De Belgische standaard

187 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 10 Maart. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 30 mei 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/kp7tm7322f/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God en H&ard en Land « DE BELGISCHE [8TAHÛMRD » v&rschijnt 3 maal ts w&sk. Abonnements prij s voor 10 weken bij vooruitbetaling : In Beigië : v«er de soldaten 1.50 fr. — voor de niet-soldaten 2.00 fr. Voor 't buitenland : 2.75 fr. DES@ s t uu x*cl&z* : ILDEFONS PEETERS, 0. M. C. VASTE OPSTELLERS : M. E. BELPAIRE, L. DUYKERS, Victor VANGRÂMBEREPJ, Bertrand VAN DER SCHELDEN, Juul FILLIAERT, Firmin DEPREZ. IVoor aile mededeelingen zich wenden tôt : Villa MA COQUILLE, Zeedijk D E P A N P1 E . Aankondigingen : 0.25 fr. de regel. — Reklamen : 0.40 fr. de regel. Vluchtelingen : 3 inl&sschingen van 2 regels, o.so fr. Bultschlaods Honger. Datdebevoorradingskrisis in Duitschland wel dege'tijk een verschijnsel van den tijd geworden is, wordt onlooehen-. baar als we eenerzijds de wanhopige po-gingen ; —aangewend door de duitsche zeeschuimerij, en loensche diplomaten-streken,—meeten bestatigen.dietendoel hebben de uithongering van hun land door de Engelschen,gedeeltelijk te belet- j ten en te voorkomen ; als we daarbij an- ; derzijds de volksuiting gadeslaan die aan 't woord is in de duitsche dagbladen en tijdschriften.De mond spreekt immers maar van vvat het hertje vol is en zoo nu de duitsche gazetten hunne opinie willen doordrijven dat het duitsche volk spaar-zamer moet worden in zake levensmid-delen-verbruik en zich desnoods den buikriem moet toehalen om den honger niet al te sterk te voelen nijpen, dan ligt het besluit voor de hand dat in Duitsch-land de schaarschheid aan voedings-voorraad zich doet gevoelen. Zoo dit ; duren zal, —en daarvan mogen we over-tuigd zijn, als we weten dat Engeland voortaan nog nauwer zijn blokus rond Duitschland toehalen zal in antwoorde op de Duitsche bluffduikbooten-bedrei-dreiging ; — dan zal er wellicnt een hoogst gewichtig feit zich voordoen bij 't Duitsche volk zelve, feit dat misschien wel van meer waarde zou kunnen worden dan 't is gelijk welk oorlogswapea. Irnmérs gelijk iedere oorzaak zijn doei he-d'i, heeft iedere oorzaak toe'n 00k haar gevolg en dit gevolg zal min oi îacer ten v» or- of teu naoeelé beinvloed worden door de oorzaak zelf. Hier krijgen we nu te zien dat he. Duitsche volk zijn levens-middelen ziet inkrimpsn en dat het wel-haast op ranuoen zal dienen voort te hu-stcian. Een eerste gevolg daarvan zal. we-* zui, eerit ver'dokene misnoegdheid bij 't vuik zçlve. h zëg verdoken, omdat net duitsche volk r.iet kan of durit voorkomen met zijj.u iawendige gevoelens,daar hei te veel en te gevveiùig is gedrild geworden en onderde hi-.d gehouden.Maar, zoo deze verdrukking haar uitweg mocht vinden in een openbaar geinor te;; en de û> t..eveejr'dig• 0 niaatr clvi:, <. " ' ^ j het alzoo' zàl «vczen, bj !t geen Iwtjlei, ovndat de xnateriee-ie toestand van een menschenmaag de hcogere bedoeling van 'tverstand altijd op zij schuift, om-dai daarbij een uitgehongeid men.;ch ais een uitgehongerd dier is en uitgjhonger-de dieren, wil le dieren worden, — dan zal, zeg ik, ova tweede gevolg, het doel worden van Let duitsche vot ;, om door .dit middei weerotn te •crijgeu hei-geen hei door vie porzaa : : di haa verto-ren-jJe uiter.-î • ;.tweralighe;d en opper-btvî uittng vi:: 11 •''.a zal oversiaan m opentlij kenop ua.. d.En omdat de duitsche hersenen zijn volgepropt gewee.-t met de grootheidswaanzin van de wereld-macht, omdat hei duil3che volk altijd en overal is voofcehoùden gewee.st dat het nieniand te yVuè's - ha d, maar immer te vreezen wa& ^'"Wéest j zaï t ver^cer .e van die b'ewènag en \ ,ui dt sophisme de .onigooeheliog ïaû tnav...; en zulke ontgôoeneii.ig >s 'L begin van de wraak. De wraak incav. ;ueei ,.vm »aicn heefc reeds een schriki- edjk, —; al Let 00k \ een indivi •— uitwerksel, maar de ! wraak collecti ; uitge\oerd iy onmetelijk in haar gevolg. Deswegenszou de honger vani. uitsch-land wel de uiterste vernedering in den ondergang voor dit land kunnen we;:ea. Dat de schaarschheid uer lev- saa i-deleri zich ree>i;» c oec gevoelen blijkt zonneklaar als we de cluilsche ua^bla.1. 1 l'a . ir even do .ric-p-. n, Oqlangs nog aon^igde de « Berline? Tageblait» eet,e notaaf, waarbij bestatigd wti\: dat de uitscher tôt op heden, per dag, een halve kilo brooa en een haive kiio aardappels in verbruik had. Nu wordt hem zijn broodaandeel op de helft ! verminderd. Hij hoeft zich te voaden met meer aardappels. Dit is maar mogelijk door monopolium. Volgens de «Kôlnische Zeitung» lieeft het duitsch gouvernement aan zestig overgroote eigendommen van Posnanie, 600.000 plantjes van eene nieuwe veld-vrucht doen uitdeeien. Deze vrucht is uitsluitend voor de verkens bestemd ! Zulks om een terugwerking van voeding in de voortbrengst toe te laten. Dit dagblad meldt nog, dat de burgermees-ter van Munich, order gegeven heeft aile bevoorrading in bloem op te nemen. ' Het bier is met 4 pfennig per liter ge-, stegen, hetgeen eene groote misnoegd-j heid tusschen de werkersbevolking heeft | verwekt. | In een telegram van Koeningsberg seint de «Gazette von Franckfurt», dat de keizer, tijdens zijn verblijf aldaar, herhaaldelijk erop gedrukt heeft, dat de Duitschers het als een plicht moeten aanzien, hun levensmiddelen te vermin-deren; en hun vee met aardappels moeten voeden. Volgens de «Vorwaerts» zijn aile fa-brieken van,en aile handelshuizen in sui-ker, verplicht aangifte te doen van de hoeveelheid suiker en onderprodukten die zij in magazijn hïbben. Eindelijk heeft de gemeenteraad van Flensborg op toelating van het duitsch gouvernement kenbaar gemaai:t dat overal de nood algemeen is. Men heeft niet aileendjk te kort aan graan, maar 00k aan vleesch en beestenvoeder. Dit ailes geeft ons den indruk van den kritieken noodtoestahd waaria het duitsche volk begint te verkeeren. In 't kort zal ditzelfde volk heelemaal op rantsoen gezet worden, en wee dan den Keizer indien de uitbarsting van misnoegdheid irt den tijd van den oorlog, haar verklaart! Aile macht kont immers uit het volk ea het recht vaa dea honger zal hier 00k worden het machtigste recht en het recht van den sterkste. J. F. Ontslag van t (ïrieksch Ministerie Gister heeft Minister Venizelos het gezamentlijk oatslag vaa het ministerie den koning aangeboden. Van waar deze plotse verandering in de politiek vaa dit land? Minister Venizeios wilde dat Grieken-laiïd in 't conflikt zou treden, ten einde de voordeelen voor zijn land die aan een deeinemen in den Europeeschen krijg verbonden .varen, met weinige kosten te bewerkstelligen. Doch tegen hem bestond eene partij die zich voor de neutraliteit verklaarde. Tôt nog toe, had minister Venizelos de rnoeilijkheden omgevaren,die voortspro-ten uit den toestand en algemeen was het gedacht dat hij 't laatste woord zou ge-had hebben en dat zijne doordrijvende politiek de bovenhand behalea zou over de loensche streken die men rond hem spande. Men sprak reeds van 't in strijdperk treden van G rie ke nia ad binnen eenige dagen, doch de koning, die door familie-baaden aan Duitschland verbonden is, (sehoonbroedèr van VVilhem II) is met hem niet kunnen o ver eenkomen. Mogelijk werd hij beiavloed en door zijne duitsche aangelegenheden en door de tegenpartij van Venizelos. In deze ornstandigheden heeft de eerste minister niet geaarzeld zijn ontslag in te uienen. Het âitreden van dezen uitste-kenden diplomaat ea vooruitzienden man kan voor Giiekenland eene echte ramp worden. 0e soidaten - kunsienaars afwezig zijnde, v/ordt het Kunstfeest,dat we in ons blad had-den aangeksndigd, tôt iater vcrschoven. Och lieve zonne... Och, lieve zonne, kom, rijs op en boor door 's winters woeste vlagen ; rijs op en laat een straalken hope door de duisternisse dagen !... Geen levenslach uit gulden dageraad mocht 't kwijnend hart ontvangen... Hetprangtons... toe, o zonne, kom,verzaad ons moegedrukt verlangen !... Och, zegezon, zoolang verbeid nu, kom, wil 't bloedend zwerk doorboren ; verstommealom hetdondrenddoodsgeb- om bij uw opdagend gloren... Rijs op, rijs op, en inuw stralengloed droog al ons tranenbronnen, heel aloijswonden,stremonssmartenvloed, breng vreugde ons wêer, en won ne ! O zonne der Gerechtigheid, nu 00k rijs op, zend vrede en zegen ! Hoe lang in duistren nacht uw lichtookdook, steeds smachtte ons hart U tegen !... Zie ! de Aadlaar meet zijn trots tôt d'hemel- [trans... Uw kracht doet hem niet schrikken... Rijs op ! rijs op ! verblinde Uw zegeglans des hemeltergers blikken !... Januari 1915. V. P. ,Tniffft"vm,*rrTîTiT?WHy^ir*t:¥Tyi'1*r*'*',tv*i,rn~wiwfti>'iin 11 tw '> iV m iniifiiwwnmiii 1 ■"11 r < 11111 In de Dardanellen. De beschieting van de forten i^aat voort, met goed gevolg, zoodanig dat men van Turksche zij de een onmiddelijk gevaar voor Constantinopel -vreest. De verbondene vloten hebben, over het schiereiland Gallipolli heen, de forten van Kelid-Bahr tôt zwijgengebracht. De ingang van de eigenllijke zeeëngte wordt alzoo geopend. Op de Aziatische kust heeft de engel-sche vioot de forten van de stad Smyrne •beschofen.Eeneafdeelingpantserschepen | is in 't zicht van Bryoula geankerd. 1 Men seint dat een iransch expedicie-korps gereed is om op een bepaald punt te ontschepen. Spioenen in de streek van Veurne ontdekt. Sedert omtrent cen maand werden de minste troepenbewegingen rond Veurne bijna seffens en aanstonds door de Duitschers ge-kend. Van zoohaast een regiment voorbijtrok kvvamen de obussen af. De spioenenjachl .'ilsdan verdubbeld, werd met een goeden uitslag bekroond. Eerst en vooral heeft men 2 duitsche officieren ge-knipt, die, in Engelsche geneesheergekleed, dag en nacht rond Veurne zvverfden. Om hunne valsch uid te dckken, trachtten zij onze gekvvetsie so'd iten met de b>_ste zorgen te behandelen. ïwee zoogezegeie leurders werden 00k aangehouden, en een van de twee was een duitsche officier die reeds lang in Beigië vvoonde. Vooraleer gefusilleerd te zijn, verklaarde hij lier te zijn BelgiB te hebben kunnen verraden en hij stierf al roepende « Leve de keizer ». Eindelijk werden nog 2 gasten nabij Rams-capelle aangehouden, die in Belgisch gen-darm gekleed waren. De bewaking en de spioenenjacht wordt hoe langer hoe grooter. .^.n ry-jm. ancxKnr^auramranwuzsrsnertres De Duitsche verliezen. Uit de statiestieken uitgaande van den Duitschen staf, heeft men kunnen opmaken dat de Duitsche veriiezen, sedert het begin van den oorlog, gemiddeld 36,281 man (duo-den, gekwetsten en gevangenen) per tien regimenten bedragen. Daar het duitsche leger bestaat uit 625 regimenten voetvolk, zouden de totale verliezen nu beloopen tôt ongeveer 3,500,000 man. In deze berekening worden niet inbegrepen de verliezen ondergaan door de 110 ruiterij-regimenten, de 100 veldartillerie-regimenten, de 27 voetvolk-artillerieregimenten en de 44 pioniersafdeelinger.. Bij deze verliezen moeten nog gevoegd worden, aile zieken die op de officieele lijsten niet staan vermeld. Laatste lEierlcliten. In BeïgIS. Den 3'1 dezer, hebben onze yliegers een nieuvven raid gemaakt boven de kust. Te Zee-Brugge werd de statie alsook eenige duikbooten erg beschadigd. Nabij Blankenberghe, 33 Duitschers werden op eenen trein gedood en 52 gekwetst, door eene bom. Te Knoc-ke werd 1 officier en 7 Duitsche soldaten gedood. in 't Noorden van Arras gaan wij goed vooruit, bijzonderlijk in de streek van O. L. Vrouw van Loretten, waar wij verscheidene loop-grachten ingenomen hebben. în Champagne hebben wij een weinig vooruitgang gemaakt, na-melijk in 't Noorden Perthes en ten Noorc-VVesten Beau séjour. In de Vogeezen, ten VVesten Munster, hebben wij den grooten en kleinen Reichankerkopf ingenomen. Op den Noorder-oever van de Fecht hebben wij Imberg ingenomen alsook de borne 856, ten Zuiden Hautes-Buties. în den Eîzas, te Hârrtmannwillerkopf, hebben wij een vijandeîijken aanval afgeslagen. Wij hebben daar 00k veel krijgsgevangenen gemaakt. Oosterîront. Op de Niemen en de Vistule woedt het gevecht voort: In de streek van Mocarze, hebben we 6 mitrailleuzen buitgemaakt, 4 officieren en eenige soldaten knjgsgevangen genomen. ïn Oostelijk Qalicië zijn onze troepen den 4" Maart Stanislau in-getrokken.Klein Azie. De forten van Smyrna werden hevig beschoten door de Engelsche vloot. Men meldt uit Chio, dat 2 Engelsche Dreadnoughts, 2 onderzeëers en een kruiser Brioula zijn binnengevaren. 3 Kruisers hebben de turksche kusten van Kilid-Bakr, met goeden uitslag, beschoten. De Houding van den Faus. — De Schuid. — Ailes wat we in vorig schrijven beweerden ligt klaar in 's Pauzens woorden, uitgespro-ken in het laatste Consistorie: .«v'oor alie evenwichtig verstand, is het duidelijk dat de Heilige Stoel, eene vojstrekte onpartijdig-heid aan den dag hoei't te leggen... Handelde het Roomsch Opperiioofd anders... zou het atkeer en haat op den godsdienst trekken...» Nu wij de noodzakelijkheid der officieele onzijdigheid begrepen, m j:n we tôt eene nieuwe beschouwing overgaan. Vooreerst echter een historisch feit dat we uit het 00g niet mogen verliezen. We weten hoe Duitschland met een lang voorberekend plan van over jaren, heel den oorlog had voo. bereid in zake diplomatie zoowel als in wapenuitrusting. Duitschland verwaarloosde natuurlijk het Vatikaan niet, dat von Biilow eens het middenpunt der we-relddiplomatie noernde. Bezie nu de schaal : op ;t eene blad de drukking eu 't gewicht der drie landen: Oostenrjjk-Hongarie, Pruisen en Beieren, met niet alleen hun officieele staatsgczanten, maar 00k met heel hun kliek van officieuse mannen, die een en zelide or-dewoprd hadden uit te voeren. Op 't ander blad, de gezant voor 't kleine Beigië. Noch Frankrijk noch Engeland, hadden voor den oorlog een gevolmachtigde bij den Heiligen Stoel. Sindsdicn zond Engeland er een en Frankrijk.... niet. Bestatig thans of er even-wicht mogelijk was en of 't de schuid niet is der Verbondenen dat ze nu, eene diplomati-sche zonde moeten uitboeten. Voor de eersten, was 't een gemakkelijke taak in en rond het Vatikaan uit te strooien dat België's onaihankehjkheid eerst door Frankrijk werd geschonden, en de moorde-rijen in ons land toe te schrijven waren aan de kwaadwilligheid der Belgen. Schreef de Keizer zelf niet in dien zin naar den Paus ? Weiiswaar doorbrak het licht dien nevel, maar helaas te laat. Bij menschelijke onder-vinding, weten we, dat er altijd iets over-blljft van een eerste gemoedsstemming en er altijd als een naklank in de lucht blijft han-gen van 't geschreeuw der eerste roepers en bazuiners. \ Is de Paus daarbij, stil gebleven bij eene wezenlijke werkeloosheid ? Niet rxaar't hoofd der volkeren kon of mocht hij — wij zagen 't — het verwijt slingeren van gewetenloosheid eu onrecht. Niet het volk van gelijk welke natie heeft daar schuid aan, maar wel de re-geerders.Wie nu, zal met vaste zekerheid durven beweren dat de Opperherdcr der Kerk op diplomatisch terrein onwerkzaam bleei ? Hoe dieper de vraag beschouwd wordt, hoe dwazer de doening voorkomt van de menschen. die mets afwetende van 'tgëen in i t geheim en achter de schermen gebeurt, toch maar luidkcels schreeuwen, dat niet alleen, er nietsgedaan werd tôt het in stand houden, van de zaak uer gerechtigheid, maar wel integendeel, veel verricht en beraden werd, in 't duistére om 't Onrecht te doen zegcpraleu. Pauzelijke woorden en daden, die men niet genoeg wikte en woog, zijn daar om te be-wijzen — in volgend aummer zullen wij ze overwegen — dat Bene lictus XV, kloelc-moedig de partij heeft gëkozen van hetRecht. P. Bertrand van der 5che'den. Canada zai oak nog 12C.Û00 mannen zenden. ïlet Canadeesch Gouvernement neemt tegen woordig maatregelen om 120.000 nieuwe reci uten te zenden die in de rang^n der verbondenen zullen strijden. Een besluit éî* HoSIsndsohs iianîlelaars sn reeders. In eene vergadering van de vertegenwoor-digers van den Hollandschen handel en de bijzondeiste reeders te Amsterdam, werd er besloten.ai de Hollandscne handelaars aan te raden geen koopwaren meer naar Duitschland te zenden, en van daar 00k geen meer te aanvaarden. Os 2 nisuwd BeSgisihe Ministère vemeyen hunnen past. Mr Van den Heuvel, nieuwe Belgische Minister bij het '/atikaan is naar Rome vertrok-ken ; Mr P. Hymans, Minister te Londen is 00k vertrokken. Ik val gelukkig ! Ik draag als een relikwie in den zak een stukje papier, een brieforaslag, waarop met zeer onvaste trekken geschroven staat : « Vaarwel ! Ik val geîukkig ! Tôt weersien ! » Gij hebt het geraden : 't is de stérvende hand van mijnen vriend en m: kker die met een kogel in voile borst, nog de kracht vond om bovenstaande woorden nede; te schrijven met aan de keerzijde, het adres van zijnen va-der.En dan, — zoo zegde me zij, strijdmakker die nevens hem stond — riep hij, zoo luide zijne kranke borst het hem nog toeliet : Leve Beigië! « Ik val geîukkig ! » Heeft die jongeling va-n 21 jaar, in zijn laatste oogenblikken niet een ieugen nedergeschreven ? Neen, dyizend maal neen !— 't Was misschien een ongelukkige, een droefgeestige. een zwartkijker die 't leven Iste jaar. — im° "43 Vijf centiemen het nummer Woensdag 10 en Oonderdag 11 Oaart 1915. 3«Bf«*3WW3BCMei5a3t4» vr,"-.r^ca.*t3 ^ "i* mmmmmmmmmtamm—Êm—immtmmmtmmwmnmmmummwmai " . i li un *mi> mi m. «.u,MinriT.r:m.r.rnmn -, -, , uw www*wwé**«wwk

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes