De Belgische standaard

1085 0
06 november 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 06 November. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 05 december 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/4m91834v1m/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

"i 4d« Jaai #^86,110^ t,.. __ ___ e*À s:..?:..' .-• - ■-■-::.<■■-.-ragr-ffi rfjst • —■— Woensdag C IV/amber :1918 f ABOMHSMIMTIX i M »•«< ?sor SolduUi x BMMld i,vi fr. a ma»ndes 8,50 S maandt» 1,75 sj , sut Soldat» ; in'tlaad I maand fr. I,7S f fimaandea 3,50 'I maandta 5,35 ■ 0 Boites 't land x maand fr. 3,50 J maaad(BS,o« 1 S maaadta 7,$o I DE BELGISCHE STANDAARD OpstiS ■ Bâfisar i Villa ; Ltt Charmettu SZeedijk'j DB PANNE | X eifle tiï.Von- digingen : (o,iï fr. dt rtgtl ? —O"-: RECLAMER VOlgïM 0¥tr-«eakr.Wît SIICHTBR-B SSTUURDBR 1LDEF0NS PEETERb ^ASTE MEDEWERKERS : M. E. Belpaire, L. Ûnykers, P. Bertrand Van der Schelden, Dr. Van de Pérre, Dr. J. Van de Woestyne, Junl Filliaert, Dr L. De Wolî, 0. Wattez, Adv. H. Baels, Hilarion Thans Onze Toekomst IV- Finantieele Oorlogspolitiek Voor duizende j iren leefde er ii! 'lOosten een koning met nai e Midas. Hij was rijk, zoo rijk als de zee diep is, en zijn kelders waren opge-propt met zakken goud, edelgesteenten en ijn uitgewrochte kunstjuweelen. Op een avond ua liet souper liet Midas zich met de lift naar zijne kelders zakken en, binnen gekomen, ging hij zich midden zijne schatten op een rocking-chair een Londrês zetten rook»n. De cigaar moest wel lekkor smaken vooïal dathet souper naarBelgischei keuken vervaar-digd geweest was en dapper met ecbt Fran-schen bourgogne overgoten. flet zieht van al dit goud, zilver en edelge-steente in den glans der eleotrische gloeilampen was echt feëriek. 't Begon iaat te worden en tijd om terug naar boven te stijgen, wilde hij va» Mevr. Midas geen bedssrmoen oploopen. Bij den uitgang gekomen... aai... Midas vond ziju sleutel niet meer. Hij had goed al de zakken al te tasten van zijn redingote es gilet, niets te doen. Tôt overmaat van ongeiuk,er was een cturt-circuit opde elektrische lijn ontstaan, zoodat hij vruchteloos op den belknoop duwen ' kon : 't rinktlde niet boven, en niemand kwam i hem ter hulp.Om kort te makin, Midas zat vast | in zijn kelder en bleef er vast zilten dagen aan j een stuk. Hij,de 1 ijkste man ter wereld verging j van konger en dorst midden een zee fan goud, ] zilver, edelmetalen en kunstvoorwerpeu. Wat moet die mensch toeh inwendig kwaad geweest zijir, inplaats Tan in al dat metaal — waar hij zelfs geen beet eten mee koopen kon om zijne grollende maag tôt zwijgen te : brenjen — zijn fortuin niet tôt eetwaren en j andere ruilbare voortbrengselen gestoken te hebben. Van af dit voorval dagteekent dan 00k die economische wet zoo waar in hare toepassing : Een man rijk aan geld is ai m ; een man die arm is aan munt, maar wiens vermogen de wereld door verspreidt ligt en rond loopt in voortbrengselen en ruilhandel, is ee*n rijk mensch. i Wat met Midas voorviel, gebeurde later \ nog met een gansch volk, met Spanje dan nog. Toen Colombus de nieuwe wereld, rijk aan mij»en, outdekt had, dan dacht Spanje er boven op te zijn en zeker tôt de rijkste koning-dommen ter wereld te bekooren. Al wat beenen aan'tlijf had, trok er op uit om goud te zoe-ken. 't Was erger dan de vlucht naar Egypten. De gazeiten uit dien tijd schreven zelfs dat op j den dag dat die ontdekking in het Staalsblad \ verscheen, geen een man met den noenestond | eten gereed vond orndat de vrouwen heel den ? morgen aan 't kommeeren geweest waren en " reeds aan 't inpakken. Heel Spanje trok naar i Amerika en ondertus9chen viel de handel, nij- ! verheid en landbouw aan 't kwijnen en eindigde met te sterven. Kortejaren daarop was er geen land ter wereld zoo rijk aan geld en goud als Spanje en tevens zoo arm aan eigen pro 'ukten. Een tijd lang was het mogelijk tegen klinkende munt het levensnoodige aan te koopen ; maar kort nadîen toch onderging Spanje het lot van Midas ; en de economisten besloten : een land rijk aan geld, maar arm aan grondstoffen en exploitalie is een dood land ; en ve> der : eene groote staatsschuld maar degelijke nijverheid en productiemiddelen zijn veraf te kiezen bmen ge-brck aan de eentegrowÊsloffen èn rijkdom èngeld. Wanneer ik die twee voorbeelden aankaal, datj is het enkel om er een besluit uit te trek-1 oor den tegenwooi'digen tijd. «àii,,nm sub soie, niets ni u s onder de f • goschiedenis van Spanj - is zicfi aan het, iuwen met Dui'schlan 1 eu de Midden-" rijken. Heâlemaal omslofea door de Bondge-î nooteu, moest Duitsçhland *ier jaar lang op igen kosten leren. Import was er niet moge-lijk, loch niet op groote f:chaai, en de manities vverden uitsluitend geleverd door de Arma Kiupp en een consortium vaaKaltgeselsehaftea De Koning te Brugge !n ons nummer van 28 Okt. gaven wij een voi-ledig verslag over het bezoek van den Koning te Brugge. Het doet uns genoegen hieronder de woor-den zelf van den koning te kunnen aanhalen. Aile r?chtgeaarde Vlamingen heeft het ver-heugd dat bij i.e plechtige intrede des KoniugS te Brugge, al de redevoeringen in '1 Vlaamsch waren. Maar met nadruk heeft onze Vorst de boteekenis van dit feit willen doen uiiseliijnen. Namelijk, toen hij de troepen op de Groote Markt in wapenschouw had genomen, richtte hij zich alleen naar het standbeeld van Breydel en de Coninck en groette de Vlaamsche helden van 't verleden, zooals die van htden het voor k?m hadden gedaan. In zijne redevoering sprak hij de volgende woorden : « Bruggelingen, ik druk u, in naam van 't Vaderland, mijne bewondering en mijne erkentenis uit Toor uw manmoedig gedrag. Gij hebt u waardig getoo.nd Tan de helden die de geschiedenis uweraloude stad opluisleren. En gij hebt eenen schaamteloozen dwingeland ge-toond dat een volk, dat vrijheid als zijn opper-ste goed aanschouwt en zijn reciiten met de wapens in de hand weet te Terdedigen, niet onder 't juk kan worden gebracht. » fleil aan onzen Koning voor die woorden vol manneiijke âerheid ! Dank dat hij bij de eerste plechtige intrede in de verloste hoofdstad van î WestTlaanderen, in kloeke Vlaamsche tonen tôt | ons folk sprak! Dit feit is beteekenisvel en l opent de blijdste verjezichten op de toekomst. Een vraagje aan den FHnistcr van Oorlogf, ten voordwle oî3Z«r jongens Sommige onzer hoogere officieren schij-nen bitter weinig gêdaan te hebben aan psychologie en menschenkennis, en schij-nen evenmin te begrijpen dat de moed der soldaten best door eenvoudige menschen-middeltjes kan hoog gehouden worden. 1) Waarom, als zij uit de slaglijn komen j en op rust gaan, de mannen van de streek j niet voor een paar dagen laten naar huis 1 gaan bij hun vader en huri moeder en <j broers en zusters ? | En als die toelating bestaat, is daar van I" hoogerhand niet op gewezen geweest 7) hoe komt het toch dat de jongens er zoolang moeten op wachten soms. Onze bureelratjes zoudén eens moeten j duchtig op de teenen getrapt worden. i 2) Als 't zijn kan, waarom onze d«od-| vermoeide jongens niet in goe kantonne-| menten geherbei'gd? Ze hebben nu al lang | genoeg op vernielde dorpen en in stukge-\ schoten pachthoeven moeten huizen, en in ; den modder moeten ploeteren. Ze hebben er zoo'n deugd aan,eens weer onder de men-schen te komen, én het gewoon stads- of dorpsleven een paar dagen mee te léven. We moeten niet bang zijn onze Yzer soldaten een weinigje te bederven. Dat kan hun niets dan goed bijbrengen. We kennen genoeg onzen Minister van Oorlôg,om te weten dat dit vraagje niet in doovemans ooren zal vallen. ofte" zoutmijnen die de noodige stoffen tôt ver-vaardigen van munitie uit den schoot van het moederland moesten halen. Al wat handen had moest de zout-en koolmijn in, ni. omdat zout de basis uitmaakte der nieuwe gaz en explosi-lifve formuler, en omdat kolen naar Holland moesten uitgevoerd in ruil voor eetwaren. Zoo-f ver kwam het, dat 't gebruik der kolen voor de ! bevolking in den winter 1917 op 2 en half kilo per huisgezin en per dag bepaald werd en ' maanden lang 't gebruik van zout verboden. BRIDJIA. i 't Vervolgt. De Keizer van Oostenrijk wil afstasd doen van zijn troon. In Italie : 3oo.ooo krijgsgevangeuen en 5.ooo kanons. Bsifiscn bfons In Ylaanderen hebbei de legers gezamenlij-sen vooruitjang gemaakt. Langs de Hollandschegrens, ten N. Gent heb )en we een vooruitsprong gemaakt van 15 klm. Wij zijn in de onmiddellijke nabijheid van îent. Vô6r h#t Franco-Amerikaansch frdnt is er en 0. der Schelde een bruggenhoofd kunnen tangelegd worden in de streek van Welden In de streek van Pottes hebben deBritten met îen aantal troepen de Schelde overgestoken. Een duitsebe tweedekker schoot met zijne nitraljeuze op de markt Tan Sas-van-Gent. Diie jersonen werden gewond ; het vliegtuig werd leergehaald en kwam terecht in de vijandelijke ijn. KNQELSCH FRONT LONDEN 4 Nov. 7 uur. Onder onze drukking i s de vijand verpiicht geweest zijne slellingen te | rerlaten Z. Valencienes, maar steeds door onze .roepen achtervolgd hebben zij Viilers, Pol, Jen-aiu, Curgies, Estreux en Onhaing moeten ont-ruimeu.F-RANSCH FRONT PARUS 4 Nov. 7 uut. — In Argonne tieéft ons 5e legetkocps gezamentlijk met bet Ametikaansch leget met volmaakt joeden uitslag den slag gewonnen.Stoc-nendethand hebben wif de volgende ioepen vecovetd: Toges, Belleville, '^uatce-Champs, Noitval. Alleuse en ]ha{illon-sut-Baî:. Vléeî: te N. vecovetdén we heel het' Doschvan Voncq enChesne. Acgonne is ! au heelemaal bevcijd. ij [)elbruckls de eerste minister niet Een offleieel telegram uit Berlin looehent de )enoeming van Delbruck als eerste Pruisische ninister. ITALJAANSCH ERONT ROME De oorlog tegen Oostenrijk-Honga-rije is geeindigd.Sedert 24-10 heeft het Oosien-rijksch ie^er 300,000 krijgsgevangenen en 8100 kanonnsn verioren ; het Oostenrijksch leger is gansch vernietigd. De Italiaansclie voorwacht heeft Scutari bezet. Koizer Karelvan Oostenrijk zou aftreden Volgens het « Berliner Tageblatt» zou Keizer Karel eene vergadering gehouden hebben met zijne ministers en met de hoofden der verschil-lende partijen ; daar zou hij v'erklaard hebben afstand te wilien doen van zijn troon en naar Zwitserland te trekken. Voigens eene Wesptphalische gazet, hebben de vijf kinderen van den Keizer Gœdelboc ver-laten en zijn te Weenen aangekomen. Uit Budapest wordt geseiud : De aartshertog Jozef vergezeld van den zoon van Frans Jozel hebben den eed van trouw afgelogd aan den Hongaarschen nationalen Raad. De Socialisten en de Duitsche Keizer Uit Baie vernemen we dat deReichsdag zijne zittingen weer zal hernemen. Vandaag, Dinsdag vergaderen de Socialisten om eene beslissing te nemen betreffende het aftreden van den Keizer. be Tcheco-SIovakken op de algemeene vergaderiog te Versailles Bénès, de minister van Buitenland voor de Tcheco-SIovakken was aanwezig aan de be-sprekingen in de slgemeene vergadering van de Verbondenèn te Versailles ; hij vertegen-woordigdaer het Tcbeco-Siovaksche joever-nement. De Toestand Ze hebben veel gesproken en geschreven [1 sédert een jaar, zelfs sedert twee jaar - | van « het begin van het einde ». Maar het êinde bleef altijd achterwege, en werd al- 3 tijd verder en verder geschoven. We gelooven, steunend op de gebeurte-1 nissen, dat we tegenwoordig het einde I dicht nabij zijn. De macht van de Centrale | Mogendheden wtrdt reeksgewijze aan stuk- jj ken getrokken en ten pletter gebracht. | Duitsçhland ziet, een voor een, zijne bond- g genooten afvallen en den vrede vragen. \ Zal het hoogmoedige, hoovaardigé, stomme Duitsçhland, na al de laatstledene neder-lagen op jkrijgskundig, politiek en diplo-matisch gebied, nog niet willen inzien. dat het den slag niet zal kunnen thuis halen ? Ze hebben in den waan verkeerd dat zij, « de Ubermenschên », den strijd moesten winnen omdat zij de macht waren ; maac die waan moet ras aan 't verdwijnen zijn: rondom hen is 't niets dan neerlaag en capitulatie. Op 't Belgisch front zullen zij waar-schijnlijk een paar dagen trachten stand te houden op den vaart Gent-Terneuzen, en ten Zuiden van (îent op de Schelde, die loopt langs Audenaerde, Eyne, Asper, Gavere, Eecke, Seeverghem, Zwijnaefjde. Langs den Westkant van Gent zijn Afsné en Drongen, na hevige gevechten, over een paar dagen, in onze handen gevallen. Zoo onze troepen nog een stootje vooruit kunnen komen in 't Noorden en in 't Zuiden van Gent, wordt de Artevelde-stad onhoudelijk voor den Wjand. En eens meester van Gent, kunnen onze troepen weer verder vooruit, door zijdelingsche bewegingen, naar den Dender toe, en naar de Schelde. Zal Duitsçhland niet eerder het voor-bêeld volgen van Oostenrijk en Turkeye : wapenstilstand of vrede vragen ? Zoo Duitsçhland zich hiertoe beslist, dan moeten onze voorwaarden voor hem eene duchtige les wezen ; en Duitsçhland wete van nu af dat zij de overwonnenen zijn en wij de overwinnaars. We willen geen opgedrongen machtsvreda ; maar willen 00k niet dat Duitsçhland nog ooit bekwaam z'j zijn booze laffe listen uit te voeren. Op 't Italiaansch front wederstond de vijand tôt op 't oogenblik dat de wapenstilstand werd geteekend : De Italianen namen Revereto in, mieken meer dan honderd duizend krijgsgevangenen en namen 2.200 kanons ; de Italiaansche rui-terij drong binnen Udinè. Over Oosfenrijk koro^n nlle sî»#ar Ifgen-■ i> j, f I) • it*. î, !i ■ r. k • h j ut, t i-. dat mv i-f 1 (le )cid< ; van (l.i.Oos-tenrijksche ojil.ig.ipSRij, wei \ïi waar vermoord is ; Andrassy heeft zijn ontslag ingediend, en Karoiiji riep daarna de repu-bliek uit. Flotow is belast met het ministerie van buit'Milandsche zaken. Een radiolelegram gericht tôt aile de volkereu der wereld kondig). ons dat het Hongaar.sche volk de vreedzame omwenteling heeft gewonnen, en dut Hongarije nu een demokratischen i;n onafhankelijken staat uitmaakt ; het Hongaaïsche volk werpt aile verantwoor-delijkheid van den wereldoorlog op zijne verdrukkers. In Duitsçhland begint het 00k leelijk te st...: De vereeningen der werklieden heb-Den te Stuttgart voôr het koninklijkpaleis, levig geprotesteerd, en de alzetting ge-îischt van den koning van Wurtemburg. De Keizer zelf stuurde aan zijn kanse-1er een bericht waarin hij meldde dat aij verlangde zijne nieening te laten ken-le» nopens het wetsvoorstel over de her-nrichting van het Duitsche Rijk. In aile geval zal ér eene heele omwenle-ing gebeurtin in de inwendige inrichting 'an Duitsçhland. We meldden gisteren reeds dat het mili-air kabinet van den Keizer onder 't bevel, Mom zoo te zegen onder de voogdij, komt ,e staan van het ministerie van t orlog. We zijn niet gewoon profeet te spelen ; (vij houden ons bij de droege opsomming lezer feiten. Ze spreken luid genoeg door lenzelven. In JVlemopiam. JULES DECLOEDT, kocporaal uit Oostende ; LEO VERMANDEL, soldaat uit Ant-werpen ; EMILE GILSOUL, soldaat uit Rivière; JULIEN GEERAERTS, soldaat, Boom; GARLOS LETZER, soldaat, Antwerpen; allen te Bourbourg begraven. Eene onverbiddelijke /iekte maaide hen in korte dagen uit ons midden weg. Ter-wijl onze moedige soldaten den weg naar hunne haardsteden openbaanden,lagen ze te zieltogen. En hun geliefden die ze reeds vier jaren met moed en geduld afwaehtten zullen den troost niet hebben hen terug te zien. Op hun lijdensbtd gekluislerd, zweefde voor hun koortsige biikken de gedachte aan het ouderlijke huis, nu eindelijk uit de gehate ijzeren klem verlost. Mijn geliefde jongens, wat al lijden hebt gij in uw angstige doodsuren niet door-staan, gij die vier jaar moedig uw vader-landschen plicht gekweten hebt, en die al uw ontberingen zoudt vergeten hebben, in den eersten z«en uwer geliefden ! Wij leden met u, wij weenden en baden »puw graf ! Wij troosten ons bij de gédachte dat gij met zooveel onderwerping aan Gods wil het offer van uw leven hebt gebracht. Een troost zal het zijn voor uw geliefde ouders, vrouw en kinderen, te weten dat gij in voile vriendschap met God van hen zijt heengegaan, en dat gij dit ellendi* leven met het eeuwige hebt verwisseld, gesterkt door de H H. Gerechtén. Op den vooravond van Allerheiligen en Allerzielen,zullen we nog op uw graf bloe-men komen strooien en bidden. Wij weten dat gij eeu beter leven zijt ingegaan waar de dood niet meer heerscht m&ar de eeuwige onsterfelijkheid in Gods schoot. C. SGHERPEREEL, aalm., Z 126.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes