De Belgische standaard

165 0
04 januari 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 04 Januari. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 05 april 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/qn5z60dc20/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

> zàc Jaar — Nr 29 7 (854) // r Ve-TP?, Vrijdag 4 Januari 1918 £ - 3 c. est* sa! iïi s ■*, seutîi-às» •• lx~ H* -.3?^ •;! F ^ m «• f î* 'î Umé ,-ïiiï*'3 sife&aslfîs, 1 «' ' t£sSî«B 'f £■&■' 't 5 lascftad ir.. '-Je « Stfttliai $.80 PÎSaM?.» -'S « DE BELGISCHE STAnDAARD o p s r 1 & m BBBBSB ' VIC& ; s tt» CogaiUa gSBSSÎÎS US M3SS» § ^ Slaiaa ftanksffi" digingas « 1 *8 re/pal <*S0crGrc*B rkclâMbn ;. wS.getss oveMraaa» fewaït uzzQXÏ1 P rra ; ftuâa Mêtetwkên : M, s, Berfpaïw, L, Dayk«ri, P.Wiai ¥*a te Sshaldoa, Dr Yaa de P«r», Df. J. ?« *• Wawtya., J«ol Filiiaaïi, Dr L. Os Waif, J. «««M, 0. Watte», Àdv. M. Baela, Hikrl.a thaM Iets over onzen Congo iTeel ht ht ge ores Gong «oorea kiappta, | ar en o.^waar, o< ?acier vc«l tega-istrij - 1 s Ik wii U »List > teiieu over politiek | oestanr, over o s ? :~t of toe'koœst, dat | it mij ai ï,iet s?- Wi] MissioEÊiiss^ | gaaa smr Cjyjre om de iaecschea t« | tchavea, en se tor 4e ware le«r vaa 6ad | breage^. Nu, s -* uns |ocè te vemohtea | 't ïs cète w ike manschen moet ge ze | •si ketmcn : om 2« U feaaaea moet g» | aae taei veratass, ea om én (aal goed te | slaas la er meer daa gs*f»atieakaïïde | odiSg. Wtn es geteruikea muet ge ait# le | ur grande», ois 4i@t baoneTeorea te hoo-1 i ea door hon^a Mg>m te lieu. Niet, ira | »* Wfg, ailea op earopseaeh willea | a*-«*Iea : De gebraiksa «âîe goei, of ou- '? tcebiilig zi|a Jîeaen bewaard; «as des ! ré van 'l foimosi g? met veraaderaa | ge m&At mouàlers. Zeker de iJ«ehî6 \ vreoaitfi, gebfuikeà en ztâtu disaen g®î»gegaaîi ea de K«rk iat 4e eerate sœ ss verbiedes, doeb, >£ iiu ailes ouste Eufo-«*«k©|beseha?iï-| lié «i^eksnmrà?.. AI« ga l«i*. ove G(- go kest moogt ge t Booii : ralgtsiUte&xi , mtft é&ïï ^-aat «Isa bal u». i uogai Is : i gebruikea ait oi s î Àatwerpaehe Ksœpsn jn bijiai'gs tieaeifdi; aiftt sis dese van surïsc-ÀmbâGîï j Toerbadd. Iq Goago ik tcrsebtlieË oa Uai ea sedea ea gebrai-tu ?*a sUeefe. ' ■ e.ck. Est neger van a»=ï ssi isisia ■ 'sw«r "«as cea neger ait *yoia.be À!s g ..a wetî a&t Beigiaeh «f-go tachlïg masi s o gtool ta ala Bdgië it «ail ge foegsiîjpen >.- ai ds iageu Cosgo m r^rgchilien mt% Kai«aga bi] * uorbecid. a verte-8«J» ea ï-rgsalsdie ik U ga verbalea erdea afgelaisi&ra op ntijue reizen eu isâiaîttc.iten ia Mayomba. Mayombe, lîgt ia dea iagea Gocgo, ia «r bebosebt eu bergacaug. Waar de ïyomt^ sireek joint. *md*gt m begïnidaar œea «iet t'ukkoord «ver in aile gefal ik isde eu atbkïi \ carie van M»yombe âscfaeî» Baaaa «u ■ sta i ea dci>. Poriu-iS'SC'ilCf: Coag4 ; ISJBJ bîj d<t ViIiS" ntïiiflgii der Kauga'a, Vatta't, Moos«'a, bij t Bisacui, tuz. i ■■ 't - xi", m-3 ' * ia ret é<|aàtorlal'j > ' is ■. .-u tan roi.-i 1900 st de bfankea iu M. yoœts motziQLgm ; 1908 k^am ik <iaaï\ Latea we au, eeas 't kort xieu, bt de Mityombea lerea, at ze getoovea, «- welke taaae b^Jâoa-rste aedea ea gebratk^i ïija I, Hoe levm de Mayomèen la 't Dii idée v&u 't hoscà, nom* bovea op n b^rg, sowé op keliiâf, kappen de asnen fce Loomc. om, rai&ea se wat ait s 1if«g, ».«ar «e vier boekeo, brandeh B>-s ea klein hoai - ( e>> de pisals* voor a«,t ■ipbt g-A-éeû D^r, nsf-n de baltea U zettea, wordt de gron i wat ge?ff§<i4jea >ge!toogd ea *.■ >:, 3 &œptc Daa xet mea de &kea in dea gro» , biadi de waadsa vaa -, fcat as» de s;«.krs y{<tî, en 't bladeren >k wordt op dst %ile« rastgemaakt. De o^ezegde marea faa de bat of woaieg ja ia vleehtwerk vaa palnalaitea. 't Dak «en derds la;~gsr dm 4$ bat aeif en aîeekt is a m eea dsr g«r«la over : dat ia de faadha. la &~ a gereï waar de veraadfca , wofdt «en op aiitg |ek»pt y.u eea i oaa fcoog en 20 cm br=-<-et of wat raeer miader ea op t• 3o cm, van dsn grond: ît iâ de dfurholte. Daar sievkt man zoo •ad ea jsgo kw&è\d het gast een^iuk vlecht- erk voor • sai . - de deur is gemsakt erstersef achruwcr- jbest#«n tjet, 200 m:n ' tafsls ni sioelr: n hlokaksn ho^; / b mafj« ea de i,eger is geritfd. Bo deur is op eea 5oi«l em. van den grond, ieop* dat de kleiae kindeien aiet gemakkeiijk baiiea, 20 de kieksas, ferksos, achapen enz. niet te gemakkeiijk bint ea aoadea komen al^i de dear opeE is. Man ea vrouvr, ieder heeft sija hais, en zoo ia 't vrasptuk op-geiost, wie de broek draagt, mau of vrouw, et liever a eea, geen 1 a« beldea drasgt een broek ia Congé, ina&r ieder is baas in sija hu;s. De vrouw beeft baar bais vol potten ea paui«n eu kxuiken ea aardewcrk, »a maudekens en kotyen vaa aile slag ea soort: te begiusea met ètu grootea korf die op den rug gedragen wordt onderstcand door eea breede koord die over 't voorhoofé sp&atj tôt het kleine mendfkea met deksel' ] tje, waar gpaaoaehe peper ia bewaard wordt. De maa heefi eea gewesr, met vuurateeu, eea bed, een atok om te gaa», eea kraik om waîer te driakea, een koffer om «ija " Liatbongo'â ", zija rijkdommeo, ia le berges, Gilcbassen om palmwijn le trekken, een reep om ïa de pe.imb«omea te klimiuen en datk hier of daar een postaurken of e«n «piegelken en dat i» ai. Zoo ira 't dorp cp« geric'bt is, wor«tu acaur Uéetjt hut wai baË&aG6iîtiikcn gspisat, ea OLdcr die baï aaBstrmikea Siftijt moeder de srouw de aaseàe, ce af?al vaa groentea, de baûaaa-sekiligia, ;€;hz. esz. ea dai is ds " Y^Ia" of de "Mayala" den achsérail. Daar bsbben de kïekeaa, eeadea, geivi#, seàaptiE/ trke ai, fioadea '<rli aptl; Waai dat ioopt si Ls, en gee.<: eakd «i -.r wor H gevoed ; »vik zoelst xijaça kvBl. GôWJOiAtjy wordea ds Luises in twse rijen gessî, en de piasîs die opea blijfi ia de u N^aada du koer, de dorps pk^ts. In '% mïàdtu à*r piaats ataat d« " Mo&mc ' een «siak op ; îer siakea, waar-onier de " ta ai-ta œ " of groota trommti Siaaî Die 4< Msaîize" dient -roor getaeeate-huis, ostvafcgïtSËâl, berberg, sprsekaaal ea \eor ailes wat ia huis niet gemakkebjk kaa gebearen Dâ*r 00k braadt gewooalijk een ?uûrkei),stnûGien de maaaeu hua p)jp-kea, en wordt bel aieu ss vaa dea dag en vaa de sireek besprokea. Van de eeremoaie van 't overbreagea vae. 't dorp, van de " akrisb" of oeeidjes der|getsten, zal ik aiet spreken dat sou oaa te ver brec^en J03. BRUYNSËELS Mis«ioaai is van Scheut Aaim. der Lsaciers (Eigeadom ea verbodea aadrak) ('t Verrolgt) De oieuwiaarwensch van generaai Pcîain & van den Keizer Tergelegeaheid vaa aieawjaarheeft généras! Petsia tôt* zijiâ iroepta^, een dagorde gerieht waaria hij zegt dat het lot van Frsakrijk de voortzettiag van dea eorlcg vraagt. Het iagrijpeu vaa de Vereei igde-Statea rergosdt èe deserteeriDg raa Buslaad» Hoop ea beirou wen i De Daiiacj'ae Kr-isier vaa zija kaut, aa de zegepra&lea vaa verleden jaar aaagehasld te hebbea zegt verder : Op 't Oastelijk front ; zija de wapeas neergeîegd. Voorait op ; andere frontea om nieawe zegepralea te \ behaiea, ■ . ........ Wat zal Japao doen Mea is vaa gevoelea dat Japaa sija legers ' eerat ea vooral aal zeedeo naar Siberie om • daar de orde te ^eboude^i ea de Boadge-I aooiea gekgetiheid te laten nog met j 't Zaiden vaa Baslaad ia voeliag; te blijrea. Verders zoo Jepaa wsl feet grootste ge-deelte van Siberie kusneu be^tîea om dea Dahscbrni invbed le bekampen : in |-rvrwrnn nr r i-r ir rrrr • ; ; Ooplogs £:|£tingeri BELQISCH FRONT Een Duitsche'Aaiivâi om Merckem l afgeslafen 2 Jaa, 20 aur. •— la dea aaeht van 1 tôt 2 deaer is eea vijandelijk detachement, be-schut door geweldife verapervurea, er in gelakt voet te vattea ja eea oaïer posten ' vaa de atreek vau Msrekem. Em kraebtda-dige tegeaaaa?al wierp de Daitachers terag. 1 De vijaad liet versahilleade krijgsgevange-nen ia onzr haadt a. Belgiê eii Serviê eerst hergteld zegt Wilson Ter galege&heid van de oatvai3|at de •ar?izche af»a«,r4tgiDg te Washicgtan beeft Prraidaat Wilson verkiaard dat BeJgië en Servië eerstea oaafhaakeiijk en beeiemaal schadeloos moeten geateld wordea vooraleer aaa trede kaa gedacht. De warboel in Rusland la 't Noorden vaa Rualand biijvea de mgximdist^n meester. la 't Zoideu zija bet de akraniers, masr de regeerieg volgt ia veie sa^ea de œa^iaaUaten, an, sc« hesft zs aîte eigeadom^ïi: .srb?ard terkiaerd om ©ad^r 't vol? ?eid«ftld te Vvorden. ïa Siberie zoadeu oreial oclaaten aitge-brokeu zija. Te Karbtne ïijn 10.000 maa Ghioeesche troepsa gelegerd. De topritlai rad M iriMiltia tBsscta Eulud es Daittcfelaad Na Pichoa, roor Fr«Qkrijk,L>etft Alasda, eerate lainistar ?an Imls» verkiaard dat iedereen dea vrede wii, ifâaar dat nicatand heas wil sooala bij door Rassea en Doit-schei s wordt voergesteid. E. gelai:d beeft ùck Dvg ritrt op ambidîjâe wijse uitgÉspra-kea.Pfisideiit W la.i; eckier zal zieh enihou-den vaa aile besprekiag ?oor dea vrede tôt er eraatïge redeaea suiieo «ija om te geloc-ven d»t Daiisebland afsiaiid doet vaa zija te cveriijgisiaaichlsn. la dit ge?al zal hij eea freàêscongres bijeenroepea. lâsiatsle UUP PARUS msidt : Niets te aialdea ier-zij eao|aogal hevige artilierie-siiijd ia dea ssetor tas Bsaamoat-Boiâ des Gaarieres. MAGEDONIE : hevigs artilierie-bedrij-▼îgiteid. Bulgaarsche vlisgers hebben .oaae ho^pitaieti sefater ^het front *an Moaastir gabombardeerd. ROME IMELDT : Attiileiiaatrijd op 't froat. Eugelsehe patrocljiS braehtea krijgs-gevaogenea op. Esa lieatal sebepea met troepea geladea die paogden dea reehterhoeve der Piave te Iùte^tadura te bereiken werdea uiteeage-drevea.LONDEN meldt : eea vijaadelijke f po-giag aabij Oppy afgealagea. Dj vijanda* lijke artillerie was heel werkdadig op het kaaaal fper-Komea. Onze vliegera hebbe» eea mnaltie-depot om Kortrijk ea het vliegpleia van Iugel-maaster gebombardeerd. \ muinr iimifiTryiri-wirrrr1 «»>•--1' .»> •• X E F?, E N Aan mi in iersehen vriend Patrick Maddaek. îcren, 't scbooKSte v-jlk der aarde, t Liefâte, ta mija vlaamscue, mij, Dat aw adel troaw bewaarde, Ms mija vlaaaîsciie volk aijt gij. skeere maaaea, kloek vaa ledea, 3pen weaens, opea laeh, Straleade oogea, reiae aedï a, t Sehoonate volk dat ik hier aag. Volk vaa ierland, aaa uw vrijkeld Bu geloof zoo vaat verklesfd, Die ge ia heilgen trots «a blijheid Levend, stervead troaw ateede bleeft. Dieper baigt ia vroom geloovea Nerg. aa volk *Sja atoerea trots ; Sterker achiet ait geea aaar bevea Hemelaueht ea Hefde Soda, Volk vaa zacbtheid ea vaa droomea, Speelaoh en geestig ia aw taal, Maar vol eraat ea aoader sebfomea En karakter, vast aie ataal. Wat ia barde eu arme tijdea Door de vaadrea werd geitto, Doet de zoma iatstoî «trijdea E«a in 't î.esi, ia 't atrerea eea. Eria, mooi, amaragdgreea eilasd ( Qlooi vaa heuvel en isllei, Vergezioht vaa boaw- &a wsilaad, Ëeasaamheijl vaa boseh en faei, Môfcbtgioeida buichisa puiaea, Leeœea buiteii, bioe^omkraasd. En om uitgevretea daicea « Wijde zeèta, zoubegiaasâ Grootsehbeid vaa Kiliafsey's mareu, Vredig gaaa tan S^iaanoa'g siroam, Lasd, wieaa keerlijkhiéu ateedg keerea la 't berdankea a3s eea droom, Laad dat op dea naam aag bogea Vaa Sint Patrick, O'Goaaelf, Vaa.dadL Sbamrock, 't G «lie poféa, Doedels, pijpers, zaag ea apei. Land vaa stilis, trams stedea, Ea vaa derpjes, doodscà ea oa^, Laad van 't stils?a^ad ver verledea Dat zija vroeger aeboon harouwï. Lsfld waar rolkalegeaiea awevea, Barden zoîsgen, ?reemd en zoet, Eu hua wooderklaak blijfi levea la het peialijk volksgemoed Laad vaa heiligen ea vaa heliea, Vaa gewijde broageraisch, Kraise-toraas lauga de veldea, Stille deagd ia ieder huis. Hesrîijk volk ea heerlijk woaea, Rijk in armes, sterk ia* dx«k. .Sùijdead seheppea hier aw soaen ©It mw ramspoed aicaw gelak- Arih. Goiment, V A N KN ¥OOR CMME fMUJJATWm De Oorlogauitga vea van Eagoland S lads't begiskvaa dea oorlog heeft Sa* ^eiand de voigeade oorlogskrediete» ge* stemd : igi4-ijï5 i# milliard frankJ ijiS 1916 yii » ijië-1917 Se » ijji7-i§i8 4? » Dat maakt ia reade eijftra i43 milliard fraak die fiagelaad aaa dea oorleg keelt besteed. Wset ge wat aaika hedaidt ?| Deriig jaar telle» m*g geea milliard »e-eoadea 1 ! Mot iagrijpea Tan Japaa la de opecingaitliDg van de Eamers heeft de Mikado erop aangedroagea om eea meer. werkdadige deelaemi»g van Japaa ia d*n oorlog te vragea. Ja 00k op krijgagebied! Dus .. we zija al aaa de beiofte, de rest zal rolgea l Troawora ia Oorlegatijd 'i ia eea rtar veracbijtael, maar 't ia zoo; Mea trouwt iu oorlogstijd dat 't aakcawe geefî-j om oaas itsldatea sa ta aprekea. Ook bij de Fm aahea troawt «en meer daa ooit. sîatiatieken aaiiea a dat bewijzea 5 la iyi4 ^erd«a er te Farija j>7,ifi hu« weiijkta gesioteu, in i^ïi waren er maar i7.,29 (i=. s i* dfet ii îo versiaaa), echter ia 1916 kofiten we iatens asR if oïï hawelij-ktsa ea ia 1917 toi «ir,de Noïember warea reeds 2i)8i7'fcuwïlijkea geboekt. Nog eea raar veraoh^j» cel : de oorlogea aija de tijdstippêa waaria mea bet meeat trous t. ia 1812 (i-eidlocht tegea Rosiaad) wer-dea ia F< a».krijk 228,000 kimelijken ge-aiotea ea m 1813, jêar vas de algeaeene liohïissg;. 887.000 K-awelijkcn.Kt kaa abaor-maal b;ijk; B, ataar't f it dat Napoleoa,J«Uo ge^roawàea van dea krijgséienst oatsloeg yerklaart ailesi. KERSTREDE VA K Paus Benadiktu» We :hebben on a van. de mededeeiing vaa de ze kerstrede êntheuden, zooimng me éen volledigen teksi niet bexaien. Na een kort woord vaa dank ï.egt de Psos : .« 0 hoeveel zielen sien we hedea be-p-OKfil ; hesveei ziea we er ïb duisteraîa ea ia vr-eea vo- r raorgea ! Aasgeateld om te waken over ds kadde, die aileea eeo val-seh§ herder aoa kaaaea tea prooi aiea aaa de aitœoordiegea, g,a?oaideH wij, gelijk Si Pi-akî«, «eu bitsera dr«slfejdd aedert oaM psglagea de veriteabg der volkerca te bewerkea warea Qdel gehleves. De eer» «aak vas oaze bij *0 a «are droefkeid waa aiet dat we os<ze we»se&ea aiet vervald aagen ; maar wel te ziea dat daardoor de rast der volkeren w&s vertraagd, dat oaae «itaoodigiag lot de hoofdea der oorlog-vo«rende volkerea, ijdel waa geweest. « Vsa uf d« hecigsî'Btaaade tribuaea toek warsn eeeige veoraame groadea van ovar-eeakomat aaagekoadigd geweest, paaten die een aigoaiaenc verstaodboadicg koaden teweeg brengen- Wij haddea ze eeavoadif veraamebi om de hoofden van de strijdende laadea ait te r.oodigea er eea bijzoadere atadie «au te makaa ; ous ééaig doel waa : apoediger ta gerakea tôt de verrailiag vaa . \

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes