ge-nij legenkeid nag aiet verwaarlooad wor-den.Eo, aae dnokt dat dit ailes een aan-gewexen atof ia voor oaae van langs om talrijksr wordende atudiekriagen, vooral voor die ataciekringen waar de aociale beweging op 't voorplan ataat : Wat een st rijke keaa aeer intereaaante onderwer-a* pen, b. v. in 't baatadeeren van de ka-et tholieke atadentanactie in Fraakrijk, in Bageland, io Holland, ia Italie, ia lJ* Spanje, ea*. Svensoo met drankbsatrij-diug, vakorganiaatie, eas. Ba 'k swijg * met opaet over al wat saivere kuoat of litteratuur betreft. r" Oaaa beate krachten hankeren naar ^jontwikkeliiQg ; oca volk vraagt naar *" gscatoavoadiiel ; en na dea oorlog zal er "Vaooveelte berbouwea en te berameden ^'fsijn in ou a verwoeate laad i Nut trekken * ait de ondervindiag ia vreemde landen Hopgedaan, litkt meaiieen aser «erataa- ^ dig, maar xelfa verplichtend voor alleo *" die later willea voormasnen sija. f ' a v. y. in — I- ■■■■■ mm— !■■■— IIMIH mu iiiiaeiw—■■■ min t ; VAN EN VOOR ; ONZE SOLDÀTEN ■ - "- ■ ... m - Het goui, spier van den oorlog a D» «toc* goul van de laoden is oor-Q losfskF^cht eeists gehalte. Hst ia een n wa«rbt»rgmiddel voor hut krediat van het « i&Dd en voor des haadeî, ( Htcfonâcr ds variai)]laeds tabei vaa het jckH3 in gi ud dar oorlogvoersnds laaden. a H«t is ger«lt<ânâ ia poudea, ieder pond ia _ 25 l;as£ ea in miUioeaen. 1916 1915 1914 - Engeland 5a.840.x65 51.338.43* 69.033.z35 q Ooatenrijk onbekend onbekead 3x.578.00S Belçi* onbakend onbekend 10.977.000 Frankrijk a03.037.e00 aoo.6xx.ooo X65.670.000 c Daitaehiand 1a5.954.ooo 13a.066.000 xo4.a70.oo* " Italie 43.036.00a 53,66 c.ooo 49 648.000 - Ruaiand X46.684.000 169.7a6.ooo 1751.7g6.ooo * Ds Vsrboedeata haddea dus «iade 1916 " «en vearraeii goud in kas, ter waerde va» - 445 697.166 pond, de vijaad (O )»toerij* g« r reaead op baaia vaa 1914) 177.632.0U0 pond. -1 Ba dat ia 00k ean bcwij» van overmacbt. •r nijnen<QeTaar ir Dat mijneo'gevaar niet allesalijk op 't iaad, K bij en op de vaurlinie bsataat kan bli]keo ait tf 't volgende : jj Sïdert het aitbreken van den oorlog tôt Q 1 Jaaa&ri 1917 sijn op deNaderlandache kuat. >r aU49s, aangatroffsn geweeat 1640 zeemijaea, { waarvao 999 van Bngelachen, 64 van Fran-J achen. 267 vaa Daitaohera en 320 van onbe* * kspde aikaajB«. San wooder dat Holland no% io de lucht niât ia «evloeas, 't ware es» mooi xaakje ge- !" weest voor Daitaehiand. |- Vcrmetrdering van «olde ' B-j B atau W«i va 21 Jsruari 1917 heeft ,fi j de K JBin voor d« «olam«e van het voetvoik lu l folgecde aaldij ^aatgeatald : I Saidatea van earate kiaa fr. 0.36 f" = Soldâtes vas tweede kiaa fr, 0.33 j ; 't la daa eea verhoogiog vaa twas centia>; « ' naau, van îf 1 jasuaii betaalbaar. te ! Esn wertelke meer ia d« sosp of met bljleg r- vaa 6 ceati«man in de week een pinte tn dobbel (!) bier. 't Kau al helpen. i >. | li. EEN MOEDEH HESBEN Het levead licht te zui{en nit de zon, n- enzwa»tertaanTan'aliefdeaatralenTUur. — gjj Ben atroooa zijn, 't bloedaap drinkend uit de bron, jjg herlevaad ia da zee, «p 't aterranauBr. — .. Een golf zija, ait dia eindeloote zee ^ en zes zijn zelf, in oabewuat jaxot. — n" Ben atar zijn, waadlend op een floakerreé SI- betoovrand't apiecelend azourvan Qod. — re- Ben bleem zijn, drinkend 'a liafdea morgendaaw jj. en wie<-ookgenren walman door 't Heelal. — Da liaideachepping zijn der ackoonite Vrouw, en ipiegel zijn der liafda, in 't tranendal. — lE" Voor 't bloedand herte Tindea baliemwijn, >m De baan der waarheid roor vardwaalden geait, rai de bron daa levena, voor de zielapijn. — llg Een apiegel hebben waar ge a zelf in leeat, en an leven in «n door aa met naalkaar — i zich effrend wederzijdach in liafda akkoord, | ea i aimer Tindea de haven ia 't gevaar — i dat ia een aaaedar hebben... in aen woord I in i ia] AULECN 1 ') * 0 wreede marteliaj alleea te zijn op de aard ijg met 't braadend hert, en 't dolend atormanda gedacht, Of wen allea wat Qod aehiep eenmaal, en ateeda bewaart, een minnend hawlijk bindt, na wilden lijdenanacht. — Qeen enkle ziel te Tindan. die awe zial varataat, )■( en ziea dat allea lacbt, om 't biijde aamenzijn. laf De bloem te zien die de aadere bloeme baart het zaad er de zee die met de luaht yeramelt ia liefdelija ; an de wind, die 't boich zijn lokken kamt, ala vaa eet [bruid, la naren nacht, het licht zoekt atreyend naar hat liaht, Het lied vindt waerklank op der ateenen rotaenhnid.) ta- De vogal 3*ekt zJjn gad» if> 't tsinnend rergezicht, ,80 de man omarmt de vronw, vol lievend ideaal, de geeat dia brandt, «ntvlamt het hert, in liefdebron, de gemalin baart 't laven uit veor haar gemaal, en lachendover d'aarde atraait een gulden zon... ^ Bn ik dool eenzaam rond en zoek, maar blijf allaeo. Q«en ziel dan die verlangt en atreeft op aender baan i 't Oneindig Wijd* weagt op mij. 1k bleed en ween J totdat in andran zielafgrond ik word voldaan. RAKSO. DE TOESTAND Bij Hen en bij Ons jc a We ataan aan den vooravoad vaa ' belacgrijke en bcaliaaeads gebeurtecia-1 s«ac We meaten het niet meer aaotoo-; ,5 aen, de faiten apreken geaoeg op aich 1 >8 aslf ea herhaalda malec wezea wij er op., J » Het kaa aija nut nebben tbaaa de weder- ! 0 fijdscbe atemmiag te geven die haeracht > * bif dea vijand en bij oes. Daarait sal, ' 1 man kaanen bealaiten hoe koortaachtig er gewerkt wordt om heteinde van denj R oorlog te kûnnen beapoedigen en welke ! t illuaiea nog in Daitaehiand gekoatterd 1 j worden. ' De correapondent van "De Tijd" aelnt ! aan fijn blad dato as Januari : j c Vieeslijkar dan al wat de wereld aelfs in ; { !• dexsn titaseaatrijd tôt daaverre heeft aan-| ^ achouwd, zal atraka de nitbarating wacen van ! de varaialiDgakrachten. Vooral ia de lncht en ' < onder zee verwachft mtn aiet meer gcvechten i < lt( van eenheden, dech van geheele legera en'1 *» vloten. | Ofachoon natnnrlijk ket militair legerba- i atuur aieta laat verlaiien [omtreat eventaaele aasvala- of vardedigiagaplanneo, ia hier de 11 «leemsene epioie, dat eea nieawe daikbeo '* ten-campagoe, waarbi] ook de Dnitache vloot \ onvcrboeaa ateen cal verleeaan, dtn meeat , gehatea tegeaata^der, Bngeland, vaa aijn ( ■ lovetabronnea zal afaaijd^B eo ook het laad -t' x«H ia h»t n»n* zal breegen. Ba terwijl ueo ; f ik cp het Oo«t«lijk oorlogaterrnia niet mser daa | ' een avsnwichtaatrijd voorzlet, waaria de Centrale Mogeadheden de vardedigisg voe-| ten, vooralet men een Oosteeri)V:ache afre a-ikeningmet Italie, walke bij die mat Roeme- . nifi aiet aal trachîea acbter te ataan. 1 ■S Vrij geveatigd ia de meenicr, dat da be- 1 te 'aliaaing in het \Te«tan sal gezocht worden ' door ean pogiag tôt verovarlog vaa Belfort, < 9 i I „;om de Bîsmarckiftanache font van 18tl gosd. ! [te maken en de Sandgaa la den Eicaabuiten ^ de kracht deiFrattche kaaosncn te breogttn j Het ia waar, dat velen vaa dien kant ook ; een Franachan aanval ia de aaratkomende { wekea verwachten, en enkvlea meeaea, dat { Fraakrijk het krijgabcdrljf zou ataken, zoo- ( dra hat het belangrijkste deel van dea llzaa heeft veroverd. Iatuaachen wordt hat oitbaraten van het gfoote onwter rteds tegen hst laatsU der naast* tnaand of d» urste helft dtr vol fftnde verwacht. Kapitdn voo Sal*mans, schrijft, in de "Voaaiache Zaiîuag"de Bondgenoo-ten eene reuaacbtige iufpaunig toe en bij bealuit : „ Dezaa kear, dat watsawij. moet es zal de beaiiaaiag vallaa. Dezsa kear zal het d* elndatrijd zija. Oaa vertroawen ia onwrlk-baar, eo, daarom, omdat het eiade vaa het vreeaelijka 1 jien wenkt, gaan wij, naar onde Dnitache zsde, kalm, vaatberadea, ernatig rt> en schier biijde da bealiasing tegen, want "" aaagaande haar afloop hebbea wij ook deses f keer geen Iwijtel." td| Dsse kalme vaatberadenheid bij d@! Duitachera laat oaa heelemaal koel. • «13 Wat wijdoen zallen, zal aiet alleen kalm ; 3t.' en vaatberadea zijn maar ook van ovsr- j I • wegeude bEaliaaing. | O^tegensprekslijk beleven we bij osa de verscbijnselen van een nakende ent->D' plooiing van krachten op aile fronten alamede cp zee. Te Loaden komt paa de conferantie ; a ? van da overaten der Bagelache.Franache -en Italiaanache vloten te eindigen en dit | fait dat aich voor het eerat voordoet in ; « den loop van de atrijd is meer dan een : _ |bewijs voor een doeltreffenden atrijd op \ aee. Te Pertrogad «onfereeren de verte- S- genwoordigera der Bondgenooten en de bcraadskjingKs »ulkn, sonder twijfel, dragaa op de Kaaate krijgaverrichtbgen| op het Ooatelijk en bijzoaderlijk op hat ; io rosmeesach front. i.1 De coîiferentie te Rome sal, waar-! _ I » d schijnlijk het plan vastgaateld hebbsn m van een atrijd tegen Oosknrijk. We zijn s. reeda gevestigd omtreat hetgeen wedoen 'k zallen op het westelijk front, de bijeen-!® komat van Pertrograd is bet bewija dat lt de laatste toebereidaelea genomsn wor-°* den voor de algeheele, gezamcnlijka en 11 gemeenschappelijke actie op hat oorlog-#t tooneel. w Met den uitkomen moaten wij de o?er-winning bebbea, wjiai — il—m—— .* 11» n niii»Mwrcwja»«awgwiii ■» mw1 JC9Buaw&->>a<^w»o»»M> 'e Vaderlandsche edelmoedlgheid î- j: De Duitachera bspslen haa werking aiat ■" tôt vealvuldige iabealag&emiagen van grand-atofifssn ea werktuigen, tea nadeele van de fll nijveraara, zij atellea zich niât tevradea met k de werkliedea bij dnizenden weg te veeran, ^ maar zij voegan aan die machtimiabraiken et nos beleedigingea voor hua alachieffeiB toe. f0 Hua erkendate vertegsûwoordigers acheldea 'S de bazen uit voor uitbuitera, de werkliedea nt ! voor Iuiaarda. | r ie kwaadsprekcrij wordt door de fsiten |za<f gçlogenaîraft. Oaze greotaijvsraare !e ; gaves reeda soovele blijken van vadfcriand» i, schs sdsimae iighaid jegecs hua warkllsdsn, m ] dît de Duitacbe belsadigiag ia hat siet ver* r_ \ zickt. I Ter illnatratie disr.a da handelwijze vag de fltîaa Qiv&ezt en Co., fabrlkaaten van foto* gmôtcke p.'odnfeten te Ouds-God, die sadert het begin va>j ^aa oorlog aiet Gpgahcuicn îS heeft 251. b. 3er werkloœeea aaa de gezianen en gemobilis îsrde bsdisnden uit te beuien. iej Voor de wjr^iedej ea bedienden, die aan 36 ] isa arbaid konden bîijyep, werdea da looaen lit | niet alken beheute, maus ds direktie heeft in ; hua, ten gavolgs van de pîljsrerhooglng der !n j levanaaiiddele», toaslai^sn verleend ten be« jp , drage vaa 60,000 fr. voor het jaar 1»16. I Da toealagea werden verdgeld volgena hat c_ aantal kiaderea van elkea werkman. Ten alotts gaf de firma 20 000 frank voor de j aratsn van Aotwerpsa, 6.000 ïraak voor de ^ ' j oavermogenden van Mwtael, waarvaa Onde» Qod «SB gehucht ia, en 5 000 fraok voor het aî|zanden vaa vakboskea, pakjea lôveasm dde-llen et kleaàtngatukk«a aan Belgiiohe aol-f- ] dates. (VrjjBelgi«) Laatste Tijdingen over den Oorlog Patroelje Bedrijvigheid |cj op 't Belyisch Front n | (1 Feb. 20 unr. — De vijand zond verkea- T( aingen ait, bicat den aacht. Ze werdea allea afgealages. De artillerie waa heel bedrijvig in j d( de atreek v«a Het Sas en naar Diktmuidt, \ f. Dt middelmatig in dien aector van Bumscapêllt, u Ptrvy8$ tn Noordschoote. ODgevljxigde Toestaad ep 't Frassch front (Pari), 1 Fub. 15 aor.) P.tloelje geveeb* en ten op verechilleude panten van 't front, d tn1 bijzoaderlijk Ooatelijk Reims en in de atreek k en'van AUlàrch. v I Adjudant Madoron heeft zijn 5en tegen-»e« atrever neergeachoten. t De rurp dn " Laarentic " c ,0* Het eagcUch admir alach«p bericht dat de iot hulpktniaer « Laurentic » niet getorpedeerd T ^ w«rd, maar wel op eea vlattende mijn ia g ijn- gelcopen en gezoaken. r'e bemanalng ba-°d droec 476 koppeo. Slechts 125 man werden et> i gared. E<io honderdtal lijken werden op ^ *a,'t airand gevensea. ^ de o » Dt Diitscbe nota un Vils». '•< *. De duitache actwoordncta aan Wil- B son is tbans gekend. Duitscblaad ant- s< )e, woordtdat het den onderseeëtsoorlog n eu beviger dan ooit doorvoeren sal. Het 2 rt, sal de atrijd wesen tôt het bittere einde. Eogalaad u ie dnitteetea-eerleg Da < Times » achrijft : Wij voovzien «ea bitteren o&deraeCan* veldtocht. Er eal daaruit vojr oaa een oaaao* genamen toeataad voortvioaien. We moeten de drie vijfden onser kvenamiddaka iaveo> ran. We autlea oaa dwnooda bshoeven ta rantaoenoeren. Eea komplot tejei Lloji fiearge Dvie vrouwen en eea man zallen dezer dagea voor de rechtbank te verantwoorden hebben wegeca voorbedachten aaoalag door vargiftlglnç op het levea van Lloyd George. Ze werden over enkele dagan aaagehoudea ni ontdekking van 't komplot. 0e Totstand op 2 Febr. 7 uur PARIJS meldt ïjiets bijzonders tenzij he-vige artillerie atrijd op den HartmaniwiH;r> kopl en O. Metzeral. LONDBN mgldt een verbetering van de froatlija bij Bcaamont-Hamel. AaavaHen Werden «Ureilagan. VijandaiykepogÎDgen cm oaze Ignen te benaderég van aan Armentières tôt Ypsr werden sfgealagen. Twee aanvaiien eitgevoerd door détacha-menten io 't wit gekleed werden bij Wyt-achaete afgealagan. Z. Yper namen we in de maand Jar usri 1.228 Duitachers waaronder 27 officiera getangen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes