De Belgische standaard

1193 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 20 Juli. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 22 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/mc8rb6wx0x/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

«-«nmmkv-Su,» +uw'»ws - fcjaiu - N® 106 rseuwwn«rfr* I—«M*-tr-flt»w.v »nimiWtfiMW«iMw>»vii wwMiiw»—« )iiii»»n.'»»»w>.t Ftjf centiexxifm bet nummar Dinsdac 20 Juli PIS ■w De Belgische Standaard Dacr Taa.ï an Vote DAGBLAD î/'^or Çto<? oî.ti *13 6A'v'; * OE fis» stimmim* **; ' b > a emeaisprijs voor 30 a-uramer< bij -vooruitbi o--r ûe soïdatec: 2,50 fr. vo r de nie- ---iHntea — itt '# &»wa' 3.50 fr.j t f-tê'm ■■•tr txtmHrr sa» tlk Htm*** vôrditt &»> *rf té»» t. Zorcils «De Belgische Standaard» ge-Wtig< Ri heeft de «XXe Siècle» te volgen . ir ïij voi^m-•■•.; tegea-«Via-anss-sko -Po-ôt» of Al\cmeen Nederlandsch Verbond, zoo keuri ùij ten stelligste af de houding der «Vlaamschu Stem» die sedért eenigen tijd herhaaldèlijk aan Vlaamsche grieven doet en orubr ander debestuurlijke sctiei-ding blijft ainprijzen. l ier en vast hebben wij den «Belgi-schen Siandaard» te midden onzer strij-ders geplant, iot teeken van eendracht en me t de natiorale leuze in zijne wappe-i :nde kleuren. Tôt de laatste Duitscher uit ons land geschopt is, zullen wij geen ander polemiek voeren dan die van den haat tegen den overweldiger en wij zet-ten aile rechtgeaarde Vlamingen aan, dit voorbeeld te volgen. Een kranig woord van Stijn Streuveis. In sijn artikel, waarover ik in een vo-rig nummer sprak, houdt Stijn Streuveis zich niet tevreden met de aan België ontrouwe vlamingen voor de openbare opinie te. dagen. Hij is met ons over-tuigd dat zij, tiie een woord spreken of aen daad plegcn om de nationale eens-gezindheici te breken, geen vrienden zijn van hun land. Daar is geen verschooning voor heu. Zij zondigen tegen het iicht. Wij keeren hun den rug of trachten ze terug te brengen tôt de waarheid. Dat doet Stijn Streuveis met hun het duitseh gevaar voor oogsn te legger.: « Duitschgezinden kunnen het onder maatsciiappelijk en sloffelijk opzicht eene weldaad ne :-men en een geluk om in den schoot der ilermaansche Natie opgeno-men te worden, — maar rnijne heilige overtuiging is, dat vie in dit, geval en nieitegenstaiw ie aile mogelijke rechten en vrijhedun, net onwederroepelijk met ons Vlaamsche zelfstandigheid uit en amen is ! H et is me meer dan eens op-gevallen, en het verwondert me, hoe nie-mand van de Vlaamsche leiders er open-lijk 0]: wij zen durft wat voor ons be-teekent : hit Duitsche gevaar. Het komt er toch eigmlijk op aan, nietwaar bas le t -'er:;, >,s ! te >l>jve ons-zelf tô worden ! Wanl daar ligt het hem juisl, wij bezitten wel ons eigen bloed en al de natuurlijke, eigandomme-lijke hoedanigheden van ons vlaamsche ras, wa r van de taal de sterkste, levende eigenschap is en uiting, maar 't geen ons echl >r onlbreekt is eene eigen hoogere be-schaving, die den slempel slaal op heel ons we* n en bestaan en die ons be-Icwaam loet maken op ons best vooruit te komen ,net hoogen naam in de rij der volkeren cm Europa. Dan ook zullen we eerst ons zelf zijn en geen vreernden in oed meer te vreezen hebben, inlegen-gendeel, uit den omgang met andere be-schavlngen zullen wij ons piofijt opdoen c 1 •/ Otv^ffj ut/y t' » t t» éùchtboi//ty tjoi/i/v/iihe/if Van een Hollander zal men nooit een Duitscher maken, al heefl zijn taal de-zelf de verwantschap met de duitsche als de onze en al hoort hij ook gelijk wij, tôt dezelfde Germaansche famitie ; — omdat de Hollander er bovenop is en het zoo ver j heefl gebraclit eene eigen beschaving te bezitten die door hoog en laag, bij heel het vol.'c is doorgedrongen. Wij echler Lvaren nog maar begonnen er naar uit j le zie , er naar te verlangen onze eigen zelfstandigheid uit te 10e> ken tôt een hoo- j gerplan. Aan Franschen invloed zullen ) wij vc el beter weerstaan, omdat we langs ■ diez'jde, op natuurlijke wijze reageeren en in onzen aard zelf en in ons bloed ■ geim.nuniseerd zijn tegen iels datons eigen wezen vreemd is. Maar gooi ons nu eens de heele duitsche kultur op den kop, we loorden door den grooten stroom me geveerd, erin opgeslorpt zonder dat wè maar zelfs eene beweging doen kunnen om weerstand te bieden — de nieu-we generatie van ons volk zal reeds met /ici Duitsche vereenzelvigd zijn !,, \ 'ij&t <ifsgf?î}U tnli)Qfc, . \ V.4STS OP3T£L niiitt 't kM-i 4.53 fr. rnaad, wo?M 4* ab>s -iH*M**is' ■. In een woord, Stijn Streuveis bewijst dat het duitsche gevaar voor de vlamin-(~cïx groytci xs tbta iicrL £ retn&cu gevaar ! Om te eindigen vraagt hij dat de leiders der vlaamsche beweging een woord zouden spreken tôt hun troepen. Er zou daar heel wat over te zeggen zijn. Exi om te beginnen : Wie zijn de leiders der vlaamsche Beweging ? Was het niet steeds het ongeluk der Vlamingen dat ze geen leiders of geen leiriing erkenden ! : Maar voor dezen onder hen, die een lei-ding aanvaarden, heeft Streuveis in dit geval gesproken als een leider. Ik aan-vaard de ieiding zooals ze in deze woer-den kan worden samengevat : Het Duitsche gevaar is het grootste gevaar. Ons eerste en hoogste plicht .is dit grootste gevaar af te weren. Dan, maar dan eerst spreken we van : rechten I Dr. A. Van de Perre, Vol ksvertegenwoordiger. "srsmrô-- Het verbruik van schietïoorraad Had men de krijgskundige deskundigen, over een dertigtal jaren, moeten zeggen dat een leger kon buiten strijd gezet bij gebrek aan ammunitie dan hadden ze, wellicht, ge-schokschouderd, in de treening verkeerend dat's lands voortbrengst wel kon voistaan om een leger te bevoorradea. Nooit ook zou het io hun gedacht gekoraen ziin dat een over-vloedig gebruik van ammunitie, als thans het geval is, zou verbruikt en verspild worden met meesteudeels een niet te bemerken voor-ieel. Du gul/îtgiicid . a u fati moderne vvapen is sterker gebleken dan aile wijsheid en voor-uitzicht.In den Fransch-Duitschen oorlo^ van '70 heeft geen Duitsche batterij in een slag meer dan honderd schoten uit ieder van haar stuk-kea afgevunrd. In de Russisch-Japaanschen oorlog was dit getal reeds meer dan verdubbeld en als eene zeldzaamheid werd toen aaogestipt dat eene Russische batterij bij Toesjitsjao 522 schoten uit ieder kanon had gelost ! De duitsche artillerie veibruikte in den corlog van 1870 ongeveer 8I7.000 schoten. In den Russiseh- Japaanschcn oorlog werden 954.000 schoten gelost Wat is dit, veigeleken bij tbans ! Wein";e cijfers *»verden daarover gepubli-ct. ri: maar ait 'ut iïiedégedèelde gegevens biijkt dat het ammunitieverbruik een reuz<?n-sprong van beiang heeft gedaan. Een ambtelijk fransch bericht meldde dat op éen dag (17 Juni) 300.000 senbten gelost werden. Dit is bijnazooveel als wat de geheele Duitsche- veldartillerie in den gehéelen oorlog van 1870 verbruikte ! Eu de duitsche staf er-kende dat gedurende acht dagen meer dan een millioen granaten op haar stellingen rond Atrecht terecht gekomen waren ! En wat dan gezegd van de 7oo.ooo obussen, die in4uren tijets tegen de Riissen geslingerd werden. 't Is om te ijzen. Nog eene vergelijking z;il voistaan cm de reusachtigheid van dezen oorlog te bewij-zen.Het piîwjcht van d<> 300,0^0 frarscho sehc -| ten is op zijn minst geschat, vier millioen en ; half kilogram. Meer dan 300 groote goede-renswagens zijn noodig geweest om die daar-heen te brengen. Vier duizend wagens met 'n zesspan zouden er noodig voor gebleken zijn. Hoe duur zulken oorlog ko^t, is versGhrik-kelijk. Eik schot ait een velJkanon mag op 30 frank gerekend - orden. De kosten zouden dus op éénen dag te Atrecht tien millioen geweest zijn en voor d,o D.iitschers op de Russische linie een en twintig millioen frank ! Is 't dau nog te verweaderen dat hel geld gevraagd word met hoopen ? KULTUR LESSHN. Van den dag mijner aankomsi te Berlijm, tôt den dag van mijn vertrek, bestond er maar een gesprek over het aliijd zelfde onderwerp : de deugden van Duitschland en de zonden van Amerika. Onder den dwangvan een Staatsbestuur dat zij aanbidden durf-den de heer en de dame, ze niet a/keuren. Had ik een enkele vraaq gesteld, ik had, ik voelde 't, de grond-vesten van hun wereld, doen wankelen. Duitsche Kultur, Duitsche kunst, het Pruisisch landbestuur, Bismarck, de Keizer, de overrompelmg van België, het vemielen der Lusitania zijn al zoovele dingen die Duitschlands wijsheid en eerlijkheid bewijzen! Mrs Doty Amerikaansche dame. — Indruk uit Beriijn op haar reis van don Haag, waar ze, 't Vrede-Congres bij-woonde. ae^tuurder : 5L0EF0NS PEETER! î.HHS : M. £. BELPAik, L DUYiCERS, Victor VASOERSCiELPE», Juu3 FiLUAES Kultur i Lessen. in rnijn meening gestaafd word dat het Duitsche volk duizehg en dwaas is van glorie en preter.tie. In verscheidene artikels kwam ik daarop neer. Om de hardnekkigheid waar-mede ik mijn standpunt verdedigde ; en om mijne overtuiging dat Pruisen en zijn onder-hoorige slaven-staten geen echte beschamng bezaten, werd me zelîs 't verwijt van haat -zaaier naar 'thoofd gesmeten. Op echte beschaving en haatzaaierijkom ik wellicht eens terug. Thans weze het voldoende e-nige staaltjes van Duitscbeu waanzin in 't licht te stellen. Van tijd tôt tijd een uittrekseltje, zal zeker mijn beweringen niet verflauwen. De groote opleiders en opvoeders hebben, sinds Pruisen onder de geleide der Brande-burgers ziin rooftotht begon over heel Duitschland, zialke id«aal-brutale grondbegÎD-sels in les en boek, in school en kazerne voor-ge2et, dat 't onmogelijk is geen riîling door 't lijf te voelen zinderen als men ze te lezen of te hooren krijgt. Hebt ge de onbeschaamde, onbesebofte verklaring gelezen van den Duitscher Cari Schroeder in de New - York World ? Heel dwaas en heelemaal zoo dwarsdoor Duitseh. Ze dreunt als het plonipe gestap van een van fierheid kroppenden uhlaan. Ze is de zang-naàperij van die anderc Duitsche meesters in oorlogsmuziek, die zoolang en zooveel reeds hun volk opzweepten met hun bar- { baarsche liedeien vol hoogmoe en onmen- | scheliji heid ! «Indien al de volkeren der aarde, wilde en î beschaafde, sametisr^anden tegen 't groot. | Duitsche volk, nog 2. uden zij het niet over-winnen, want zoolang er een Duitscher, man vrouw of kind overb ijft, zal hij worstelen ten einde toe. Ge ziet het bijgevolg, dat de ze-gepraalons verzekerd is. Wanneer we onze vijand;n zullen hebbe ineergeduwd en hunne goederen verbeurd, e 1 dan een vreemdeling, hij zij Engelsch-, Fra ischeman, Italisa^, of Amerikaan of van geli kwelk ras, nog destem wat hooger dan een sucht durft verheffen, zullen we hem brek' n als een stok op den grond. Na vermolmde kathedralen en andere afzichtelijke gebouwe r vernield te hebben — rekeri daarbij de tempels van Indië en andere heidensche streken — zullen wij andere prachtkerken opbouwen,op een andere wijze groot en prachtig on onzen Keizer en de ■ 'ad va" ,ass *olk, verdelger der rot-te rassen, te verbeen. ken. Wat sijn wij Gode oankbaar, dat hij onzer grooten en niet te. e jsnarçn keizer ©n zijn volk verkoos, om die groote zending te ver-vullen. Heeft Darwin îiet gezegd — hij moet dat gedacht bij onze groote leeraren gehaald hebben — dat de best-Jangepaste alleen moet overleven ! Zijn de Du tschers de bekwaam-sten niet ? Daarom zeggen wij Duitschers : dat aile doodaas <*ergay Duitschers alleen zijn edele menschem. „ Welke zotte hoovaaidij over zijn volk, niet waar, en welke afsehu;velijke krachting voor andero wereldlingen. « ijn ze dan nog Ameri-kanen. Hij schrijft dationbevreesd weg met den grijns van afkeet" op de lippen, in de hofifdsfad H V, , ^r^de-Staten. Zijn pen spuwt nu dat spog in een New-Yorker dag-blad en met een wilde" driestheid werpt hij dien zwadaer uit, na het in zee - zinken der Lusitania en nadat zijn zoogezeid edel volk, zooveel Amerikanen in 't diepe water, den dood deed Yinden.Datht et wel : onverschrok-ken en onvervaard weg lemand tergen en den ; duhel aandoen. Hij weet toch, dat Amerika den oorlog niet zal verklaren. Amerika's we-reldhandel heeft er te veel voordeel bij en : daarbij .... de gedachtenwending dier ver- ! schillige saamgepakte en doormengelde vol- I keren is ver ... «au naai eenzelfde punt te keeren. Wilson, al wou hij het, zou ze niet eeBzelfde b<. geestering in hart en verstand kunnen steken en door die elektriseering, dien éénen wil van een^ heele natie kuunen doen ontspringen, die niet een heilige woede den toegebrachten smaad wilde wreken. Smaad kregen ze nogthàus genoeg naar het hoofd. 't Honderste deel ervan was genoeg om Amerika's oorlogdeur uit de klink te liohten en aan aile krij^sgetuig der oorlogs-kamer, doortocht te iaten tegen Spanje. Duitschland rnost dan wel machtig zijn in 't . ander werelddeel, waar ze nog liever de oogen en ooren sluiten, gebaren niets gezien, of gehoord te hebben, en zich omkeeren om \ v^ix ■ - ■ > , ♦ •yskcj-t- > y-AtJft,--; " * WtfHWatiBauvs V-Jww . | Voor elle mededeelingen zich wenrleû • . 7Ula MA C< Ql'.TLLE, ;• iedijk 1E VA«GRAjWREBE?f, I . , 4.aakondigtngen : :r. de reç - Re«]a,-.\en 0 • - Vîuchteîhigên 13 'aîasschingcr i;ara s rei o.<0 Ooirtç» '1 ten. - . Belg: Or. *S l'i!?, IStîssr. Beschieting van onze loopgrachten bij Diksmuiae en artillerie-due! bij St. Joris. t Parijs 18 Juli, 15 u. De duitsche aanval van 16 Juli gericht tegen de stellingen rond Souchez (Atrecht) en inzonder tegen La Fo, tien elle v.erd gedaan door 2 bataljons die belangrijke verliezen ondergaan hebben. Twintig obussen werden op Reims gevvorpen. Een burger gedood, Hevigc duitseï e aanval tusschen îoopgracht van Calonne en Eparges. Enkel in de bergkS.oof van Somveaux kwarnen de Duitschers ertoe voet te zetté; in een Ioopgracht op 6 Juli door hen verloren. Overal elders werd de vijand met bloedige verliezen teruggeslagen. n 11 nMr 11 iiw—jiff nnhiMt/<,n Wn'H i—imiMMii l'i i n i mm ■■■iiMMMi"riBi>TwrnrifTiii~rirfriTi 'rirmiiiÉniTivanirr'n'irTnirim-rT ........»■r-x ■-•y.-r. « 't geworpen kwiil van 't gelaai: te vagen. Wel kwamen er behendig voorzichtige protesta-lies in-plaats van o&r4ogsv6rklaringen, Zc -doende krijgt Amerika 'toch iets Met op 't schip te varen d<*r protestaties en lang-moed'ige negotiaties, als twee vijand ?.n in 't worstelperk vec'nten om dood, ."ordt het sterker en rijker. Ondertussch liggen Van der Bitt en zooveel anderen in clen dood^îaap in 't diepste van den oceaan met de laatsi verzonkenen der Armenian ea v ordt Pier-pont Morgan bijna in de andere wereld ge-schoten. 't Woord van dien eenvoudigen werkman t Wilsôn heeit me geslagen «we zijn tevreden ovet itw staatsn andelingen en hopen dat ge ons de oorlogsramp suit kunnen vermijden. > Ter overweging geef ik ook iat diepe» alleszeggende woord van Roosc /elt : «In ons land zijn geen Amerikanen en Ger-mano - Amerikanen, maar wel Amerikanen en Duitschers l THEO LOO. Oorlogsnieu ws. WESTELIJK FRORiT. Het bombardement van de fransche stellingen biijft aanhouden en neemt met den dag in omvang toe. Waar het zich eerst beperkte tôt plaafselijke frondgedeelten, heeft het thans zulke uitbreiaing genomen, dat dagen en nachten door, het kanon onophoudend bul-dert van aan Atrecht tôt het uiterste punt in den Elzas. Men kan zich indeuken welken ; overvloed van munitiegeslingerd woidt op de | fransche troepen en men staat effenaf in be -wendering voor den moed en de halstarripe daadvaardigheid die zij onder dit helsch vuur en lawijd aan den dag leggen. Niet alleen blijven ze manmoedig stand houden maar iederen duitschen aanval die geregeld nu eens op 't eene, dan eens op 't andere punt voor-valt. wordt met bewonderenswaardige hardnekkigheid afgeslagen. Komen de duitsche | troepen er toe eenige meters loopgrachten te winnen, dan wordt tegenaanval op tegenaan- » val geleverd tot<|at het verlorene gedeelte te- | rug ingewonnen is.Daarin ligt, onsdunkens, het beste bewijs van den onverzettelijken wil geen duim-breed grondgebied af te staan. , Doch dat er op deze beschietingen allerhan-de, eene ernstige actie moet volgen blijkt meer en meer zeker. Het bombardeeren is eene voorbereiding. Gerust mogen we aan-nemen dat de laatste maatregelen getroffen worden die een algemeenen aanval, met bij-zondere heftigheid op eene z-jkere plaats,moeten voor bereiden. Wachten we gerust deze nieuwe duitsche waanzinnigheid af. OOSTELIJK FRONT, . Hier schijnen de zaken zich zoo prachtig uiet voor te doen, al is 't dat nog steeds het oponthoud van de Duitsche troepen rond j. Krasnik volgehouden wordt. Maar wat we in onze laatste kroniek voorhielden tegen aile andere meeningeu in, is thans aan 't gebeu-ren. De Duitschers, verplicht stand te hou- j den langs Krasnik zoeken eenen nieuwen uit- ( weg, meer noordwaarts, om de omsingeling î én van Warschau én van den uitersten russi-schen rechtervleugel te betrachten. Het feit ! dat de Duitschers de NaWAV rivier overschre- , denhébbesi bewijst meer dan genoeg dat er met overleg en erast gewerkt wordt. Wa ride Narevv ovorschreden werd, wordt niet juist vermeid, doch we mogen w<d aannemen dat zuiks is geschied in de omstreken vaa Ostro -lenka, daar in de laatste tijden zulke her- j nieuwde aanvallen bij Prasnysz plaats gre-pen. De Narew loopt in rechte linie met Warschau zoodanig dat de duitsche troepen op dit punt paralleel op 85 kilometers ongeveer, vas deze stad staan. Kan nu dit oprukken, 1 î niet stopgezet worde-;, dan zou een welsla-I gende aanval op het midden-front van Poien, wel .Warschau in gevaar kunnen biçngjSG. ' In 't uiterste noorden ook rond Chavli en in ' de richtitig van Riga begint de duitseh storm- I! am te beuken. Zorder a° '-eîea mogen we aannerne '-■at Grootvot.st Nikolaas svel de noodigè maatregelen zal getroffen hebben om ; in dezfn nieuwen toestan- te voorzien.Moest f duss een achteruittrekken vaa 't Russiseh 1c-l ger in Polen on? in de eerste dagen aange-I meld wr rden, d'n mogen we dit aanzîen als het uitvoeren van een plan dat reeds voor-d.ien werd opgesteld. We mogen niet vergeten dat hier op iit. front het grondgebied niet op 't voorplan treedt maar wel het gaaf houden van het heela russisc >e leger. ITÂLSAAKSCK FRONT Aan de heel sc'naarsche berichten die ons van, glnds teekomer , kan ccchtafls deze bf ee-kenis gehecht worden dat het oprukken van het italiaansche léger thans met groote moeili jk-heden te kampen heeît. Het ware van nu reeds voorbarii? aan te oernea dat een in val in kracht in Oostepjijk, 't zij langs Tfentin, 't zij langs Carniole in 't korte zou kunnen werkelijkhèid worden. Het blijkt al meer en meer zeker dat hier ook de loopgrachten-oorlog is aangevan-gen en alsweinzien de zoo groote kr^chtin-spanningen die er noodig zijn op ons front — dat in 't platteland gelegen is — om een of ander voordeel te behalen, dan mogen we wel aannemen dat er een buiteugev/onc ontplooiing van ontzaglijke machten zal gevergd worden, ginds, orn een vooruitrukken te betrachten,wijl daar de natuurlijke li^ging van 't land daarbij een bijna onoverkomelijk beletsel daarstelt. Voeg daarbij dat steeds nieuwe troepen uit het Oestelijk front gelicht, de Oostenrijksche krachten komen aanvullen en dan lijdt het geen twijfel meer dat hier ook uiterst traag zal kunnen vooruit gerukt worden. Intusschendonderen de kar.onnen maar steeds voort op de hooge ilpenbergen, maar, in de arillige weading van het itaîiaansch front zelf, ligt een groot bezwaar, zoodat we ten slotte mogen annnemen dat het hier- op een stand-houden zal b'ijven voor 't oogenblik. De Paus en igr. lercier. Het zoogezegd interview van Latapie is nog niet vergeten. Na een eerste logenstraf-fing van Kardinaal Gaspàrri heeft deze thans een ander punt van dit interview in zijn waar daglicht gesteld. Latapie beweerde dat Z. Heiligheid zou verklaard hebben-dat Mgr. Mercier nooit zou gevangen gehouden zijn door de Duitschers. Mgr. Gasparri zegt dat de Paus onmiddellijk verzet heeft aangeteekend tegen de duitsche handelwijze tegenover onzen Kardinaal. Hij houdt tevens staan dat de Duitschers Mgr. Mercier niet altijd met de noodige waardig-heid hebben bejegend en hem in het uitoefe-nen van zijn geestelijk ambt zijn tegenge-gaan. Hij ze:rt laarbij dat de Nuntius gepro-testeerd heett tegen de gewelddaden opzich-tens Mgr. Heylen en Walravens. Van heel Latapie's beschuldiging blijkt dus rsiets recht staan, en veelbeteekend mag het heeten dat dézebladen die rond dit interview zulk gerucht miekeo, nu eenvbudig de terecht wijiing dood zwijgên. &0UDAANV0ER. Te Amsterdam kwamen op 10 Juli 200 bis-ter; goud ter waarde van 10 millioen kronen en btstemd voor de Amsterdamsche Bank, uit Weenen toe. Deze geregelde Oostenrijksche aanvoeren van goud worden vrij belangrijk en kunnen slechts gerechtvaardigd wordev door twee afleidingen: ofwel Oôstenrijk brengt zijn goud in veiligheid, ofwel dit goud is bestemd in ruiling vau waren of ammunitie.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes