De Belgische standaard

178 0
10 januari 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 10 Januari. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 15 december 2019, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/td9n29qm4p/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

fSdc Jaar « Nf 302îréq) Dondardag 10 Januari 1918 ? 839SPHIPÏÏW SeM&ieat ï ; ss*»*â &, -<uz§ | maa?»3 a«S8! ? giweaa-f-M; ' "? | U3->*SBSMS [Bma*ié*taK ; [ m "t>: né t ElRèEé îïé K.?g 9 saa^as^.--- |.'ja *>*43&a gisg > Ksfoî* '£ laaif f S ssaawd ?r. «,§e S S5'.a6SâiS5l |»SP SJtSfiâsB S_gn, DE BELGISCHE STANDAARD OFSTBS m 3IHIBI m&A « Ma GegxtèB» SHWljjS £3 FAIMS esuaixetxsi SDelne fcatâcs- digïagsa i @,£f f.«5# rsgsi mcLAum O^MSS» feoattt. W^,«B f«.t* Vedewerktr* M. I 8«lpaire, U Dayksr*, S». Beriïaad ?aa 1er SMmMm, Dr Van da P«ra, Dr. I. Van d« Waaatyna, laol FHiiaert, Dr L. De Wo'.f, J. SI*©m, 0. Wattc», Ad*. M. Baels, HLarian Tbum De Economische Raad. Deze r*a' werd a't 1-» en gfttbspen door M. Hyoïana, MUister îaa Economise^»zaksn Tan Belgia. Hij ,he%fi in sijne bevoagdhaid da vrg-jsiakkoa w te gtudesraav welke bsirek hebbea op dsn herepbosw ?an Beigie : 8cb.a^ek>©ggtelli^ der sgriegschade ; her-inrfchting dsr nij?erhsii ; wsrkherneming ens. # Es» verkeugead verachij&ael is dat de Econoasisebe Raad geaa bnrïascraiisoh »r-gâîîïSîsa is, «sur wsl sa* kojdtcit saaieç-gastsïd ait de versekilkade balaagkebhës* de» ; s®-.-a hçifi cr («Ifs »»t laat pecètaas, dat d« werkeade k>as e#k moest Tm§geBW»ordigd sjja i« diea R&ai eu zeo feisfebaa wij bat f«ao$§e* »«®sb vrload H H«yman, daarin ïiea U seioisa. Wij verwaeiitsa ?aa diea Raal v»ei çaad, dock wij vragsa dat ïijas b&iprekisgsa niet feheim sandsn g«hssden 77nrésf. : ket v»ik •wsï kaâeûdaag# wetsû -spat sse® d«akl orer xij«@ toekoMû!, ds ?iu*kt«iiiif«ja wilicn wetea wat aaea deckt orsr è% ickadcbvritci-iiujf, wcrkbedaa koa sij vr*êT aaa 't wark gaan garakau se wat sr ia de overgang g-psrl#^« raa kcsa lal gsworda#^ Hos dikwijla kebben wij siada dria jaar aiet aaagadreagaa epdat eau dsrgvlljkea s R««d a*a tôt «taod koaaen, Hij U «r na, dat kij werke gelijk eea seciale icatalliag wer-kea nott : dat kij stsaae aiat eakal op bekwaaiaheid ran de eak@l« pariaaea die hea ssfiaensteilea, d«ck o*k op al d« iaatel-licfeo diesinds drie jaar t®t staùd kwamea. Daarom reoetea zijne besprekingen optnbaar gemaskt wordea. De JSconemische Raad keeft ia zijne tw««de sittfsg een wessch aitgeârakt dat sr eea aationaal kaatoor door het goaver-Reaaeai tôt staad gebrsebt worde, met sending, Boachienen en greadstoffea te koopee. De kipitaieza zea^sa y#or het groot-ste dael, d@or deu staat ?sr«okotea vrordaa. De Raad baadelt beel wijselijk mat k«t mosopoliam vas ^i« aaakaopea aist te ▼ragea, want wij weleo bij onderriadiag dai de private eadsraeraingoa met steaa ▼aa Staat gaweoalijk œs&r aitalageo op-leraren das officiiels of fcalf oftsiëeie ia-richtirigsa.Zoo Toor ds aaakoepaa, zoo root de werkheraemiag eaz., zal mea rckeair<g teadea sa«t, dea gceat van oaa volk ea met de sociale kraektea dia omza aatie eamtn-sUlbc, «ich gem ^«Bepoitu» toaëigaaea, aoch vaa wetkia^, aock ma offi«i$el«a ■tenn. 't le QOdi daar ia 't begis op te drskkea, 't wara weasokalijk dat ds bâlaaghebbeede orgaiiigassn met aaBwk?UKigheid de bsaiire-ki-;>g«a Tolgdeo; F.V.D.H T.vx5?sirsi&- 5aaswro~i>. r. v#sa«*dxxi'*ttwm/Kamx*VM wmiw J.L I, I „i> DE TOESTAND De OftsUirijkers op t vestelijk ta. la 't belaag van alla ooiiog/oereadea is fcet weîiscbelijk dat, Ka vier jaar oorlog, mea de dearea ciet slaits, îaBgayraar dâ vreds^'sdacktoa knuasa biaaesglafpea osa tôt dsa rrsde ta kemm. Waat ««aisdsr bsssft dat de vreds eene Bosdsnkelijkbeid worst, lodiau Ëurcpa zijr zeîfaaoord aiet wi! voîeirsdigea. D« volkerao laakkea nsa? vrede, esn daaïsa®eo, eer vollea vred« ea nicma»d oader oas deakt \ er a «a d«a oorlog een oogsablik langer te doea darea daa het m cet. Bateskïaisvol ia zu'ks wz&r te vmen 13 de joegste redevoeriug van Llofd George h die op oarechtstrsekîche wijze 0)Stenrijk ie feaad toesteekt oai dea vrede te slaitea. Wesit boezsar v?z ook mistroaw«ad ao-gsa sUâa tegsnsrer Duitacbîaad, soo ia het ait! g*le|en met Ooatearljk. De radikale wijilgtag ia d« daitsche vre«!e9«>»rateilea ia te wijtea aaa de tasachenkousst vaa de 0<f§tenrijk«cha regeerisg die de rijksdsg-foraaaal «far dea vrads van 19 Jali if 17 aitlakte. Stecds predikta Oostesrijk te Berl^a eaa vredeliersnda sa verioeaiagage-ii&de peiitiek ea 't mag ait hst 00g aiet vctlorea vroriaa dat Ksiser K&rel aaa de Slxvls«he vclker«a vaa tija rijk da salfstaa-digksiâ tsskeads ia d«a B#aè»iast, Hâdâ@& à» Bofidgeaooiea *p dit 0»g§m. felik tp me«r d©g*iijke wijzs feaa dipla-oaaUa wetess te orisatterta aasr de vurabek-Isa _jraa d«a tijê daa kaé s®a tegemoefc-keaiag vaa w»g* #ostearijk e»a beaihutea je stsp kaaasa wardta tôt d»a vrede. Mesr 't waa Daitsekiaad, die daer sija paîhiek het Wâifelaoktige Oeatsarijk ia sija politiek vaarwater;ale«pte, Keizer Karel koaiag vaa Pol«a trooa^s sa talrijks dait-scka difiviesaaar Italie staarde om dit laai àaitea geveekt te stellea. Na de veldtoeht ia Italie aaa 't lawea is gegaaa ea Duitachlaad eea besliasing wil soekea ia het Westoa, heeft Oeatearijkj sis verg^ldiug vaer de kalp op hei italiaaancii front, talrijke divisie* woetea afstaaa voor het Westelijk froat. Ze aoadea ia België aaagekoaaea zija. Dit mag voer Oastearijk eea bealiMiag vaa gewiekt »p het terrein der iaweadige politiek heetea. Zij dreigi de verbitteriag die ia Oastenrijk tea top-paat ia gesiegen tôt gefveiddaâea te doec overslaan. Wat zallea de oaderdauea van Kaiser Karel ieggea, zij die aiesadea dal de oorlog Yaer kea la Italie sa ia de Kar-pattea iSjaoalkaoopiag moai hebbea ? Na werdea se aaar de oabekeade Weaterveldei; geataard, waar ze aseh glorie, aoeh eer, aock profjt zallea bevccktea Het aaet aiet zoadëtr moeite sij m gegaaa Keizer Karel dit affer te hebbea oatrakî. Wat Daitsekiaad hiermede bedoeld ketfi is aiet zooieer eea militaire kalp daa wel de Boadgeaootea te teoaea dat Oostearijk keelemaal aader de kaie vaa 't daitsche rijk ligt. Daitschlaad wii mag/aarseh bloed doea vloeiea op da Westerscka slagveidea om da sympathie die bestaat tossohea de latijasche rassea weg te semea. LIajd Georje heeft daa ook bekeadig ga-spxekea waar kij, onrccktstrecks Osstea-rijk de toeaaderiaf toasteekt. De Bea^ge-aoeiea willea volstrekt de verbrokkeliag aiet taa Oestearij k-Hwegari j s, waar® r er ia 1916-1517 zoo kevig werd getwist. Wat zal Oostearijk aa daeaT Ho»rea we ia de «erste dagea dat Oos* tearijkseke tro«psta op ket Wtstelijk f»-©at zij « versehsas», ia® aaogsa aa»3UMa«a dat OeeUarljk vaikaaasa d**r Daitsskiaad wsrdî bskesrd; hoaraa we daareategija éat d? 0«stearijkseke trsspe» B^igii ter-fetea hebbea .om terag te keer«a vaa waar se gekoms.a sij^ï, daa mogefe we de gevolg-trekking œakea dat Oostearijk eerai aa vooral op dea vrede deakt ea bijgevolge zija sieaswijze ia die ricktiog, Daitsekiaad wil dpdwiEgea. Ea alkoewel het niet aaaasmelijk is dat Oostearijk afmllig soa wordea aaa zija verdreg as t Daitsekiaad, t*ek is ket soa&e-feîasr dat dese b&taoade strekkiag vaa graote waarde soa wordea voor ds Battais. « Ik wil de ca&a vaa dea vrede zija a segda Keiser Karel kij zija tr*oabeatijgiag. 't Is te kopea dat ia 't belaag vaa Oostearijk self, hij sich aiet laager meer ap «lespteaw laat aemea door dsa daitschaa Keiser, de verpersooa'ijkmg van^den oorlog tôt het niterate. Oorlogstijdingen BELGISCH FRONT 8 Jao. 20 uar. — Op 7 ea 8 dezer werdea iasondorlijk bsschi«tingea geriekt ia de strsek vaa Rarnseapille, Oadeeapslie ea Nieocapelle. Oaze loopgravea om Dlkssaoi-de werdea îwse dsgea la&g oader cea ge-weldig vaur gehaadaa dat wij kracktdadlg-lijk bevocht«a hebbea. Hsdea bombardement vaa Bi^shoote sa Laygbena. Wij hebhen gsaatwoord met af-weurwirsa te richtea op de ïij&ndelijka stelliagea. Fhhé-1i|énI Fnti fÀRIJS, 8 Jaa, 18 «ar. — la C&»mpag-ae arli(lerieet/ijd. Ee« doitseàe ^efiag ep dsa ISaker Maas«aver i?iislakt«. Wij pieag-dee rittsâ is de daiteeks Unis. LONOEN, 8 Ja*. i5 a*r.— ftia daitscha kaadsisg aaar Fl*iqalè^a mislnkte. 0« P««sch®ada®i3, artilleriastrij d. De Amerikaamche soldatei tifes de oorlotstcvaren y»rzckerë. De Àmsrikeaascke Seaaat hesft de weî geatemd waarbij elk amerikaaasek soldaat ia Earepa etrijdeai ap 't levas verzekerd wordt. Aisoe wardt sijas famille vaa di wisselva'lighcid vaa cca fcrtuîaverlies ge« ▼rijwaard De vredesonderh&ndeiiogeo te Brest-Utowsk, De vredf sonderhândeîiogea, die eergistei ksinaïasu hebbea, zuilen wsl op hua eind« loopen. 't le Trotsky zelf die do bseprekin-gsa laïigs rassische zij<«e laîdt, ketgeen m op k«a ^ai^sa dat de daitsehsrs eea vells-dige oaderwerpiag der Basssa msgea vsr> wtehiea. Eeo opitaad van Daitsche soldateii op 't Oostelijk froat, In de oastrekea van Krovao, soaderi a5,ooo daitsche aolésten in opstand g<?komen zija en sich tegen aaéere iegttreeaheden gekaat faebhaa. Daitseklui irttit (1 nfubM TU FlalUd D® Keiier he«ft pijkskanstlier voa Herf» liag beisst de fissehe afvaardiging te notifieeres dat Daitscbiand de repabliek vaa Fiaient erkent. Eea fosïd teekea. liaatste Uup PARUS «aeldi : la Gà, lapagns sloepa wij fe«« kasisîsf s? caar d® boofte Tetoa. la 't b@âok vm Ar®x:««r» s» osa B<«02vaax artiHerisatrlj^. Wii h«bb»n eea kaadalaf va* omvaâg geplesgd ep <É<g daitseks stel-Kasgc* J* Weevre. Wij drasg«a ésm vijaa* deîijkc leop^raven ia op eea froat »aa i5eo mêler en kwemea teruf i5d krijgssfe^aa-geaea opbrcageosi. LONDEW addt : De vij&ad vermoefet do®r een gaweldig «a plaatselijkea aaaval esa oogeafelik oaza Haie 0. Balleeaart kiansa te driafea. Hij werd er dadelijk teraf ait vardreyea. Ârtillsriestrijd 0. ea Z. Tper. Gase vlfegers wierpen bommea op de •taties T&n Roeselaere ep KorSrijk. ROME meUt : De stieeaw ea het sleeht wesîer fcebben aile krij|s?erricbtingea vaa bekng beisi. De argiHerie-strijd was aogal bsyigop de hoog*îak'e vaa À*!»!© en dea Tambs'berJ. Elders patredje-feveOhtea. VAN EN VOOR ONZE BOhBATEM Ze kalben sr gsnoeg van Twee daitsche soldaten werden ealangs krijgsfevangea |?3SEapt ia de streek y «a dea Blfiakaert. 't W«r«a twee ®î#canioieas oadersoheide-Hjk siss^a ia m i5 maandea «p 't front. Ze h&ddea haa «ntvlacktiaf ssastaa beraad-slaagd ea diea aaskt, de jougste op waekt st&aade, war«a ze 't ao aaaa'a laad inga* sehofea sv haddsa sich overgsgavsa. — Waarom ksbt ge gedessrtegrd, vroeg maa ha». — We feebke?5 er gaeoeg vaa. —• sijt MKktaas jeiig ea hebt si®ôkts eaksb «Aaaciea di«a«t. — Nog eeàs we hebbea er geaaeg vaa. Daet »t£i ens wat ge iriU, saaar sckeidt cas niet. We àabbea ®r g«noag taa ; 'î is toepas selijkop kad hst daitacke kgar 1 Zaakjas op 't Itassiach front Zoo, iat de Ra3ssn na tacbaaa 't vrsde-onderhandsien zija geblevea te Br*si-Li-towsk 1 Hebbea ze oas in de iaatste dagea allerhsaâe kwakkels epgevesea 1 WIJ vaa i o&zen kaat kebben er aeait getwijfeld . dat eep vall^diga afbrenk lussebon Oaitsck-l&ad ta Raaiand insake vredesslaiticg een snsjsegcbjfeheid was gewordea. Vsrschil van meenlug ja, maar versebd 9p.a prineiep, 1 ziesa; eu Trotsky en Lznins mogea op haa poet spalea zooveoi se v/iiien, ze zija an i eeamasl &00 ?er ia de raderen der daitsche diplomatie gegrepen, dat aile scheateveates 1 tôt aiets sas batea. En iatessehentijd wat gcb3art er eigealijk ep'toamateiîjk Rossisck froat ? 't ls aog ai wetenswaardig dit te vernemea. Taa aaa de Baltische*Zea tôt aaa Brsst-Litawsk is het tneschea de Rassiscks ea Baitseke sel-datea volapmarkî. De soldâtes sija haada-hars geworden en ds handel draait goed aasr 't schijnt, Da Daltscherâ verkoepen pijpen, tabak, gifarsn, aarwerkea,kaoepen, cfrsiapagnewijn sn sterke drankea. Zekoo-perï van de Ruts?», stnkskeas l9d«r,riemea en bijsenderhjk zeep. Daaraan mont er grooie ko?ires«s sijn in Daitschlaad, v®r-mits sij tôt esa fl«sck chasspigne geven voor ce», kleln stokje toiletzsep. 't Ga«î erallts, iijk ia oorlog, met comptant gsld, assar de Daitscksrg aanreerdea dechts hst geld dat gtsiagen ward onder het taar-?*giem. Zoo wordan dsgelijks voor raiilioeaen fraak zaken gsdsen. Van aaa Brest-Litowsk ot 4c R^maen-gehs greaaaija «r hsast geaa Rus«ïn mear, die li«peu 't bUaealand in «m de groaden t# verd^elea of ket Ukratdscka léger ta ver-v#ege.a Op hat Ro4îa§oft#ch fraat dits» Raemesea aa #ostenrijksrs aaar elkaader te koskeîoeras ea iederea d*g raeldea de da<sak-@ostenrijkseh» Isgerbsiicktea : wa-p«astU$taad.V De bespreklaf •m oiwe vredesroorwaarlen De redevôeïiag vaa Lîeyâ George heeft kij al ds boadgsao&tea dea besten wee> ! kkak fevsaden. D? algemceae kdrtik is dat sea toena-dering iaeg<lijk !s ferataVi en dat er vaa vrede ai a g gesprokea indien Daiîstîbland sts spsfiHjk voor den dag komt met zija iasfektea. Wat gebeurt er in Spanje Laçgs eea omweg wordt beric,ht dat mea sich ia de eerste dagen aan eep ministe* rleele weiziging mag verwaohten i De Vlemingen in het Leger. Hos sterk de Vlauiogtn ia bet leger «p vrederoet ea bij den «antang vaa dea oorlog warsn vertegenwoordlg4, kiijkt ait officieele gegeveas. le zija iaterview oust « L« Gearrier de l'Armée • verkiaart miaister de Broqftavilla dat de Vlaae&sch# safdatea ia saae vsckea-diag vaa 67 t. h. waren aaa te trefea. Ea, vaegt de miaister cr bij : « La pro-portioa de 67 p. e est à p«u fris (ik cax^f sivssr) ««lie da rappart aanéfiqae dee Flamands et V/allaas daas la papalatiaa b*ïgs . » Maar de gegaveas vaa de e Aaaaaire sla-tistiqae de la Bsigk|a8 » vaa igiS, kiijkt dat er ia 1910 S.tSi.tJla fraasekspFskeade e* 4 15S. 1A $ £?!asa?.i»efcgprekaade barg»i ia B.Içië warea. Met des» g«ge<9»a, is Ikslst ta kwlaitM dat de gef«l^t?ekkiag vaa miaister dilra-qe«rille aogai " à pea prèn " is. Aesgaaade de vcrhaa^l^g isT Tiaamaeka en Fraazche ofGeiérea la het leger «aawe» zig met dea aaavaog dea oarlag 5 hierovsr beataatgeeoe eakele statietiek Oaarbij segt de Miaister "si elle existait, élis a'anrait qa'aas valear relative ; il y a èes officiers renseignés siaae lama»ds et qai ne parlent qas le iraaftis, taadis fae beaucoup (ik cursireerj fie walleaf ®at imité r«x*2apie ds sotra exeelleat chef d'Etat Majsr Général, et parient fort alea ls flaesaad/' Laat ans nn een stondeken den ttestund der Vlaminyen in htl leger in otrlog be-schouwen. » Alras zisa ws sonder bs»ek of atatisiiak raad te plegsa, aoawel bij ket voetvelk als bij de aadsre wapeas, een overwegead getal Vlaaalnfea. Het is veldoeade ia da kantonnemfntea-^larpea ackter dea Tsar eea weiaig rond te dweilea cm zlek kieç» vaa te evertalgea. Deze eigenaardige taestaad gaf aaaUi-ding aan daitsche dagbladea ia 1917, ta publicearea dat ds Vîamiagea ia het kger tegenover de Walea staadsa met eeae ga* talsterkte vaa 80 t h. ea waren aaagevaerd door officieren waarvaa 65 t. k. Walea zijn, Ziehier wat minitîer de Breqee ville a ver dezen toestaad meent : « Arant la gaerrs il y arait ê<j p. c. (d. i. Ylamiagen in het leger) ; jt pense (ik carsiveer) qa'ii doit y en avoir davantage aajouré'hai. » S* Ysrder : « L'augmgntation da pourcentage sigaa-lée provieat de plasiearaa caases t 1) De es que la asaie partie da pa/J qui ait éeksp^é à i'#ccapatiaa alieaaade (eaviroa y@» kilomètres carré* sar >+#}> est JUmnde ; 2) De ea «(a'aa snameat de la gaerre 9 83 tro««ait ea Frs.ace piasieartj a>vlB»wt d'oavrisrs agriooïss AtiÉNtads kabitaéi f f aller ferire ckaqae la maiwoe et daat aa aertain nombre, Ban saamls à cette époqae aax abligatioas militaire* saat tomkds depais lors, dans le« coaditiaig d M aaareaax appels de recraes; I) De «s qas ks opératioas de gaarff aat ckaseé ds?aat elles, ko;a das iroatièrai aa pJas graad nombre de 1>- manîs qee da réfagids wslfoai ; 4) De es qn'ii fat relativagae^t plas facile de s'éradsr de Balgiqus poar les jeasei Beiges de la réjioa tUmande que çogr ceç^ç de la région wslloac® ; SJ E'Jta ds ce qui la raotyHifâtiqia ill» dustrieile cécssdiéî par la Ration d'adnef belges, de œa?érirl militaire à retir^ da froût de combat an certain nomblti

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes