De Belgische standaard

2305 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 05 Mei. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 17 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/rn3028qt8j/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

-S à m,i »** & t B ô ic.531 Zatenia.0 5 Mr.i . h'1 J 1 lilisïaisiirssîi ; tn* *aw - ,'{ yOTP ïî.'S*'£?iS: îaitesJ ."r. i.^-a ï >- « •- g $•$] t -— *i«»; tteUs***- jfe, "S .5 . I IRASftk "' • 7 -i ■ WB£f- -, I K9t: Q I • •W!f*R 1îs»^ I mssBii S?. s.J1 6 |a< |MS»«^p ftii «I» DE BELGISCHE STAnDAARD | GPS T S î, 2 * B B a S E » V-Ll A « .STa » ï/8 ai* '< * E .'ciiîv", ssr.i.-#--fi.^6 ?.d* rt#«J Bj «-<*- * ? rr-r^HT"^ 8 A ART /^/CfTTrs^ ■*""* -r ""'""" SlSàTe?"•Besfeuur>dei;"?"" f*» w1 Faite Medew&rksrt ; M. fi. Belpalr#, L. Duyke», P. Bertrand V«a «Ser Scheldea, Dr Van «le Perre, Dr. J. Van de Woestyne, Jaai Filikert, Dr L. De Wolî, J. Simon*, 0. W*Uez, Adv. M. Baeîs, Hiianon Than*. De Toestand DE GEVOLGEN VAN DEN duikbooten-oorlog ~ o ~ Sinds 1 Februari, dag der uitvaardigirij vaa den duikbooten-oorlog zonder genade tôt einde April, — dus in drie maandei tijd, — werden 686 schepen, toebehoorenc aan neutrale raogendheden, in den gronc geboord. Eenderde van allegezonken schepei hoort toe aan onzijdige landen. Het gela schepen in deze drie maanden gelorpedeerd bedraagt dus ongereer ao55 bodexns. Nemei we een middelmatige maat van duizend toi per schip, dat maakt twee millioen ton dii in zee verloren gingen. De neutralen verloren ongeveer zevei honderd duizend ton, het verlies aan koop vaardijsterkte. der bondgenooteu beloop dus ongeveer een rniliioen drie honderc duizend ton, 't zij 45o duizend ton pej maand. Het verlies is echter grooter, ver-mits het verlies der maand Maart zes honderd duizend ton b^droeg en naar de g^tui-genis zelf van Carson zelf, het geta! getorpedeerde schepen steeds stijgt in aan-zienlijke verhouding. Met zekerheid kunnen we niets vooruitzetten omdat geene statis-tieken werden afgekondigd. maar de opge-geven middelmaat is in geenendeele over-dreven.Van dit standpunt uit, mogen we zeg. gen dat de gevolgen van den duikbooteii* oorlog' een echt gevaar daarstellen voor wat betreft onze bevoorrading en ons over-wicht in koop vaardijsterkte. Het wordt overigens, door de Engelsche ministers niet meer ontkend. Eenige statistieken zullen het voîdoende bewijzen. De neutralen verloren : Noorwegen, 4io schepen ; Zweden, 111 schepen ; Hoilaud, 6 r schepen ; Griekenland, 5o schepen ; Span-je, 33 schepen; de Ver. Staten, 19 schepen; Pera en Argentina elk een schip, Deze schepen werden door ens bevracht, is het verlies van het schip tenhste van de neutralen zelf, het bedrag van de vracht valt op ons neer. En nn mag men zich terecht afvragen indien, in een nabijen tijd wij nog op de neutrale vloot zullen mogen rekenen* want de verliezen zij a z6o groot dat zelfs voor ontzaglijke bevrachtingsprijzen de eigenaars voor ,het gevaar zullen terug-deinzen. Immers in 1923 was de koopvaar-dijvïoot van Noorwegen 1.300 schepen, deze van Zweden 83o schepen, deze van Holland 4oo schepen, deze van Griekenland 3oo schepen, deze van Spanje 43o schepen, deze der Vereenigde-Staten iouo schepen sterk. De ondergane verliezen springen dus in 't 00g. Alleen Amerika kan tegea de duik-booten-oorlog op. Moest deze toestand ,nog eenige maanden aanduren, zonder twij-fel verliezen we de koopvaardijsterkte der andere neutralen. Ook voor de Bondgenooten zelf zijn de gevolgen van den duikbootenoorlog hoogst na-deelig. Wij verloren in de drie maanden een millioen drie honderd duizend ton. De rier zesden van dit verlies komen Eogeland ten schade, 't zij 875 000 ton, een zesde komt voor Frankrijk in rekeuing, het laat-ste zesde gedeelte de overigA bondg-iioo-ten (België, Rusland italsëj Onderg aande tabel zal alies verdaidelijkeu. t Sterkte der koopvaar- 1 dijvloot in igi 3 Verlies in 3 maand. 1 Engeland 12 millioen ton 875.00© t. I ffankrijk i.5oo.ooo ton aiG.coot I — Nemen we nu aan dat deze verhouding nog zes maanden aanduurt, da» daalt di engelschekoopvaardijvloDtop 10 rniliioen toi en de fransche op 900 duizend ton. Jamaar, v6or den oorlog wist Duitscb land zich op te weiken tôt de tweede mo 1 gendheiJ op zee met drie milloen ton, en on die. vloot le verkrijgen wrocht het 35 jaa aanhoudend door. Men mag dus zeggen du in de laatste drie maanden de Duitscher r de vrucht van dertig jaar arbeid in dei grond boorden. En de duitsche aanmaal 1 van schepen, bedroeg, vôor den oorlog l éen derde meer dan de engelsche. [ Dit is de schaduw-zijde van het tafereel i zegde Lloyd George, de licht-zijde is deze [ De duikbooten-oorlog trok Amerika il , den oorlog. De amerikaansche koopvaardij 1 vloot bedraagt 1 milloen vijf honder* 1 duizend ton, waarbij zes honderd duizeni » ton dienen gevoegd van de aangeslagei duitsche schepen die zich in de amerikaan , sche havens bevonden. Deze aanwinst ver , goedt ons wat we aan neutrale vervoer , dienst verloren, maar enlrel voor deze dri i maanden. Een onschadelijk-maken van den duik booten-oorlog is dus hoogst noodzakeiijk VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN £ | Een Wonderlijke Tocht van Twee Belgische Vliegers boven Ghistel ; Men weet dat te Ghistel het bijzonderste duitsche. vliegplein is aangebracht.Het werd reeds meermalen gebombardeerd,maar nooi! kwamen we de wondertoeren te weten dû bij zulk bombardement gebeurden.We kunnen toch 't volgende meedeelen : Maanden geleden stegen de Belgische vlie gers Jenatzy en Rollin in een tweedekkei Farmari op,om het vltegplein van Mariakerke met Paascheieren te begunstigen. Boven Westende, gerochten ze plotselings in een duitsche vliegersescadrille dat van Duinkerke v/eerkwam. De nacht was pik-donker, maar Rollin verkende een toestel in de klaarte van de maan die een oogenbiik door de wolken brak. Een zelfde gedacht kwam de beide Belgen te binnen : de duitsche vliegtoestellen opvolgen om een slag te slaan. Boven Ghistel gekomen zien onze vliegers de duitsche t maten » lichtteekens uitzen-den. Van opden grond worden andere lichtteekens gegeven en een vuur ontstoken. In de klaarte zien Jenatzy en Rollin het duitsche vliegplein heelemaal afgeteekend. De duitsche vliegers dalen neer en de lichten dooven uit. Onze vliegers doen met hun zaklampje dezelfde teekens. Weer worden de lichten en het vuur aangestoken. De Farman daalt. De Duitschers staan buiten de hangars. De , toestellen zijn nog niet opgeborgen. Op 5e meter hoogte gekomen laat Rollin plotselings zijn vier bommen vallen midden de groep duitsche vliegtuigen. De luchtverplaatsing is zoo hevig Hat de Farman wel honderd meter hoog geslirigerd wordt. Maar dadelijk daalt hij weer en kruistop ao meter het vliegplein op en af. Rollin doet zijn machine-geweer , werkeneii mitraijeert de Duitschers en nua tuigeri dat het. een aard heefl.Na de eersten schnk werden op de beide vliegers, gewe-ren, machinegewertn en shrapnells afge-vuurd, maar deze ontploffen op duizend meter hoogte in 't ijle. Behouden kwamen de beide vliegers dan [ i weer. La ter werd uit iekere bron vernomci i I dat verschillende hangars vernietigd en eei 1 | tiental toestellen verbrijzeld werden. Haast een sprookje uit duizend en eét nacht, hé ! 1 De Belgen op 't Russiseh front ^ We hooren niets meer van onze Belgisch Thankmannen op het Russiseh front.en tocl zijn zij er nog aanwezig en doen nog dage t lijks van hen hooren. Het gaat op 't Rus sisch front, tegenwoordig, gelijk op he ' Belgisch front : « Niets te melden », maa evenals hier, gebeuren ginder kleine voor [ vallen, die weliswaar geen verandering il 1 den toestand brengen, maar toch als afzon derlijk feit bewonderenswaardig zijn. I En onze Belgen zijn er steeds bij. Laatst j maal hebben ze een Oostenrijkschen gepant j serden trein buit gemaakt ! Geen klein bie] . hoor I Zuidelijk X... was de batterij-comman . dant Oudenne met de twee motocyclistei » Paul Jans en Paul Bodson op verkenning langs den weg van Lemberg wann#er ze il . de verte een gepantserden trein gewaar wor den, die daar stiile-staat. Achter hen kwa men gepantserde autos. Onze mannen snel Ien er op aan, maar bestatigen dat de treii bcwaal't wordt door een wacht van eei twiniigtal soldaten. Als ratten kruipen de drie Belgen dooi de schildwachtlinie heen en konden han bommen plaatsen achterwaarts den trein. | De ontploffiug der bommen belet den trein | het achterwaarts stoomen, daar de riggels mede de lucht invlogen. Dit werk afgedaan, stormen de drie gepantserde Belgische autos op den trein aan, mitraljeeren de wachten. De aanvoerders van de autos springen af. ! haken ze aan den trein vast, spelen machi-• nist en brengen trein en autos in de Russi-sche linies. En de Russen konnen aan dien kunsttoei der kleine Belgen een puntje zuigen, van belang 1 Zeg Vogelken! Zeg, vogelken, zeg, Waarorn vlucht ge niet weg Van dit eenzaam, ohmen3chelijk oord ?... Wat houdt er u toch Om dat huizeken nog ! Waar dat 't al ligt verdaan en vermoord?... Was 't hier dat ge vrij Met het Lentegetij In het dak kwaamf nw nesteken slaan ?... Was 't hier in het rond Datge kweelende kondt s Met uw jongskens 't geluchte iDgegaan?,., En hebt ge geen bang Voor 't gevecht en't gedrang Voor de do'od die hier spooktinhet rond?... Ge zingt tooh zoo blij En ge fladdert zoo vrij Als het ware er geen nood en besiond ! En is 't geen gevaar Dat klein poezeken daar Dat zoo lieflijk in 't zonneken rust ! Is 't uit met den strijd En met haat ende nijd ? Is het vreê dat uwberteken lust ?... Lief vogelenschaar Vlucht maar lustig te gâar • Naar uw neaîjes gedoken in 't dak ; j Zingt lustig en luid I Fluit het overal uit ï Dat de vrijheid u nooit en ontbrak 1 f 31-4-1917. V, V. B. G. 131 - 12e Gie. a 1 ; Ooplogs t ' BELGISCH • FRONT 3 Mei, 20 uur. — Wederzijdsche artille \ rie-strijd om Dikscauide en Steenstraet î waar ook een bommengevrcht woedde. î FRANSCH FRONT Parijs 3 Mei, iauur. — Naar Chemin de - Dames schermutselingen. In Champagn 1 ! verijdelden wij handslagen en namen ee r ; sti-lling in om Mont-Himt, waar 220 krijgs " | gevangenen in onze handen vielen.yVerken 1 ners-gevechten op den Linker-Maasoever. De Engeischen vallen de Hinficnburg lînis aan 1 Londen 3 Mei, 20 uur. — Een verwoe* gevecht is aan gang tegen heel de linie va t Hindenburg. Langi den weg AcheûHe Vimy*namen we reeds ta'.rijke stellingen ir ) ! I De weerslag van den duikbooten=oor!oj In Engeland hebben de jongste besprekin ' gen over den duikbootenoorlog heel wa 1 opschudding vc-rwekt. Lloyd George heei besloten de admiraliteit herin te richten. Si Carson, deoverste, zou aftreden. | . Aile overtollige invoerzal afgeschaft wor | denom over zoovèel ton mogelijk voor he | leger te beschikken. ! De conferentie van Stock holm. | Heden begint het internationaal socialis i ' s tisch congres te zetelen. De Fransche ei . : Engelsche socialisten zijn niet vertegen ; woordigd. Huysmans is er en heef' de hoo| | uitgedrukt naar Petrograd door te reizen | ^ n liui« 1 De Toestafid op 4 Mei 8 uur I De Engelschen dringen d ï liiiidenbi?rg^llfîie binnen j LONDEN meldt : Van af Oueant tôt N, ! Fresnoy woedde het gevecht den dag door. ? De vijand wierp massas troepen in 't ge-{ vecht maar kon ons opdringen niet stniten. ï Wij drongea de Hindenburg linie binneii S W- Queart en behlelden de winst. I la den omtrek van Cherisy, weg van : Atrecht-Kamerijlr, d^den we belangrijkt 3 vorderingen, 5 Wij namen Fresnoy in en een loopgrach-® tenstelsel dat zich op 2 inijlen Z. & N. het j dorp uitsteekt. Wij drongen ook in een ' loopgràvennet N. Oppy. Het gevecht woedt aan. Honderden krijgsgevangenen bleven in ; onz,e handen. I We schoten 8 duitsche toestellen en vier ï draakballons neer. Een onzer vliegers keer-f de niet terug. | PARlJS' meldt : Nogal levendige artille-i rie-strijd" op het Aisne-front. Reims werd schrikkelijk gebombardeerd. We namen een veertigtal krijgsgevangenen, bij een handslag te Braye-en-Laonnois. Wij schoten gister 19 duitsche toestellen neer. Wij^ bombardeerden de statie en de j werkhuizen van Thionville. Wij wierpen * aSoo kgr. bommen op. het vliegplein van ; Sisonne. Maxiko mat Ami- ika Uit Washington wordt gemeld dat onder-handelingen aangeknoopt ziju tusschen Me-xiko en de Vereenigde-Staten om tôt een verstandhouding te geraken. Mexiko geraakt bevreesd voor de gevolgen I Onze Congo in den Oorlog. Een brief van Mgr Roelens e e I (VERVOl.O) t | Bijna twee jaar lang, was i.et gedyiig: l « De Duitschers hebben hier aangevalîen, s \ hebben daar aangevallen,en zijn onverrirh-e i ter zaak teruggekeerd ». In tusschen tijd had a ' men op de grenzen i5.ooo zwarïe Kongo. leesche soldaten verzameld. Eerst moesîcn zij de Engelschen gaan helpen in 't Zuiden van het Tanganika-meer : want de Engelschen hadden geene soldaten om aan de invallen der Duitschers te weerstsan. . Drie maanden lang hebben de Belgische troej en den Duitsch belet in de Engelsche bezittii:-gen te dringen. Eindelijk waren de Ei'get-i schen in staat hun eigen te verdedig.er;, c'a 1 de troepen van het Zuiden mochten 1 aar - het Noorden vertrekken. , ? Eene reis van 700 of 800 kiiomeiets, [ over bergen, door rivieren en moerasst'Ji, ; sonder bruggen, door negerwegfl«j«-s, ws-l y 't een voet breed ! Zij kwamen toch de eenfn j na den anderen aan den Kivu toe, < p 't laatste van iqjô en in 't begin van 19if) 1 ïoen ze alien op hun post waren, klonk t het ordewoord: « Vooruiî, naur Duitsch r ; Ojst-Afrika ! ». Langs drie karUen vitjen ' onze mafuen h< land in. Bij de Duitschers . î was het « Sau*«' q ai peut ». — Driemaal 1 hebben zij getracht onze vooruitrukkende troepen teyea te houden. Vruchteluos i ledere niaal werden zij verslagen en ntors-ten achteruit. In d rie maanden hebben de Belgen met l hunne zwarte Kongoleezen, gehee! het Wes-\ tergedeelte van Duitsch Oost-Af'rikà ver-overd en hebben Tabora bezet. Ilunne taak is ten einde. De Engelschen die langs het Noord-Oosten in Duitsch Oost-Afrika ge- ! drongen zijn, hebben het overige van de streek bezet. Men zegt dat zij, voor den f oogenbiik de iaatste standplaats der Duitschers belegeren, tusschen de kust-Jaboja en Ny'assa-meer. Maar over hetgeeri de Engelschen, alhier doen, hebben wij nooit I geen zeker nieuws gehad. Negen mijner zendelingen zijn met de I troepen opgetrokken, aîs aalmoezeniers. I Twee zijn nog te Tabora: P. Verbeke en ' ? Dumortier. Twee zijn op den ?er.;g ncht IT a ng' a r i ik a - w a a r t s : P. Delhi udt en P Feys. De anderen zijn reeds aan de Tanganika of zijn belast met de garnizoenen of hospi-talen achter het front, De Witte Zusters zijn werkzaam geweest in drie hospiialen. Zij houden er nog twee : een te Kigoma en een op de Lukunga. Het derde is opgeschorst sedert vier dagen. Geheeldeu tijd dat de 001 log alhier duur-I de, ben ik te St. 'Pieters Thielt gebleven. ; In Oogst laatstleden, ben ik de zendingen, | die op d'*n Kivu en noord den Kivu geîegen zijn, nog eens gaan bezoeken ; sn den n December heb ik St. Pieters Thielt veriaten en ben ik hier te Baudewijnstad den 28en aangekomen. Nu hebben de Belgen op de meeren Ki^u en Tanganika allerhande vaartui^en. Op het Kivu-meeneene canonière met essence, twee motorbooten, waarvan een aan de Duitschers ontnomen ; vier ijzeren schuilen van 10 tôt 12 meters lang, waarvan ook eene van de Duitschers komt ; od het Tau-ganika-meer, een stoomboot, de gewezene « Ddcomniun » dien men hersteld heeft eu in den «Vengeur » herdoopt ; t.gn grooto nieuwe stoomboot van 5oo ton « Baron D'Ha? is » genaarnd, die met petrol gestookt wordt ; een kleine plalte boot, met essence, de « Netta » die 4o kilometers per uur kan varen; een remorqueur, de « Tanganika » die eene lange breede barge-schuit

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes