De Belgische standaard

505371 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 07 Juni. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 28 mei 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/6q1sf2n122/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

9H Jaar Tjjl iiRHii Woensdag 7 Juni S9I6 DE BELGISCHE STANDAARD Fdsfc, OputeUer» : M. E« Bblpairb, L. Dutkbrs, V. VanIGramberbn, P„ Bbiï^amb Van dbr Scmelden, Dr Van db Perre. D* I. Van de Woistyne, Jcul Filliakrt ®6ttmement*prii* s Voor «oldatea : Voor i miand k. i.ajVoor a en**ade2 £r. a,5e — Voor 3 mewjcen ir, 5,75 Niet soldâtes in 't iaad : Voor I «n»*»d fr. 1,75 — Voor a tnsicdtn {r. 3,50 — Voor 3 maandeii fr. 5,aj Niet soldaten buiten-'t. ltrnd j Voor 1 m#*ad fr. a,50 - Voor a aamoden Ir, 5,00 — Voot 3 m**nden fr. 7,50 Awaioadigingen !" s,s§ fr. derregel — Reklaiaesï! 0^0 .;fr. de fïgei. Vlnohteiicgec : 3 œUMChingsa v*n a regel» «,50 k. Voor *Ue mededeeiiagen zich te Jsenden tôt ! ViM.a; ?&A COQUILLE, Zeedijk, DE PANWB,- Over Engelsche Politiek Over Engelsche Politiek « We zijn z$ker dat we den oorloi winnen, zei me eew drooge ptezanfc Engelscbman. Toea ik hem naar de redenen vroes waarop hij sîjn seksrheid steuude, ant-wootdde hij me : « Htt ministerie Asquith hceft tel hier-toe alle$ gedaan om hem te verliezen, et toch hebben we hem niet verloren. Is da niet het beste bswijs dat we niet kunner verliezen ? » We moeten die spreuk Ienga den goe-des kant opnemen, komend van 'nés Engelschen spuiter. En toch ! Engeiand heeft al hcel wa tegengekomen. Opatand der Boerea ir Zuid-AfrÎEa.Misiukking der Beitealand-schë poiitiek in de Balkans. Eerst kwan Tuïûje in oorlog ; dasrna Bulgarie Gtiekeulaua bleef achterwege. 't Minis< tene Vciiiaelos dat de Entente-mogend-hedea geaegen was, werd afgedankt Roeœenië bleef neuiraal .niettegenataan de een vsrbintews; Servie werd aan zij? lot ovsrgeiatcn; de Dardanelien-expedi i tie mislukte. Tientalkn van duizends! Engelsche onderdaaen bleven op 't slag veld. De Duitsche onderzeeërs, niet tegettstaaade de mscht der Engelsch' vloot, boorden s 1/2 millioen ton han deUvloot in de see en duitsche schepei bombardeerden herhaalde malen d< Engciscbe kust. De Engelsche expeditii in Mssopotamië kidde tôt de opsluitio^ van een leger in Kut, en zijn overgave Het vrijwilligerstelselleverde niet ,oj wat Engeiand er van verwachtte. De leger overheid eischt meer mannen. De eersti minister denkt een nieuw stelsel uit, ce? mcrigeiisg van dienstplicht en vri]wil ligers-stelsel. 't Voldeed niemand I He Ministerie totterde voor de tvrintigsti maal sinds den oorlog. Had het niet a gedaan wat het kon om den oorlog t< dosn mislukken? De kieaers werdei door scmmige pers reeds ter begrafetni genoodigd van 't ministeiie en zijn op volgsrs aangeduid.Maar Asquith werkte onbekommerd voort toen hem de tijdin§ weïâ gebracht dat zijn ontwerp in he parlement slecht onthaald werd. Op he gegeven oogenblik treedt hij binnen, ei steektyijn oatwerp op zak. Èen donder slag I 's Anderdaags dient hij ecn nieaw ont-werp in over algemeenen| dienstplicht Hij behaalt in 't parlement een verpkt terende meerderheid. Ziin tegenstreveri zijn gesi&gen. De omwenteling breekt uit in Ierland Duisende leren zijfeiti opsfand. De stac Dublin staat in vuur en vlam. Schulde looze burgers worden door 't leger neer-gescboten. De ineenstorting van de po. litiek van Asquith in Ierland ? De poiitiek e wereld wordt aacer en meer zersuw-achtig. Gaan de twee letsche parfijsr malkaar io 't parlement verscheuren ? M. Asquith laat zijn reisz&k klaar ma-ken, En mst een woord slaat hij hus plannen in daigen ; « ik vertrek naai Ierland ». De Engelschman en de pers vragec sich sf : wat gaat onze eerste mhistei dota in Ierland ? Gaarue had aommige pers een steec naar bem gtsmsteo, naaar zs waagde het n\it. Sinds twee jaar had ze steeneo geworpen cm Asquith aan 't loopen te kriigeia. Kon ze. ru wel steenen werpet omdat hi| te vlug Hep ? Ook kwarn het geheim dadtlijk aat 't licht. Asquith wil het Iersche vraag stuk oplossen, onmiddcllijk, tijdens dei oorlog. Hij wil verzoenen. De leren streden sinds jaren voor zelf-bestuur, voor home-rule. De wet di« home-rule invoerde was door de kamers aangenomen maar door de kamer dei lords verworpen. Desniettegenstaaadi had Asquith de wet doorgedreven.Maai ze moest nog toegepast worden. De toe-passing was tôt na den oorlog uitgestelt omdat ze totveel moei'.ijkheden zou aan leiding geven. De mannen van de Ulster proviccie, me est protestanten, onder d< leiding van Carson, zouden ook dooi revolutie de toepassing van home-ruli hsbben belet, onder voorwendsel vai imperialistische eenheid en van vree voor verdrukking door de katholiski leren. Ware hcme-rule toegepast gewordei in 't begin van den oorlog, heel 't katbo lieke Ierland ware te wapen geloopei voor Engeiand. Nu kon 't niet. Maa wat vroeger niet mogelijk was, sal mis schien door de Iersche omWfcnteling mo gelijk gcmaakt zijn. Kan Asquith eei middenweg vinden waar beide Iersch partijen, verzoend, het bcstuur van 1er land zouden in banden nemen, dan staa het Asquith-gouverne ment zoo stevij als wel ooit een gouvernement gestaai hecft, Door een zet : zijn bezoek aai Ierland, zou hij een uitslag hebben be reikt, die als «en der stoutste grepen ii de Engelsche politieke geschiedenis za geboekt blijven ; een zet die door ziji uitslag al de vorige neerlagen zal doei vergeten en oneindig bijdragen zal voo de uitvoeringvan dienstplicht,niet alleei in Engeiand maar ook in Ierland. O] Ierland was immers de dienstplicht nie van toepassing. Krijgt Ierland nu vol dosning, wordt home-rule gedeeltelij] ingevoerd dan zal die invoering hee zeker gepasrd gaan met dienstplicht Uit het kwaad der omwenteling zou eei groot goed gevolgd zijn. Algemeem dienstplicht ook op Ierland toegepast zal Engeiand voeren naar het tweedi tijdperk zijner oorlogs-geschiedenis tijdperk bekroond door den zegepraa der Enteste-Mogendheden. D' Van de Perre. De wederzijdsche verliezen m aen zeeslag van Jutland. OÉBcieel wordt uit Loaden gemeld dat de Duitsche verlieten 2 panfserschflpen, 2 slagkruisars, 2 kroisers (Wiesbaden en El-biag) 2 lichte krulsers, 9 torpedobooten en ééà onderzseer bedragen. De Eïifelschfi verliszen bedragen : 3 slag-kruiscrs, 3 kruisars m 8 torpedobooten. Het pantsïrschip Malbarough werd door eese duitscSis daikboot petorpedeerd, maar kon toch zijn aanlegbasis bereikea. % De verliezen in maoscbappe» mogen in han gefceel op 13000 koppen berekend worden.333 Esgelsche officieran waaroader de adœiralen Hood en Altbuthnot zlja verdron-ken.In Duilichland wordt gevierd ; in Engeiand blljft men kalm. Wiè laatst lacht beat lacht. SCHOUWING OVER OORLOGSTOONEEL In den stagnanten toestaod die sedert maan-dea en maaiiden a&nduurt, is plots, dezer laatste dagan, een opflakkering gekomen van belang en die den indiuk atwerpt.dat Duitsch-land, ten toppunt çekomen van zijn macht, zijn besiisssindô troeves uitgpelei! wil.Op den bloedigen gezichteinder waar kolomm^n vsn vuur en rook rijzeo, vlsmman de BEm«n vao VerdaD, Italie, Yp r, Salôniki en Jutiand.De heele wereld staat la br&ad en «ver de tase.Ie wereld stroomt het blotd. Deze dagea zijn do«iploegd van ksnocgebalder en doordreckt van blced en geween. Wij bondgecooten, staan aanschijn en asn-schijn, op den tGp van den berg waar twee «•«reldan opgejsagd werden en waar wordt gevochtec om de uederdallng ten diepsrik te vermijden. Ww za! het haien op een einde ? Om Verdun woedt de strijd sedert vier dagen met zulke hevighsid dat men gruwt •rvan. De rechter masaboorden staan in visâmes van 's morgens tôt 's avonds. Dui-zeeden en duizendtn kiios staal «n schroot ploffea ooophoudslijk op 't fort vîb Vaax. Ko«t wat kost willen de Duitachers doorbre-kee, Verdun, — de aa van dsn weerst&nd — innemea. Wij illen staan in spanning en in verv\sch ting. Wanneer komt de tegeswerkirjg,wordt steeda afgevraagd. Wij denkea alien dat het zoo beter zou wezen. Onze générais staf, — die toch eee heele boel dingen me«r weet dan wij, onicgewij-den — blijft kslœ en laat de Daitachers boeren. Za boeren dan ook naar tact. Eergisteren was het om YPER te do«n. We zegden onder elksar sedert weken, wanneer beginnen de Engeltehen ? De Duit«chers zijn bagonnen en dat op eene siet onaardige wijze. Ze pak-ken zoo maar de eerste engelsche linie in om 't Hooge ea dringen 700 metera diep ia de engelsche stelllngen. Het gevecht dunrt aan. Is het een piaatseiijk aliessstaand vechten of een bttgisBesj van een offetjsiei in reçel ? Af-wachten eerst. Maat Verdun en Yper blijven in de daitsche obssssia. Tsgen Italie is &llei ook nog afwachting. Àmbtelijk wordt gemeld dat het Oostecrijksch offansie! wtrkdadig werd stopgeaet. Gsluk-kig voor oazen bondgenoot, want de toestand scheen allés bekalve ichitterend.Echter moet deze ambtelijke uttepraak niet op den letter genomen.Eerst zullen de komeade dagen cr op wijzen Indien 'tOostenrijbsch ofleniisi zoo maar stroppen bleef al ineens aan den inkom van de ncord-italiaaoscho vlakte. De over de drie-m&anden sandureiede strijd om Verdun heeft on s verplicht, in zake offensief, er e«ns aadere dankwijza op na te houden dan tôt nu toe het geval w*s. Om SAL0NIKI schijnsa we th&ns toch ook te willen gebraife: maken van ons verweer en onze macht. Ssioaiki is sedert drie dagen al zooveel als ender fracsch beheer. Waar Griekenland onspijlen in den rug laat schie-ten door de Bulgares hsbben we gemeend datwe onze veiligheid tegen Grlskealand te stelleo hadden. S*!oniki in staat v»a beleg. Aile openbars gebouwen door sus bezet. Het is een klap om de ooren van GriekenlaDds welwiUende neUtraliteit. We zullen nu eens ccht zim wat de Grieken daardoor verstaan. In AZIA : verandering van tooneel. Daar vallen die slappe Turken aai, op ©rd«r vao Bsrlijti, ondersteund. ic hun actie door nieu-we duitsche monsterkanonnen. De Russen ootruinden de belangrijke stelllng Mama^ hutan, op hun froot van Treblzocde naar Mosoul. Een kleinigheidje zultge zeggen. Afzon- d?rlljk ^scomer, zoRdfr t=vljfel ; ma?r h ' «îgemsen vrrbar.d van d?:n str j<1 va - (rrcoï betcL'ke»ls, De Keiïer trelt huldl^ al zijn koordekss Verdwn, Yp»r, Iîaiifi, S'!oni)fi en A3Îs. D centrales liggen onder den ijsersn kneep vai eéne leidin en f<» hoofd. Werken ze ten ondomme, ze werken toc! logisch en methode is niet altijd te versmaden Nog de Zeeslag op de kusten van Jutland le de eerste dsgeo ml men daarover niet aitgepraat geraken omdat men voelt dat ook ap see er nog duchtigzal te strijden vallen. Die zeeslag heeft ons twee dingen geleard: Hat liedje dat de duitschs »loot niet duitt uit-komen heeft aitgedaan. Za komt uit aïs ze ouent daardoor een goeden slag te slaan. Dat magisu maanden en maandes aanduren, iiet feit is er. De duitsche vloot is ulthaar scfcuiihoek niet gekoteifd gewaest ;se kwasi îr uit omdat de Keizer meeede dat het nu de lljd was aan Duitschland. te toonec ook cp eçç i«ts te kuïiaeis, Dat wordt gten dcgeîijk-?che gebîurtasis, omdat het geea dagelijk-iche nood^eadighsid is. Maar kan ze uitkoraen, ze wordt ook weer jejaagd van waar zekwam. Datis het twee-ie feit. De zeeslag heeft het bewijs afgewor-pen dat de duitsche vloot niet opgewassen is tegea de Engelsche zeem&cht. Het komt er niet op aan hoeveel ach?p;n Engelaad verloor. Dit verlies is geea ver-îwakking omdat ia ev*nredigheid Duitsch-land eveaveel verloor. De uitslag is dat de 3ai*sche vloot, ten einde, duimpje heeft moe-tea leggen. Zee- en veldslagen worden niet ïemeteR en gesch&t naer de verlieze», maar aaar den uitslag. B'i de uitslag was ten nadesle der Duit ichers. In zee gestaken met al haar macht cm 1 eene zending te vervullen », — hier het be-tetteo van een of ander eiland om er een iSDlfgbasis te stichten ten einde de blokkade le deblokkeeren, — wordt de duitsche vloot jp de kusten vaa Dsnemarken door een engelsch patrouilleer-eskader opgemerkt. De ieçalag volgt dadelijk. De Duitschers zijo in jverwicht en maksn er daa ook gebruik van 3m 't engelsch eskader in twe« vuren te slui-fcen. Dit verweert zich wanhopig, de eene krulser na den andere gaat ten diepen, de îene torpsdoboot ca den aadere. Op de 3hark, wrak sonder roer, ligt de engelsch" :ommasdant met afgsschoten been lijn laatste kanon te bevelen. Hooge zweven drie, ricr Zeppelins, die meehelpen. Het engelsch '8kader is ten ondergang gedoemi als plotse-ing de engelsche hoogzee-vloot onder bevel ?£& Jellicœ te r plaatse gestoomd komt, wat /an het eskader ovsrblijft ontzet en op hare jeurt 'tgevecht begint. De kaarten keeren. Pull speed maakt de duitsche vloot rechtsom-teer, verlicst haar schoonste eenheden, en andt gehavead te Heligoland binnen. Door dit bedrijf heeft de engelsche vloot jetoond te bezitten, werkelijk ea zeker de neesterschsp ter zee. Dit allcen komt in aa»-nerking in dezen strijd op ltven en dood. Het mag jammer geheeten worden dat Jeilfcoe niet esrder ter plaatse kwam want ian had het lot der duitsche vloot zonder wijfel bcslist geweest. De duitsche vloot kan uitkomen als ze wil naar ze moet terug ÎBkruipea tegtn haar wil. )nzc verbindiogswegen ter "îee blijven ver-:ekerd, de blokkade bl jft behouden, en als îerlijn vlaggentoii laat wapperen, dan mo-;en we zeggen, 't is oai een nederlaag. DE RANSEL. Dit de soldaten rewe " ONTPLOFT ", „ I j Ge zult œfj lomw^len vragen Waarom de piotjea klagen Over 't wegen van den zak — Wist ge maar wat er in stak I Hoort saasrt eens, in tijd van vree Dan droegen wi] met ons see : Bsn de-os plata, * petits vivres » Met een pak bescbult, of liever N&e schoenborstel een bîinkdoos, Ei ees paar « souliers de repos », Ess naaizaksken met êrin Kam en kokar es bobfin, Een hemd en een onderbroek, Eeaen hand- en zakreusdoek, Vorket, lepel an gamelle En de re«t is niet te tellen, Voegt erbij als complément Nog wat pakjea met ciment. O zijn dat malheuren Zoo nen zak te sleuren I Ge kuat verstaan ^oe dat we zweeten laagt de baan I XI Maar hoe langer dat wij vechten Is dat spel nog aan 't verslechten ; Want, bij ieder j*ar?etij Komt er nog wat ballast bij ! 't Was nog niets in tijd van vree Hoort nu dragen wij nog mee : Een doos plata in reserve, No? nen pak beschuit, in schervea, Nen schoecborstel, ean bîinkdoos Ew eeo paar « Souliers de repos » Nog een paar loodzware schoenen, Nen wollen caleçon, nen katoenen, Nen ro0 kuikbsnd van flanel, Twee paar zokken, eén gamel, Nen scharp en eee paar kloeien, Met nog vier pakkea kârdoezen, Van onzeo aalmoezenler Nog nen boek in dik papier, Voegt er bij, voldoen 't nog nie' ? Nog een heel kos^um kaki I O sijn dat malheuren Zoo nen zak te sleuren, Gs kuat verstaan Hoe dat we zweeten langs de baan I ni 't Werd gezeld : de ;goê soldaten Mogen nooit hun sak verlaten, Maar was de retrait wat vlug Dan schoof 't xaksken van den rug : Want wij dragen, baiten kijf, Nog gewicht genceg aan 't lijf ; Ons geweer van zeven ponden Dat bleef alOjd ongsschonden, Nen ceinturon met niet min Als « cent vingt » kardoezen in, Nog nen knapzak, ge kunt peinzen Die hi*r hangt te biezebijzen Met çen brood in, een doos smeet En nen heelen necessair. Nogeea schup wsarmeewe strakskene 't Vaderland steken op zakakens, Voegt erbij de bajonnet, Een stak kaas, een pabsken vat, Want de boter is te duar, Ea daa nog ons couvertuuï. Esb chauffrette die niet kan bran des» En ons klaksksn in ons handen, On zen helm op oezen kop : En dan nog nen periscope ! MaRr 't bijioadeigte van al De ïameuze ratteval !... O zijn dat malheuren Zoo nen boel te sleuren Ge kuat verstaan 1 Hoe dat We zweeten lanfis de baaa U

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes