De Belgische standaard

626 0
11 augustus 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 11 Augustus. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 23 juli 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/9s1kh0fq2g/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Jaa?, - N* 124 Woensdag 11 Oogst ?91§* alun? -a^wyiMC »wa»>u«». «ai»i IIw iWft-Kt■ J«-M-—Wmwm' De Belgische Standaard I nnr TaeJ en J/nlJx 11AGBLAD Voor - G ad en H&ard en Land "«»■"■■'" 1 "**— ■*""'*"— ' -"«- ' --" "'- ■————— ^■WWWéMMKlMWWO^^MH»*—Hiiill «jmuWMBMH.1 'luiru >!<»! i.«>.--J*»4J»iWWtfi « OE IEL8MCHE SÏ*H0MRB » mm ** Abonnemectsprijs voor 50 nnmmsrs bij vooruitijetaiiag. Vow de soldat en : a, 50 fr. Voor de ciot-soMaten — in 'i land 3.50 ir. j baifs* 7 tond 3.00 ir. Indien mt.er tjttmplartM va« *lh'nvmm*r worcUn gnraaed, wordt d* aboxm*mitttt- S !B««rtu.ujrdUuK- ? ILOEFOMS PEETERS. VAJTB OI»8T8I.LEHS : NL £ BELPAH?'?., L. OUYKERS, Vfoter VANBRAltBERE^, Bjrtriod VAN ûER SCHELOEM. M FiLLIAERT. MLV•■.»««* ' * n*.-».»/-.? MifeftuimiWMmwj-j r-v.amia'tiJN «aMWMiiiKiuuaiwHHiwiiiii ^HMSSWHM Voor aile raededeelingen zich wenden tôt : Villa MA COQUILLE, Zeedijk DE PAN8 E, Aanfcondigingen : 0.25 fr. de regel. — Reklamen : 0.40 fr. de regel. Vluchtelingen : 3 inlasschingec van 1 regels, 0.50 ir. Volgende brief kwam ons lot. Met beide handen jubelen wij den op-roep toe dien we hieronder gevan. Zoo dikwijls reeds vroegen wij, in ' bij zonder en in 't openbaar, dat alU aanleiding tôt tweedracfit - zaaien zoi vermeden worden. 't Is te liopen dat aile WARE Bel-gen volkomen instemmen met de hoog geplaatste en aanzienlijke rnannen dû den oproep onderteekenen. Heer Hoofdopateller, De redetwisting die enlangs ontstaai is in zekere dagbladen nopens de taal kwestie,heeft eenen pijnlijken indruk te weeg gebracht in al de middens waa: er Belgen te vinden zijn. Die redetwisting is in tegenstrijd me den plicht die op dit oogenblik op iede> ren Belg weegt en beantwcerdt niet aai de algemeene gevoelens der Belgisch* natie. Zij heeft geen weerklank gevonden t< midden der bevolking die in België ge bleven is en dàar zoo waardig de ver drukking van den veroveraar lijdzamei tegenstand biedt ; zij lokt in de ranger van ons heldhaftig leger algemeene af keuring uit. Vereenigd om weerstand te biedei aan het gemeenschappelijk gevaar, heb-ben al de partijen, vervuld met vader-iandsche grootmoedigheid, den dage-lijkschen strijd gestaakt. Wij kunnen onmogelijk aannemer dat alleen taalkwestie de eensgezind-heid der natie zou komen storen. On-noodig er op te wijzen dat deze betreu-renswaardige polemiek èn den vijand il de hand werkt èn onvermijdelijk d( algemeene sympathie, die wij heel d( wereld door veroverd hebben, zou ver-koelen. De openbare meening zou niel begrijpen hoe een volk, dat met zulk< weergalooze vrijgevigheid ailes aan zijr vaderlandsch ideaal heeft opgeofferd, ei niet zou in gelukken particulière tvvis-ten tôt zwijgen te brengen tôt den dag der volledige vrijmaking. Toen UEd., Heer Hoofdopsteller in de tegenwocrdige omstandigheden het op U hebt genomen eer Belgisch dagblad te besturen, dar hebt UEd. eene hooge zending aanvaard namelijk deze : de belangen en de ver-zuchtingen van ons volk, wel is waai met volledige onafhankelijkheid, maai 00k met het bewustzijn eener zware ver-antw'oordelijkheid, duidelijk te maker en te verdedigen. De lierstelling van het Vaderland hoogste doel van ons streven, eischt on-verbiddelijk dat de volledige eensge-zindheid der natie blijve bestaan. Ued is het weggelegd die eensgezindheid t< helpen bewaren. Hoe zoudt UEd. dan aarzelen ailes wat, door onderlinge verdeeldheid, ons zou kunnen verzwakken, te verbanner en te veroordeelen ? Er is op dit oogenblik geene enkele zaak, hoe edel ook, — en wij sluiten aile uitzondering buiten — in wier voordeel wij de stem van hel Vaderland zouden verdooven. Alhoewel persoonlijk verschillend var meening aangaande de vraagstukken, waarover de huidige penne twist geleverc wordt, hebben de ondergeteekenden de handen in een geslagen om dringenc al de Belgische bladen te vragen dat zij voortaan geen enkel artikèl meer zouder opnemen, waardoor de twist over de nationale talen zou worden heropgeweki en de eensgezindheid en de tucht dei natie in gevaar gebracht. L. i ] Wij koesteren de hoop dat onze op-» roef niet zal onbeïintwoord Mij"en,want ; allen zijn wij overtuigd dat de gevoelens ; waarop wij beroep doen, de gevoelens jj zijn van gansch het Belgische volk. t : Aanvaard, heer Hoofdopsteller, de ver- ; ï zekering onzer hoogachting. f f G. Cesàra, der hoogeschool te Luik ; E. Colson, id. id. A. Coppens, der hoogesch. te Leuven; J. Corbiau, id. id. M. De Cock, van 't Hooger Handels- gesticht te Antwerpen ; A. De Groote, id. id. 1 1 Ch. Dejace, der Hoogeschool te Luik ; L. De La Vallée Poussin, der hoogeschool te Gent ; r G. Delmarcel, der hoogesch. te Leuven; t J. Denys, id. id. F. Deschamp s, van 't Hooger Handelsge-sticht te Antwerpen ; Ch. De Visscher, der hoogesch. te Gent; P. E. Dumont, Dr Phil. der hoogesch. te Bologna ; F. Gofïaert, der hoogeseh. te Gent ; IJ. Havet, der hoogesch. te Leuven ; P. Henry, id. id. Alb. Merten, der hoogesch. te Geat ; A. Mertens, der hoogesch. te Leuven; Ch. Moelltr, id. id. J. Persyn, der hoogesch. te Gent; 'F. Ranwez, der hoogesch. te Leuven; A. Rolin, der hoogesch. te Gent ; X. Stainier, id. id. O. Steels, id. id. J. Thoreau, der hoogesch. te Leuven ; L. Van der Essen, id. id. H. Var, der Linden, der hoogesch. te Luik. I De Kordewagen. 'k Zag in de duinen, langs de baan, een ijdlen kordewagen staan. Een meiske... wierd daar op gezet. 't En sprak, 't en- roerde lid noch let... Zijn hoofdeken was heel in bloed, daar slingerde een gebroken voet, doorreten was zijn kinderschoot ; men voert het weg, het knikt, 't is dood. Ik spreek 't onnooze! schaap nog aan : wat hebt gij lieve kind, misdaan ? , De wagen staat. « Ben overmand, , ... een vlieger was 't... o! 't is een schand, l 't is al maar eene wond ! » Hij zag m'op eens zoo overtreurig aan, en liet zijn wee van 't herte gaan, 1 en snikkend zuchtte hij : 't weegt lijk lood, ■ ik voel het 't arme schaapke is dood ! : En dat al voor een enklen raan ; ; die keizer heeft geen herte dan ; . maar 'k vraag mij af, staat ook, wie weet, ( voor hem geen kordewagen g'reed ! » 18-5-15. H. Norda. Mengelmaren. In 't zïcht van Nieuwpoort hebben de Duit-schers met stukken van grof kaliber op twee onzer watervliegtuigen geschoten. De twee i toestellen leden geen schad^. 1 Geruchten loopen dat von Jagow, minister van Buitenlandsche zaken in Buitschland z«u • vervangen worden. Zweden heeft van af 5 Oogst den uitvoei verboden van Salpeter, komende van Chili en 1 van Noorwegen. Een Berlijnsch tijdschrlft de « Wieland » j geeft een artikel waarin Wilhelm von Bode, Conservateur van 't muséum te Berlijn, de noodige middelen om de Belgische dorpen er steden te herbeuwen, bestudeert. Schrijvei bekent dat 4 a 5 % der woniagen werden ver-nield, dat er in België omtrent 26,000 huizen in puinen liggen, waarin eene bevolking van 150,000 inenschen gehuisvest was,.. De Naweeën van des Oorlog De nooden van ons volk zullen na den oor-log zeer groot zijn. De economische toestanc van ons vaderland, verwoest, geplunderd, uitgezogen door den Duitscher, zal effena: hachelijk zijn. Daar helpt geen klagen ec zuchten aan; het is zoo en daarmee uit. Dcnken wij even na ep de talloozen, wiei broodwinner of dood of voor 't leven zal ge-brekkelijk zijn, op de kleinhandelaars en nijveraars die ailes : woonsteê, nering ec kapitaal erbij zullen ingeschoten hebben, op de landlieden wier beesten gedood, wier hoeve verbrand.wier vruchten door vriend en voor-namelijk door vijand vsrnield en opgeëischl werden en nog worden, op de vluchtelingec die in den vreemde hun laatsten duren cent zullen verteerd hebben, op de grootnijverheid en den groothandel te lande voorgoed geknakl door den langdurigeK oorlog, op de fabrie-kanten die maanden na maanden het werk hebben moeten stopzettenen aldus hunkliën-ten uit't buiteuland verlcre*rhebben,op alden roof door den duitschen siokop in België be-gaan ten nadeels van den rijke,wiens goed ec geld hij naar «das grosse Vaterland» als «lie-besgaben> zal gezonden hebben en wat dies meer en dan zullen wij ons min of meer kunnen voorstcllen hoe belang- en omvangrijk de economische vraagstukken zullen zijn die het Staatsbestuur zal op te lossen hebben na de vrijmaking van België. Edoch, de officieele Staatshulp zal ontoe-reiken4 zijn ; werken van openbaar nut zullen buiten eenigen tvvijfel den voorrang krijgen op de belangen van den enkeling. Daarbi' ulïicieel is aile Staatsh'ulp aicertiard koud eu louter stoâelijk. Een liefderijk woord, dat de wonden tracht te heelen van hen die treuren eu lijden, gevoegd bij de somme gelds, die dienen moet om den materieelen Bood te leni-gen, is het ideaal nabijkomen der kristelijke lieldadigheid, die eerst en vooral een werk is van zedelijke en geestelijke barm'nartigheid, Dit ailes hebben vooruitziende werkers en werksters op sociaal gebied van nu al reeds ingezien en zij hebben de handen ineen geslagen om naast en met den Staat in de toe-komstige nooden van ons arm volk te voor-zien in de maat van het megelijke. Daartoe hebben zij een «Belyische Steunfonds der tconomtsche werken ten voordeele der slacht-offers van den Oorloy» gesticht, onder de hooge bescherming vat Kardinaal Mercier en Staatminister Schollaert. Het stelt zich ten doel inzonderheid den kleinen burger.den minderen man, den scha-melen arme stoffelijk en zedelijk te gemaet te komen, omdat het vooral dezen zullen zijn, die ook na den oorlog het langst en het messt de droevige gevolgen ervan zullen te dragen hebben. Tôt staving enkele voorbeeldeD : De behoeftige weduwen en de weezen, de werksters in de verschillende vakken der ver-vallen prachtnijverheid, de werklooze fabriek-| meisjes, die zonder tijdigen steun, allicht ten prooi zullen vallen aan verleiding en ontucht, de kleinhandelaars en kleinnijveraars, door den ' oorlog totaal ten onder gebraeht, de ambachts-\ lieden der kwijnende kunstnijverheid.de scha-j mele bureelbediendea, de kleine boeren in de s arme landbouwwerk!ied,en, enz. enz. < Voor al dezen kan er door het privant initia-{ tief nietteveel gedaan worden, wantnogmaals: • rekenen wij niet te veel, vooral niet uitsluitend | op den Staat om in de behoeften van Jan en \ alleman te voorzien, want ze zullew van dezen j afschuwelijken oorlog te groot en te talrijk zijn j in ons verarmd Belgiô. Het zal velen onder ons | deugd aan 't harte doen te vernemen dat Juf-l frouwen Belpaire en Duykers deel uitmaker f van het besturend Comiteit van voornoeind î « Beigisch Steunfonds. » ■ Welaan ! Zijt ge rijk, geeft veel ; zijt ge ; arm, tracht van het weinige dat gij hebt toch ! iets weg te leggen voor hen, die nog armer zijn [ dan gij. Het is zoo zoet goed te doen. De barm-| hartigheid, de llefdadigheid - zoo geestelijk j als stoffelijk, - brengt ons dicht, heel dichtebij î Hem, die zelf heel en gansch liefde e» barm-| hartigheid is. Daarbij :den arme gegeven is Gode geleend. * Van nu ai mogen de giften reeds gezonden worden naar het Sekretariaat van het Belgisch 1 Steunfonds, t. w. : Swiss Cottage, De Panne. V.N. ? N. W. — Op 't Sekretariaat van dit steunfonds î kwam zoo juist het verheugend nieuws toe dat Z. H ' de Paus zijn vaderlijken zegen aan dit werk verleende | en dat Hij tezelfdertijd 500 fr. beschikbaar hield als ( onderschrijving. Hij verontschuldigt zich daarbij, ge-i gezien de noodwendigheden van allen aard, niet meer | te kunnen afstaan voor 't oogenblik. Berichten. iParijs 9 Oogst, 15 u. Ten Noorden Atrecht, woelige nacht. De Duitschers hebben aange-. vallen nabij de statie van Souchez, maar ze werden afgeslagen. Langs den Oostkant van de weg naar Rijssel hebben de Duitschers eene mijn doen ontploffen, onze stellingen beschoten en daarna gepoogd onze loopgraven in te nemen ; ons infanterie- en artillerievuur hebben ze tegengehouden. Nabij Chateaubinarville heeft de vijand onze voorpos-ten aangevallen met handbommen. Tusschen Souvanchez en Vauquois handbommengevecht en fusillade gedurende langen tijd van den nacht. In de Vogeezen hebben de Duitschers wog eens Linge aangevallen; ons versperringsgeschut heeft den vijand zware verliezen berokkend. Petrograd, 8 Oogst. In de richting van Riga werden duitsche aanvallen afgeslagen. De aan-val der forten van Kovno en Ossoviets, die afgeweerd vverd op 6 dezer heeft zich niet meer hernieuwd. Op de Narew wordt heftig voort gestreden, in-zonderlijk in de sector Lomja-Ostrow. Op de linkeroever van de Vepri levert de russische achterhoede slag, op den linkeroever van de Bug kwam het tôt gedeeltelijk samentreffen. Op de Dniester kanongeschut. OORLOGSNIEUWS OP DEN YZER. Hier bepaalt ailes zieh nog altigd bij artil-leriobedrijvigheid, die dan ook in de laatste dagen in hevigheid schijnt toegenomon te hebben. Dat dit dagenlang bombardement van onze stellingen veelbeteekenendnaagge-noemd worden blykt klaar als we het gevalg inzien dat er uit voortkomon moet. Het on-mid iellijk doel daardoor betiacht is wel te beletten dat ons leger 't is gelijk waar aah-vallend optrede, vooraleer de Duitschers het gunstig zullen achten hun plan uit te voeren. Zelfs mogen we ons de meening toe-eigenen dat het meer dan waarschynlijk voorkomt dat eene ernstige poging al deze kanten zal aangewend worden, gelijkmatig met hetgeen op een punt van 't fransch front voorvallen zal. Dat die poging slechts zou kunnen betracht worden,oî te wel îangs Nieuwpoort af te wel langs Diksmuide,komt duidelijk voor als we weten dat de streek van Nieuwpoort hooger Jigt dan de inunda-tie-vlakten van den Yzer en ook dat bij Diksmuide het voordeel iigt van een moge-lijke insluiting van ons uiterste noorderle-ger.Moeten we alzoo het hevig beschieten van Sint-Joris eenerzijds en de Bruggenhoofden bij Diksmuide anderzijds verklaren ? We meenen van ja. Doch zonder vaar of vrees zien we aile gebeurtenissen te gemoet èn eerstens omdat we mogen betrouwen op de vaste, taaie en hardnekkige standvastigheid van onze belgische jongens èn vervolgens op de uitstekende defensieve, strategische ligging van de Yzerstreek. Zouden de Duit-sehers dan zoo vroeg reeds de grwwelijke lessen vaadeYzeroverstroomingen vergeten hebben ? Laat ze maar komen, zeggen onze t jongens, we vangen ze lijk de visschen. Wat ons nog daaromtrent, het meeste ver-trouwen isboezemt is het zedelijk verval van den duitschen soldaat. 't Was nog over twee dagen te zien al de kanten van Diksmuide. Een jonge Duitscher zwom den Yzer over en alhoewel beschoten langs aile kanten, kwam hij gaaf aan den overkant, zich overgeven in onze handen. « Wij zien er geen klaar in, wist hij te vertellen, sinds een jaar oorlogen wij, wij zien er geen einde aan en het einde wierd ons op de eerste drie maanden beloofd.Mijn vader sneuvelde in den PooJschen veld-tocht, m\jn broeder sneuvelde op den Yzer, het fatum weegt op ons ». Is dit aiet kenschetsend ? Gisternacht hebben de Duitschers weerom een leelijken toer gespeeld al de kanten van Diksmuide. Gedurende dagen hadden ze de twee bruggenhoofden bestookt en inmid-dels graafden ze, onder onze loopgrachten weg een toegang tôt het éene bruggenheofd dat ze ondermijnden. Dan kwamen ze weerom met de witte vlag af om te onderhande-len en binst de onze op den uitkijk wachtten namen de moffen de gelegenheid te baat om het vuur aan de lonten te steken. Drie geweldige dynamietontploifingen gre-pen plaats en het eene bruggenhoofd vloog de lucht in. Een dviitsch soldaat werd al over den Yzer in onze loopgrachten gewor-pen. jfti.-. >_.,nann»rri-rniv..n-, ^ | ROND YPER. IDaar schijnt zoowat meer leven te komen langs den kant van 't Hooge. Waarom de Duitschers bij voorkeur dèze plaats kiezen om eene poging op Yper te wagen, komt klaar genoeg aan 't licht als we weten dat Yper voorui'cspringt in de Duitsche Unies aie in 't Zuiden tôt achterwaarts Yper gelegen zijn. Noordwaarts loopen de loopgraven paralicd mottte stad, zoodaaig dat het Hooge als middenpunt, dit voordeel bijbrengt van bij een gebeurlijk gelukken van doorbraak, Yper te midden aan te vattea, wijl langs den zuidei kant de sluittang zich dan heel geinak-j kelijk toehalen zou. Doch tusschen de be-geerte en de werkelijkheid ligt een weg van mijlen en gezien den langen tijd die de Duitschers noodig hebben om slechts een kilome- Iter vooruit te komen, ligt het buiten allen twijfel dat hier de begeerte ■ nooit. tôt werkelijkheid zal veranderen. Verleden nacht kwam het tusschen Belle-j waarde en *t Hooge tôt een hevigen kamp. Bij dageraad openden eensklaps de kanonnen der verbondeaen een heftig vuur dat gevolgd werd door een hardnçkkigen aanval. Niet alleen namen onze Engelsche vrienden weer hnnne vroegere stellingen in, maar zij her-overden nog ongeveer 2oo Yards Duitsche loopgrachten. Talrijke gevangenen bleven in onze handen, dewijl het slagvel met lijken en gekwetsten bezaaid was, zoo juist had het grofgesihut gevuurd. De Engelsche verliezen zijn heel gering^ OP T ITALIAANSCH FRONT hebben de oostenrijkers Moafalcone dat door het Italiaansche leger ingenomen werd, met brandstichtende bommen besproeid. De scheepswerven werden in brand geschoten. laatste; uur. Parys, 1C Oogst, 7 u. Artiilerie-gevechten op de uitgestrektheid van het Fransche front. Reims werd gebona-bardeerd.Een aanvalspoging bij La Fontaine, in Argon ne werd afgeslagen. — Een luchtvloot van 32 vliegtoestelien heeft niettegenstaande een dikken mistde fabrieken en de statie van Aarnebruck ge-bombardeerd. 28 vliegtoestelien konden het doel bereiken en wierpen 164 obussen, die verschillige branden hebben veroorzaakt. 6' prijskamp. " De Betg. Stand.,, richt eenen prijskamp in van vlaamsche teekeningen en spotprinten over den oorlog. Doel: werk voor onze vlaamsche soldaton. Ailes in te zenden vôôr 20 OOGST op ons bureel. Prijzen van 5-10 en 20 frank per bekroon-de teekening. De niai beloonde teekeningen worden aan deeigenaarsteruggestuurd; de andere blijven eigendom van " De Belg. Stand .„ ® r»

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes