De Belgische standaard

556 0
12 januari 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 12 Januari. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 31 januari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/gf0ms3kv50/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

i: 8«fV fi » i.P=- • ; Sfci.i • - t a il» •I» 4P-«» **T _ Rte! &M4M** j * , » '5 Isa g # I »*ftas îr. r.JS t sar •-■■,«-> ?,|a tm p.»? Bttiîrt''; *» f £ «uv! fi B>3*~ "CijVV^ ' -5? ' I O ? S X S L M BIHBIB WUJ a Un CoquiU» SsmiK DKtAMMM Klein* aankos- I digingt» I ! êJtii. *• RKCLAIUH VOlEtOl 0■»««•»■ komat. \ ~i~ f Fa.** àtdtmer kert ; M» S, Braire, L, Ûaykera, P. Bertrand Vaa der JSeàaisiea, Dr Van da Périras, Dr. J. Vaa àz Vteestyne, iaal Fllifâgft, Dr L. De Wo I, J. Siasans, 0. Wsite2; Aâ*. H. Bteit, Hilarien Thiu De politieke werkiag Toor den vrede He is siaasniet meer te octkîtnsQ ; er wasit i;i ti;e lanelea do ;r den oarlof ge-teiâU'fd e«n red«viad en ntar de jongste ▼erscfcijusîieD (e oordeeîen heeft die wiad aile ians o«n de oatferschei ielijke poiitieke booten in de vradehaven ta doen aaaiaaden. De rederoeriag t&n L'oyi Gsorge is de inlaiding geweest vas eea nienwe polittfck die Tan goedsn zia geiaigtnis af gl, Wat men ook moge rasea ort r iC jâsqa'sLU beat" een diagen ztaat vast:vde Tolkerea zija den ooriog bea. 't Was 't eerste dat de Pans zegde als< hij zija vredesboodschap nitTaardigie en hij sloeg hoegenaasad den bai niet mis. Ea 'i is juist dien/gemoedstoîstaad ^ie aan de politiek in aile fanden een nieuwe riehtïag heeft gegeven. L%cgen tijd werd de demo-kratische gedscàt doer de regeeriagen links gelâtes, masr er komt een einde aan ailes. la }Er.!ge2ani bat! die Tolksstemming in den hatsten tijd een hevige uitdiukkiâg ver-too.id ea de inhoad tsu onze vredesvoor-waatfdea toout dnidelijk genoeg aaa dat het deze inaal erastig is gem?end. L'oyi Gsor-gs heeft grisprolan na beraadslaagd ,te heb-ben met de leiders der werkiieden, en van den middensiaud evi ?aa den aiel. Âls men daarna door den gewezen oiinister Hender-son, kider der werkiieden, hoort verklaren: dît «lie voikspariijea in aile landen ?an Europahet eeis z:ja o?<3r dan Tre-ie en dat het onmogeiijk is te besta'.igen dat zij niet allen ia «en grond het eens zijn over de Tredes^oorwaarden, daa m«g men g«redebjk aanntmen ,dat fcet cpecen ^tan de crades-bïsp.ékiEgea ailaen nog op een rol^cend antwoord fan Duitschiaud wsckt. Fraakrijk heeft zicîi bij de rederoering Tan HoyiGserge aanges'oien. Tusschende soeulisiea is er zeif eea stroomieg waar t« litw&n om de kwnstie vaaE! ;as-Lothamgen aaa een refcreadam te on^erwcrpen. Zoo vtorài de g«wtsefi niiûïÊier Thomas, die de tera^gaaf couder co^dities eischt, door den algemce^en raad raa 'i scicialume ais te ~—Toorniistrevetd tarsien tu trssgt nun eet controjio/er hem. Zs redereerea aidus : hfctis belachelijk iset référendum te werk te gaan Toor onbeschaafde Toîkeren (iuit-sche colonies) als men dit roor besGha»fde Tolûere^ die toch wel «vetan wat se te doer» hebben, niisiuit, Mat de$e za^k hoerea we oï!S niet i« ts laîss, we ge?ea aliéna ds sti'ooming der gedschten weer. Ii'iiië he«f reeds oaroor??aardelijk te k«nneîi3 gegavôB dat bat zîca tij E-igeUnd aaosSait wat b .teekenis ol is, als mm ia-gaal c-at Lloyi Gaorge geea vaaîe omlijnin^ •an de kweati? vau Trei-tfn eaa., heeft geg«?eî. D1 B jntlgenooten rerklaren tm laatsta dat (zij |sen economigcaen ooriog railea inssltea, •sat wsl de grootste toegeTÎBg is die mèn aitdenk^n kan. Ea bij den vijgud ? Oo3îenîijk ea Tu keyj zijn Tooreiaaa-ders ';aa een onmid-ielïijkea ?rede. Olsten-rijk zeîf bekenda dat B Jgië rnaest schad»> loos gesie'd wordea, Turkîy; wii de D^r^ danellen piijs geren. Bulgarije wii Trede maar't wii ook frandaî imns:, maar dit moet nieman î afschrikken, waat 't is ïos-nekUar dat de regeling Tari den B&lkas een radikaie wijsigiug zai ondergaan. B'ijft aSîesn nog Duit^chlaad Daar wordt hnidig sohrikkeiijk gespuiterd tosschen paQgermartïsîen en niel-pa»r<Tmanisten M*ai .iU f J" «! i ' x. S r(Li-' rr .''. liLg • m Ra-'-'.iJ:d v<.-«r->vf«t word-j op den eersten ssngenomea grondslaf, mag wel s's e«n bewijs |clden dst de reiks-massî aat op de enkele Esiiiteristen wir.nen zaî. Met engedold wordt dan ook het act-woord Tan DnitschUnd verwacht. Daarran id ailes sfhaB^en. Wî dnryen hopen dat DuiUcljlaad Toor het oordeel yaa de geschiedeais en de ter-antwoordeliikheid ifan verder onheil zal schrikken en ook toegevenà zai zijn. Vojr wanneer mîgen wij dit antwoord »erwîchten ? 't Ksa niet iacg meer ait-blij ver?, 't wss ronr d«n ia d^zer beloofi. N W. — Dit arûkel was ^«zst toea s>ns de rede van Wilsoa tockwam. Hij is Tolko m?n te akkoord met LloydGiorge. VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN Een wondere kuastmatigearm Een Brittisehe Soldant, die em reden Tan zware verminking bapaald van gilen krijgs-dienst ontslagen was, nam tact eene ge-handschcende han^ eece cigaret uit een kokertje en een siekskea ait een doosken ; met dezeifie band wretf hij het soiferken zoo^anig dat het in brsnda schoot en hij ontstak zijne cigaret. Dan Troeg hij aan eea zijaer Triecden die sieli in deseiide za«] beronden hem eenen stcfdcek te werpen dien hij lassehen de rirgerea en den duim der gebandschoende hand ^ing. De soîdaat wierp vtrroifens dea stofdotk weg en greep een hataer op en dreef e acht^reenTolgecs Terscheideae na*eis mee in eene plank, waaraa hij den bamer Toor eer.e zaag Terwiîgcl^ls en de piaak doorjiaagde Deze knnstœ&tige lichaaiocdeelen worden vsrreerdigd in de fabriekea van het huis Hobbs, Bîihaœ, Engelasd De beWê^ïBgsn raa het gewricht^n virgMS, head en elieboog worien beheeracht door riemen die zoodaoif e?er de sebouiers of rond de bo?stkï« lifgen dat de drâger ttvan, d*ak aaa bi p laide bew. gingea dsr schoudtrs of tjih dea rng, of de openieg of ic-krimping der borstkas al de gswenscbts bewagiagen zijner kuastmatige iedematen kan tew«eg-brengen.Eea der feewondereeweerdigste rermink-ten i« eea officier di«, d« Tiagers zijaer rechter haad Terloren hebbende, Tan knest-raafige Toorzi-rn wsrd, met dewelke hij zij men viooiboog kai Taithoaden. Hij is tersis een goed pianist en thaas is men beiig hem ringeren ta maken en aan te p»s-sen waarmee hii ia *taat wepea zal de piano te spelen Deze pianohsnd kan afgedaan ea d«or zijne gf wone kuLstmatige hand ver-«angen worden, in tw«e steonsea tijda ! De ooriog een goudmijn voor de Neutralen Het jaarlijksch Tersiag tsh den in- en uit^oer Tan ZW1TSERLAND in 1916 if gister aan den Bondsraad kenbaar gemaakt, We Teraeman daaruit : dat Zwitserland voor 2378 nuiiioen frsnk koop«rarenitîToer-de en vo»r 2^77 milJioen frank koopwarej uitvoerde. Yergeleken bij het Torig dienst j^ar is er een meerwaarde van 698 miliioe nen frank voor den ia- en 777 millicen fr, voor den uitroer. De handel met het bui< tenland is op eakel jaren verdriedubbeld, D« Toedingsmiddekn komen Toor 34 o/c ia aanmerking op 't bedrag van den inroci ea voor 12 0/ > Toor den nitroer; de grond stoff^n oaderscheidelijk voor 0/0 en i5 o]o en de afg^werkte gaederen onderschei-i.!: coor a5'o]u ea 75 o']o Dàft-a?t blijkt dat de Zwitsrrsche njjverbet^! çoodea iakea j haeft geda«n. *' la den nitroer komen "de machiaerijsn voo? 155 miiiioen ia aaamarking, tegen i5 miilioea ia yredesliji, ds rerwcrkte kopsT-taigen roor i3î mil'ioen tegen 3 miiiioen , Zwitserlasd voerde uit-- naar Duitschiaad 709 miliio^a frank, ( ie 29 0]0 ?aa het totale bedrag), naar Eugeiaad 5oo mi.il.oen frank, naar Fraakrljk 400 miiiioen frank, naar Oosteiïîijk 200 naiilioen frank. Leopoldll en de oorlog 't Iâ gaosch de wereld doer gekend en aangenomen dat Beigië, het kleine, Trede-lievrnd en werkza:u& B^Igië. een der Toor-aaaosste en gevolgrijkste roliea gespeeld ic dea huiiigea wereldkrijg. | « 't Was Beigië — zegt de flinke fraa-sche gcimjrer Birtèj —t dat, niet alleect-ijl: Fraakrijk van de ramp gerad, msar ook den loop des oorlois in den groed Teranderd het fi 1» Luik, N îoiea, Hielen, Antwerpeis, Yser, lija namea die men moet beiteien cok op ddn grafsteea van koniûg Leopelà 11 i 't Was imoiers deae Terst met den wnten aaris.adsriijksn baard, deze grijsaard be-gaafd mst eea scherp ea zesr Tooruitziende rrersiaad, weke na jareaiaagen strijd met den antimiiitaris ischen aard Tan ons volk, hem toch eenige milltoenen k«n afciwiagea Toor de Tcrsteikingen derMaas en derstad Aatwerpen, alsook voor het vormen van dat kleia maar everdapper iegertje, dat d«n i Tailcr hardnekkig kop bood en nog immer onovermnisaar strijdt op ds oeTers Tan den Ysar. Oh i diep haagt uaij nog in het geheugen het aaadenken vaa den siriji, welken voiat Leopoid 11, gestennd door een nietig getal roiks?eriegenwoordigsrs, voerde gedurende ruim veertig jaren. Zijne tegeastrerers warea de vredelieTeade hsiseaachim der B^igen en de gaedkoopa redsiiee»door ganscb het laud luchi ge&e»ia cp de vol-geede W'.jae : « Wat zcuden ons een tiental oarlogsbaoteabatca î... Waarom kanonnes, versterkingen, regimeaten...? Hoe souden wij kuaaen - strijden, ter see tegen dea Eageiscâmaa, te iaede tefen Duiischer of Fracschma^., ? » eus. eas. Dat ailes was niât bij machte om koning Leopold II te entmoedigen. Hardaekkig bleef hj strefen tsr bereiking van zijn vaderlandsch doel !.. Ea hij bckwam de iioodige kapitaUtn tôt het boawen der ver-sterkingen en, in 1907, het zeer bescheiden getal soldaten vo ;*r zijn zoolang gedroomd nationaal leger. «Natteiojze uitgaven..! Verkwisting van 's Land forlnia.,.1 » werJ er ggroepen in elke pr«s?incie «a in eike politiek® p^rtij. En toch!.. 't was dat iaitiatief ^an onzea oudea en wijzen Vorst; 't waren die ver-sterkiagen; 't waren die soldaten, weike den loop totaal vsraaderd hebbî.n van den reasachtigen strijd, diea 't menschdona be-leefd heeft, Koniag Leop îld II vooraag a* hnidige droeve gebeurtenissen Tau dat Vaderland, hetwelk hij zoo ixïisig diep btmiadâ. Het baart dan gesne verwondering meer dat deze Torst, op zijn dcodsbed het stem-men betrachte met koortêachtig ongeduld der wet, Wélke hij, zsolange jareo, geidea-)is er-i hai. Met rtieds door de naierende , dood rerstijfde hand teekende L opold II , d« hem zoo dierbare wet, en kort daarop gaf hij dea gsest. De laatsie pennetrek Taa onzen zieltogen-dea Koning heef' op de huidige gebenr-tenisset» ^enen ni>p on*cnath*ren in?lsed j geodeiid Bij b«Ta! a«;i Bt-igië de rerde- dij'n? ïiiner viijheid dnchtif too? te be-reiden, en de>« verdedi'^ing rergxaisde de plaanea taa dea w^tscheaaeaisa mof, «a bracht den strijd op het psrk wa«f hij thaas nog woadi. »•••»»•«• • Yeel wordt er ree^s gesprok?a — recht-zinnig en huichelschlig — Taa de algemeene ontwapeniag...? L^at oas, 11a den strijd, het ijverig en Treedzaam bestaaa van vroegsr herueasen/ Wezea wij andermsal het bïjenkoif-voik. Dat degenen, dis, op den dag des vredes, de belangea van B-Jgië moateu vtr^edigaa, wakeii, opdat men onse natioaais persoua-iteit niet her?esiige op een waarborg die, vroeg of laat, zoude ^er«nderen in een t chiffon de papier », SCHOENAERS Ooplogs tijdingen Eeii beslisseade stap tH deo vrede. Eea vredesboodscbap vaa président Wllsoii Piesidant Wilsan heeft Toer dâ Ameri-kaa ische kamers een boodschap veorgelazan die den bes'issenèen stsp stelt Toor den vreds. Na er op gewsz a te hebbea dst hij het Tolkoiaen eena is met Lbyi Gsorje, heeft hij volgenderwijze de vredcsroorwaarden vaa de Boadgeâootenges'.eli : 1. Gaen gebdms diplomatie mjer, 2. Vrijhcid der z?îëia. 3. Economiste rrijheid en gelijkhsid. 4. B-perkLig fier bîwapïaingen 5 Vrijeovcreenkomsien nopsns de Kolo-aiea.6. Oatrniming deor Duitschiand van h»t bezett* Russisch gebled om e'sze volksrea toe ieltiteo han onafiisakabikheid te kiazsn,' 7. Vollerfigc herst îi ng van Beig ë me! sc> adeitrgoedi -g. 8. Oatïu'mù:g der Fratsc' e gebieden tn de kwestie ts% Elzas Lotkaringen moet op-geïosî worden em de yrede te vers^k^ren. 9 Eane nienwe Italiaa^sche gréas »o Herstelliag vaa Servie, Roemgnie en Montscegr^. 11. 0 .afhankelijkheid TaaPoIon. 12. De Dardanellrin ?rij. i3 Stinhting der m\atscfiappij dar natiëa. Framch-Sagelse! Fwit PARIiS, loJ^n. i5 uur —E a vijaade-, :ijk-,>! handsisg op dea Westeiijken raad va ; hél boach vai» G arcy werd akfggsisfen. l-ONDEN, 10 Jaa i5 uar. — Niets bij zoiudera aaa te s ippea tesizij een sekers bedfijvjgheid der artillerie ri?,ar Gennebi#. De vredesoaderhaidelingeo te Bt est=Utowsk» De Trede$o?iderfe«adi3lin^eu loopea op hoa einde, aaar het sckijnt ; — want m^n ii thans bezig aan 't opmakèa vaa een bat$dels-.erdf«g tnsschen Duï'schïsnd eu Ruslsa Daarait zou mofen bi;slotea sija dat de pangermanisten deerlijk tegea de schenen ^ijn gelsopea en dat Ton kuhîman het zal haien. V00 laatste uur tie 2* bladzijde 4* kol&m Ons Kerstgeschenk 1917 Iaschrijviagslijst : OVERDRACBT Fr. 8.376,50 E H. Didden, Adm. 5o,oe FaraiR.G io,o# Yan Nederghem A., 5,eo Gjldachmidt, 5,oa Rsmbout, 5,oo G Vaa dea Heuvel, 5,00 Duris, 5,oa De Kinder, 5,00 B. Meas, a),eo A M ss, 27,00 Ooief-sbaar, 10,00 Nsimlôos, 10,00 E Yerspurten, i,a5 E- H Jalsï Vs-rhey-E, Aalm,, 21,5o E. H. Giaeya B juii isrt, Aalm.(ie gift) 10,90 E H. Va* Astcbv, Aaias., 10,oe H->er Dr Va/idsn Heu»«l, 20,00 K«p. L Ds Koniack, 5,00 bot'tc Lo lis, Vet., 5 eo M. Nerejan. S«rf .-M»j , 3,00 Voor 'i werk *an Btlg. Sîaad., 2,00 E H. Peters, Asim , 25 oe Eea O-idsîw Jzer, Ter PiHae, 5 oe E H. Vande»nUe,0 iderp.Niauwpoort 4e eo N gro<*p Offioiersn, 65,00 E. H Rayïers, Aalm , 20,00 J Devacbt, (Poperinfha), Dr Aag. Van CaawêJaert, (ai gifi), 25,oa Naamioos, o,5o E. H. Kçaf^eas, Aalm , 10,o» G Verplaac&a, Vr. G!a. Baele, 10,co E, P. Po! Jan», Aaim. a5 00 F^taiiisî Ncvejans, 5,00 Meer Bru ssert, (R'jasbrugge), 4 5o E. H. Q ioidbach, 5,00 E. P. Vig; De BocSn, Aaioa. 20,00 Heeren B -ankardiars (Gollia, Leape, Batay-s, Vaa de Bon en G«er- linckxj vaa '1 4c van 't I. 5,00 Tstaal Fr. 509,5 j TOTAAL Fr. ». 886,00 Iets over onzen Congo (5 ; Ver rolg) Een Palaber (f) bij den Hcere God (a). Er was sens een vrou w die terag kwam van 't bosch (3) Ze zatte tare a heofdkorf oadsr het afiek Tes hare hut « Heere God t zoo afzien, eo wat ligt dat krandhoat me toch verre te halen.» Z« schoof haar maade ia de hut, en bagoa te kokea... Haar maa koiat op, de vrouw fseft hem eten, ea... 't wordt aroud. De vreuw legt eea Tuar aan nevena 'i bed es gaat aiapan, al Torea dicht bij 't vuur. Jamsar daar kemt haar ! maa af. « Rakt op, zcgt hij, achter in 1 » — Wat 1 ik ai aciiter gaan liggen, ea 't ia ik die 't vuar heb aangastoken ! — AHoo ! , wat rap, al echter 1 — H»bt gij misschien 't bout gaa2 kappan, bé schoone ? —- En zoo Ekieken ze reste. Sprak da man. «Luister, Ged h«efi gcxegd. dat ik al roren moet siapen, bij 't vuur, an gij al achter.» Maar de vraaw. * Ht, zao ! laat oas |gaaa paîaberen bij Maazambi ! — Kom op, zei de man, en weg waren se, en z« gingea en Zd giagea en ze kvrasaen de Knmbi (4) (de veldrat) tegen. Zei de Kumbi : — Waar gaat ge aaartoe te wege ? (5) — WJ trekken naar Manzambi ter recht-spraak. Dat boos wijf daar, Terbeeldt a, | speelt tegea mij op, omdat ik haar zeg, dat ze acbter op 't bed zou slapea, maar ie wil niet 1 Ea daarotn stappea we het af ora te gaaa pleiten. » < Hoort nu de Kumbi « Kom 1 ik alaap ou-é ! » — Hé ! ea waarem gij ? 8d<: Jaar - Nf 304,w » Zat^Mag 12 Jaauari 1918

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes