De Belgische standaard

781 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 10 Maart. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 09 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/xs5j961b5k/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

àWi-Mmmi I Fî®t JtoMatan: I i mtm if» ï«s3 » s iiu&âts &30 8 g SffitSI: I&É S-f3 I fRel »olft «â*** ite 'I fo.zul i t mtkW fr •?!; 8 lUeB.u % fi gajtfcSM. lai Malien 't l&nd : S ttâaat fr. 3.50 | a nutaadea 5.00 | g ma*ad«a 7,50 g a OP8TBL BU BBHBEB villa « Mà Coquille » Zbedijk de pajskb | Kteinf sickoa- «îigtegen s | 0.251. de regel | KECLAMEN : I volgeas ovireen-kofflct.1» Vaste tyedeiverkers : M. E. Belpaire, L. Duykers, t*. Bertrand Van der Schelden, Dr Van de Perre, Dr. J. Van de Woestyne, Juul Filliaert, Dr L. De Wolf, J. Simons, 0. Vvattez, Adv. H. Baels, Hilarion Thans. . 1 1 rr r r ttti rrm rir 1 imiiia— — I* . -mr*ÊÊK. éi&dSkmmrtKrt-AW! Sludentenadel VOOR V olHsKpatcht 11 Er wôrdt geklaagd en gekreund ov< r de versfct. mpiT>g van^ het vcr-stand door de huîdtgv levensberoer-ten dnvermijdelijk opgeloopen, over de verg'rovirsg van on s zielskveri en ons w zen door het ruwe, langdurige belev n eener verminVende werke-Hjkheid, noodzakelijk opgelegd. Aïs vûtwikKelde Vlamingen.staan-de in nauw verband en in voelisg met en minderen Vlaamschen fon-gen, ziefl wij hoe deze inkentering hare woeste wortéls biizonder' grie-vei d -laat i« die eeovoudige harten En toch, hoe di-wijîs vergrijpen j wij ons nog, aan eene uiterly^e schors waarin de verwijdering van aile f'milieleven en de ondermijning der wils<*racht diepe reten sneed maar wa^ronder niettemin eene ge-votli^e, licht-ontroerbare ziel blijft vocrtleven. die enkel op medegevoel eu ï roederlij k e belangstelling wacht om zich op te richten De wetenschap van het medegevoel wordt ons grootelijks ver-chaft door de taal, omd • t zij betrouwén iïïboezemt, om-dat , als draa^ster van voel- en • dei wij^en, o s ga» sch bet hart too t onzer jorge^s. D > >r dr; taal kwamen wij in rechtstreeksche aan-raiti >' met hun gemoed, verstonden wij wat zij slechts met een half woord dierven aansîippen, voelden wij wat • zij leden door niet verstaan of niet meegereKend te worden, wat te kort zij hadden aan opbeuring, en hoe genoeglijk zij het vonden een s voor-naam, ernstig te praten en te vertel-len in hunne moeaerspraak. Dat ondervond in deze gebeurte-nissen, ieder Vlaming, die zijnc taal eerbiedigt ; velen Konden opmerken, hoe daardoor een geze^chap van Vlaamsche harten rond hen schaar-de, die van tijd tôt tijd hun gemoed eers moest uit.lapp^n. Wat de wer* n over sociologie r>iet «• onden leenn in o zt stu ;ecte,'tvergaderin-geiî oadervonden wij tastbaar in deza omgt ving ; nooit hadden wij begre-pen e gutle hoedanigheden onzer voHsjongens, nooit hadden wij de waarde geschat dier levenskrachten, indie 1 zij gewekt worden met opbeu-rende liefde, Daarom verkleine men niet den roi de# taalbeweging bij onze studenten. Behandelen wij onze moederspraak met eerbied, voor-naamheid en verfi^-i-g, zij blijft een bii/.onder deel m or ze beschaving. Zoo bewijst zï) ziKel; het snu>lige van ze^err ^heerschende standea-vooroordedeDe invloed van dat me^eKevoeî bracht gema «elijic menig vlaam-sche jongen toteen wetenschappclij-ke bezigheid, tôt een verstandelijke ontw iKKeling, tôt een begeeren naar , voor-.aamheid en zelfs schoonheid. Hier ligt, ver uitgestrekt een arbeids-veld voor VJaamsche studenten. Waar zij, door <^e taal, hun zedelijKe bezielende macht moeien planten als besc;'avingsfactor middeu die ver-waar'oosde levens. Het Kome tevms ten bate voor hua « igé:. intellcetueel behoud. rrtTi >w<—Kwiwwiiin'niiif i a* 1111,3«afcae«aaMWfgMWtf■<<< 1 ■ *.m ji1 imj—mw—mis 1k neem één voorbeeld uit velén, hoe in een Vlaamschen Studiekring tôt die taak werd bijgedragen.Buiten de Kunstliederen, verhandelingea en lezingén, werden soms met twee, drie man broKken uit Vondel's dra-matiek of Verschaeve's Vlaamsche spelen voorgedragen. Met Allerzie-len, met Kerstmis werden bijzondere , vcrgaderiimgen beiegd met uit>>e o-zen stuks»en en liederen voor de ge legenheid.Velen der eenvoudige sol daten juichten tevredeo, voelden mede en bwamen verlekkerd terug. De gedachten, de fierheid opgedaan door de aanrating met hooger ont-wikkelde vriendea droegen zij gaar ne mede in hunne omgéving, Dat heet ik medeijveren aan de ontwaking onzer volkskracht. BedenKen en besëffen wij steeds i de woorden van A. Vermeylen : « de ! grondslag aller beschaving is de out-wiksfeling van het geheele volk vol-gens de noodwendigheden van zija éigen wezen. Volgens zijn eigen aard waarvan de taal het voUomenste beéld is » Schooner taal zal schoo-ner beschaving ver toi Ken, J ROM. Vlaamsche Mengelmaren De zelfstandis;heid van Vlaanderen voor dan Rijkskanselier gebracht. Vroe^er hebben we jremeld dat een soort vlaamsclie Kaad voor 't vlaamsche gedeelte van Belçië te Brassel was saamgekotnen om de vitale belangen van Vlaanderen's 'elfstan-digheid te bespreken en een gedragslijn in yevolge te bepalen. Ze ^aven daàrna een manifest uit dat verschillig beoordeeld werd. Nu vernemen we door een duitsche radio dat den /canselier door eenige Vlaminyen het manife«t werd voorgelezen, waarin de zelfstandigheid van Vlaanderen wordt ge-vraagd. Zij steunden deze vraag op het feit dat ten Rijksdage op 5 April 1916 de Rijss-kanselier in Duitschlands' naam zich als de verdediger van Vlaanderen had uityeroepen. In zijn antwoord «ou de Ri'Kskanselier, zij n sympathie voor Vlaanderen en het vlaamsche volk hernieuwd hebben. Hij zoa tevens de verzekering hebben £e-even, dat naar den wil van den Keizer en in ak-oord me' het Keizei'lijK bestuur, gouverneur von Bissing, binst de bezetting, krachtdadig de inrichting van een zelfstan-dig Vlaanderen îou betrachten, selfstandig-heid die in de vredesconferentie zijn be-krachtiging zou vinden. De Radio vermeldt de nainen niet van de af evaardigden van dezen vlaamschen raad. UIT DEN ZAK. VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN De duitsche politiek. De grondslagen van de duitsche politiek zijn weinig ingewinkeld, Ze zi|n ten getalle van vier : « 1. Zijt mijn vriend of ik sla u dood (Bel-gie).2. Indien ik uw vriend ben 't is om u te beter van kant te kunnen maken. (Ver.Stat.) 3. Indien oij mi'n vriend -ijt, dan sla ik u toch kapot, (Luxembur^.) 4. Indien ife troef geef, dan zal iK li£t doen al huilen dat gij mij wilt vermoorden. (oor-logsverklaringen, enz.) Het recht der Belgen in Oost-Afrika bekrachtigd. In een ambtelijk telegram aan Koning Albert heeft de Aroning van Engeland de schit-terende medewerking van de bel^ische troe-pen en hun vooraanstaand deel in de vero-vering van Duitsch-Oost-Afrika erkend. Na de verklaring van Minister Renkin : « Wij laten geen enkele grondstreep veroverd terrein in Duitsch-Oost-Afrika », schieten, is de?e erkenning van het grootste belang. Het is er bijna de bekrachtiging van. Voor onze Verlofgangers te Lourdes Op aanZoek van het Koraiteit tôt huisves-ting van den Belgischen verlofganger te Lourdes,, hebben we over enitele daoen een mededeeling yeplaatst. We moeten er ech-ter aan toevoegen dat deBelgische soldaten, te Lourdes op bedevaart of in verlof, goed ontvangen v.'orden, als vro«eger, bij Weduwe Sarrat, rue de la Fontaiae, aan 3 1/2 fr. en bij H. Dantras, rue du Bourg aan 4 fr. ! Deîe gasthoven hebben bif honderden Aal-moezeniers, Br<inKardiers en soldaten, om hun goede zorgen, hun aldaar, oedurende hun verblijf verstrekt, hun goeden naam gestaafd. Heropvoeding de>r Oorlogsverminkten Eene Conferentie werd door het Belgisch Gouvernement bîjeengeroepen op 6 Maart, te Parijs. Het doel der Vereeniging is : de uitslagen aan te t eeenen welke de ondervinding op het • ebied van Heropvoeding opleverde in de Verbondene Landen. Er zijn vijf Afdeelingen : 1. Lichamelijke Heropvoeding. 2. Vak - Heropvoeding. 3. Plaatsingder Oosrlogs-Verminkten. 4- Economiste en Socïale Belan^en. 5. De Blin-den, de Dooven enz. HET KRIJGSGASTHUIS. Aan Kapitein Duquesne. Eendroomvan blanke zuilen, wij de gangen, van waaiend groen en wingerdstil getaK, zoo rijst ditklooster op een rotstop, blak langs muur en dak met trossig mos om- [hangen.., En vaart de bergwind, van de misten wak, door 't hout der sparren of de traliestrangen, dan vult 't geluid der laatste monnikïangen opnieuw de stilte, waar eens 't orgel sprak. Maar klonk hier vroeger Jt sleepen der [sandalen 'tgeklep der klok of 't ruischen van een pij onder 't gekoepel van de ruinie zalen ; nu tokt op 't schaakberd der geboende [vloeren de gaan- en kruksteJc van wie jong en vrij hun daden met hun kwistig bloed be- [zwoeren... Vallovies (Somrpe) 2-3-17. i De Toestand Een eu ander Ter jongste zitting van het Engelsch La-gerhuis is het er nog al rumoerig toegegaan. De opportuniteit van het behoud der expe-ditie te Saloniki kwam ter spraak en ver-schîllende leden vroegen aan de regeering, waarom het leger van Saloniki daar toi niets-doen moest gedoenid,als het op andere fronten degelijKen arbeid zou Kùnnen ver-richten, nu dat er overal aanstklten gemaaKt worden om den beslissenden slag te bevech-ten. Bonar Law antwoordde dat het mace-donisch expeditie-leger ter pîaatse moest blijven eensdeels om allen invloed in den Balkan niet kwijt te spelen, anderdeels als het gepaste èoûenblik zou zijn geJcomen, hier 00k tôt de verovering van grondgebied over te gaan, dat anders een troef in 's vi -ands kaart *011 wezen, ter naaste vredes-besprekingen.Zoo zijn we dan eindelijk verwittigd da! het behoud van het macedonisch leger niet als een overtolligheid dient beschouwd te worden en dat langs dezen kant ook nog iets' mag verwacht worden. We rouden het wel vergete zifn, nu we sedert maan-den langs gindschen kant van niets meer hooren. Het baart wel een beetje spijt dat de Engelsche minister er niet rond voor is j uitgekomen dat een afsniiden van de ge-. meenschappelij e verkeerswegen tusschen Duitschland en Tur eye noa moest in ezien worden. Alweer een illusie die is heen-gegaan.Dat het leger van Saloniki met vrucht op andere fronten zou kunnen gebruiKt worden, Zal wel niemand betwijifelen, maar of het een onontbeerlijtheid is geworden, is rets anders. Uit de jongste beriebten blijKt het ten duideli.Kste dat de Engelschen thans, op 't WestelijK front, in macht zijn. Hun front is verlengd tôt de Oise. Ze bezetten dus nu 200 KIm. front, juist het dubbel bij verleden »aar. Daardoor zijn honderddui-zenden fransche manschappen vrij geko-men en niemand zal het betwijfelen dat deze belangrijice reserve voo7, den eindstoot van overwegend gewicht zal wezen. Men spree t het thans vrij-uit dat de ontza?lijke toebereidselen die we sinds maanden hebben begonnen voltrokken zijn.De Duitschers van hunnen feant zijn op hunne hoede. Na de ernstige pèilingen die zij in Champagne en om Verdun hebben gedaan, bleven 2e koes. Kalmte voor onweermisschien. Het grootste belang van den strijd li^t, althans voor 't oogenblik, in 't verre Oos-ten. De opmarsch der Engelschen naar Bagdad duurt in gunstige omstandiobeden aan en heden moeten ze Gtesiphon bereikt hebben waar Generaal Towsend zi nt racht-dad'q vooruittrekken, verleden jaar, in een aftocht zag veranderen. Deze stad liât aan de poorten van Bagdad. De Russen doen ook 'nduwtjeen namen de stad Hamadan in, in noord-Oosteli^Ae richting van Bagdad gele-ffen Misschien komen ze er allen tegelijk. De expeditie tegen het Suez-kanaal is ook al een bouwen van luchtkasteelen geweest. De Duitschers wagen zich in die barre zand-woestijnen niet en de Turken laten sich er onbermhartig kloppen. Nu ontruimen ze uit hun eigen de stellingen waaraan ze maanden hebben gewrocht.'tWonh, hier ook een... strategische aftocht. Ooplogs tîjdîngen AMBTEIJJKE BERICHTEN Belgisch front. — 8 Maart ao uur. — Niets te melden. Fraasch front. -— 8 Maart i5 uur. — Tusschen Oise en Aisne nogal levendige artillerie - strijd en verAenningsgeveclsten. Wij drongen in de duitsche loopgrachten bij Moulin sous Touvent en namen i5 krijgs-gevangenen. Een handsla<7 bij Seppois (El-?as) werd afgesla -en. De Toestand in Duitschland We krijgen zooeven van onzen briefwis-selaar in Holland een opirienbarend schrij-ven. \ olgens in Holland toege/romen inlich-tingen zou de toestand in Duitschland be-denkelijk worden. Te Berlijn, Hannover, Keulen, Dresden zouden er bloedige mani-r;-rftaties plaats hebben gehad. Te Berlijn zou de menigte voor het Paleis van den Keizer betoogd hebben onder den kreet : wij willen dtn vrede. Engeland en de fersche kwestie Gisler heeft het Lagerhuis eene allerbe-langnjkste zitting beleefd. De Iersche volk-vertegenwoordiger 0. Connor had een wetsvoorsle! neergelegd om de erkende zelfsiaudigheid van Ierland te vragen en door Engeland le zien bekrachtigen, ten | einde den vi and le toonen dat wij voor de 1 vri making vau -die leine volkeren werken door daden en niet door woorden. Lloyd George heeft.. gezien den huidigen toestand, het wetsvoorstel niet ondersteund. ûeen vrede ; zegt Briand. Briand heeft aan den hoofdopsteller van de Tribune een persgesprek toegestaan. Hij verklaart o. m. : Frankrijk zal geen vrede sluiten zoolanff zij de verloren gewesten niet terug zal hebben, zoolang de princiepen voor dewelke wij vechten in de wereld niet zuilen her-steld zijn. _ De houding der Vereenigde Staten. Gezien de stelselmatige tegénkanting van een tiental senatoren, die de stemminG van de gewapende onzijdigheid hebben verhin-derd heeft Wilson bij aile naamhebbende ainerikaansche rechtsgeleerden advies inge-wonnen, indien hij, al of niets, tôt de be-wapeniu van de vloot mocht overgaan, aile antwoorden waren bevestiaend, Uit Mexiko komen allerlei tegenstrijdige oeruchten, waaruit blijkt dat de Duitschers eene hevige propaganda tegen de Vereenig-de-Staten voeren. Laatste liui» De Toestand op 9 Maart 8 uur De Engelschen op 8 mijlen van Bagdad* PARUS meldt dat het grootste ^edeelte van den uitsprong door de Duitschers op i5 Februari tusschen Butte du Mesnie.en maison de Champagne bezet, door een krachtdadigen aanval heroverd is gewor^ den. Honderd krijgsgevangenen werden ge-nomen.LONDEN meldt een gerinoen vooruit-gang weerzijden de Ancre. Ongewijzigde toestand. # Mesopotamie. — De Engelschen hebben Ctesiphon bezet. De ruiterij is geKomen te Bawi op 8 mijlen van Bagdad. Jaar — R51 m Zaterdag 10 Maart 1917

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes