De Belgische standaard

120307 0
02 augustus 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 02 Augustus. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 08 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/sn00z72b6g/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

5|j*ari-H'!7iSv2, r\ i ji .... n h, S5à sa hll^1™ •k T#'SoIdstôD: U„ Mind ff.i-35 esM»"ita 3'5° 3-75 " ^ItSoldaten 't Ian<i : :£ uiM,^.d f>'. 175 îhtrjHrftden 3-50 >en 5-25 kotB^n 'tl*ûd : • » ■aand ff.2.50 2 'Hasuden 5,G0 *U *»#aden 7-5° DE BELGISCHE 1 IOPSTEL EN BEHEBR VILLA « Ma Coquille 1 Zbedijk DE PANNE Kleltie aatikon-diginsen : 1 0.25t. de rege 3 _ RECLAME» volgens overeec I 1. > _ JLJS«sV T. L- '^péaf©®® fétu M§étmrk*n . M, Ei IMpiIre, L Dajlwïi, f, l*rtrwid Vaa #«r SttaMca, D? V*a 4« Peridj Dsr. I. Vas *« Woastyaa, ïaal '#ililawt„ Dsr L, D§ Woll, I. Stem*, 0. Watttt, M*. M, Batte, Hiladoa f^îsî iAAN DE SIN DER BELGEN in, uw t^oon (en uith ek van den lande, wetveld zmd de grauwe Lare Stu'it, iij?enscbans des vijands woede strandde, aw leest dien liefde-kleed oin- pîuit K'.-niagin der vrije ert sloere Belgen, n iiefde-mild door vretie-dagen schreedt, ia, trouw der niet-te-knechten telgen, aekomst heen lac;,a iijdens-we~ gen ireedt. ga, die in uw hartegloed liet dijgen j ; wederwoord uw bruigoœ's j vroed gedacht; Eer gestand, hoe rarnp dan ook » mocnt dreigen sijde sto'adt tu narea dnweers- moederhart, dat 't pramend \ kiad tcer prangde j lem, den spruit gebot op hel- j den-stam, j land hem boodt spijts 't scheên j uw zieie wrangde j d aan uw volk, uw moeder-offerlam, s e vrouwenz'tel, die nood en f smart te sussen i Iroosien wist van "t haâv'loos I dolend volk ; ij ach deu traan van weezenwang | kan kussen; 1 ijke werdt hun aller lijdens-1 tolk. | ira, die ruisch-Ioos rond de J gpond komt waren 1 . licbaamswrak en zerpe ziele- | iik, ééa woord die zieken kuul § bedaren in zachte maakt alsof 't hun moeder deed ! iefdebeeld, hoog boven haat en zeëebranden megloed, omstraald met glorie» gloor uiven Uwaarts strijd- en lij-ders-handenirten singen U een huîde-koor' | F. G. | erieéie Wijzigliîgen aftreden vaa miaister Bcyei«s ser van onze buitetùandsche S oogenblik,zonde2 tiiuîaris.Men | t minister de Broqueviîle dit ! ! waarcemen, 't Zou reeds éen | it zijn. Maar wie zal minister | wordea ? We verkeeren i ôg \ mwetendheid. Minister de' Brc- | loch hoofd van 't Ministerie | tîderen kaïit, maakt mm veel r groote wijzigiiig in ons ai-. srps. Ei ï der mhîjgters (ver- i .rfon de Wiart) zou een onzer \ igaties » ;an bazet'en ( ) 5 I Befgiscb diplc aai (Sfaafs-ans of Vandci;Hcuvél ?) zou ! ;rraad opgenompn wordeu. ? ;ewone Ministerraad isbijeen-1 en btslissifg te nemen t fwachten, | Aan de Uitwijkelingen Gij die uUwijkt of ?rienden h°bt onde de uitgewekeceïi die nog in Frankrijk geei t«^ooriijk onderkomeh kondan vicdcn^ric'i u voor aile iclichtiagen eo doet uw vrien " den sckrijven naar : « Het Werk der Yla mingen » bestuurder E H. Moyersoe», 18 f' Rue de Charonne, Pcsris (XL ). De bureele [e zijn aile dagen, zonder uitzondering, ope. ?, van 8 1/2 tôt 4 uur. Al de Belge», die te i- 't « Werk der Vlamingen » hunoen toeviucl; t willen nemen mogen er aanbellen wannee ■ het hun best past,ze zullan er iinmer ieman " vinden diezal gplukkig zijn hunvandiensl ' ; te kunnen wea« >, voor 't aanscHaff»n va (* » werk, inlichtineen over verbliif er>z. IRONIE ii. î i — " A«x armes 1 et I — " De duivel in de wacht ! " in l J,;i $ ïn vredestijd, als de schildwacht" voir c ; " ' w^pens " dat is de schildwacht die voor c ■ ^ ka-Z'-ïoe stoad " aux a;mes! " riep, bij t e ' icomst van o^eiheid aan wie de soldats s- * van de wacht d-.î protocolaireeerbewijzioge t- 1 m «este n doea (moesten buifen komeù), on § stond or in de kamer waar de wacht vf ^ l bjeef, 'n ontredderipg. j \ De eene greep naar geweer, de andoi | zocht naar '» bajonnct, 'n derde scharrek ^ naar « 'n ceinturon » die hij tegen de regl< le | menten indxuischend had afgelegd ; kor f- f er oiitstond 'n zenuwachtige bedrijvighei i. 2 ora toch bij tijds aan de poort van de ki ' zerne de komst van de overbeid al i !lî | wachten. Dit zegt genoeg waarom de soldaten b )S i '. i het hooren van " Aux armes " gei'oep an ' I woordden : " De duivel ia de wacht ! " ig ^ . . i In oorlog hoorde ik van " De duir/1 in <3 s. | wacht ! " gewagen bij het roepen " Au 1, | armes I " van den officier die de soldate y die op rast lagen langs den weg, bij de gt 'e ï weerrotten wou verzamolen. :n î 1 'n Woord over de vlooien en luizen. ^ | Naar de ja3 meeat, hebben de Fransc' xt ' kolociale' troepen de luizen aan den Y/. n gebracht. a | Ylooi 'u en hiizen hebben is " cavalerie ' 1 | hebbea. Wat voorzorgen men ook nem< niemand ontsnapt aan dese oorlogsplaag \ Vlooien en luizen vangen kreeg dan een ' I beteekenis die we in eigenaardige zegswr Çr \ zen in de soldatentaal weder vinden, ij, f Wie heefî ^den jas niet aaa het vervelen a | karweitje bezig gezien ? r[ | Buiten zijn abri, het bovenlijf naakt, z | hij als ware het 'n natuurlijke bezigheic 1 beestjes te kraken, tien, twintig, dertig, di p 't bloed van de onscbuldige maar toch ve; f. vloekte dierljes op zijn hemd openspat. | — Zijt ge spektie aan 't maken, Jan jg | lacht er een of— Gaat ge op patroelje ? te e 't Zal regenen vandaag I m j Aïs er iets gebeurt dat onwaarschijolij it of on ver wacht s voorkomt,"zegt de jas : n " 't Zal regenen vandasg >r | b.v. Een jas die gewoonlijk demokratiscli g weg de pijp smoorî, rookt 'n cigaartje da - f hij van den aalmoszenier heefî gekregen ie 1 — Mannen, 't zal regenen vandaag I | En aïs de sigarenrooker niet rap genoej ;I bearijpt van wat er sprake is, wordt er s gauw 'n uiileg bijgevoegd : ■- 'i 't Stroo is goedkoop, de verkens loopei r j ermeê î-; hua bakkes 1 ) t Er loopt 'c jas op zijn eentje biij-zingeni ,, lan s de baaa 'n Kaœaraad hoort het in 't voorbijgaan } 't Eq kan niet bbjven duren ,: . I ~~'i Zal nog regenen vandaag 1 l Uit vioiesektie, enz. I M, L. DE NAYER. Oopïogs. at BELQISCH FRONT 3i Juli, 20 uur. — De vijandelijke artil- . lerie beschoot onze kantonnementen met I stukkeu van langen dracht aismede onze a verkeerwegen en verschillende plaatsen on-a zer liràe. Onze batteiijen bracblen vijande-it lijke baUerijeu iu de streek van Woumen it totzwijgen. r FRANSCH FRONT d l 3i Juli, i5 uur. — Wij vielen om 20.15 ,e uur de duitsche stellingen op een front van n i5oo meter aan Z. Boyère (W. Epine de Chévregny). De aanval gelukte ten voile. Wij bereikten al onze doeleinden en braken aile teeenaanvallen sf. We namen 167 krijgsgevangeneu toebehoorend tôt, 3 verschillende regiroei-t^n. De artillerie-stïijd duurt aan om Hurtebise, ia Champagne en . weerszijden de Maas. J. iJtnir \ e Het offensief der Vlaanders begonnen - Oe Fraosche?! schrijden j de Yperîee over : Bixschoote fogenomen 6 ' e Parijs mêlât. Na in den nacht het kanaal van den Yzer overschreden te hebben, zijn ■ onze troepen dezen rnorgea om 4 uren îen ^ aanval geiogen in aapsluitir g met de Engel-schen. De duitsche stellingen waren door Oîize artiilerie-werking heelemaal geeffend. " | Wij namen de twee stelliagen van den vij-. and in en onze troepen overschreden in hun ^ aanloop de aangeduide plaatsen. Op den | weg van Lizeine en Dixmuide vorderden ; wij. Bixschote en de herberg Kortekeer vielen in onze haeden, Wij mieken een be-i Iangrijk buit in ma^eriaal en namen krijgs-| g'evangenen waarvan de optel nog niet is l gedaan. Het sÎ3gveld ligt overdekt met r duitsche lijken. Onze veriiezen zijn gering. De Engelsche vallen aan ep een r front van 15 mijlen. tlf dorpen ingenomen. „ 1 „ Londen meldt : De aanval begon de^en , f morgen om Yper. Wij drongen in de vijan-| delijke linie op een front van i5 mijlen en e i seiioven onze linie vooruit, an af Basseville - op de Leie, tôt aan Steenslraete. Deze twee dorpen vielen in ons bezit. d ï Op onze linkervleugel opereerden de Fran-| schet», dririgen na de verovering van Steen-itstraete vooruit tôt op een diepte van 2 mij-I, Ien. Zij veroverden Bixschoote, dat, in onze it î doeleinden niet begrepen was aismede de | stellingen Z. 0. en W. het dorpop een front | van 2 1/2 mijlen. ? In 't canter forceerde het Engelsch leger ; de rivier Steenbeek en drong 2 mijlen veor-î ait. De dorpen Verlorenhoek, Frezenberg, |j St. Julien en Pilken viele» in hun bezit, aismede talrijke hoeven en stellingen. Meer zuidwaarts, na het dorp Hooge en het Heilig bosch veroverd te hebben, II drongen wij vooruit spijts een verwoeden : 1 tegenstand en namen het dorp Westhoek ; in, Hier is de vooruitgang een mijl in de r | diepte. 11 Op den rechterrlengel Z. den weg Zille-î beke-Zantvoorde bereikten wij onze doel-s : einden en vero erden Hol/ebeke. \ 35oo krijgsgerangenea werdea reeds ge-[ ? geteld. Een Balgisoh oorlogskomiteit : | Uit Havre wordt bericht dat de ministers zoudea beslotea hebben een oorlogskomiteit ï te sîichtea, bestaande uit de ministers van | oorlog, buitenland, kolonies, geldwezen ï bevoorrading en Hymans VERDUN . I Per auto thans naar de stad ! Geen m- il- h&î-minststrategisclie reden kon de verdel- iet dier aloûde stede rechtvaardigen en ize toch, wat is er niet al op neergeîuimeld ? j >n- Een de^l der sîad is gansch plat. Doch de ; le- overige straten zien er van verre nog tame- \ ien lijk gespaard oit, al draagt elke woning | diepe en droeve woadeu. Wat een inooie ! t ¥ "" l iggiug 1 Laugs ds heuvelhelling kronkelt i5 de stad naar boren. Trapgewijze kruissen an I de siraten en geyen, tusschen oude geveis de weg, uitzicht op de verre landouwen. De le. | auto's stoppen : een ou^e markt met groen- n grijze plantanen. Wat al puinen er rondom! j 67 en, hoe wonder toch! die puinen, pas een t er- jaar oud, dragen reeds een slempel van oud- j ijd | heid, juist gelijk de resten der romeinsche | en i gei.ouwen in I-talië, j We kleffsren over de steenhoopen die de > ^ uitgebrande huiskaoaers vuilen, en hier staaa i " | we ia pets oud binnenhof. Tusschen orage- ; il kantel ! muren, krnipen siraiken en bo m- ' l kess op, en het frisicbe groen herleeft, rij < \ ÏÏL | en gewel ig. I De tiane der middeleeuwsche ornschan™ gf 3 sir;g boordt dit hofkea af, to: eene terraas •. 1 Wat een heerlijk vergesicht alhier. De groe- ; j ! nendc heuvelen rijzen a!s een gepaste grond f, | op wfc^lke de siadsgebouwen kleurrijk staan I afgeteekend. ; lf,j_ | Oyer de diepte heençfebogen, oatwaren )0 wij de steeaen der romeinsche omheining, S 1£j blootgelegd door 't bombardement. jj_ Al dea 0verkaat van de markt, daar, Iaugs UQ dit veertiende eeuwsche poortje, treedt ge : [en | de woning binnen vaa wijlen den kardiaaal ^ ;ea i gezant van Julius II. Daar werd, zoo 't j oer 1 scbijnt, het traktaat van Verdun ondertee- \ ^e_ keud. 't Is daar nog een lieflijk binnen- S ?s_ koerken bewaard op zijn italiaansch. Nooit ] js straalden de oude hoekjes, bjk parelkens j zoo treffend uit, als tusschen de puinen. g, Dikwijli viel me dit op te Nieuwpoort, te Ratnscapelle, te Resin^Ue. 't Is gelijk een flikkeread kleiaood tusschen de vailnis ver-sukkeld.Op het toppunt van den heuvel, rijst de ;en katbedraal. Schoon is se niet, doch tamelijk ia- eigenaardig. Op go'hieschen groi;d i« ze eiQ ia late renaissance her^roeid. De buiten-lie versiering dagteekent vaa 't overgangstijd-perk. Het motief ^er orcamenten bestaat it. uit den rosenkrans. De middenbeuk slatig lK_ en koud, is sciiier ongedeerd, doch eea ;n. obus sloeg den kruigbeak ia. Wijl we die tij- vernieling gapend bekijken, trekt kapitein lze G iï le t oi.ze aandacht opeen steenea gedenk-de zuil, die erg geschonden werd : drie ka-3nt nui.nikken der kathedr&ai die zich daarop . afbeeIdeû,tot aandeaken buriner deelneming jer aan het Concilie van Bâle : kleine wimpel-or- kens dragen dea tekst der artikelâ, sopens de Onbevlekîe Ontvangenis, aldaar door 5it} hen verdedigd... Nog eea felix culpa\ Palend aaa de kathedraal, krooat het en oud-bisschoppelijk paleis dea stadsheuvel. 3ni) Ze merkt veel hîstorische grootheid op, die [en bake?mat van Verduns patriarebaat. De tek De XIV eeuwsche pand met diepe beuken, de en vier ^ubbele vensterkroonen, met weel-derig groen tusschen grauwe bogen, heeft le- veel door den oorlog geleden. îl- We wandelen, ingetogen bij de doodsche stiîte dier puinen, op de Jauge terrasse,die ?e- de machtiga geveis volgt, in het eenzame park, van wsar ons 00g, tusschen de lom-it merige, breede boomen weg, over stsd en :rs helliagen vaart — « Ziet ge ginds tusschen dt de bosschen, die roode kaserneu ?... In in gene kazerne, werd de schoonste zaal tôt a kapel ingericht ; ik alleen hoorde er met : Paschen de biecht an meer dan 3oo jon- \ 't gens... Voor^eker, onze iariebling is niet : zoo volmïjkt aïs de uwe, maar met den steun onzer militaire overheden, kunnen a. we heel wat goeds verrichten ter opbeuring jl_ onzer cluisieae j.mgens !...» Zoo sprak, de pn mannelijke-aarts ainnelnk stem van dea 1 \ aalmoezenier, u, weerotn giiag onze ge-(je { dacbte en om bwrt naar al die dapperen ie_ î terug die door hun lijden en bIo3d, det ge-i havende siede vrijkochtep... voor hen bid-,je f dend, gingen we die lanen door, waar de elt 1 gebeden nog ruischtea van zoo vêle kerk-en v°ogden. ;js Nog een vluchtige oogslag op het « eere-)e liof » van't paleis, in sierlijke Louis XV. a 't Is een kunsîwonder. « Wat doet die pin-I nekensdraad hier ?» — « De Duiîsché ^ I krijgsgevangenen waren er door iiigesio-/ ï t n, b —- Giiïis zit nog iemand te schilde-jVje ; rtn:.. Doch 'i is tijd. We jnoeten nasr de | fortes... .1 A IV DE TOESTAND VanEôôtot Leas — DeRussische aftocbt — Het Eoemeensch offensief. Het artnterie gcVêcht in de Vîaanders duui: aaa, ^tijg: rr.ct de» dag ia hevigheid en h eft bijzooderiijk omYper eene betee» kenisvi lle ontwikkeling verkregea D drie duitsche ver w« ï slir,ies worden «iaar, deg en nach?,--nier vnar gehoudeu, wijl in'i Noor-den de toebsicidselen koortsachtig wordea doorge :reven om in den aigemeeiseï; aaiiloop ook m te te spreken. Met . pzet spreekt het duitsche beriebt van iederen dag over deze artîllerie-bedrijvigheid eh maakt sSeeda »e-wag van een ntbijen slâg, die ail-, andere slagea ia de sebaduw zal stellen, Ze moecen deerlijk met de vrees bevaagen zitten,want geen nacht gaat voorbij zonder aaavaispo-giagenop onze eerstepoïtenen op de voorli-nie. De EngeJschen van hunnea kaat ia'en geen enkide gelegenheid voorbijgaan om door tewerken. Bezuiden Yper werkten w lsatsle dagen gestadig met de gassen. Dat E.aakt de Duitscheis wuedend en zonder medelijden bombardeereu ze de dorpen ver achter het froat, waar ze wel weten geen miiifair aut te kunren bebalen. Hoelang zal de beslisseode slag nog uit-blijven ? Niemand die 'i weet, m3ar û'der-een is eryan overtuigd dat het iedereu dag kan gebeuren. Heden bericht men ons dat om Yper ailes te vuur staat eh de streek da>ert onder 't kanongedoader. la 't ko rte zuilen ze 't waarachtig kunaen hooren tôt ia Schotland ! 9 De bedrijvigheid der Eogelscben strekt zich ook uit tôt over Lens, loodanig dat op een front vaa i5o klm. de voorbereiding van het offensief gebeurt. Dat kan een §e-dacht geven van wat de slag zal wezen. We kuanen maar éen zaak meer wenschea: 't is dat het^egia zoo spoedig mogelijk piaais grijpe De aîgemeene toestaad immers, vereischt zulks. De gebeurtemssen ia Raslaad baren nog steeds oiara.it. Bij de moeilijkhedea waarin het land gedompeld ligt, komt zich en nog oaeenigheid vo. en tusschen de Ieidende grofpen. De Ka î ttea willon hoegeaaamd niet saraeîsg&ai met een ministerie waarin het socialistiach element zou orerwegen en Kerensky is daarbij paar het front gegaan om met de bevelbebber der légers te beraad-slagea. Van deze beraads agingeu zal het afhangea indie Ruslaad werkelijk, nog ia den aîgemeenen garfg der oorlogszaken zijn zeg zal medesprèkea. Intusschentijd duurt r?»» affnnht aan «n 't. anhtwhli ivpn van eeo

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes