De Belgische standaard

473 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 16 Mei. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 26 mei 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/6t0gt5gj9j/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

f* J° É&1F ** ^ 11 0 & ,662 j Woensda^ l6 ivici i9i> nii&isfMKU I & se!<â«s_*î | *•'•*.& S. i-S? 0 #*«*£*■ s 11 1 gHS&â ï-£s> Cj \ I5»î ?• w*'A^a" ^j>4| &'t'ai .Pi ?', \ tti&î.î lu •./. a I «tari*» «M5 3 | EtSi.'^a S.>J f. 1 Utiiss IfiSE-S î | Httued h-.s.sc r KÈ«Bd?ï «.05 gj im&M M« ?j fe DE BELGISCHE STAnDAARD 0F87SL m BSHBBS ViLlU « X* Coquille 1 £»k£?j& de p*-aas ElsiM awkcfc digiti/i* i 0,S&i.&*ïé^S RECLAMEZ» Toljess 9»r«» ^pjr-TrrTRA CHT - B A /\ K T MTTcITt^J s,s^«!rai-jr S «P »SesbuupdeFT,™™w^ 14é«f®«§ Fêê^êPï fui. «M»,*.« : M. E. Belpelrc, L. Dujte., P. Bcfir.nd T» <ler SdnM», Dr Vu. 4. Pcrrc, Dr. J. Vu. i. WoeitïM, Ja.1 BUI««rt, Dr L. B, Wo!f, J. StaoM, 0. W»tt«, A<!t. H. B.eb, HiUrio» ÏImu». iiir ~iw ~ Ons Hoofdartikeïvan heden werd weerom gecensnreerd. Het verschijnen van het hooîd-artikel van eergister, dat voorloo-pig ingehouden werd, is door de bevoegde overheid niet toegelaten geweest. ir \ - t •i f i i ■ i —— —-— —■ VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN Vliegmachiendienst naar Engelsch-Indië Van nu af wordt de mogelijkheid inge-zien van een geregelden luchtvaartdienst voor post en passagiers tusschen Engeland en Indië, met Bombay en Londen als eitid-stations. De reis zou daarmeê merkelijk rerkort werden : de schepen leggen van Bombay tôt Londen 6000 mijl af, terwijl een vliegtuig daarvoor slechts 36oo mijlen noo-dig heeft. De korste weg over Rusland zou met 't snelste type-vliegtuig ongeveer36uren duren. Binnen 24 uren zou met een avond-en nachtrust van i4 uren 1200 mijlen afge-legd kunnen worden. Bij een werktijd van 10 uren per dag dient per uur 120 mijlen te worden afgelégd. Voor de totale reis van Peshave (Hindoestan) tôt Londen zou dus maar een dertig uren noodig zijn. De passagiers zoudeiv den eersten nacht moeten doorbrengen te Gurieff, aan de kust van de Kaspische Zee, den tweeden te Tar-nopol in Galicië, en den derden zouden ze reeds in Louden zijn. Dagelijks zou van 12 tôt x uur neergedaald kunnen worden voor het in rust genieten van den Iioofdmaaltijd. Een tweede verbindingslijn die zooveel mogelijk over Engelsch gebied zou loopen wordt 00k ingezien. De afstand zou 5aoo mijlen bedragen. Opgestegen wordt te Karachi in Indië. Den eersten nacht verblijft men te Asra, den tweeden te Alexandrie, den derden op Malta, den viçrden te Gibraltar en den vijfden te Londen. Men zou voor deze reizen nieuwe vliegtuigen gebruiken vervaardigd naar het russisch model Ségors-ky, met vier motoren en plaats voor 16 personen. Als dagelijks 10 vliegtuigen ver-trekken, dan kunnen per dag i4o passagiers vervoerd worden. Een reis naar Engeland zou 1200 frank kosten. Solo-slims van de week. We krijgen er zoo maar een negental op een dag. De oogst is te groot om te laten liggen I Ze werden gespeeld door : Mariot, wachtmeester en brigadier Dewulf, tegen den fourrier en den chef in de M. V. D. G. 259 ; door de " Moespotten ,, die de eerste solo spelen met de kaarten van 't Kerstgeschenk van de Belg. Standaard ; de solo werd gewonnen door Huyghe Marcel tegen DeRuyter Karel, Huyghe Romaan en J. B. Van Riclaere allen van G. 243 ; door den rabatcol Henri Bicqué, tegen Edmond Bruyninckx, G. De Cuypere en M. Van Gheiuwe allen van C. 172 ; door Pier Van-develde, wiens portret nog in de "Stem uit Beigië ,, heefl gestaân voor dien keer dat hij van patroelje kwam en duitsche prison-uier speelde ; tegen kaporaai Stockman, •iuul Vandewalle en Nsert ailen van C. i3j ; door Frans Van Beethoven van 't zelfde regiment die clairon Clays, Garveick en Vanstreels deed betalen ; door Desmet van 'tdito régiment tegen Hoelbeeks, Glignen en Pieters ('t kan al gaan in C. 137/lIIe 1) ; door Reynders Louis tegen serg. Swillen, Omer Valiez en August Vandenstiggel, allen van 't eerste Jagers ■irifiMwiww«sagBBgagag«^i>*w*iitwMnfiiii<aiii—ii 1 1 te voet 2e Gie ; in de zelfde compagnie door | sergeant Swillen tegen sergeant Poucet, \ Valiez en De Kuyper. Deze had mîserie j op tafd. Aan de Poperingnaars in 't Leger Ons bladje « De Popering3che Keikop » dat van af 1 Juni tweemaal te maande zal verschijnen, wordt kosteloos gezonden naar de soldaten van Poperinghe (binnen en bui-ten stad). Tôt heden hebben wij omtrent 65o adressen ; nog veel, 't grootste getal kennen wij niét. Daarom wordt iedereen verzocht, zonder uitstel, ons het militair adres van vrienden of kennissen uit Poperinghe te zenden. Het Beheer : E. H. J. Vanneste, legeraalm. G. 3o/l. H. Gasp. Herpelinck, brank G. 171. ■■■■■Ml ■!■■■'■!. I ■■■■ 1 BRISE UIT ENGELAND. (Van oazen gewonen briefwisselaar) Algemeene dienstplicht... op zijn Lynn Doyle's. (Vervolg) " Ha ! ha I " loech Pat, Ierlond is een aardig land, en ge kunt niet weten op voor-hand of ze zoûn willen ged\enstplichtig zijn ofte niet ! Maar vechten, dat ziet "ge, dat doen ze alleszins. En 'k kan daar een his-torietje over vertellen, zei Pat Murphy. " Mijn broeder, Joe's zoone, Michiel, is reporter voor een gazette, en als de laatste opstand uitbrak in Dublin, de eigenaar van die gazette zond hem uit achter nieuws. Hij kreeg geld meê voor twee dagen, eten en kosten, met de vermaning dat, als hij> in dien tijd,geen nieuws genoeg meê en bracht, genoeg om hem aan 't schrijven te houden, t'hier en den naasten opstand, hlj weêrom achter den ploeg kon loopen. Zoo, daar ging die duts van een Michiel op loop achter nieuws Dublyn op, Dublyn neèr, net lijk een hond op een foore, trachtende al zooveel leugens op te visschen, of dat hij vangen kon, met 't gevolg dat hij zooveel zottigheid naar zijnen kop kreeg, alzoowel van den kant van de soldaten als van den kant van de Sinn Feiners, dat, op den duur, hij wel had kunnen wenschen zelve een Duitschman te zijn, om ze allen te gelijk op hunnen donder te mogen geven. Omtrent ten halven van den eersten dag, aïs hij bijkans den kluts kwijt was en zijn zinnen, klare van krabbelen in zijn nota-boekje, en duiken en duchten voor ronken-de kogels, en loopen alhier, en buitengezet zijn en verjaagd aldaar, ziet hij daar al meteens, al den kant van de Ulster-statie, een dikke, roode boerekop van een korpo-raal, aan'thoofd van een aantal Fusiliers. Dat is de man, dien ik hebben moet, zei hij in zijn zelven ; en, hij er naartoe. — " Ikzou geerne langs Clontarf gaan, j sergeant," zei Michiel, en hij stak een dob- | bele schelling uit. Ik hoor, dat ze, al die ' kanten, hard aan 't vechten zijn. " — " Toen en kunt gij er niet naartoe, i mijn man, " zei de korporaal, terwijl hij den gulden in zijn zak prommelde. — " Zoûn wij 't niet kunnen arran-geeren ? " zei Michiel alzoo, al hem een beetje flikflooien. " Ik ben, immers, een reporter. " — " Of waret gij de Aartsengel Michiel in lerende lijve, 't ware al 't zelfde. Niet te doen, mijn man; mijn bevelen zijn te streng.Maar,... als gij wilt, ginder achter den hoek gaan, gij zult er door geraken, denk ik. " — " Wie staat er daar op wacht ? vroeg Michiel. — " Een bendc Engelsehe leelijke duivels ran moordenaars, al hier overgewaaid en | Oopiogs lijcïin^^rs j 1 BELGîSCH FRONT • i4 Mei, 20 uur. — Wederzijdsche artil- , lerie-bedrij vigheid om Diksmuide. Ongewijzigde Toestand op 't Westelijk front . Londen i4 Mei, i5 uur. — Dui'sche rit- j ten werden afgeslagen N. Epechy en 0. > Yper. Wij namen krijgsgevangenen. Wij deden v©rderingen in het dorp Rœux. Parijs i4 Mei, i5 uur. — Gewoontelijke artillerie-bedrijvigheid op het front. Wij sloegen duitsche verkenningen af N. 0. Vauxaillon, W. Craonne bij Sapigneul en in Champagne. Uup De Toestand op 15 Mei 8 uur PARUS meldt : De duitsche artillerie, krachtdadig door ons bestreden, beschoot het front N. Braye en Laonnois en Cerny. Duitsche aanvallen op den Mont-Haut mislukten. Wij schoten 7 duitsche toestellen neer. Onze vliegers wierpen 4ooo kgr. bommen op de duitsche linies. LONDEN meldt : Wij mieken nog vor- j deringen N. de Scarpe en in Rœux dat thans geheel in ons bezit is. Het dorp werd door den vijand tôt het uiterste verdedigd. i ^ Onze linie N., Gavrelle werd vooruitgescho- l ■ ven. • • ( ## : De vijand verloor 8 vliegtuigen, wij 3. j MACEDONIE : Generaal Sarrail meldt dat het Servisch leger steeds vorderingen maakt naar Dobropolje. Bulgaarsche verkenningen werden afgeslagen. j DE TOESTAND IN RUSLAND ! \ Minister Thomas heeft een nieuw onder- ; ! houd gehad met het werkliedenkomiteit.iDe grootste oneenîgheid is in dit komiteit los-gebroken en men voorziet dat het voor-loopig bewind den slag t'huis halen zal. | Ten noorden Petrograd hebben de Boeren een republiek g-ïsticht. Lithuanie heeft zijne zelfstandigheid uitgeroepen. i ! ! ! Ile Confer^ntia van Stockholm i \ De raad der fransche socialistische partij 5 heeft het bureel van de internationale aan- • gevraagd tre verklaren dat de conferentie | : van Stockholm niet geldig is en de duitsche j ■jcialisten uit de internationale te sluiten. j Een Zeppelin neergeschoten j De Engelsehe admiraliteit bericht dat de j vloot de Zeppelin L 22 in de Noordzee heeft » vernietigd. j gekomen om die schoone stad Dublyn naar \ den bliksem te helpen, " zei de korporaal j met bittere, bitsige stemme. Ik verwensche den dag, dat ik ooit dat pak mij op den hais haalde. Maar op den zelfderi stond, loopt er langs den anderen kant een groengekleede Sinn-Feiner over de straat, en die eigenste cor- » poraal grijpt naar zijn geweer, en schiet hem neêr lijk een konijn. Ja, ja, loech Pat, vechten doen ze zeker maar 't is al te zien tegen wien. ('t Vervolgt) JAN VAN DE WOESTYNE I LEEST EN VERSPREIDT DE BELGISCHE STANDAARD De Toestand Bij I Bip» Opde fronten. — Geen oogenblikje rust s waar te nemen op het Engelsch front. De 3uitschers schijnen het maar over hun han îiet te krijgen dat de Tommies in de Hin-lenburg-Iinie te Bullecourt blijven nestelcn. Dat is een blijvend gevaar van doorbraak roor den vijand en daarom reageert hij uit ille macht. Echter zonder gevolg, want de jpdringiDgsgeest der Ergelschen komt all^s ;e boven en gister hebben ze nogmaaîs prachtig werk geleverd. De Hindenburg-li-aie zullen ze niet loslaten want daar zal de ïpille draaienvan de toekomende gevechten. Op het fransch front niets anders dan er-Lillerie-strijd met de uitsluitende bed- elicg le duitsche stellingen te vernietigen, waarop ^en nieuwe slag moet volgen. Immers, uit le geleverde gevechten mag men opmakeft îat de Franschen hun plan methodisch door-roeren. Een herhaling van feiten zal bel aewijzeri. Op 3o Aprilvalt de fransche iu-'aaterie den berg Comillct aan en diingt (veerzijden den berg in de vijandelijke stoU ingen. 5ao krijgsgevangenen en 6 kanonneïi. Stnige uren d adieu wordt het koicft van lornillet b zet. Op 3 Mei wordt de strijii evendlger Men gaat over tôt de verwezen-ijking van het strijc'plan. Craonnt wordt jemeesterd. Op 5 Mei volgt de algemeene ianval vart af O. Vauxaillon tôt O Craonna. Westelijk bijten wij in de Hinderburg-li.tîe jn veroveren die linie tusschen Laffeux" Nanteuil. Meer Oostelijk valt de bergruj f an Chemin des Dames in ons bezit en w ij oeuken de Siegfried-linie — hier in gewa-jend béton gemetst — op heel haar diepU; n. 1800 krijgsgevarîgenen vielen in onz>; landen. Eindelijk Oostelijk Cerny bezetten vij het heele plateau van Vauclere en de ioo g te van Californie en beheerschen ht jevechtsterrein waar volgende gevechten noeten plaats hebben. In de gevechten vau i tôt 5 veroverden wij het vijandelijk front )p een breedte van 20 klm. Sinds6 Mei heb-)en we niets anders aan te stippen dan luitsche tegenwerking en beschieting door le Franschen. We kunnen dus nog steeds le meening toegedaan zijn dat de strijd roortduurt. In Rusland — De toestand in Rusland lie het gevaarlijk rpunt scheen omgezeild is n de laatste 48 uur weerom verergerd. Op 0 dezer scheelde het geen haarke of bet oorloopig bewind werd door de werklie-lenpartij omvergeworpen en we hadden ien vrede. In die dagen verschenen geen imbtelijke berichten meer en op talrijke ilaatsen van 't front hadden feestjes plaats usschen russische en duitsche soldaten. Jet manifest van het voorloopig bewind, vaarin uitdrukkelijk werd gezegd dat de oestand er hachelijk voor zat en Rusland laar den afgrond bolde indien het vo!k Loppig bleef, deed vêler oogen opengsan. Foen kwamen de vert«genwoordigers van t ministerie en van de werkliedenpartij )ijeen en MilioukolF las een dreigend tele-jrsm van een verbonden mogendheid die le keering verwekte. Men zou een coalilie-ninisterie instellen, maar 's anderdaags verd met 33 tegen 3a steminenin het werk-iedenkomiteitbeslistdat de werkliedenpartij jeen coalitie-ministerie zou bijtreden. Dt; ransche socialistische minister Thomas is hans bezig de zaken eflen te praten. Hij îad reeds een vérgadering met de vertrgen-voordigers van de werkliedenpartij en rachtte ze gedurende twee uur lang te over-uigen dat een verstandhouding onontbeer-ijk is voor 't lieil van Rusland. Het kwam 10g tôt geen overeenkomst.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes