De Belgische standaard

496 0
10 september 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 10 September. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 04 april 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/k93125r81v/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

i fâ® las.? ■ - M' 20b 1457 Zonday 10 & Raamtag !! Sep embor K* ! |U8II£MEHTSFBiI8] t- tw soldaitn i XSuand f. i-a5 9 BMkcden 3-50 g m*ar>d#n 3-75 NUi soldat en \itt 't land X Hucd {. 1-75 9 saaanden 3-50 j maanden 5-35 Buiten 'tland\ I BMnd f. a-50 maanden 5 00 truande® 7-50 DE BELGISCHE STANDAARD RBDACTIB et* ilillRSIUni : Villa *M& Coquille» Zeedijk DB PANNE • Kleine aankondi-gingea o,3S f. ds regel. Rsclatnen s vol-- ^ geo» overeen-koraat. ^troTÂCHT B A ART ^\KçTT^~ S tic itep -13e sbvupder* : Xtdefons Peeteps» Vaste ;psteîlers i M, E. Belpaire, L. Duykers, P. Bertrand Van d&r ScMdens D^ Vam de Perre, Br /. Van de Woestyns, Junl Filliaert, Bis 't sshsgntje past ! De muomn Van s 't vrïj Ijfevsri if Jî bswercn dat ze door hua onsedig gedrag •lleen zich assif benadeeka, goudin best dosa de volgesde regels te lezea. Dat die maonen eeas verder sien dan hua neus wijst, en veronderstellen dat ze 't huwelijk aangaan. — Zij gaan dus het gemeenzaam leven aan met een jonge dochter, die bua haar hast sefeenkt, eea meisje, meest ^oader ondervinding, ea ia verruiling vaa haar liefde ea bstrou-wea, krijgt ze ees ziekte waaraa». ze haar levealaag sal iij^ea. Wat al fami-liedramas zijn het gevoig niet vaa het « Vrij jong levea > vaa des man. Nu, met welk recbt mag die man3 die oameascb, het betrouwen bedrïsgen der vrouw die zich ganscb aan hem sehonk. Met welk iecht brengf hij haar, ia verruiling van haar bruidschat cens slechts ziekte ? En wat moefc rer geworden vaa hua kiadereao Oagelukkige schepaeikens meestal, misgroeid en misvormd, aaa de vallend® ziekte oaderhevig. Siechts goed om het getal der ongelukkigen, ia hospitalen, zothuizen ea iiddadige inatelîingen te gaan vermesrderen. Die arme schaap-ken» waarvoor iedereen mssdelij-âen :ge-voeld, zu'îlen het beestig gedrag van bun vader vôot het buweiijk unhoste-ï 1 Gif soudt beweren dat gij alleea u self beaa « ; deeligt, als een berg vaa ziekten, een : oceaan van tranen de gevolgen zij a van uw wangedrag ? Die kinderen, die gij tôt een ongeluk-kig leven hebt gedoemd, wat suiisss se later van hua vader ztggm, als z@ ^ullsa vernemen — en zij zulleu aulk» weten — dat ze de boeteade schande dra^en van zijn beestige vermakea. Ze zuikr. hua eigen vader moetea vervloekea. Dan misschiea zal de schs amte en de knagiag des gewetens u over^allea, dan zal het te laat si j u om uw domms llcht-zianighsid uit te botien, dan mît ge eerst verstaaa dat de jf ugd : iet muet verspild wordew mot h«-t vrcuwvolk? maar dat iedes zija jeugd autver most bewaïfcu, C, S. PVTTMWMo »-'« 1 fan en voor Sildaten Munitfes voor de Be^dgefiosten « S De Boedgenootea hebben ia de Ve ' eenigde-Sfaten aieuwe bestellisgec vas * munitiea gedaaa. Vaa een anderen kant voert Canada oaverpoosd muaitiss uit , naar Hngelcad en Ruslaad. f Iedere maaad levert Canada drie mil-lioea geladen obussen aaa Ëngeland u% vijftig duizend aan Ruslaad, en fàbri- ] ceert er dagelijks voor een miUiosa en half dollars veor sigen verbruik. Canada heeit daareaboven resda ti m ' oaders&sërs aan Engels îid gelever l. Grano voor do BossdsaROotea Naar de « Times » meèdedt, o'v^streft de stock geaan waarover de Boadgenoo-,1 ten beschikken ver dèze van verle ien jaar. Engetaadheeft i- magszijn a 750.000 kwiatalen tegsn 2.180.000 kwistskn , verlsdea jaar ; 1.800 000 kwintaîet. zijn ^ op weg, tegtn 7o,?tooo kïvintalen verle-deK jaaîs Voor Franknjk eti Italie «ija 3 750 000 kwiaîalea op weg, u sa 2,ooo,oco kwintalers verleàm jaar. Dat maakt 8 300.000 kwiatalea te^en j 4,880.000 kwmtabn,. Te besluiten dat onza léger» dit jaar nog van geen honger zullen sterven il 1 â Set eerste m't effensiet i — —— - ? INKRIMPING VAN FRONT' Velgeweîd woedt het algameea e-ffefâsiuf West @n Oott en Zuid. Niema«d zal h@t nog ontkenoen dat eteeda op.se kaesen atijgaade gaan met den dag, wïjl dese in verhouding vermiadersfl. Het ia oorlog komen vm Roe« bseft dea doorslag gegevea. Opmerkclijk is het dat vea Falkenhayn skchti eaaige dagea sa «idze ^ebenrtesis van ï:ija oppçrbevelhebberschap ovtr de duUsche iegar* werd ontheves.Allerleiredacenwerden hSerom gegeves, rnsar gesse schenefi &aa~ aeraëil|k. Nu wordï vas duitsche aijde gemeld dat het ootheffea wel hicrin zijn iredaa zou gevoiidea hebbea : |dat ^on Falksiîh&yn, dea onû8kgmg vas Bulgarie iEzisnds en het »f-stiijdeu van Tarkfeye, een aîwsri^gsuorlog hs'l Toorgesteld op volgfe»dea grond : stskea van 't oSaasisî in dso Baiâar», en i»krimping ?»Ede Oostelijke ea Westelijke froetci.Vooï dit ïaatste op de lijn Nieuwpo&rt=Yper, dan Ilasjgshsea ds fraî?,sche grsss tôt do Zwitseir-sche grsas. Von Falseshâjrci'a meening zou gsweestzija : indien snlks : àet g@beurde.dan liep Daitschit&â det- &îgîonà in. AJhoewel we de gcfroadheid tan dit bs-richt siat feuanen be^estigen ss de toeftand I er Goçhtans naiï em heè in te ziea als ds | ufidsu van von Palkenbayn'a ustheffiap , !Waane?.r ds Russsa het algemeen offsssief hebben iageset ea de fressch-engelsche aan-val onmiddeilijk ^oigde, was h®4 iedsr os-'çooïiasenomsae duideltjk geblekets dat Duitscbl&sd's aedQElaag maar een zaak \m s ifjd aaser w&s. [ Hst tBgrijpâa vaa Roemesiê, waardoor een 1 aieuwe strijdmacht van bij de millioee œan ? s ne» aan onze zljde kwam en het front van | 600 kilomeisre ^"gîrd verlengd, kos. de gêna- j desiag wezen, aang«zie« het bewezen werd; dat JDuitschland ea Oostenrljk schasrs. voi-dosnde tro.; pec nog tsr beschikking haddeï? om op de TOOEmslige froutsn met bijïal aas de hamereEdg slagan der bondgeaoot®» te kufi "§n wedarst^au Het opstelle® v.au een nieuw front van 600 kSrn. was voor ben r»s vierdubbç! verlies tegenovef een vlerdubbels winste voor obs op 't gebiad van de maaaea-fgserve voor een meer uitgc8trekt front. De eersts voorzichtighsid deor den iiieuwsn stfeat n-m zabeîs Daitschiaad opgdegfi!» moest a,an âm daltschen oppssstai' vooïscferijves de siîij Jkrgcb.t van zsj i iegsr te behoudes. Hoe kors heî assers dan dooB inkriœpifjg van front ? Daàrdoor zoudes maanenreserten genoeg vrijkomea om de sterkte van Duitsca-l&sd zoo hooi ta houden» dat het nog Imgm tijd dea strijd op afwerende wijze sou kunaan volhouden. M*&( dadelijk gaan bssluitan dat het ia oa« macht verkserds, fean of wilde Daitschïand aist, Het k®n ®iôt omdal de ontgoochellog scbrikkeiijk zou iagcwsrkt hsbben ep het duitsche volk, het wilde niet omdat het een te groote klop zou gvwmst zijn voor de ei= gealiefdgi en 't geioof ia eigsne onovcfnin-; naarheid. Nu stelt zilch d« vp^ag : zaî DaitschlaEP zije front ittkrlmpeo. We meenen |a, is ! idieu het offeasief gelïjktijdig op ails en gezsmsnlijk wordt doorg®dïeven en vol» gebouden. Want ia de Ïaatste dage hebbêu de g«bfcUrt8E58sen ego doordragend gewerkt op de duitsche macht dat Doitschlasd van noodzakelijkheidawege er toe sal hoeven te besïuStsn, wil b§t den toeetaed redden tijde-lijk.Oe Franachen en Esgelschea gaan voor-uit, bedreigen Psronpe, d® Russen bedreigen Laœbsrg en Hongarijë, de Rogmeaeri zittea ver ia Transyivafîia en S'irait wo?»lt ia dp eerste dagen los. Duitschland heeit fee». re-servea g: noeg om diea schdk lang ia onder-jstaan.We belevsn thass de kfcaterâg vas dea oorlog. Bij de Neutrâlen Srieke^iianâ Uit ..oe s brot vmrdt gemeld dat het Grieksch iktinistevis zlnnesa is ds; .algamseae mobillsKtie te bsvelen. De Boadgenoctea |«îj» bsgondea .met hst ultvossrsn vaa hun voorgestdd® en door Gri«kealaad asagesomsi- eisehen. Me» gaat n«ar den oor?og, dïukken de Grieksche biaden. Denemarkea De Oceasche Aatiiiesa waren ^op 't punt aas Amerika verkocht $te wordeo, maar er i kwam aulken hevi?«K teganstand, dat het Mtnisterie ontslag mosst gevsû. De Kamers Wîrder, tijdelijk ontboadea. Om aicuwe kia-siagaa te voo?komen hœtt de Kaaing onder-haad«iicgen met het afgeiredea msuicterl® aangeknoopt. — Ondes des H tel : « Beîgi^n » ha®it de uitgsvsr V. Pio van Kopeabsvëtî, sea fcoek laten verschijnea om îû Denemarkea, set glorierijk Belgie door de eeuwen hmu, t« doen waardeersn. Het „^erk staat ©cdfsr de &eécheimi®^ vaa dea dee&schea .rpsnm* schrijF r K. Nyrop. Oj 29 0og«t werifl aaa oszen fessant G. Allarî een praeht^xerap'î&ï vaa dit werk aaegebodes. M. Nyrop sp^^k le dtser.geiegenksld dlepgevoelde rede uit. Spaajo — Het cTûot çpaansch blad « Eusfeaâi » wijdt een geectdriftig artikel aan Balgië.-Het verhsariijkt oezen striid an doss dieya beïeekenie uitkomoa. Hst voogt erbij dat het hst eênige spaansch blad is — de < Euzkadi » ia katholiek — dat opealijk de Bslgisohe zaak heeît vefdedigd. Je Beslissing op de Srmme t| I0 de Ïaatste.. b®richt«?n lezoà. wedat de g 1 Duitscbers om bua tegaawirea te kunnen I ^oihoudea, vsrpiicbt geweest aij« «e SaksS s 8ch<< troepan die 't Aisne froat versekeraB uî r|huassetorte Hcbten&nze Zmidelijk ds Som-f v me te breugea. 3 jj Zoudee de raservea reeds zoover gedund l sijE, om na het slabakken vaa bet off«B8ifî | tegen Verdnn, 00k het tegen^araa p d® , I Somma te belettes ? 11 Hst lijkt wel alzoo te weien. Isiiea zulks j t|ia de eerat® dagen. door nieswe zalks voor -1 g|val!en bevesîSgd wrordt mogaù w« vcor.ds ; | «eîste dagen de beslisiing vsrwacbten. 3| Yzernieuwtjes, Cgfter. zagea oase longeas boven i«5 Yzef-? Unie, Nieu®poor^a; -«», m 4uits<$b >■ *ionV 2 neSjs aaar oas front rtfdrijv % We schaten V H omlaag. la 't masadje Werd&s 12 pianapn j 8 - gaeflesschen fevpnders «u «en briefje w%agopj 4 stond : « «as de twaaU leeigg flesscbpn | l teragbezorgt, krlj :i 12 mark ». *.; Eea nar aadiea seboot « ea fraacch vli?ge ,t;op, .overvfoog de Yzeclisi; op 300 rantersi \ ■ boogte-, soefdé naar e$a dnStsch draakballoss \ " I toe bovea Westeade «n.... stak ham is brand. 5 Dat w»s poet» cédérom poets. ï «a*s*BssaaweeaaBeeee*Bsess***EeeeemeBe*ee*HeeeEs^-^a*«B J » ? E. H. Boeaeas H s aaimoezesïer lie B. G«s«i 3 L. A, sa cp voor» t ; post bij B... door sea stukje boaa sa 't 00g ge-s.;kwetst gewordeïî. Het is te hopen dat een r volledige gen«aing hem in korte dagen aan |zijasoldaten zal terugschenken. wiiiimiiiii 1 luimiiiB iimw^—iiiiiiiiniiliMiiiiii uni 11'lîfiaiiuiiiBiiaiJSCTMMgraTawTTTrTirTr' Te» Brxisse! . Uûims èEM Dv-ÂÂB DES ... OODS. — 21 JUU. ' ■ 4 OOfiST. - MET LEVii TE BRUSSEL Tasse; m de Bclg «• Nederlasâ m 4e « Duitschera. lu Bsi; è loopt de draad des s .doods. Daar loerî BMia dag ©h aacht ; niet-. de ^albekende zeis d^aagt hij dàar ; hij »lin-gert naar dea vamtirfe dis 't wagen wil de teoôi — Belde — te ve?laten of er biaoea te 5 dnagsa eea knstterende vnurpq! die 't lèven J ver?chroeit op dea eigen stond. De mgm s loopes beep langs de greaststreek, eenfoaig, . kalm, sehijnbaar oàbewogéli. Veor nm. op-s psfvliBkkigen toc<§chou^er gebsurtdasr wei-? nig of nists. Wîor wi® wat n$Â$t toekijkt, . voor wie ¥ït in aanrafeing komt met df 4 fgFBî.abewoneis, is bet heeleanaal aadera. Daa ;, , gaat wor. hém' aïs 't ware een gordijn op ea 1 • hij krijgt saakijk-op heî tooaeel — afnegi beter achtsr de acbermen. | i Hij wooot da;i bij menig wonderîijk avoa-1 ■ î «aur vag^smok? elaar of smokkelaarster ; hij | : ? v«raa|oài hoe stputmyedigen hst aaadurvaa I j * aog ovër den draad te komsn : Belgigche jon-11 i gens die ailes, trotgeerg® om gefeoos te geven I, • aan dea oprosp dsa_ Koaiag, Duitsche : > «oldaten die ontmoedigd of 't belsebe levea |? ben, het krijgspat af^erpen» zlcb ia bargerl 1 verkleedeo m den spraag doen ; hem woïdtfj verbaalâ va» nare gebenrtenlsssa : aar.ra-1 kifigrn me>i daa draad£ door ::ai€oscfe of dis? jj ; — koe, paard, hess — gevoigé vaa'biiksem-1 âoed ; g«-snapt® Bdgisdjie of Oùitaehe ^lueh- ■ ieliiîgea ; buizekeas ^aaruit de bewoaers|] wgsrgetjrapt ^eëden endocr ds Duitscbers 14 wesr betfoàikec. | Vas deîgelljke feitsn en aader® zal ik 5 tfaohtea af en toe een sa a&der is vectellea ; aaa ds lesers va?» dit blad. * j Voor 't oogesblik eveawel wlllea w® langs | ■ d® grms niet langer vertoaven maar een bllk 1 ?verpea op wnt er in Brasse! gabeart— çl; gebeurde. |j Hst leven in Brnssel is dmf.. Ujk. Da Brn«« t selssr àaiert, waadelt naar bat BoiscKi, gaat 1 naar café ea cinéma. Ds Brusselaar boawt, niet : geen aisawe haise.a ; wamt'fteigersja stoadea toen «i® oorlog ioïbrak, staa:a aog «telgers. Enkele ppeabare werksa — o.a.- om : ' I J oaaphatspark te Schaarbac"? sij s voitooi#. , | De MoordI'Zaid tuau-d *'»•> «til. I De Brnsseia&r g-j./. honger. Hij |kwfe©kt aardagpess groentea op de ver» Wea terteinca, toaràliggeade stnkkea. ^ grw ds ro psrk of in aaiit^g zijnde stadriswar- r tier. Hij heeft een bij?o~ dera voorliefde voor £-kpni|aeakweék. Drse dierijes staaa bijzon- ■ der in eere ea |a geajr tiidens haa lsven en i | avenzoer daaroa. De Brasselam" eet veel ^ ' ■îijst, bstaalt een" «i 30 centiemed,' 1 kilo|& boter 9 fïank : de boer weigert de te tesga?, ' , dea Duitschen msximnm-pïijs 5.40 frank ta5 s flavercn. De Brussglaar kass aardappsles ; h |3soôpea tegsn 60 irmk de aak, zsep tagen ê 11.10 frank, Incifera tegea 35 caatiam' he.t t } Soosje, zwart brood — iat goed is — tegea !i 45 catiemaa de' 1280 vrammeu, wit —dat t | bsîeï is — tegea ®0 Csaîiemeà de kilo. Wis | i: breod is alleen bij ?ersooa van eea brief ja 53 fà» dea doktcr ta vsrfc.'ijgeti. Met 380 g?, a tpee moet d» Brusselaar zijn brooS t ^ ie . K ffi s, pe • ?mm ;br4^SEe Sr -sa opntenw sÉnr. Bij de poa-. s K^eravael -vild en s:evogalte i maar aeerdntif.. •• fôa gtoeatèn zijn sapa 250© duar als ia vredaa- S l'djd... Wie laartjes Just km er — mite zija , j : bea?» goed gespekt %i\n — bekomen. s D«? Brasselatrster o?gt de ra©;v : voet«^ 7 vfij« wijde rek, passeadè bloase, ssoeperig ^ \ hOf»dj.v. Da grondstoffâ"* sijri r.iet markbetar ? Veirbdogd la p«js. Alleen het lêder is peper- -; dua?. — Wilt ge u .? scfeoeaen laten ter- f ip'?na hâkksn nmi inbegrepen — dop £an Ims ■ «aest ééa paardendog nos ié ' I fraafe. Brussek^r is goàd op de hoogte vaa ^ . al wat in het het Weaiea an In bet Ooatea b ïiebeart. Hij ism't baissa zijn troawe « Libre Belgique », daî op 21 Juli met p-n riekleu- z rige raad verscheen, zijn koene « Vieamsche z i ; J . .-.*!- c.- sx~ + ■ ,jssr- ", . c-^ acgQgggsBSi isni'i 'm —BBH—— i Lin», jn si ;caaeurefrâe « Bel- iqae », i« BîtiX> .s Pnsyrèî », « Quotidien », « Vî s ' T.chn Ni' av n », •'.} Hollandscbe kran> :f : « N"u\ Riïtter-iimméf;,», « Ntea#e C a ' v, « y,-' ,1èrb»nd », en aiea'igBelglsch, : F : ïch . f E ■ ;c!s?.h blad dat ic de hoofd-fv m -t te feomes, ttiemaad begrijpt hoe noch %>,ï,?.£.nep:r. Af -sa te;- wordt Brasse! be«ccht door vliegeaiars der geallieerden. Dsm wetea dat er ro->i Brpsseï dria Zeppelindoodsen lig-g©:; ; dat te Ettarbaek aen ondevgrondscb muoitk- epot is. Dis bezoekea de* vliege-niera wçidea ateedà met de meeate belang-BtelSIi ;, met boop en veswachtiaf? bsgroet* Laatst ' v&rscheaen er zaven boven de stad : t; groepjfsa ?an drie, een in 't middse die • aan d?' aadeiçftî s ânen gai. H 0 i n à dat, bij 't Noordstation, l de tunnels di« 4e Ksulenstraat met de Voor-î. _■ • xt varbfc-'deà, afgealoten zijn? Ipàî da fieîsars over de grenzen der agglom-mt ratie niet mogaa gaan ? Dat overigens de I Brussskar VFsinig rsiat ? e Dùiisçher koopt al het kopsr op ; ?hij bn ^ it hat mi-*"' boas. In de omstreken van ? Brassai st&aa d© boomea gemeritt —vooral ' fde QGteboomen — «ralke moetes om^eâakt ; ^ordea teu dieasta van de Duitsche wapsa-l xabrifeatie^ Of ar sv •; v«sie Daitschers te Brassel zijn? ; J. , ze kriî?eien er staads. Man begrijpt niet waar ze vandaaa blijvea komen. Velen zija «er fo g, bi er jong: zouden ze lô jaar | oa ; zij; ? Nisr -ens s»nde ailes geloolt de Brasse-tx à,- 3 iuw feet einde komt : « Blnaen |*wr : a'iiaart;ïe, ssgt hij, komen onze jon-§ if! M - ar dan 't zal 't kermls zijr. !» Hij îloott er zoo vast aaa dat menigeea aog weigsrt te w^sken voor dea Duitacbar : Datwerken sîa»5 op arbeid die Jniet recht-îstfeeks ".n verbaad staat met den oorlog, '"«»•> syn'lar wr i «relgert d® Bsasselaar Uteslisti Dat la -«ifs 100 ver gegaaa datyon ; iîiasing ft later* alkoudigen dat atrenge ' str&ffe im. a«n bedréigen die tôt werkata-kitig aanhitaen... Hi j .er >; Is ?eer voor een tifdje af« schsid : bot ga iatusseben dea Lezer goed I. JOH. DE MAEGT. De Priesters in den Oorlog Nfeï sr-sder verontwaardiging heeft mea bior u ;.aar door laagstgande parsuitîng ver-, somen. dàl nog steads er op gsdacht wordt *>t m. voorai de kathôlieke kerk te beatrij-, âoch'ook mat evenvèéi genoegen moch-ton de ^ loovigan dadelijk daarop de h«ftigste ver* vaaateokeningén doodesea die ait aile l hoeken opreagn. Het ware ds waarheid gewald aaadoea te zeggen dat niemaad meer dan de priesters ban vaderkidschegplicht hebbea gekwetenin iiçr ? baroerd^î dsgéa, maar het is 00k van pe* 't'-'-ori've er s -V'arischs vooringsnoœenheid .'^uigar!:: al kggen het t*genoverg?stelde te b-2»?T-vî. Tsn b'wijzs, Bij het doorloopsa vaa bladea ;beatatigdâ« wij dat: in daa tegeawoordigen ; oorlog ia (T ALI E 18 000 priesters-eo'klooB-| teriingea oeder de wapens werden gero^pen. In c. :■ p a Jaouaii 1916 werdea ia de :kerl lij e ;iag«tt de'officieielecfjferak^ibaar awjt-.s. .v dav* Uez^n welko <ïe FRAN-l SCHB f.\iestsl?i-ïhelâ op bel «lagveld g«l®dea i hee|t.Vacde 13.441geestelijken«1ie, alsgewone : soldaat opg«?oep«ïi wardeo, zijn er 1408 ' ^sueavsld, 6332 gev^nden m 811 gevan-gr*. n&aomzn ei vermist; 56 perceat der pri sî . s zija dus he: alâcbtoffer vas ï dcza» grawelijken oorlog geworden. — Van i.-= 12.064 baipsold^ten «n iteankardiers vieil >. «r 79 >..i werd< 1 c 533 ;c ond. — Er zija daa in hatgeheel 25400 gesstelijken, prk( fiîSj t: aem.".. a: st- i i..;Jerd« .-apens n?ep , zôodat r a cUts 8000 voor •se zieleHorg1 ia ds stecfea ea - doVpen ovarge-bleven zije. Voigess eai, andar nies-officieel bericht zijn dus ook i» Fiaakrijk, I34O parochies zonder geastelijke bulp.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes