De Belgische standaard

308 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 12 Maart. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 30 mei 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/s17sn0217z/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

De Belgische Standaard « DE BELGISCHE ;STAHOAARD » verschijnt 3 maal te week. Abonnementsprijs voor 10 weken bij yooruitbetaling : In België : Vo»r de soldaten'1.50 fr. — voor de niet-soldaten 2.00 fr. Voor 't buitenîand : 2.75 fr. Bimwr rn/rrwuw ï/aat w.^ï. iK a-v-ru'i &snHBOBU -■ HW«»Yr.r.«*asK<fEE ]Bestuxxi3^<3Loï* : ILDEFONS PEETE33, 0. M. C. VASTE OPSTELLERS : M. E BL_PAIRE, L. DUYKERS, Victor VANSHAMBEREN, Bertrand VAN DEfî SCHELDEM, Juul FiLLIAERT, Firmin DEE'REZ. ^«WJB^"^:3jirrr,r^aïr^MUK33«/'A"».3K- • t . > .. - ; •■£3% s..\ - Voor aile mededeolingen zich weiiden tôt : Villa MA COQUILLE, Zeedijk B£ PANNE. | Aankondigirtgen : 0.25 IV. de' regel. — Rtkknîei. : 0.40 fr. de regel. | Vluehtëliiigen : 3 ir.'aèschingen van 2 recels. 0.50 fr. Ode stsoa. België. Vol bèwondering opgedragen aan onzen grooten Koning en onze dappere solda Er was een landeke zoo kleen, Maar groot was het door 't harte. En nu, heeft het zooveel geleen Nu is het groot door smarten. 't Was Zomer, en het golvend graan, / dat reuz'lend wiegde in hieede velden, Leek als een gouden go'\ enbaan. — een zee van hoop — van Maas tôt Schelde ! Het volk er vrij zijn taie sprak En kunsten baarde en weelde.... wijl, levenwekkend, ieder tak Een vogel droeg die kweelde... Z6ô lag het zonnig landschap daar met wijde vergezichten — een doek der Primitieven, waar de zieletoortsen lichten !... Doch plots Een klots der wilde zee die bonst op 't onverwachts de ree, en door den storm gedreven doet zij de pijlers sneven.... Zoo doet onverhoed, met bliksemschicht de donder, 't zwaar gewricht der eikentronken beven der zomerzon'ge dreven... Harop ! 't is oorlog ! hoort ge 't niet ? De oorlogstij rolt in 't verschiet. .. Ziet ginder waar het Oosten klaart Daar komt een zwarte krijgsgevaart ? Den wolkenloozen hemel Verduist'ren door 't gewemel Van stalen mannen, van stalen peerden Hoort gij 't gerinkel niet der zweerden ? Hoort de klaroenen schetteren Hoort de wapenen kletteren Het tikke-tikke-tik der hoeven 't galop der renners zoeven, En zwaar, daartusschen als een donder — een duivelsch wonder — 't lnsbranden van die vuremonden, die d'oorlog over 't vredig landje konden.... 't Is krijg, eilaas ! Want 't snoode Duitschland schond zijn woord En brak d'onschendbre grens van 't vaderoord !... De Hunnen rukken aan Maar pal daar staan Een Vorst, een Leger, en zie De gansche ziel der Natie ! « ONS BELGIE KRIJGT GE NIET » zoo klonk een vorstenstem, « 'N KRIJGT GE NIET » echoede 't volk met Hem. « NOOIT ! » riepen duizerd Vlamen en schaarden machtig samen van Woeringhen van Groeninghen « NOO.IT ! » en duizend lansen Deden leeuwen dansen ! « NOOIT ! » riepen duizend Walen van uit d'Ardennendalen van Franchimont de heldenmond riep « NOOIT ! » wel duizend malen. « NOGIT ! » dit zweren Vlamen, Walen ! Dit « NOOIT ! » '11 bleef geen ijdel woord Maar staat in rnenig Belgisch oord in 't bloed gcschreven ! En Luik, en Sempst en Melle en Haelen En Waelhem, zullen eeuwig talen « HIER KWAMEN HUNNEN SNEVEN ! » Der vuige roovers wilde vloed Verteerde in laaie vlammengloed De Dyle- en Denderstedén. En vrouwen, kindren vielen neer Doorstoken door d'Uhlanenspeer. — den heldendood ze leden ! « 0 KOM, 0 HEILIGE WREKER KOM ! » En zie ! ginds aan den YZERKOM daar staat d'aanbeden, de Vorst met Ziine heldenschaar ! - Een zege in ieder dorpje waar de Bolgen streden !... 't Is wintertijd, de storm breekt los De winden zwiepen veld en bosch met aakligheden.... Doch neen, daar naakt het Lentetij « HOUD AAN ! DE ZEGE IS NABIJ ! 't Is lang genoeg geleden ! De vijand vlucht ! De zonne gloort Op 't lieve vrije heldenoord. En vrouvv en kinders komen thans En groeten U met lauwrenkrans ! « 0 DIERBRE VORST, 0 ZEGEPAND VAN 'T EEUWIG-VRIJE VADERLAND ! MIJN GROOTSTE EER 0 BELGIE MIJN IS THANS UW KIND TE ZIJN ! » Théo Walter. De Duitsche strategie op't oostellljk iront Het AustroDuilsch front strekt zich uit op 600 kms. van Rumenië tôt de Baltische zee, en wordt gehouden, naar aile waarschijnlijk-heid, door 100 legerafdeelingen,d. i. ongeveer twee millioen man. In 't algemeen genomen, nemen de Austro-Duitsche operaties den vor'm aan van een dubbelen enveloppeerenden aanval.De rechte vleugel overweldigde Boekowina, en tracht de verbindingen van de Russissche legers in Galicië met Podolia en Volhyniaaf te snijden. De linker vleugel vecht in Oost Pruisen en Noord Polen, op de Narew, de Bobr eu den Niemen.Tusschen de twee is een betrekkelijk zwak centrum, uitgesirekt van de Bzura tôt midden de Carpathen. De meeningen verschillen omirent de i krachten der Austro-Duitschers op de ver-schillende fronten; maar we zullen waar-schijnlijk niet ver mis zijn, indien we ver-onderstellen dat er 44 afdeelingen in de Carpathen aan 't werk zijn, 26 in 't Westen van Galicië en van Polen en 30 in 't Noorden van Polen en 't Oosten van Pruisen. De grootste krachten zijn in Galicië vergaderd, maar de meeste troepen bestaan er uitAustro-Hongaren, die tôt nu toe onbekwaam bleken | de Russen op't open slagveld het onderspit te doen delven. Oostenrijk aanziet ditpunt zeker als het bijzonderste, want een succès hier be-haald zou Galicië en Przemysl bevrijden, en de Russissche bedreiging opde Hongaarsche grens verwijderen. Graaf Tisza moet wel overtuigd zijn dat Rumenië voor 't oogenblik nog niet in de bres zal springen, want een aanval van harentwege zou een niet te onder-schatten gevaar voor de Austro-Duitsche troepen verwezenlijken. Tôt nu toe hebben aile pogingen om de Russen uit de Carpathen weg te slagen ijdel gebleken.Het Russisch front is er sterk geor-ganiseerd; nergens hebben de Oostenrijkers iets kunnen verrichten : noch op de Dnnajec, noch in deDukla-Lupkow-of Uzsok Passen. Maar, oostwaarts van Uzsok-Pas, is gansch het deel van Galicië bezuiden de lijn Wyszkow-Halicz — tôt aan den Dniester in handen der Oostenrijkers.'tValt nu tezienofhetRussisch leger van Galicië genoeg troepen uit zijne eigene reserven of uit die van Zuid-West Rusland kan bijroepen om het vooruitgaan der Oostenrijkers verder te beletten. De Duitsche kolommen die zoo hard streden te Kos-ziowa, zonder echter te kunnen doorbreken, werken oostwaarts om de enveloppeerende béiveging op den rechten kant te vervoegen —'t staat kiaar dai het gevaar voor de Russen langsdien kant komt, en ernstig zou kunnen worden indien ze geene maatregelen nemen. Op dit front der Carpathen moeten de Austro-Duitschers erg lijden van de koude en van de moeilijke communicaties; en we moe-ten aannemen dat de vooruitgang van den recbtervleuge! snel was, enkel omdat hij op geen ernstigen tegensland schiet. De Russen moeten noodzakelijk'tge v*ai\ dat hun linker-vleugel bedreigt, aîwererj ; daarom zijn ze beziggroote rçnfor's op te roepon.'t Is overi-gens gemakkelijkj; voor lien de Oostenrijkers te beVechten op het kleiner front dat zij nu bezetten, dan op de uitgestrekte lijn, die een tijd lang, hunne krachten tôt verder in 't zuiden uitrekte. Op de frontlijn, van de Dunajec tôt de Bzura, gebeurt er niet veel meer dan demon-straties en artillerie gevechten. Die lijn is geer uitgestrekt en geen der tegenstrijdcrs n^nf tôt hiertoe maatregelen om op groote schaal de ojjensief te nemen. In Oost Pruîsep \yordt er energieker ge-handeld. Toen het 10e Russisch leger naar den Niemen teruggedreven werd door légers veel rneer in getal, nam Groot-Hertog Niko-laas 't beslult terug te trekken tôt achter zijn forten lijn, langs den Niemen, de Bobr en de Narew, waar hij over groote reserven kon beschikken, en weldra de offensief her-nemen. Dit laatsle bçgon reeds op 19e" Eebr. en sçhijnt wel algemeen te zijn, De grootste krachtinspanning komt van't front Osowiec-Novo Georgiewsk,met het doel weer in Oost Pruisen binnen te dringen en de verbindingen der Duitsche troepen met het Noorden te bedreigen. En reeds behaalden de Russen meer dan een succès, eene zegepraal, te Prasnysz. Het dooit reeds overal in Polen : Vistula en Niemen, en aile andere rivieren zijn weer bijna onoverkombaar, en geen der beide par-tijen was bekwaam te profiteeren van de korte yofstiîn die tôt tweemaal toe de Vistule met ijs bedekte. Moeilijk kan men zich operaties voorstellen plaats hebbend onder ergere toestandën van weer en grond, en 't valt niet te veiwonderen indien de nieuwe Duitsche troepen op 't uiterste front, het afmattende ervan beginnen te gevoelen. Voorzekgr heeft de Duitsche staf geen twee millioen mannen op zulken ongunstigen grond : JLaatste • 1 ïn Beïgîë. — Rond Niemvpoort en Yper hevig artilleriegevecht Te Westendc vernieldën wij Duitsche batterijen. Hevige kanonschoten op ! zee. Avecappclle wierd beschoten. Ten Oosten de Steenstraat (Zuiden van Dixmudé) hebben de Duitschers ' een hevigen aanval gedaan ; maar wij hebben ze met welgelukken af-geslagen.ïn Champagne. — De sneeuwvlagen verhind'erden het werk. Te Snua'tn bemeesteren wij Duitsche loopgrachten. Te Perthes wonnen wij loopgrachten en een bosch ; nutteloos poogde de vijand het bosch weer in te nemen ; veel krijgsgevaageiien vielen in onze handen. Tusschen Mcsnil en BetiuséjoUr verloren wij eenige loopgrachten die wij gisteren ingenornen hadden ; doch te Noord-OoiUen Mesnil gingen wij vooruit !n de Vogesen, hevige stormloop der Duitschen die den heuveltop van Reichaekerlcopf innamen ; doch door een tegenaanval vvierden zij weer terug gedreven met groote verliezen. In Elzas mislukken twee Duitsche stormloopen. doen vooruitgaan, op een front van 600 kms. en niettegenstaande 't slechte seizoen, zonder heel krachtige redenen. Deze zijn ongetwij-feld, de vrees voor 't uitbreide^i der Russiche krachten tegen voorjaar en zomer, alsook de volstrekte noodzakelijkheid de Russische legers te verpletteren vooraleer ze te formi-dabel worden. Zeker is de Austro-Duitsche offensief niet zonder eenige kans van succès, indien de Russen eene verkeerde bewegingdoen; en — dank aan hunne spoorwegen, hebben de Duitschers reeds gedeeltelijke successen behaald. Maar ieder keer 00k werd ondervonden dat, naarmate de operaties verder kwamen te ge-beuren van de Duitsche spoorwegen, en de Duitsche bevelhebbers te strijden hadden tegen dezelfde moeilijkheden als de Russen vooral wat communicaties,logeeren en voed-sel betreft/le snelheid enzekerheid dereerste dagen afneemt, terwijl de prachtige hardnek-kigheid der Russische troepen den vijand begint uit te putten. Een Duitsche aanval wordt minder schrikwekkend, naarmate de Duitschers in Rusland dringen, en tôt hiertoe hebben ze er nauwelijks een voet gezet. Heel zeker is het 00k dat, indien de Austro-Duitschers enkel twee millioen soldaten gin-| der in lijn kunnen stellen, ze dan niet moeten ' hopen ieïs beslissends op het Oosterlijk front te behalen. Om Rusland binnen te trelcken, moet men over een geweldig leger beschikken, over eene groote meerderheid in getal, enditisoj;mogelijk zoolang de Bondgenooten in 't Westen niet verpletterd zijn ; en daar is geene kans tôt hiertoe. Het ergste dat de Russen kan treffen, is dat ze weer teruggedreven worden, en dat, door een of ander ongeluk, hunne legers van malkander ge-scheiden worden en door grooeere krachten onder handen gènomen en vernietigd. Dan alleen zou Duitschland een blijvend succès behalen. Maar ook daai -voor is er geene hoop meer i De geschiedenis zal zeggen 01 het wijs was in 't midden van den winter de Russen aan te vallenjmaar 'tis duidelijk dat,indien Duitschland geen echten zegepraal behaalt, en de legers 00k ginder tôt loopgrachten hunne toevlucht gaan nemen, het moeilijk zal worden voor de Austro-Duitschers een front van 600 kms. te verdedigen tegen de toenemende Russissche krachten, en nog moeilijker hunne krachten ginder te verzwakken om eene offensief te beginnen in 't Westen. De Austro-Duitsche offensief zal zeker een moreel en politiek uitwerksel hehben wat de ; Balkans aangaat, n;aar dat uitwerksel zal te niet zijp indien onze operaties in de Dardanel-len tôt het vallen van Constantinopel leiden, j eene gebeurtenis die het gansche zicht der zaken zou veranderen. - yen-:s.ixsu>/xé'xvips39c-. v-twwv De Duitsche verliezen. Het is natuurlijk zeer moeilijk de verliezen van den vijand v<\st te stellen, maar volgens de bekentenissen hunner gevangenen, kunnen wij bestatigen dat onze schattingen nog onder het echte cijfer zijn. Een regiment had binst eenen aanval van 15en Februari zeven honderd dooden. Een bataljon jagers verloor den 8e'1 Januari bijna al zijn officieren, Eenige ziekenverplegers en brancardiers zeggen dat, ze sedert drie weken aile nachien van 350 tôt 400 erg gekwetsten moeten vervoeren en verzorgen. " Krieg-sfabel Uit « De Tijd ». Pater Bern. Duhr, Jezuiet, heeft een voor-treffelijk zuiveringswerk verricht door de uitgave van e:en boekje, getiteld : " Kriegs-fabel", waarin hij aan de hand der feiten de beschuldiging weerlegt, als zouden in België en elders Kathoiieke geestelijken hebben deelgenomen aan den franc-tireurskrijg en zelfs op gewonde Duitsche soldaten en het Roode Kruis hebben geschoten. Van al de beschuldigingen, welke indertijd in sommige bladen, brieven van Protestant-sche soldaten en degruwel-litteratuur hebben geloopen, is nagenoeg niets overgebleven, en eerst nu de waarheii vrij volledig bekend is, blijkt de afschuwelijkheid van de aanklachten, hier des te erger, daar^zij tegen den geestelijken stand gericht waren. Het meest opmerkelijk is wel, dat iiet Duitsche Ministerie van Oorlog en de militaire autoriteiten onwïlleliurig ertoe hebben mede-gewerkt, om de waarheid aan het lient te brengen. Telkens heeft zich het Kathoiieke Informatiebureau Pax voor aile afzonderlijke ge vallen rechtstj-eeks tôt deze overheden ge-wend, om een officieetanderzoek uit te lokken en daar van 'le resultaten te vernemen. Op een paar gevallen na heeft het Ministerie van Oorlog telkens bevonden en officieel bekrach-tigd, dat de bovenoedoelde aantijgingen bt> rusten op misverstànd of laster. Mogen de •• Kri^gsiabel " van Pater Duhr algemeen verspreid worden,00k in het buitenîand, opdat de openbare meening in Europa en Amerika niet bëvooroordeeld worde door beschuldigingen, vvaaraan aile sçhiin van waarheid ontbreekt, SBKtant. r.t.c.'ïzxzîs&uz*. ' ; GRIEKEijLAND. Het ministerie is hervormi : onder voorzit-tersschap van M. Gounaris. iinister van oorlog. Aan de buitenlandsche zaken staat Zogra-plios.Het is waarschijrilijk dat deze laatste de neutraliteits-politiek niet zal volgen in den strijd tegen Turkijen. » iTvyjesaîiracaaHaRi ^-v^a^v.ywivt»t ;w.'.•• yi De Houding van dsn Paus. - Woôrden en Daden - Keeren we terug tôt de Congistoriale aan-spraak. Dat de Paus niet onwerkzaam bleef op diplomatisch ge'oied, bewijst zijn droeve klacht : De maanden, helaas, volgen op de ; maanden, en nog komt zelfs geen hoopstraal : onsde mare verkondigén dat weldra deze ooriog, of lie ver dezemoorderijen, zullen op-j houden... Konden wij er toch de smartelijke ge volgen van verzachten? Tôt dit doel werk-ten wij tôt nu toe, uit al onze kracht, ge weet het en ive zullen niet ophouden het te doen, zoolang de noodhet zal vergen.... Merkt daarbij den striemenden zweepslag op dien hij slaat, als hij verklaart dat het nie-mand geoorloofd is, het Recht en de Recht-vaardigheid te krenken... Lijk hij, Wreker der eeuwige wet en waarheid, het aan Mgr. Odelin bekende, heeft hij met dien zin, de eerste stelling eener sluitredè neergezet. Aan 011s de minor er achter : plaatsen en het besluit te trekken. Wie i,amers pleegde onrecht? Wie bereidde er sir.ds lang dien oor-r log, met een rooversdoel? \v ie schre^d er België's bodenl over.spijts'tgegeven woord? Wiemoordde en piunderdeer al wat we liefst bezaten hier ter wereld : onze vrouwen, mannen en kinderen, onze huizen en eigendom-men, onze priesters en kerken?!! Wat had België dan.dat onhartig'volk gedaan, om zoo onmenschelijk vertreden en vertrappeld te ■■ 1 «n» » « «m 11 - - un 1 1 -1 - ■—-»nn muniBincw—i—m—i——n uraw:»>A.*****,,! *"M**wirirîrrriMMiaMBrnmri»Ti-TiB»m,mn-Tfl'.^"T1r < —--'i-rri—- • - ^ ,r. ■ "> lBte Jaar. — N° 24 Vijf centiemen het nummer Vrijdag 12 en Zaterdag 13 klaart 1915.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes